Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

3 erthygl ar y dudalen hon

Family Notices

Hysbysiadau Teulu
Dyfynnu
Rhannu

GENI, PRIODI, A MARW. GENEDIGAETHAU. Roberts.—Rhagfyr iaf, i a Mrs. Lloyd Roberis, Moelwyn, W hitchurch, Caerdydd, merch. '5 PRIOIDASAU. Davies—Williams.—Taohwedd 25-ain, yn y Capel Mawr, Dinbych, gan y Parch. John Williams, Cor- wen, Mr. William Davies, Commerce House, Cor- wen, gynt :gyda'r Mri, Den son's, Dinbych, a (Miss M. Williams, Fel in Ganoi, Dinbych. D avies- Hughes. T,acb. 25, yng nghapel y Pentref, Llanrhaiadr, Mr. Robert Davies, Rhiwlas Ganol, Saron, a Miss Sarah Hughes, Petitre Mill. iMiss J, A. Hughes, chw.aer y briodferch, oedd y forwyn briodas, a Mr. Davies, brawd y priodfab, oedd y gwas. Gweinyddwyd gan y Parch. Pierce Owen, Rhewl' (yn absenoldeb y Parch. Caradog Rowlands, oherwydd ,a mgylchiiad.au teuluaidd). Gynhaliwyd y boreubryd yng nghartref v briodferch, ac e-*s- teddodd tua 40am o wahoddedigion wrth y bwrdd. Davies-Timotfhy.-T,ach. 27, yn Tabernacl, Cei- newydd, gan y Parch. Gwilym Evans, B.A., yr Henadur Evan J. Davies, Y.H., Glyn, a Lily, unig ferch William Timothy, Y.H., Ceinewydd. liumphr-eys-;Morris.T,ach. 24, yn Seion, Arthog, gan y Parch. E. Jones Edwards, %Ir. J. R. Hum- phreys, Fronfelen Terrace, Abermaw, a Miss Susannah Ann Morris, Bro Dawel, Arthog. Tones—Evans.—'Rhag. iai, yn Salem, Aberystwyth gan y Parch. D. Caron Jones, Borth, Mr. J. Wil- liam'Jones, Penwern Farm, New Cross, a M;ss Elizabeth Jane Evans, Stony Villa. Llovd—Pryce.—Tachwedd 2ofed, yng nghapel. M.C. C-wyd St., iRhyl, gan y Parch. G. H. Havard, M.A., Mr. iRdbert Lloyd, Elm Villa, 'Red Lane, a Miss Claudia l'ryce, Bryn Awelon, Post Office Lane—y ddau o Ddinbych. Rees—Jenkins.—Yn Sion, Aberdulais, gan y Parch. W. Jones, yn'cael ei gynorthwyo gan y Parch. J. J. Richards, Aberafon, Nathaniel Thomas, ma'b y diweddar Mr. a Mrs. David Rees, ag Annie, merch Mr. E. Jenkins a'r ddiweddar Mrs. Jenkins, Cil- friw. Roberts-Roberts,Tiach. y i7eg, yng nghapel Web- ster 'Road, Liverpool, gan y Parch. Wm. Owen, Mr. D. 'G. Roberts, mab IMr. a Mrs. Griffith .Rob- erts, Penmorfa, a Miss, Annie Roberts, unig ferch Mr. a Mrsi. D. iRoberts, Avondale Rd., Sefton Park, Liverpool. Gwasanaethwyd f.e",gw,ias gan Mr. Bob Roberts (brawd y briodferch), a'r forwyn ydoedd Miss Nell Roberts, Glanmorfa. Williams- Jones.-Rkagfyr i.af, yng nghapel ILlan- dderfel, gan y Parch. J. 0. Jones, Capten R. O. Williams, 'Pwllheli, a Miss M. J. Jones, Plas Onn, merch ieuengaf y diweddar Mr. Thomas Jones, Brynmelyn. Williams Williams-Tach. 26, yn Siloh, Rhydymam gan v Parch. Hywel Parry, Mr. David Williams, Plascanol, Abermaw, a Miss Winifred 'Mary Wil- liams, Gar'thfach, Brithdir. MARWOLAETHAU. Bromley.—Tach. 29am, yn ei bneswyl, 57 Mardol, Amwythig, William Edward Bromley, yn 64 ,m:- Ooed. Bu y lbrawd annwyl hwn yn swyddog yn yr eglwys genhad-o-I yn Frankwell am rai blyriydd- oedd, ac yn dwyn cysylltiad agos a'r frawdoliaeth ar hyd ei oes. Tua ugain mlynedd yn ol, ym- aelododd yn eglwys Hill's Lane, a 12 mlynedd yn ol gwnaed ef yn swyddog yno, a derbyniwyd ef yn. aelod o'r C.M. yng Nghroesoswallt. 'Roedd ei dy yn agored i bregethwyr De a Dwyrain, Gor- llewin a Gogledd, ac nid oedd ball ar ei nwyd i neidio i'r adwy ar ran y gwan a'r gwael. Cladd- wyd ef ar yr ail o Ragfyr, a chynbialiwyd gwasan- a,eth yn y cape' o dan arweinia-d y gweinidog, Parch. Thomas Ashton, a derbyniodd yntau gyn- orthwy dau o'i gvji-weinidogion, s,ef y Parchn. Robert Morris, IM.A., Broughton, a G. O. Evans, Y Coedwav. Davies.—Tachwedd gfed, yn 72 mlwydd oed, Cather- ine Davies, annwyl briod Cadwaladr Davies, Ynysfor, MenaiBridge, a merch! i'r diweddar Barch. Lewis Jones, Bala. Ev,ans.T,ach. 25, yn 84 mlwydd oed, Mrs. Laura Evans, Ty'nrhos, illanycil, Bala. Mae iddi dri 00 blant yn fyw, Mr. Robert Evans, saer, y Bala, Mrs. Hughes, Caeipant, Llandderfel, a'r Parch. J. R. Evalis, gweinidog gyda'r lM.iC. yn Toronto, Canada. Cymerodd yr angladd Ie yn Llanycil, Tach. 29, y Parch. W. Jones, Pare, yn .gwasanaethu. Evans.—Tach. 23, yn 49 mlwydd oed, Mrs. Evans, annwyl ibriod! Mr. D. H. Evans, 223, High Rd., Balham, Llundain, a merch Mr. a Mrs. Einon Wil- liams, Tyhen, Berth, Tregaron. Edwards. Tach. 26, yn Llystyn, Bagillt, yn 26 mL oed, Eliz,abeth 1M. Edwardsi, annwyl briod Mr. Goodman Price Edwards, ieu. Griffiths,—Tach. 30, yn ar Kimberley St., iLerpwl, Mrs. Griffith, gynt o Ysbyty Ifan, yn 79 oed. Yr oedd yn wraig nodedig o grefyddol, ac ymhyfryd- ai yn v cysegr. Rhoddodd ddygiad i fyny da i'w phlant. Un maJb yn yr America, ma'b a merch gartref yn byw gyda hi, a'r ieuengaf,, David Griffiths, yn a-elod yn Webster Road er ys dros 20 mlynedd. Aed a'i gweddillion i Ysbyty, a gwas- anaethwyd gan y Parchn. iH. H. Hughes, ac R. R. Jones. Heddwch fo i'w llwch. Cydym-deimlir a'r teulu. Hughes.—Tach. i, yn 8,' Venmore St., Everton, Liverpool, Catherine, gweddw Riehiard Hughes. James.—Tach. 28, yn Pembroke Stores, Bargoed, yn go mlwydd oed, William James (Gwilym lago) tgy,nt yn flaenor yn egrwys Ebenezer, Dina.s, Rhon- dda. Jones.—Tach. 2ofed, Mrs. Anne Jones, gynt o Fferm a Phlas yn Trofarth, Llangernyw, yn 78ain ml- oed. Jones.-—Tach. 28am, yn 62ain mlwydd oed, Mr. Ed- ward' Chambers Jones, Royal Oak Temperance Hotel, iDinbych (gynt o'r Green). Bu am dros hanner can' mjynedd yn gwasanaethu ar linell cwmni Ffordd Haiarn Llundain a'r Gogledd Or- llewin. Gadawodd briod ac amryw o blant. Johes.-Taoh. 25, yn 27 mlwydd oed, Mrs. Jones, annwyl briod Mr. John Jones, Shop 'Lon, Neuadd- lwyd. Jones.—Rhag iaf, yn dra sydyn, yn 71 mlwydd oed, Mr. Hugh Jones, Hengae Cottage, Nannau, ger Dolgellau. Jones.—Tach. 27, Ann, annwyl briod Mr. John. Jones, Bwlch Slater, Llanrwst. Jones.—Tach. 26, yn 83 mlwydd oed, 'Mr. Thomas Jonee, 'Boderyl, (Rhewl, Dyffryn Clwyd, gynt o'r Plas Coch, Gellifor. Am (lynyddoedd lawer, hefyd, bu yn aelod o Fwrdd Gwarcheidwaid 1a Chyngor Dosbarth Khuthyn. Gwnaeth waith gwerthfawr fel aelod o Gorff LlywodraethalYsgol Sir Rhuthyn, a dyrchafwyd ef i'r fainc ynadol dros Sir Ddinlbych a dyrchafwyd ef i'r fainc ynadol garweh fel dyn cyhioeddus, mae'n debyg mai mewn cylchoedd crefyddol y bu efe mwyaf defnyddiol. 5 Ymaelododd yn gynnar gyda'r Methodistiaid Calfinaidd, a bu yn flaenor am igyfnod maith yn •eglwys Gellifor. Yn r.hinwedd ei swydd fel blaen- or daeth yn aelod o Gyfarfod Misol Dyffryn Clwyd, ac nid oedd neb y perchid ei farn yn fwy gan y corff hwnnw n.a Thomas Jones. Wedi ymsefydlu yn Boderyl daeth yn gryn swewr i'r eg- lwys fechan yn y Rhewl, a'i hennill hioedd colled GeEifor. Yn ei boll ymwneud a phethau'r byd a chrefydd cafodd gymorth a chydymdeiml-ad ani-" hri'siadwy ei annwyl briod, yr hon fu iddo yn ym- geledd gymwys yn ystyr lawnaf ac eangaf y gair. Gyda hi, a'i theulu, y oIDae cydymdeimlad dwfn pawb o'u cydnabod. Cymerodd y gladdedigaeth le ddydd Mawrrth diweddaf, pryd y daeth cynhull- iad liuosdg a chynrychioladol ynghyd. Darllen- wyd rhan o'r Ysgrythyr gan y Parch. James Rich- ards, Gyffylliog, a gwedd'iwyd g,an y Parch. David Jones, Rhuddlan. Yna ymffufiwyd yn orymdaith tua mynwent capel Rhiydycilgwyn, Yno gwasan- aethwyd gan y Parchn. Pierce Owen, H. 0. Hughes, Henllan, a John IRoberts, iRhyl. Ar flaea yr orymdaith cerddai y gweinidogion, yna yn dilyn bLaenoriaid Rhewl, Gellifor, a Rlhuthyn, wed'yn yr elor a'r corff, yn cael eu dilyn igian y weddw a'r teulu aeosaf, ac yna y cyhoedd. Cyn ymwahanu oddiwrth y bedd talodd y Parch, Pierce Owen ddiolchgarwch icynnes i Mrs. Jones a'i phlant am y cydymdeimlad ddangoswyd a hwy yn yr am- gylchiad pruddaidd. Cynhaliwyd gwasanaeth in, symi yn y capel ar ol rhoddi y corff i orffwys. Cymerwyd rhan gan y Parchn. Pierce Owen, J. -D,. Jones, R. Richards, ac O. Owens, iLlanelwy. Jones.-Tach. aain, yn 83 mlwydd oed, Steven Jones, 18, .Sackvilie Gardens, Ilford, gynt o Langeitho. Yr oedd yn un o hen ddarllenwyfl y CYMRO. Brod- or o: Langeitho ydoedd, Adnabyddid ei dad fel Rhys y Mordy ac Y11 oedd. fel y teulu yn gyffredin, yn teimlo mawr sel dros, yr achos, mawr. Fel y crybwyllodd v Parch. David Oliver yn y gladdedig- aeth yr oedd wedi teimlo diwygiad 1859, a phan ddaeth y don yn 1904 yr oedd yn fyw iawn i'r holl awelon, ,ac yn barod i wneud yr oil o fewn ei allu i hiyrwyddo y Deyrnas yn eu blaen. Caeth- iwyd ef er ys rhai blynyddau gan Bronchial Asthma,' fel yr oedd yn analluog i roddi ei bres- enoldeb yn y cysegr ond yr oedd yn rhoddi tyst- iolaeth. i'r rkai a ddeuent i gyffyrddiad ag ef, mai am y pethau uchaf yr oedd yn meddwl fwyaf, a ch.afodd y fraint o fod yn hollol ymwybodol o bawb a phopeth hyd o fewn ychydig funudau i'w ymadawiad. Claddwyd yn Woodcramp Park Cemetery, lie y daeth cynulliad o GymrlY ynghyd, y Parchn. iD. Oliver a Mr. W. Griffiths, B.A., yn gwasanaethu. Ar y nos Saboth canlynol, traddod- odd y Parch. D. Oliver bregeth goffadwriaethol yn Stratord ar y testun ,Heb. iii. 5. Heddwch i'w lwchi. Lewis.—Tach. 30, yn nhy ei ferch, Aberllefeni Farm, Mr. Robert Lewis, gynt Pensarn, Aberllefeni, C orris. Morris,—'Tach. 23am, Alwen, il ferch Mr. a Mrs. R. J. iLl. Morris, Nant Mawr, Llangernyw, yn chwe' mlwydd oed. Morris,. -T,ach.. 2Iain, ar ol- ychydig o waeledd, Mr. John 'Morris, Tanyfron, Llangernyw, yn 3iain ml. oed. Owen.—Tach. 27, yn Ysbyty Bangor, yn 75 mlwydd oed, Mr. Richard Owen, Waen, Llanfairfechan. Rogers.—Tach. 17eg, yn 71 mlwydd oed, Mr. John Rogers, Dolobran Hall, Garth Fach, Meifod, ac a gladdwyd yn mynwent M.C. Pont Robert, Tach. 2ofed. Yr oedd yna dyrfta luasog yn y gladdedig- aeth. Gwasanaethwyd wrth y ty gan y Parch. W. Price (W.), Llanfair, a'r Parch. G. H. Griffith, Pont IRobel,t, ac wrth y bedd g,an y Parchn. C. Jones, Salem O. R. Owen, Pentrefelin; G. H. 'Griffiths, ac Owen Jones, Llanwddyn. Rowlands. -T,ach. 25, yn bum' mlwydd oed, Idris, annwyl blentyn y Parch. Caradog'Rowlands, Dol- war, Llanrhaiad'r, ger Dinbych. Cymerodd yr angladd le yn breifat ddydd Llun, pryd y gwas- anaethwyd gan y Parchn. Pierce Owen, .Rhewl, J. Bennett Williams, .B.A., Tremadog, Dr. Jones Parry, a J. Parry, Newmarket. Roberts.-Tadh. 24, yn 84 mlwydd oed, Mrs. Eliza- beth Roberts, Groudd Terrace, Cerrigydruidion, un o aelodau hynaf eglwys, Jerusalem. Claddwyd hi y dydd s'adwrn dilynol dan y Drefn Newydd yn mynwent y plwyf, y Parch. J. Al. Jones yn gweinyddu. Roberts.—1 Taoh. 28, yn 18 mlwydd oed, Robert John Roberts, annwyl fab Mr. a Mrs. tR. iRoberts, Piasey St., Bala. Thom.as.-T,ach. 30, yn 71 mlwydd oed, Mr. John Thomas, Y IBugail," South Street, Dolgellau. CLADDElDIGAETH MR. WILLIAM JONES, Y.H., ABERDYFI. Cymerodd yr uchod, Ie dydd Iau diweddaf, yng Nghladdfa Gyhoeddus Aberdyfi, am 1.30. Cynhal- iwyd cyfarfod yn y Tabernacl (M.C.), dan lywydd- .r iaeth y Parch. J. Lewis, gweinidog. Dechreuwyd y gwasanaeth gan y Parch. R. T. Owen, Aberllefeni. Gal'wodd y Llywydd ar Mr. W. Jones Hughes, Y.H., i ddarllen llythyrau a dderibyniwyd oddiwrth gyf- eillion yr ym'adawedig, y rhai nad allant fod yn bresennol,sef oddiwrth Principal1 Roberts, Aber- ystwyth, Parchn. O. Lloyd Owen, Bontddu, W. S. Jones, M.A., Caer, D. James, 'B.A., Fflint, R. E. Morris, M.A., Wrecsam, Afonwy Williams, Aber- maw, R. R. Williams, M.A., Bala, W. M. Griffith;, M.A., Dyffryn, John Owen, Anfield, Lerpwl; Mri. E. W. Evans, Y.H., Dolgellau, a Benjamin J. Jones, HI. Ffestiniog. Dywedodd Mr. Hughes, fod colled eglwys Aber- dyfi yn .fawr, gan fod Mr. Jones yn ffyddlawn yn holl gyfarfodydd yr wythnos. Ar ol bod i ffwrdd ynglyn a'i f.asnach ar hyd y dydd bydd,ai yn sicr o fod yn y moddion. Nid oedd ei lie byth yn wag. Cafodd y seiat, y cyfarfod gweddi a'r cyfarfodydd darllen golled fawr drwy ei f,arwolaeth. Nid oedd dim yn rhy fawr, na dim yn rhy fach ganddo i'w wneud gyda'r ach-os yn eglwysi Aberdyfi. Proff. J. O. Thomas, M.A., Bala, a ddywedodd eu bpd heddyw yn daddu gwr oedd wedi bod yn ll'enwi lie mawr yn Aberdyfi ymhob cylch, -gwleitl- yddol a chrefyddol. Yr oedd vn feddi,annol ar yni anarferol gyda'i fasnach, ac yn arbennig gyda'r achos. Yr oedd yn rhoddi ei holl allu, yn arbennig gyd,a;'r c.apel. Hefyd, yr oedd yn un penderfynol iawn pan fyddai wedi gosodnod i gyfeirio' ato, a byddai bob amser o'r bron yn cyrraedd y nod hwnnw. Yr oedd yn ddyn yn cael ei nodweddu a chariad mawr at y rhai oedd yn ei adnabod oreu. Dyn tyner iawn ydoedd; ac yr oedd ei ofal yn neill- tuol am yr unitgol yn yr eglwys, yn enwedig am y bobi ieuainc, ac yn gwylied am gyfleusltra i roddi cyfeiriad iawn iddynt mewn bywyd. Yr oedd yn awyddus iawniam iddynt ddyfod yn eu blaenau, yn dymhorol ac ysbrydol; ac yr oedd yn gwir ofalu am yr achos yn Aberdyfi. Yr oedd yr achos ar ei feddwl; cnid yn unig yr oedd yn drefnydd da, ond yr oedd yn ddyn gwir dduwiol; nid yn unig yr oedd eglwys Aberdyfi wedi cael colled, ond yr oedd ef ei hun wedi èolili un o'i gyfeillion goreu, a pbennaf. Terfynwyd trwy weddi gany Parch. E. 'G.. Jones, Pennal. Yn,a ffurfiwyd yn orymdaith i'r gladdfa yn y drefn ,g,anlymol:-z. Gweinidogjon; 2. Blaenoriaid; 3. Meibion; 4. Yr eloT-gerbyd, a'i ddosbarth ynyr Ysgol Sabothol yn cerdded bob ochr; 5. Perthynas- au: Mr. W. Jones, LlanerchMin (nai), Miss M. Jones, etc, Miss. Annie Jones, eto, Mr. John Pugh, Pier House, Mrs. John Pugh, etc, Mrs. Owen, Penmeini, Abergynolwyn, Mrs. D. Jones,, Brynhyfryd, Aber- dyfi, Miss'Bessie Jones, eto, Capten a Mrs. Daniel, Llundain, MisslA. M. Daniel, eto, Mr. J. V. Davies a Mrs. Davies, Aberdyfi, Miss. Agnes Davies, eto, Miss Mary (Roberts (iHouse-keeper) 6. Chwiorydd. Yr oedd yn bresennol yn v gladdedigaeth lu mawr o gyfeillion yr ymadawedig..sef Principal Prys, M.A., Aberystwyth; Proff. J. O. Thomas, M.A., Bala; Parchn. T. 'E..Roberts, M.A., Aberystwyth; T. iR. Jones, Towyn; E. G. Jones, Pennal; Christmas iLloyd, Gorris R. T. Owen, Aberllefeni; T. Davies (S.), Towyn; Trevor Evans, Llwyiigwril; R. Jones, A!berdyfi; John Lewis, Aberdyfi; W. D. Evans (A.), Aberdyfi; T. Thomas. (W.), Aberdyfi Mri. D. Ivor Jones, Y.H., Corris; J. Maethlon James, Y.H., Towyn Meredith Jones, Y.H., Towyn; M. Roberts, Aberllefeni John Edwards, Dolgellau; 'Cadwaladr Roberts, Y.H., Friog; W. J. Hughes, YjH., Aber- dyfi E. L. iRawlands, Y.H., Aberdyfi; Meric Rob- erts, Towyn (yn cynrychioli H. Haydn Jones,, Ysw., A.S.) D. Lloyd, Pant, Llanegryn; D. Owen, Corris R. Williams, Bethania, Gorris; D. Jones, Aber- aorris R..Richard's, Aberdyfi R. Davies, Towyn D. Hughes, Bryntirion, Aberdyfi; Mr. Meredith H. Roberts, cyfreithiwr, Machynlleth Rees, Jones., Aber- mawr; T. Morgan, Bryncrug; R. Pugh, eto; Thos. Jon,e, B.Sc., Towyn R. Ffestin Williams, Aber- dyfi David Evans, Y.'H., Gwern lago, Pennal; Ed. Williams, Aberdyfi; (R. Evans, Soar; R. Roberts, Rhydygarnedd, Llanegryn Rees Parry; Ysgairwedd- au, Pennal; iR. Vaughan, Maethilon David Hughes; J. E. Jones; B. J. Evans, a Wm. V. Thomas,, Aber- dyfi Idwal Davies, .Bethania, Corris, &c. Cafwyd gwasanaeth byr ar lan y hedd. Darllenwyd rhan o'r Ysgrythyr gan y Parch. Robert Jones,, Aber- dyfi, a gwedd'iwyd yn afaelgar gan Principal Prys, Aberystwyth. Nos Saboth cafwyd pregeth angiaddol gan y gweinidog y Parch. J. Lewis.

DYFFRYN GOGINAN.

Advertising