Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

3 erthygl ar y dudalen hon

OWEINIDOQ Y DYFODOL

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

OWEINIDOQ Y DYFODOL CREDWN y cydnebydd ein darllen- ^yr yn bur gyffredinol, erbyn hyn, *od addysg athrofa yn werthfawr a phwysig—a bu agos i ni chwanegu- ac anhebgor fel un cymwysder i Weinidog y dyfodol. Nid y prif gymwysder a ysgrifenasom, ond un cymwysder, mawr, ac yn ymyl bod yn anhebgor. Y mae cymwysderau pwysicach-hollol anhebgor. Gofal- ^yd am y rhai hyny gyda fifyddlon- deb gonest, a llawer o lwyddiant, er's dd na C^an mlynedd a ^ra y Arglwydd Dduzu y llitoedd gyda ni] gwneir hyny eto. Gwneir, a cheir y prif gynuvysderau cyhyd ag y gwel Pen t, $Eglwys y bydd eisiau Wesleyaeth ^ytnreig—cyhyd ag y bydd hi yn gywir a ffyddlon i'w chenadwri mewn cymeriad a gwaith. Eithr cymwys- der arall sydd genym mewn golwg yn yr ysgrif hon. Yn hytrach, man- ais well i sicrhau cymwysder a ipfrifwyd yn bwysig, yn annhraethol jysig, i'r gweinidogion, o'r dechreu- > cymwysder a eniilwyd, fel e°l) i'w galluogi i wneyd eu gwaith gyda chredyd ac urddas gweddus i'r efengyl, yn ol R°fyn eu hamserau. Yr oedd gwein- °g y gorphenol yn ymdrechu casglu gWYbodaeth, eangu ei syniadau, di- yllio ei feddwl, adysgybluei hunan, and yr oedd y diffyg manteision, ie, Presenoldeb anfanteision flybryd, a ^^Tstraii difrifol, yn peri nad oedd y lwyddiant, wedi'r cyfan, ond cydmarol fychan. Dywed Cynfaen am Rowland Hughes :— m: Wrth ystyried diffyg pob math o foddioii addysg uwchraddol yn moreu ei oes, diffyg addysg ragbarotoawl ar gyfer y weinidog- aeth y mae yn syndod ei fod mewn cyn lleied o amser wedi casglu cymaint o Wybodaeth; ond, gyda gwyleidd-dra y dywedwn — dylasai fod ganddo fwy o wybodaeth i ateb i faint ei feddwl, a chym- wysderau neillduol ei ddawn i ddefnyddio arfau gwybodaeth i bwrpas. V mae yr un peth yn wir am dywys- Oglon a gwyr mawr eraill a fuont yn S^lofnau ac addurn i'n henwad. ^•haid dyweyd, pan yn son am eu thagoriaethau, wrth ystyried," ac, 4c -Y Y mae yn syndod." Trwy eu hun- nymwadiad cadwasant, fel rheol, y laen ar eu gwrandawyr—ar y bobl. r oedd hyny mal y dysgwyliai y °bl iddi fod, neu, o leiaf, y cymerent ganiataol mai felly y dylasai fod. Dysgwylir yr un peth yn union gan weinidog y dyfodol. Cymer P.avvb yn ganiataol y dylai fod ar y V KCn' > llawer, yn ddiau, megys y bu o'r blaen, yn cymeryd y peth yn Saniataol heb ystyried, neu yn haner "^y^ybodol; eithr pan y canfyddant ™lffyg caiff y gweinidog a'i waith anfantais. ais. pej?nd tra yn cydnabod mai yr un P^th yn y cyich y soniwn am dano ^ydd gan weinidog y dyfodol ei siay ag oedd gan weinidog y gor- Pnenol ei eisiau, dyfid cofio fod gan vv yne.,nid°g y dyfodol i gyfarfod a gof- fe l0n frymach—fod arno angen am ty .Ur. nelaethach o'r hyn a gadwodd ei IIlldog y gorphenol ar y blaen yn oes, i'w alluogi ef i gael yr un safle °es newydd: mae niaterion odaeth — materion pwysig i'r gWetnldog eu gwybod-yn lluosocach b0? y buont erioed. Ac nis gellir $th tn°r ^wydctfanus j'w meddianu a o y diwylliant a'r ddysgyblaeth ^n* ,atbrofa. Nid ydys yn ar weinidog y dyfodol wneyd Vn ang°siadau rhodresgar o'i ddysg *ddo ?ud' Yr hyn a wna ddysg gyfer a e* belpu i barotoi ar Hiew y pulpud, ac i sefyll ynddo i fV^dd*d dirwystr i bregethu riS^' .^bydd addysg coleg S^aith lf Swe^nidog wneyd gwell *'x. Afwpi mwy ? waith ar hyd ei oes. wneyd y sylwadau i ni ddarllen Adroddiad ac Apeliad parth Trysorfa Addysg Ym- geiswyr am y Weinidogaeth. Dengys yr Adroddiad fod Wesleyaeth Gymreig yn dechreu meddwl am ei gweinidog dyfodol-ei bod mewn gwirionedd wedi dechreu ei helpu i ymbarotoi ar gyfer ei waith. Cynwysir yr Adroddiad a'r Apeliad mewn llyfryn bychan destlus, o 16 o dudalenau, gwerth ei ddarllen. Dengys y Fantolen y gwariwyd 130P is 3c. yn ystod y flwyddyn yn ffafr pump o Efrydwyr (gydag ychydig dreulion), ac fod hyny yn dangos 14P 135 lie. yn ddyledus i'r Trysorydd- fod y derbyniadau o gymaint a hyny yn llai na'r gofyn. Nac edryched neb yn ysgafn ar y cyfrif! Na ddirmyger cant o deg ar hugain o bunau o dair Talaeth at Addysg Coleg i frodyr ieuainc wedi eu cymeradwyo i'r weinidogaeth Nac edliwier fod yn agos i bymtheg punt o'r swm Jtwnw ar ddiwedd y flwy- ddyn yn ddyledus i'r Trysorydd Dydd y pethau bychain yw hi gyda ni eto Y mae gwerth yr Eiddo Cyfund-ebol, cydrhwng y Tair Talaeth, dros dri chant a phedwar ugain a deg ofiloedd o bunau (390,i63p) heb fod y ddyled yn cyraedd deuddeg mil a deugain (5i,262p.) A chyfranwyd, cydrhwng y Tair Tal- aeth, at Addysg yr Efrydwyr (yn cyn- wys gweddill oedd mewn llaw) y swm o gant a phymtheg punt, saith swllt, a phedair ceiniog (I r 5 p 7s 4c)! Wei, y mae capel y dyfodol yn bur dda ollan. Daw tro gweinidog y dyfodol cyn hir, bellach — Gobeithio Os gwir mai deuparth gwailh yw ei ddechreu, yr ydym, erbyn hyn, dipyn yn mlaen. Dechreuwyd yn y fl, 1897, ac, medd yr Adroddiad, "O'r adeg hono hyd yn awr y mae y Drysorfa wedi cynorthwyo olyniaeth o efrydwyr yn Ngholeg Bangor i enill gradd yn y Brifysgol." Rhoddir enwau chwech wedi enill B.A., ac un o honynt wedi enill B.D. heblaw B.A.; ac y mae dau arall o naddynt yn ymbarotoi ar gyfer arholiadau am y radd o B.D. A chyda hyny, y mae tri o wyr ieuainc addawol wedi eu derbyn fel ymgeiswyr, yn dylyn y cwrs arferol yn Ngholeg y Brif Ysgol yn Mangor." Rhaid i ni ddefnyddio Wrth ystyried yn y fan yma eto — u Wrth ystyried fod y symudiad mor newydd, ac wrth ystyried mor gynil y bu ein pobl wrth gyfranu at adnoddau i'w yru yn mlaen, "y mae yn syndod iddo fod mor Ilwy- ddianus. Yn sicr, y mae yr Adroddiad yn y wedd hon arno, ac yn ol ei raddfa, yn dra chalonog. Hyd yma y mae y dynion a roddes Pen yr Eglwys yn nghychwyniad y symudiad yn rhoddi gobaith da am deilyngdod uchel yn ngweinidog y dyfodol. Ac onid eliir eddwl y bydd iddo Ef rhag Haw wneyd yn ol yr egwyddor: "Am i ti fod yn ffyddlawn yn y lleiaf, bydded i ti aw- durdod ar ddeg dinas ? Tybed a allwn ni ddysgwyl am i lesu Grist roddi i ni wyr ieuainc cryfion oni bydd i ni wneyd ein rhan tuag at eu cynorthwyo i wneyd y goreu o*honynt eu hmain yn Ei wasanaeth ? Y mae yr ochr yma i r cwestiwn yn deilwng o sylw. Ond y mae y llyfryn bychan sydd o'n blaen yn Adroddiad ac ApeliadYn wir, y mae yr Adroddiad ynddo ei hun yn Apeliad grymus at bawb sydd yn caru llwyddiant Trefnyddiaeth Wesley- aidd Gyinreig. Y canmlwydd eto i dd'od," Ac y mae yma Apeliad uniongyrchiol hefyd. Nodir pedair ffynonell o'r rhai y derbyniwyd y rhoddion y ceir cyfrif o honynt yn yr Adroddiad hwn, y maent bob un yn gyfreithlon, bob un y mae yn rhesymol dysgwyl wrthynt, bob un y mae yn deg apelio at y rhai y perthyn iddynt roddi cyfknwad helaethach o naddynt. Dyma "y ffynonellau": Cyfraniadau o Drysorfeydd y Capeli- Tansgrifiadau Personol — Casgliadau Cyhoeddus-a Chyfraniadau o Drysor- feydd yr Ysgolion Sul. Sylwasom hefyd gyda boddhad fod ar y Fantolen gyfrit am 5p o rodd gan Bwyllgor Cymanfa Ganu Gogledd Cymru—pum punt gwerthfawr iawn. Eithr meddyliasom am ddyweyd—am roddi pwyslais trwm ar yr apeliad am fwy o help o'r ffynon- ellau a enwyd. Yn sicr gellir dysgwyli ymddiriedolwyr mwy o gapeli gyfranu o'u trysorfeydd. Gwan, gwan iawn, yw rhestr y Tansgrifiadau Personol. Y mae yma le cyfreithlon i wneyd apeliad taer. Ac y mae priodoldeb mawr yn yr apeliad r oeth a charedig am gydymdeimlad a chynorthwy yr Ysgolion Sul. Pwynt gwerth i'w enill yw dyddordeb pobl ieuainc yr Ysgol Sul—gwrandawyr ac aelodau eglwysig y dyfodol—yn ngwein- idog y dyfodol. Heb fanylu, y mae amcan y symudiad yn apeliad. A ellir darllen y difyniad canlynol o'r llyfryn heb ei deimlo ? Ac un cynorthwy arbenig i Wesleyaeth Gymreig wneyd ei rhan er cyfarfod angenion ysprydol Cymru Fydd ydyw trefnu i gynnifer ag a fyddo modd o'r dynion ieuainc a dderbynir i'n gweini- dogaeth ddylyn cwrs o addysg yn un o Golegau y Brif-ysgol Gymreig, cyn myned i'n Colegau Duwinyddol yn Lloegr." Nid ydym yn ameu y cafodd y Parch Thomas Hughes (B) ysprydiaeth oddi- uchod i fod y prit offeryn yn y symudia i pwysig yr apelir yn awr am arian i'w weithio yn mlaen. Dyma fodd'oa yn nghyraedd Wesleyaid y Tair Talaeth Gymreig i wasanaethu Efengyl Gras Duw trwy dd-arparu y manteision angenrheidiol i WEINIDOG Y DYFODOL.

Swydd Athraw Ysgol Sul. ...

[No title]