Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

. EGLWYSIG.

Rhestrau Manwl, Canlyniadau a Chanllawiau
Dyfynnu
Rhannu

EGLWYSIG. Y GWERSYLL YN CYFFRO. MAz yn hyfrydweh calon geiiym gael ar ;ddeall fodi cyfarfod pwysig wedi ei gynnal yn Nghaerdydd, er trefnu mesurau i gael cyn diwedd y mis, i'r dyben o roddi cyfle i'r enwad trwy GymrJ tddatgan eu barn am y dull goreu o ad- j ^ofib am weithred y Ddwy Fil" yn gwrthod gwerthu eu cydwybodau am y dfcgwm a'r dreth o fewn yr Eglwys. Nis gallwn wneyd yn well nâ gosod yma §ytchlythyr a anfonwvd at bob Eglwys ^edyddiedig yn Nghymru:— ^ROEDIGAETH Y "DDWY FIL" GWEINIDOGION ALLAN 0 EG. LWYS LQEGR, AWST 24, 1662. YN unol a'r hysbysiaa cynnwysedig yn y cylch-lythyr & dderbyniasoch o'Gaatellnedd, tyonaliwyd cynnadledd o Weinidogion, ac ^edl, ar y 3ydd o'r mis hwn, yn vestry y **bernacl, Caerdydd, er ymgynghpri yn ^gbylch y dull goreu o gadw Coffadwriaeth Ajdau Can Mlwyddol y gwroriiaid uchod, y^ cytunwyd yn unfrydol ar j pethau I. Fod y Parch. T. Thomas, D.D., Pont- 3^*1, i gymmeryd y gadair. Cynnygydd, y Parch. J. Evans, Abercanaid; eilydd, y *arch. J. Lloyd, Merthyr. Fod y Parchedigion D. Morgan, ^iaenafon j J. Rhys Morgan, Llanelli; a B. Evans, Castelluedd, i fod yn gyd- ysgfifedyddion i'r gynnadledd. Cynnyg- j Parch. T. Nicholas, Aberamari; Wd,:y. Parch. W. Lewis, Dowlais. YDa darllenwyd Hytbyrau oddiwrth y ooneddigion Canlynol, ac erei!—Parch n. W. Morgan, D.iD., Caergybi; D. Davies, i»olau Jonathan Jones, Ysw., Cefnmawr; John Palmer, Ysw., Amlwch Parchn. A. "• Parry, Cefnmawr; H. W. Jones, Caer- yfddin Henry Davies, Llangloffan J. J. Jones, Ysw., Alderman, Aberteifi Parchn. J. Williams, Aberduar; W. Hughes, Glan- ymot; J. G. Owen, Rhyl; William Owen, J. Richards, Caerphili; Llythyr j^nol oddiwrth Weinidogion Merthyr a Wowlais; Cenadwri oddiwrth Gyfarfod ^hwarterol Mynwy, &c. &c. III. Fod y cyfarfod hwn, tra yn diolch i'r Offiwd Evatfs, Castellnedd, ae ereill, am alw y gynnadledd, ya myned yn mlaen i ystyr- led Y modd gpreu i ddwyn oddiamgylch yr mewn golwg. Cynnygydd, y Parch. t' 'Jones (Mathetes); eilydd, y Parch. J. Jones. w .J", K — .'1 IV. Fod Cyfarfod Cyhoeddns i gael ei fynnal yn nghapel High-Btreet, Merthyr 'ydfil, mewn cyssylltrad a'r achos yrtia, ar y 26ain o'r mis hwn, a bod v gynnadledd yn dymuno arbob Eglwys Fedyddiedig yn Nghymru, i anfon naill ai person cymhwys, neu lythyr i'w chynnrychioli yn y cyfarfod hwnw. Cvnnvgydd, y Parch. Titus Jones; eilydd, y Parch. T. Thomas, Bethesda. V. Fod Pwyllgor Neillduol i gael ei ffurf- io, er dosrailti a threfriu, erbyn y gynnad ledd gyffredinol yn y prydnawn, yr awgrym- iadau oedd wedi eu rhoddi gan frodyr presenol, yn nghyd ag yn y llythyran oddi- wrth y brodyr analluog i fod yn wyddfodol, am y dull goreu o wneuthur Coffadwriaeth am y Ddwy Fil;" a bod y brodyr can Jynol i gyfansoddi y cyfry w Bwyllgor — IY Parchedigion J. Emlyn Jones; E. Roberts; E. Evans; C. Griffiths; a LI. Jenkins, Ysw. Cynnygydd, y Parch. E. Jones, Pentyrch eilydd, y Parch. R. A. Jones, Abertawe. Am 3 o'r gloch cyfarfu y gynnadledd, a chyflwynoddy Pwyllgor Neillduol y Myn- egiad canlynol:—Wedi manwl ystyried y gwahanola^grymiadan a ehynnVgiadau sydd wedi eu rhoddi gah wahahol frodyr, cawn eu bod yn cvnnwvs v pethau caiilviiol 1. Talu holl ddyled capeli Cymru. 2. Y mdrech egniol oblaid Cymdeithas Gyfieithadol y Bedyddwyr. 3. Cyfarfod mawr mewn rhyw fan can- olog a chyfleus. 4. Athrofa i'r Bedyddwyr yn y Gogledd. 5. Cyfartod diolchsiarwch a gweddi. 6. Prif Athrofa (University). 7. Trysorfa igynuorthwyo Hen Wein- idogion. 8. Dwyn allan lyfrau buddiol yn egluro a phleidio egwyddorion gwahaniaethol y Bedyddwyr. 9. Scholarships yn Mhontypwl a Hwl- ffordd. 10. Anrhegion o lyfrau i Bontypwl a Ilwllfordd. 11. Gwobr o X30 am yr Hanes goreu o Amgylchiadau Dydd Gwyl Bartholomew, 1662. 12 Cymmanfa Bum-flynyddol. 13. Cynnorthwyo achosion Seisniggwein- iaid, a sefydln rhai newyddion yn nhrefi poblogaidd Cymru. 14. Ymdrech dros Addysg Gyffredin." a in Wedi darllen y Mynegiad uchod, pen- derfvnwvd ar v nethan entilvrinl J., £ -J I. YI. Fod y gynnadledd hon wedi canfod, I heb unrhyw syndod, fod yr Independiatd wedi gwrthod a neb AnnghydfFurfwyr ereill yn y mater hwn. Dymuna y gynnadledd ar eu brodyr trwy y Deyrnas, i weithredu gyda y mudiad presenol, fel Bedyddwyr, disgyhedig oddiwrth ddyuion ag ydynt cyn, ac ar ol Dydd Gwyl Bartholomew, 1662 wedi coleddu a phleidio yr egwyddorion a hynodent y Ddwy Fil;" gan y credwn y dylai Bedyddwyr 1862 ymddwyn yn deil- wng o'r dynion ag ydynt, o ddyddiau yr Apostolion trwy yr oesau, wedi bod yn barod i fyw a marw dros ryddid gwirion- eddol mewn gwlad ac eglwys. Cynnygydd, y Parch. Thomas Price, Aberdar; eilydd, y Parch. Nathaniel Tnomas, Cherdydd. VII. Fod y gynnadledd hon yn cymmer- adwvo i sylw y Bedyddwyr y n Nghymru y priodoldeb a'r pwysigrwydJ mawr o godi Trysorfa o £2,000 er cyhoeddi llyfrau a fyddont o duedd i ddridblygu gerbron y byd r3 yr egwyddorion tnawr a phwysig agredirac a goleddir gan ein cyfenwad hefyd, llyfrau cymhwys at wasanaeth yr Ysgolion Sab- bothol, gyda Thraethodau bychain er egluro hawliau Grist ar ufydd-dod personol dynion, yn nghyd a phethau pwysig ereill; a bod y cyfryw drysorfa i fod o dan reoleiddiad pwyligor dewisedig gan y cyfenwad. Cyn- nvgydd, y Parch. T. Price, Aberdar; eilydd, y Parch J. D. Williams, Canton. VIII. Fod y gynnadledd hon yn cymhell i sylw holl Weinidogion y Bedyddwyr yn Nghymru y priodoldeb, yn y misoedd dy- fodol, o gymmeryd mantais o Goffadwr- iaethiad y Ddwy Fil," i egluro eu hanes; a thrwy ddarlithio a phregethu, i ddwyn i fwy o sylw egwyddorion gwahaniaethol Annghydffurfiaeth. Cynnygydd, y Parch. E. Roberts, Bassaleg; eilydd, y Parch. T. Owen, Benydarren. IX. Fod un cyfarfod mawr, o leiäf, i gael ei gynnal yn nihob Sir yr wythnos gyutaf yn Awst, er dwyn i sylw ycyhoedd faterion y I perthynol i Annghydffurfiaeth. Cynnyg- ydd, y Parch. E. Evans, Dowlais; eilydd, LI. Jenkins, Ysw. X. Fod pob eglwys i anfon cyfran fechan o arian-o swlit i bum swilt-i gyfarfod Merthyr, at dreulion uniongyrchol y mud- iad hwn. Cynnygydd, y Parch. C. Grif- fiths, Merthyr; eilydd, y Parch. W. Jen- kins, Troedy rhiw. ANWYL FRODYR,—Dymunem alw eich sylw neillduolat Benderfyniad 4 a 10 yn y cylebiythyr hwn, yn nghyd a'ch cydweith- rediad calonog ac uniongyrchol a hwynt. Amcun y gynnadledd yn cynhyrfu yr unol- iaeth a'r cydweithrediad mwyaf trylwyr yn amgylchiadau y 2-1ain o Awst nesaf. T. THOMAS, D.D., Cadeirydd. B. EVANS, J. II. MORGAN, > Tsgrifenyddion, D. MORGAN. )