Cuddio Rhestr Erthyglau

4 erthygl ar y dudalen hon

EISTEDDFOD ANNIBYNWYR, FFESTINIOG

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

EISTEDDFOD ANNIBYNWYR, FFESTINIOG Cynaliwyd yr Eisteddfod uchod dydd Nadolig yn yr Assembly Booms, Blaenau. Mae yn llawen genym fod yr undeb uchod yn awr yn dair blwydd oed, ac yr oedd yr eisteddfod eleni yn oangoi mwy o lwyddiant na'r rhai blaenorol. Yr oedd yn fwy pobiogaidd; cyfansoddiadau mwy cyflawn, sylwedd- ol, achywir; ond rhag ymhelaethu, y beirniaid eleni oeddynt y Parchn R. Mawddwy Jones, LI. B. Roberts, T. R. Davies (Cruywyson), P. Howell, Jerusalem; J. B. Parry, Bethama J. Roberts, Llan, Mri J. Cadwaladr; G. Griffiths, Board School: Hugh Evans, Llan. Beirniad y Gerddoriaeth- !fI n,rnrSdy8rr Dadgeiniad.—Llinos AUtwen. Cyfeilydd. — Rhydderch Cwm. Ond i ddychwelydat Y CTFAB3FOB CYMTAF. Llywyddwyd y cyfarfod gan y Parch J. Roberts. Llan. Arwemydd; Parch R. Mawddwy Jones, Dol- yddelen. Yn gyiataf oil, wedi i'r arwyr uchod gymeryd eu lleoedd, cafwyd c&n, 'Siaradwch yn blaeo,' gan Eos Tudur; cymhwys iawn i ddechreu eisteddfod. Yna, anerchiad byr a phwrpasol, ac amserol hefyd, gan y llywydd. Am adrodd Epistol Iago, gwobrwywyd John Jones, Tre'rddol; ail Gwen Ann Lloyd, Bethania. Cystadleuaeth ar ddadganu yr Unawd, 'Myfyrdod Plant y Meddwyn;' £ orLu' Evan Roberts, Tanygrisiau; aiJ, Robert Griffiths, Llan; tryaydd, W. 0. Tanygrisiau. parti aa "f. TanygrisiaB> farnwyd yn oreu am adrodd y ddadl. Am ateb y Cwestiynau Ysgryth- yrol. dy farnwyd Cadwaladr W. Jones, Tanygri/iau, yn deilwng o r ail wobr. C&n gan Llinos AUtwenj swynol lawn, agoriu iddi oil gana. Beirniadaeth H, Evans ar y Llawysgrifau; goreu, W. S. Roberts, ianygmiau; ail, It. O. Jones. Beirniadaeth ar y Penillion, 'Yr olygfa yn nhy Mair;' goreu, Joan Edno Roberta, Tanygrisiau. Cystadleuaeth dad- ganu y 'Ffigysbren Ddiffrwyth' (merched); goreu, fw Trnn ^yBTIWyill0Q; ail> Elizabeth Jones, Llan, *ry £ ydd, k, A. Roberts, Tanygrisiau. Beiriiiadaeth Cadwaladr ar y Gramadeg; goreu, Wm. Owens; ail, William Jones, Bryn Egryn. Cystadleuaeth gorawl ar ddadganu 'Toriad Gwa-wr Gobaith' (Asaph Collen), goreu, cor Bethaaia; gwobr; 2 gim, a thlws i'r arweinydd, set William Vaughan. Am y traethawd, 'Nodweddion merch Jephthah' (merched), Ann Griffiths, Llan. Dad- ganiad gaa y cÓrall yn unedig o 'Toriad gwawr Gobaitb, dan arweiniad yr awdwr, Asaph Ooilen. Catwyd cyfarfod bywiog, ffraethebion Mawddwy yn byrlymio fel gan Wyddel; trwy hyny, cadwyd pobpeth i fyn'd yn gampus. Wedi tua dwy awr o seibiant, dechreuwyd CTFAKFOD YR HWTR. Yn absenoldeb y Parch J. B. Parry, cymerwyd llywyddiaeth y cyfarfod gan Mr R. Owens, Rhiw Houla, Arweinydd, Crugwyson IDavies, Rhiw. Y peth cyntaf oedd cael anerchiad doniol fel arferol gan y Uywydd medrus. TBa, cafwyd cfcn, y 'Mynydd i mi,' gan Eos Moalwyn; gafaelgar a meiitrolgar. Goreu am sillebu, O. H. Roberts, Tanygrisiau. Goreu am ddadganu y dôn gynull- eidfaol Trefor, a11alo Lyfr Tonau Stephen a Jones, c6r Tanygrisiau, dan arweitnad Cadwaladr Roberts; gwobr 2 gini. Beirniadaeth Mawddwy ar yr eng- lynion i'r 'Diacon Da;' goreu, Gutyn Ebrill. Dyma fel y can.dd, J Ca enw dyn yw diaeon da,—Duw Ion A'i df ef waa'naatha; Yn mhob porth ei gymhorth ga Ein hufudd weis Jehofah. C&n, 'Y gMdotM fach,' gao LImoa AUtwen. Budd- f ugol ar y triawd, Hugh Evans a'i barti. Mawddwy I ar y traethodau, 'Hanes nodweddionfyr apostolion;' j g'reu, William Jones, Brynegryn; ail, Evan Thomas i Evacs, Llan. Can o 'Blodwen,' gan Llinos Al!t~ j wen, yn ardderchog. Am ateb y cwestiynau ar I 'Gyfiawnhad,' enillwyd y wobr gyntaf gan E- E. I Evans (Iorwerth Teigil); ail, D. Jonef1, Rhiw. Am gyfaaaoddi tonau; Henry Parry Ffestiniog, a John Davies, Tanygrisiau, yn gyfartal. Cystadleu- aeth dadganu, 'Hiraeth Cymro;' goreu, Eos Moelwyn. Am y bryddest oreu arv y'Gauafj' gwobrwywyd David Richards, Llan. 6ystadleiiaeth ar ddadganu yr anthem, 'Fel y brefa'r bydd,' &c-; (J. Thomas); Dyma y brif gystadleuaeth gerddorol. Dau gor ddaeth yn mlaen-Tanygrisiau, dan arweiniad Cad- waladr, a'r ail, cor Jerusalem, dan arweiniad H. 0. Roberts. Enillwyd y wobr gan gor Jerusalem. Dy- wedai y bei,rniaid mai ychydig iawn oedd rh, og- ddynt; ond fod y gwabauiaeth i'w ganfod, nid oedd ef yn hoffi. rhanu y wobr. Dyma y cor buddugol Nadolig 1877. Gobeithiwn na wna cor Tanygrisiau ddim llaesu dwylaw, ond y byddiddynt benderfynu myned yn mlaen nes cael llwyr fuddugoliaeth, o herwydd mae yn bosibl ei chael. Mae yn y cor hwn leisiau ardderchog. Credwch, feehgyn, foi goruch- afiaeth yn gyrhaeddadwy i chwi. Yn nesaf, cafwyd beirniadaeth Bryniog a Chrug- wyson ary prif draethawd; 'Hanes Annibyniaeth yn mhlwyf Ffestiniog; goreu, H. 0. Robarts, Four- crosses. Efe oedd y buddugwr ar y prif draethawd yn 1877 hefyd. Can, 'Deigryn ar fedd fy mam,' gan Llinos Alltwea. Yna cafwyd dat?aniad yr anthem gan y corau yn unedig, dan arweiniad Alaw Afan. Wedi talu y diolchiadau arferol, ymwahan- wyd. Er fod yr Eisteddfod eleni yn bobpeth allesid ei ddymuno yn ei threfaiadau, u'r braidd nad ydym yn creda y gallasai, ac y dylasai fod mwy wedi ym- J geisio ar y gwabanol destynau; yn enwedig pan ys- tyriom fod pump o gynulleidfaoeid lluosog yn yr andeb. Pe buasai ond dllu ceu dri o bob eglwys wedi ymgeisio ar y prif bethau, buasai hyny yn llawer wedi eu casglu yn nghyd, a'r lies a ddeilliai oddiwrth hyny yn sicr o fod YI1 fwy. Hefyd. fel yr awgrymodd y beiraiad cerddorol, ei fod ef yn dys- gwyl gwelad pump o gorau yn ymgystadiu ar y darnau cerddorol; ae mae yo ddiamheu y dylid eu bod, yn enwedig yn dadganu Tooau Cynullei Jfaol, yr hyn ddylai fod nod uwchuf corau cynuIleidfaoedd sy'n ymgeisio 4'u holl egoi i ddyrchafu a pherffeith- io canu y cysegr. Ymrowch ati, gyfeillioa, i wneud cymaint a alloch; ac felly, gallwn sicrhau y bydd eich Eisteddfodau yn llwyddianu93 a'r gwahanol eglwysi yn gorfod teimlo eu bod yn magu meibion a merched glawion yn meddu ar ystor helaeth 9 wybo 'aeth ysgrythyrol a duwi lyddol; a ttrwy hyny gymhwyso eich hunain i fod yn ddynion defayddiol mewn cymdeithas.-E. G. LLOYD (Llwydfab).

DOLGELLAU.

CAERLLEON.

LERPWL.