Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

CYFARFODYDD MISOL.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

CYFARFODYDD MISOL. AMSER C Y M D EI T H AS F AOEDD A THREFN Y CM. :— Y Gymanfa Gyffredinol.—Colwyn Bay, 1916. Cymdethasfa',r 'Gogledd-Rhuthin, Ebrill 11—13, Cymdeithasf a' r De—Garth, Maesteg, Ebrill 4, 5, 6, 1916. Brycheiniog—Aberhonddu, Rhagfyr 15. Caerfyrddin— iLlangenech, Rhagfyr 16. De Aberteifi-Aberaeron, Rhagfyr 8, 9. Dwyrain Meirionydd—Corwen, Rhagfyr, 8f,ed. Dyffryn Clwyd—Warren Rd., Rhyl, IRh.a.g. 30. Henad-uriaeth Tiefaldwyn- Castle, Rhagfyr 9. Manchester—Onward Buildings, Rhag. 14. Trefaldwyn Ionawr 20, 21, 1916. MON.Be,aumarios, Tachwedd 17. Llywydd, Mr. W. Prytherch. HysibYSiWyd fod Mri. Evans, Hughes atrogers wedi eu galw yn fliaenoriaid yn Rhosnei.gr. Hysbyswyd o Sardis fod yr achos o anghydwelediad wedi terfynu'nfoddhaol. Bu sylw ar y Rheolau Sefydlog." Penodwyd pwyllgor i ystyried sefyllfa eg- hvys iBeulah. Diarddelwyd v Parch, G. R. Hughes. Llanfaethlu, ac anfonwyd brodyr i eglwys iLlanfaeth- :u i'w hysbysu, ac i ddatgan cydymdeimlad a'r eg- lwys. Diolchwyd i Mr. Roberts, Manchester, am ei wasanaeth ynglyn a'r achos hwn. Anfonwyd brodyr i gynorthwyo gyda dfewis Iblaenoriaid yn Elim a Llangoed. Gwnaed .coffad am 'Mr. Owen Rowlands. Cydymdeimlwyd ag amryw mewn profedigaeth. Penodwyd pwyllgor i drefnu materion at 1916. Llon- gyfarchwyd y Piarch. W. Ll. ILloyd ar ei apwyntiad yn gap-Ian i'r Fyddin. Nodwyd ymdidiriedolwyr ar eiddo yn IBarachi.a. MYNWY.-Carmel, Abertillery, Tachwedd iofed. iLlywydd, Mr. J. G. Price, Ebbw Vale. Dechreu- wyd gan y Parch. Owen Evans, Llanhileth. Cafwyd anerchiad ar waith y Symudiad, Ymosodol gan y Parch. E, Roderick. Rhoddodd hefyd adroddiad o weithrediadau y pwyllgor benodwyd i drefnu ar gyfer dathlu Hanner-Jiwibili y Symudiad o fewn y sir. Diolchwyd am yr anerchiad, a derbyniwyd yr adroddiad. Cyfeiriodd y llywydd at bresenoldeb y Parch. John Evans, Abercarn, ar ol ei lur wae-edd. a datganodd lawenydd y C.M. ar ei adferiad. HySi- ibysodd y Parch. O. Arnold Evans, B.A., fod eglwysi Cwmfelinfach a .Risca, yn barod i uno o dan yr un ofalaeth, a pharsiwydfod y Parch. W. }. Clothier, B.A., B.D., a Mr. W. Williams, 'Babell', i gymryd l!ais eglwys Cwmfelinfach yn newisiad bugail. Cyf- lwynodd y Parüh. R. W. Davies, M.A., Rhymm, ad- roddiad o barth i'r Gymanfa gynhaliwyd yn Twyn Carno, a phasiwyd i ddiolch i Twyn Carno ac eglwysi v cylch am v .croesaw* roddwyd ganddynt i'r Gymdeithas.fa. -Hysbyswyd fod y 'brod- yr canlynol wedi eu dewisi yn flaenoriaid yn Nazar- eth, Cwmcarn Mri. Lewis Richards, Edward Wil- liams, a Joseph Cheddy. Hysbyswyd fod y Parch. Evan Price wedi ei ddewis ganddynt i gynorthwyo Mr. A. Morris i gasglu hanes yr eglwysi yn y dos- barth. Cafwyd adroddiad v1 ipwyllgor arianijol gan y Paroh. Ð. L. Jenkins. Pasiwyd fod y Trysorydd i dalu y Hog sydd yn ddyledus, ar Gwmfelinfach i Mr. Jones, Cwmgiedd, ac i ysgrifennu at 'Mr. D. C. Roberts, Aberystwyth, o, barth i'r hyn sydd yn ddyl- edus o'r arian sydd i'w rhannu rhwng y gwahanol Gyfarfodydd Misol. 'Cafwyd adroddiad y pwybgor addysg a phasiwyd fod yr Ysgrifennydd i wneud yr hyn a fedrai ym .mhwyllgor addysg y Gymdeithas- fa o blaid y myfyrwyr sydd wedi uno a'r fyddin ar ol iddynt ddyohwelyd i'r colegau. Ymhellach, trefn- wyd fod Mr. W. Thomas, un o'n myfyrwyr, i'w dder- byn yn y C.M. nesaf, ac fod y Parch. E. Davies i'w arho'i. Cafwyd hanes. yr achos yn y lie gan y gweinidog y Parch. T. Gray Davies, a 'Mr. W. O. Owen. Pasiwyd i anfon cydymdeimlad a'r person- au canlynolMr. W, H. Hosran, Tredegar, yn ei brofedigaeth o golli m.a'b yn y rhyfel bresennol; Mr. W. F. Cole, Casnewydd, yn ei afiechyd, a 'Mr. K. S. Roberts, Casnewydd, ar farwolaeth ei fab. Am 3 o'r glo-chcafodd y brodyr canlynol eu hordeinio i gyflawn waith y flaenoriaeth, a derbyniwyd hwy yn aelodau o'r'C.M. Mri. E. A. Price, Samuel Thomas, ac Edward Symmons, Bethany, Cwrnfehntach; Lewis Richards, E. Williams a J. Cheddy, Nazareth, Cwmcarn. Holwyd hwy gan y Parch. E. Davies, Blaina, a rhoddwyd y cyngor gan Mr. D. Evans, M.E., Coed-duon. Offrymwyd yr urdd weddi gan y Parch. T. J. Edwards. Abercarn. DYFFRYN OLWYD.—Pensarn (S.), Tachwedd 18. Llywydd, Mr. Gomer .Roberts, Y.H. Darllen- wyd llythvr oddiwrth, y Parch. W. E. Roberts, B.A., Dinbych, yn hysbysu y bydd yn torri- ei gys- ylltiad ag eglwys Vale St., ddiwedd y flwyddyn _hon, i ymgymeryd a gofaj eglwjs Saesneg Caergybi, a chadarnhawyd ei ymddiswyddiad. Darllenwyd llythyr cyflwyniad y Parch. T. H. Williams, o G.M. Arfop ifugeilio eglwysi Llanfairta-haiarn a Thabor, a. rhoddwyd derbyniad siriol iddo i'r., plitb. Gofyn- wyd i'r Parch. O. G. Griffith ofalu am y Llyfr Cy- hoeddiadau am y flwyddyn hon ar ol ymadaAviad y Parch. W. E, 'Roberts, B.A. Penodwyd Mr. T. D. Jones, Y.H., a'r Parch. W. R. Owen, B.A., yn ael- odau ar 'BwyDgor Lleol y Gymanfa Gyffredinol sydd i'w chynnal yng Ngholwyn Bay y flwyddyn nesat, y naill yn drysorydd a'r Hall yn ysgrifennydd dnos y cy'ch hwn. Gwrandawyd hanes yr achos, &c., g,an y Parch. E. W. Evans, 'M.A., a Mr. T. D. Jones, Y.H. 'Cafwyd gair o brofiad melus gan Syr J. Her- bert Roberts, Bar., A.S., a'r Parch. T. Henry Dav- ies, y gweinidog, a rhoddwyd adroddiad m.anwl a neilltuo1 .0 galonogol am ansawdd yr achos yn y lie. Dygwyd tystio:laeth i lafur diflino- ac i ddyianwad mawr y gweinidog yn y cylch, ac hefyd, i fawr ofal Syr Herbert Roberts am iyr achos hwn ar hyd y biynyddoedd. iPenodwyd y Parch. T. J. James a Mr. John Davies, Bodfari, i ;wrando hanes yr a.chos yn y CJM. nesaf. Cyfiwynwyd adroddiad Pwyllgor Cyhoeddiadau y Cyfnndeb, a chadarnhawyd ef. (Sylwer y disgwyJir i bob lie anfon at y Parch. David Jones, iRh'udd-tan, cyn y C.M. nesaf, i hysbysu pa nifer o'r Blwvddiadur fydd arnynt eisiau). Derbyn- iwyd deunaw o flaenoriaid newydd yn aelodau o'r C.M. Cafwyd gai-r o'u profiad dan arweiniad Mr. John Jones, Llechryd holwyd hwy ar y mater pen- odedig g,an y Parch. R. J. Jones,, Llanelidan, a t'hra- ddodwydcyngor buddiol iddynt gan Mr. Thomas Hooson, Dinbych; ac yna offrymwyd gweddi eff- eithiol am fendith yr Ar,glwydd ar y nei-ltu,ad gan y Parch. John 'Roberts, Rhyl. 'Galwyd sylw at y casgliadau c,anlynol,-y Cenbadaethau, yr Achosion Saesneg, y Lleoedd Gweiniaid, a'r Achos Dirwesto-A Trefnwyd i gynn.al y C.M. nesaf yn Warren Road, Rhyl, Rhagfyr 30am. Gwaaed sylw ar etholiad y Parch. E. James Jones, M.A., Rhyl, yn Llywydd y i Y Gymdeithasfa am y flwyddyn ddyfodol, a l'ongyf- archwyd ef yn gynnes ar yr anrhydedd hwn ag y mae mor deilwng ohono, gan ddymuno'r amddiffyn a'r arweiniad dwyfol iddo yn ystod blwyddyn ei swydd. Cafwyd trafodaeth ar gynhygiad y Parch. W. R. Owen, B.A., ynglyn a chynhaliad y C.M. yn ystod tymor y n'hvfel, a phasiwyd na byddo un cyf- newidiad yn cael ei wneud gyda hyn. Traddodwyd. anerchiad ragoroj gan. y Parch. J. Morgan Jones, Caerdydd, ar ran y Symudiad Ymosodol. Sylwodd ar sefyllfa foesol y Deheudir, ac ar y gwaith mawr a wneir gan y Symudiad hwn. Diolchwyd yn gyn- nes i Mr. Jones am ei anerchiad, a phenodwyd y brodyr canlynol i ofalu am, yr Achos yn eu gwahan- 0:' (-Idosbai-th;adiau,-y Parchn. Dr. T. Jones Parry, O. G. Griffith, T. H. Williams, T. Elwy Williams, L.T..S.C., ac H. T. Owen. Penderfynwyd fod coffad am y diweddar Mr. (Goronwy Jones, Prestatyn, yn cae:'ei wneud yn IV C.M. nesaf ac fod datganiad o gydymdeimlad y 'C.'M. yn cael ei anfon at Mrs. Jones yn wyneb y brofedigaeth lem. sydd wedi ei chyfarfod. Hefyd, pasiwyd fod Hythyrau yn cael eu hanfon at y brodyr c.anlynol,-y Parch. Evan Jones., Dinbych, mewn gwaeledd Mr. Thos. Jones, 'Rhewl, mewn gwaeledd a phrofedigaeth; (Mr. Thos. Rob- erts, (Rhuthyn, wedi colli chwaer;; Mr. Ebenezer Evans, Nantglyn, mewn gwaeledd. Penodwyd y Parch. R. P. 'Hughes, Dyserth, i wneud syjw.ad.au ar yr Ystadegau yng Nghyfarfod. Misol Mai, 1916. Pre- gethwyd gan y Parchn. E. Williams, B.A., B.D., Clawddnewydd, a W. J. Jones, B.A., Rhyl. MANCHESTER.Tachwedd 30. Llywydd, Mr. D. Lloyd -Roberts. Dechreuwyd trwy ddarllen a gweddio gan Mr. Peter Ellis, Oldham. fcadarn-ha- wyd cofnodion y C.M. diweddaf. Hysbyswyd am dderbyniad llythyr oddiwrth Mr. J. H. Bell is, Ash- ton, yn diolch am gydymdeimlad y C.M. ag ef yn ei waeledd. iGwnaed sylwadau tyner a pharchus gan yr Ys.grifennydd, Mr. W. Jones, Moss Side, .a'r Llyw- ydd, am y diweddar M.r.R. M. Parry, Rochdale. Brodor o Mon ydoedd. Bu yn flaenor yn Rochdale am 13 mlynedd. Perchid a hoffid ef yn fawr gan fyd ac eg'wys. Pe buasai yn meddwl cym.aint .ohono ei hun ac y meddyliai eraill ohono-, gallasai fod gryn lawer pellach ymlaen. Edrychid i fyny ato fel Is- rael iad yn wir, yn yr hwn' nid oedd twyll. Pasiwyd pleidlais o gydymdeimlad a'i weddw ac a'r eglwys yn Rochdale. Y Llywydd i anfon llythyr ogydym- lad a hwy. Pasiwyd pleidlais. o gydymdeimlad a Mr. John Jones, Heywood St., yn wyneb marwola,eth ei annwyl briod, ac a Mr. Samuel Hannam, Oldham, yn wyneb marwolaeth ei annwyl chwaer. Pender- fynwyd ein bod yn datgan ein .cydymdeimlad a Mrs. G. ELis, 87, Park St., Greenheys, yn ei gwaeledd, ac yn anfon ein cofion mwya-f cynnes ato. Dymun- wyd hefyd ar i'r Parch Rt. Williams, Pendleton, gyf- lwyno cofion y C.M. i Mrs. Edward Roberts., merch i'r diweddar Mr. John Davies, Pendleton. Cafwyd adroddiad o weithrediadau Cymdeithasfa Beaumaris gan y Cynrychiolwyr. Darllenwyd. a chymeradwy- wyd adroddiad y Parch, R. Parry Jones am yr achos dirwestol yr hwn a anfonodd i Ysgrifennydd y Cyf- eisteddfod Dirwestol y Gymdeithasfa. Pasiwyd ein bod yn rhoddi y swm arferol at dreuliau y Cyfeis- teddfod iDirwestol. IRhoddwyd. caniatad i gyfeill- ion Moss Side newid Note of Hand.' Bwriadant dalu Zico o'r ddyled. Penodwyd Mri. John Hughes, Philip Hughes, D. Lloyd Roberts, Edward Jones, y Trysorydd a'r Ysgrifeinnydd i arwyddo yr un newydd, am £100. Wedigwnando adroddiad y Llywvdd a'r Parchl. R. Parry Jones am sefyllfa yr achos Cymraeg yn Irlam, penderfynwyd (I) Ei fod i'w uno a'r IC.,M.,ac i gael ei gario ymlaen ar linellau Methodistaidd. (2) Bod Pwyllgor Cymry ar Wasgar i ofalu am dano gyda rhyddid i aw brodyr eraill atynt i'w cynorthwyo. (3) Bod y C.M. i gynorth- wyo gyda'r treuliau os ibydd. angen. (4) Fod y trefn- iad hwn i barhau am 6 mis. Ar- gynhygiad Mr. John Roberts, Bolton, penodwyd y personau canlynol yn bwyllgor i ystyried cynnwys y papur a ddarllenodd vn y C.M. ar Gynhaliaeth y Weinidogaeth," Parchn. J. S. Roberts, E. Wyn Roberts, Rt. Wil- liams, Mri. R. H..Rogers, Philip Hughes, J. Rob- erts, Bolton, John iRobertsi, Cynullydd. Yr adrodd- iad'i'w eyflwyno yng Nghyfarfod Misol Chwefror. Cymeradwywyd yr adroddiad canlynol o eiddo Pwyllgor Veol y iSymiudiad Ymosodol, yr hwn a ddarllenwyd .gan Mr. W. Wiliams. Barnai y Pwyllgor lleol nad doeth, yn wyneb yr amgylchiad- au presennol, fyddai rhoddi y Symudiad Ymosodol i'r gost o anfon brodyr, g,an na thybid y sicrhai hynny y byddai y cynnydd yn y casgliad yn gymaint a'r gost, ond ein bod yn dymuno i'r Ysg. Cyffredinol anfon nifer o gopiau o griynhodeb o'r gwaith a wneir gan y Symudiad Ymosodol, ac o'i s,afle ariannoj, a'n bod yn trefnu fod sylw arbennig yn cael ei ddwyn eto at y mater yn y C.M. aic os barnai y C.M. vn ddoeth, fod brodyr (un o bob eglwys) yn cael eu hanfon i rai neu yr oil o'r eglwysi, i osod y mater gerbron, neu hwyrach y geljid, yn rhai o'r eg'wysi. drefnu fod sylw yn cael ei ddwyn at yr achos. o'r puloudau ar nosi Saboth tua diwedd y flwyddyn. Yr wyf vn ys.grifennu heddyw, i'r un perwyl, at y Parch. John Thomas, yr Ysg. Cyffredinol." Pas- iwyd ein bod yn ymddiried i'r Pwyllgor wneud trefn iadau pellach y gwelant hwy yn angenrheidiol. Dar |j llenwyd a chymeradwywyd, adroddiad Pwyllgor yr Eglwysi IGweiniaid.' Cyfarfu y Pwyllgor Tach 26. Llywydd, Mr. Phi:ip Hughes. Rhoddodd y trysorydd adroddiad o ansawdd y Drysorfa yn dang os fod amryw eglwysi heb anfon y casgliad am eleni i mewn. Cwynid fod rhai lleoedd yn hir iawn yn ateb pan anfonirat nt i drefnu !Sul i weinidog i ddod ,P i'w gwasanaethu, a gofynir eilwaith am i'r gweini- dogion a'r eglwysi fod yn ffyddjon i'r trefniant fel I y caffo ei ddarparu ar eu cyfer, gan fod un toriad I ar hynny yn achosi cryn anhwylusdod. Dymunir pwysleisio etc mai trefnu Sul ychwanegol at yr hyn fyddid arferol a'i roi o'r blaen y mae y Drysorfa hon, ac nid cyfnewid Saboth mewn un modd sydd yn y golwg. Rhoddwyd ar yr Ysg. i anfon i bob eglwys pa nifer o weinidogion y C.M. a thuaMan iddo, fu yn eu gwasanaethu yn ystod y flwyddyn hon. Cafwyd sylw ar y priodoldeb o at-drefnu y cynllun, fel ag i gymryd i mewn yr holl eglwysi Meiaf ar yr un 5 tir, ac y caiff pob gweinidog eu gwasanaethu fel eu gilydd yn eu tro." J. :S. Roberts, Ysg. Terfynwyd trwy weddi gan Mr. Eben. Williams, Cynhelir y C.M. nesaf yn Onward Buildings, Rha,gfyr 14eg. 1 SIR GAERFYRDDIN.—Elim, Tirydail, Tach. 17 ac 18. Llywydd, Mr. Evan Talog Davies, Llan- stephan. Rhoddwyd hanes yr achos gan y Parch W. Nantlais Williams. Wedi gwrando ar adroddiad mor rhagorol, penderfynwyd i longyfarch yr eglwys .,y yn wyneb y wedd lewyrchus sydd ar yr achos yn eu plith. Ymddiddanwyd a blaenoriaid yr eglwys, am eu profiad yslbrydol. iCoffawyd am y diweddar Mr. E. M. lHugh.es, blaenor yn eglwys Bethany, Am- manford, yr hwn oedd yn berthynas i'r diweddar a Barch. James Hughes, Llundain, yr esboniwr enwog. J Trefnwyd fod jlythyrau o gydymdeimlad i'w danfon m at Mri. Evan Owen, Nazareth; Thomas Roberts, 9 Llanelli; Richard Jones, Ferry Side; Arthur Wil- || liams, Glanamman. Darllenwyd llythyr cyflwyniad v Parch. William Bell o G.M. Dwyrain Morgannwg. Rhoddwyd deribyniad croesawus, a dymunir ar i'r eg- lwys i gofio am dano trwy ei alw i'w gwasanaethu g,an ei fod wedi dyfod i gylch newydd. Cyfiwynwyd i sylw iLawlyfr y Parch. J. E. Davies, Treffynnon, ,R ar y Gwyrthiau..Rhoddwyd canmoliaeth iddo, ac j anogaeth i ddeiliaid yr Ysgol Sul ei bwrcasu a gwneud defnydd ohono. Yn wyneb cynhygiad y Parch.. 'B. F. LRichards, Caerfyrddin, penderfynwyd i weithredu gyda golwg ar ddewis cynrychiolwyr i'r Cymdeithasfaoedd yn ol y dull presennol. Cynhyg- iad Mr. Herbert Evans, .Llanddowror, i gael sylw yn y C.M. nesaf. Cyflwynodd y Parch. W. D. Williams ei ymddiswyddiad fel Trysorydd Trysorfa y Gweini- dogion. Cyflwynwyd diolchgarwch iddo am ei was- anaeth gwerthfawr yn y cylch. hwn, a phenderfynwyd fod aelodau y Drysorfa i gyfarfod a'u gijydd i ddewis trysorydd am y dyfodol. Cafwyd anerchiad grymus gan Mr. Joseph Pritchard, Llanwrtyd, ar ran y Drys- orfa Gynhaliaethol. Cafodd addewid gan y blaenor- iaid oedd yn bresennol y byddai iddynt wneud eu goreu gyda'r mudiad daionus hwn. Cyflwynwyd diolchgarwch i Mr. Pritchard am. ei ymweliad a'r C.M. Penderfynwyd fod cynllun y,Drysorfa Gyn- ■; haliaethol i'w argraffu ar raglen y C.M. nesaf. Eth- oliadau cynrychiolwyr i Gymdeithasfa Mawrth, Parchn. J. O. Jones, Caerfyrddin; D. E. Jones, B.A., Pembrey, Thomas Francis., Hendre, a Mri. John Jeremy, Caerfyrddin, David Evans, LlanMuan, Lewis Jones, Llanddeusant. Cymdeithasfa Mai, Parchn. E. J. Evans, Cross Inn, E. J. Herbert, Cydweli, John Edwards, Llanfynydd, a Mri. John John, Ammanford, Thomas Jones, Tumble, John Jones, Pontardulais. Cymdeithasfa Awst, Parchn. Joseph Lewis, Pontardulais, W. D. Davies, Tumble, a 'Mri. J. W. Harries, Llanstephan, Evan Lewis. Penygroes, ynghyda'r ddau ae:od ar Bwyllgor v Gen- hadaeth Gartrefol. Cymdeithasfa iHydref, Parchn. W. Nantlais Williams, Ammanford, Huw Edwards, Pontyberem, Richard Thomas, Penygroes, a Mri. John Phillips1, Caerfyrddin, Isaac Stephens, Cefn- berach, James Davies, Llanelli. Y Gymanfa IGyff- redinoj, Parchn. Thomas Phillips', Siloh, J. D. Evans, Talyllychau, a Mri. Rhys Price, Caerfyrdd- in, Rhys Thomas, Bettws, ynghyda'r ddau gyfar- wyddwr y (Genhadae,th Dramor. Y Gynhadledd Seis- nig, Parch. D. J. Henry, B.A., Llanymddyfri. Ar Bwyllgor y tLlyfrau am dair blynedd, Parch. W. Nan,t:ais, Williams, Ammanford. Adroddiad Pwyll- gor Dirwest: Ein bod yn gofyn gan y C.M. i basio penderfyniad. cryf i'w anfon at yr awdurdodau i lei- hau yr oriau i werthu diodydd meddwol trwy y sir. Ynglyn a'r mater hwn penderfynwyd fod Ys.g. y Pwyllgor a Mr. John J. Jeremy i gydweithredu gyd- a'r achos. Fod Ysg. y Pwyllgor i ohebu a Ysg. y Gymdeithasfa parthed s-afle'r Cyfundeb ar y cwest- iwn o dderbyn tafarnwyr- yn aelodau. Pwyllgor y Cylchgronau Derbyniwyd adroddiad y goruchwyl- iwr, a phenderfynwyd gofyn i'r CM. i roddi cyfle iddo i'w ddarllen. Hysbysodd y goruchwyliwi bod tymor ei waith dibenu M'ehefin nesaf. P-enderfynwyd- fod cyflog y Goruchwyliwr i fod yn wyth bunt y flwyddyn, a dwy ran o dair o'r holll enillion. Y C..M. sydd i ddewis Goruchwyliwr trwy y tugel. Cymeradwywyd gweithrediadau y Pwyllgor Cynorth- wyol a (Bugeiliol. Penderfynwyd ein bod yn galw ar gynrychiojwyr y C.M. ar Bwyllgor Coleg Aberys- twyth! i hysbysu yn y C.M. nesaif y rhesymau dros gau ycolego yn yr argyfwng presennol. Y C.M. nesaf i'w gynnal yn Llangennech, !Rhagfyr yr 16eg. I ddechreu am hanner awr wedi deg. Mater y Seiat 'Gyffredinol am dri o'r gloch, Y Cristion fel llythyr Crist,' yn seiliedig ar 2 Cor. iii. 2. I arwain y Parch. W. Bell, Nazareth. Am dri o'r gloch cyn- haliwyd cyfaufodgweddi mewn perthynas a'r rhyfel blin, presennol. Am naw o'r gloch dTannoeth, cyf- arfod gweddi. Am ddeg Seiat Gyffredinol. Y mater Edifeirwoh yn wyneb difaterwch a difrawder yr eglwysi yn yr argyfwng presennol," Yn arwain y Parch, Stephen Jones, Llanddarog. Cafwyd ar- wyddion amlwg o bresenoldeb yr Arglwydd yn y 4