Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

5 erthygl ar y dudalen hon

-----Cyfarfodydd Misol..

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Cyfarfodydd Misol. Y CTymamfa GyffTeddnol—Lerpwl, Mai 18, 19, 20, 1920. Cymdeithasfa'r Gogledd — Caersws, Tiaohwedd 4, 5, 6. Cymdeithasf,a'r De—Bethany (S.), Aiberafon, Hydref 21-23. De Aberteifi—Twrgwyn, Hydref 7, 8. Dwyrain Dinbych-- Y Groes, dvdd Mercher, Medi 24. Dyffryn Conwy—Carme], Hydref 22, Glam. Presb. Bast—Cilfynydd, Sept. 18, at 10.301 a.m. Glam. Presb. West—'Bethel, Mansel- ton, Thursday, Oct. 2, at 10.30. Ooii'lle w:i n M organrnvg—Casllweh wr, Tachwedd 5. I (Uiechren a>m io o'r gloch. iHienaduriaeth Caer &c.Sandycroft, Hvdref 8. Manchester—^Stockport, Medi 27. Mynwiy—^Ebenezer, Blaina, Medi. 24. Sir Fflint—Queensferry, Miedi 15. Sir (lacrfyrddii!—Llanartbney, Medi 23. I ddechreu am 11 o'r gloch. Trefaldwyin Uchaf-T-landinam, Hyd- ref 1 a 2. Trefaldwyn Isaf-,Pontrobert, Medi 18 SIR B'ENF.RO.—Mamre, Arwst 19, 20. LlywyddWyd gaoi Mr. T. Meyler. Decihreuwyd gan Mr. Levi Morgan. 'Gadarn'hawyd cofnod-ion, y ddau gyfar- fod diweddraf. Enwyd y Parch. E. R. Davie s a Mr. W. R. Lewis, Din as-, i edrych dros: lyfrau'r eglwys. Yr oedd yn bresennol y Parch. D. Jones, T.11.t,ii,a-rth, cyn. weinidog. yr eglwys, a'r Parcih. J. W." Mathews. Pteris.ylva.nia. Trddraeth gynt, a rhiaddwyd iddynt groesaw cymmeis. Derwiswyd y IJy'w- ydd yn gyniryohiiolydd i G,ynhad,ledcl yr Eglwysi Sae'sineig1. Cenadwriaeth- au Tteinby yn hysfoysu ymddiswjfdd- iad y Parch. E. II. Marchant, B.A., B.D., ac yn gofyn, am un i arolygu'r ,achos, hyd nes YSiiarheÎr olynydd iddo. Derbyniiwyd y.r yrnddiswyddiad;, a phasiwyd i ofyn i'r Parch. T. Griffiths, 15.A., i gyn.orth,wyo'r eglwys yn y,cyL wnig' presienaiol. Eglwysi • Bethesda eisiau helaethu'r lynwent, ac yni cael amhiawster i sicrhau rhagor o dir i'r pw-rpas. » Piasiwyd fod, cais yn mynd ,ol.r C.M. at Mr. Vicheman Saunders- flOot am ddarn o dir at hynny. Ad. "roddiadati Y Paroh. T. Griffiths., B.A., yn hysbysii ei fod ef a: Mir. Lawrence, Pengel,ly, wedi ymweled a Tenby ynglyn a, gatw rhagor o- flaenor- iaid, a bod y brody:rxi canlyiiol wedi en de-wis yn Miri. A. Grahiam, Stephen flalc, A. S-nogsell, James Thomas a William Thomas. Mabwys- iadwyd yr aclpoddiad. Y Parch. :\lendus yn hysbysu ei fod dros y C.M. wedi prynuRhydygele am £75, a'i fod eisoes wedi casglu ^'43 13s. at liyniny, yn cynnwys 1.25 oddiwjth Mr. Davies, Rhosycribe. Diolbhwyd i Mr. Mend'us. am ei wasanaeth, a dewiswyd y brodyr canlynol yn ymddiriedohvyr ar yr eiddo- yn y lie: Parch. E. R. Davies, Mri. W. Davies-, Rhosycribe, Gough l.ewis. Tiy Llwyd, Henry Evans, Twryfelin, T. Meyler, Aber-- gwaun, a D. Prothero, Rhydygele. Rhoddodd yr Yisgrifen.nydd ychydig o hanes Cymdeithasfa Llanymddyfri. Pasiwyd ein bod yn. rhoddi llythyrau cyfliwyniad i'r .Parchn. W. Mendus a T. Enrfyl Jones- i TIenadnriaeth Dwyrain Morgannwg, ac i Mr. Phillip Jo/nesi, B.A., i G.M. Mvnwy, Dat- ganwyd ein teimlad o- go-lied: yn wyneb symiudiad1 y brodiyr hyn o'n plith.'a dyniuinwyd eu llwvddianl a'u hamis- rwydd yn eu meusiydd n,e,wycll. iwyd fod y Parch. H. Solva Thomas i ysgrifeninu no-diada-u i'r Bliwyddiadiir am y diweddar Barch. B. Evans Dav- ies. Cyflwymwyd y geinadwri o'r Gymdeithasfa patTthed v Gronfa Can. O'liQg, a dewiswyd y brodyr canlynol i vmweled a'r eglwysi er mwyn -ennyn. brwdfrydedd ynglyn ar Symudiad. Rhian (Tymraeg, Mri. T1. Meyler. H. W. Evans, Y.H., a J. M Griffiths, Tire- gwilym Rhan. Saesneg, Mri. B. Powell. Y.H., W. Llwelvn Thomasi, T. T. Griffiths., B.Sc., a T. G. Lewis, Et'holiadau Ysgrifenniydd y C.M. am 10201-22, l'arch. J. Martin Davies, Pen- fro Ysgrifenmjjjd T-rysorfa'r G'wein.i- dogioni, Parch. E. R. Davies Trysor- ydd Mr. W. B. Morgan,, Caerfarohell. Diolchwyd i'r Parch. W. Mendus am ei wasanaeth fel Ysgrifenniydd y Drys" orfa ho.n am 3 mlynedd. o.Harfod Ürdeinio arbennig Mr. Edwin Adams, B.A., cyn ei fynedifid allan i'r Maes Cenhadol. At bencdiadauc y Gym. deithasfa gwnawd y rhai canlynol. I o,ftrymiilr weddi agariadol, y Parch. W. M. Williams. I holil,r cwestiyn- au, Parch. D. H. Ltoyd. I ateb am reoleidd-d.ra yr Ordeiniad, Mr. B. Powell, Y.H. I offrvmu'r weddi ar y diwedd, Paroh, W. Evans, M.A. Pas- iwyd pleidlais. o gydymdeimlad a'r peTsonan canlynol: Mr. R. Phillips, •Cilgerraa, wedi colli mab, y Parch. T. Lamb 1 ysgrifenmu ato. Mrsi. Lewis-, gweddw y dawedda;r Mr. Titus. Lewis, Trefin Mr. Williams, Yr Hall, wedi- colli priod nuewini gwaele,d,d, "Ir. W. Thonnas Davies, Parch. J-. D. Sym- onds, a'r Parch. J. Jamie9. J'asiwyd dau benderfyniad ynglyn a'r Easnach Feddwol, a phenodwyd M.ri. H. W. Evans, Y.H., a J. Calvin, Thomas i gynrychioli y C.M. yng Nghymanfa Ddirwestol Deheudir Cymru. Cafwyd hanes Hied gialonogol am yr Achos yn y lie. Hydlerwm y gwelir yma cyn hir un yn cymryd i fyny y gwaith adawyd gan y diweddar weinidog ieu. anc gymerwyd ymaith mor-sydyn o ganol ei ddefnyddioldeb. Y C'. m. nesaf i fod. yn Glamrhyd. Yr amseir heb ei benodi. Pregethwyd gan v Parchn. D. Jones, W. P. Jones, M.A., B.D., W Mend-us, W. Evans, M.A., T. ,Lamb, J. W. Mathews, A. H Rogers-, aC It. Solva Thomas. UVFFRYN CIYVYD.— Llansannan, Awst 14. Llywyddion, y Parch. R. P. Hughes, Dyserth, a Mr. Griffith Jones, Eglwys Wen. Dechreuwyd y cyfarfod cyntaf gan Mr. Peter Roberts, Ffyn, honnau. Cadarnhawyd y cofnodion. Hys'bys\%d fod Ilytbvraii wedi eu derbvnf oddiWTt-h nifer o bersonau yn d'iolch ,am ddatganiad o gydymdeimlad a hwy mewn crsiudd a phrofedigaeth. Cyflwynwyd! ce.nadwViaeth.au oddiwrth '(1) Y sgrif ennydd y (?omis,iwn drefnu, (2) Ynglyn a'r efrydwyr sydd ar dir i.dderbyn galwad, (3) Ynglyn a'r efrydwyr a'ti cynhaliaeth. Cyflwvn- yd y mater diweddaf i ystyriaet.h ff.yfr- iolt y Pwy):'gof' Ariarrtiol. DarPenwyd Lly'thyr cyflwyniad y l'arch. K. Wil- liams, B.A., o Ilenaduriaeth Drefaldwyn, ar ei symudiad i'r c:\lch ymgymeryd .a gofai bugeiliol eg'wys Clwyd Street, RhyJ. Rhoddvvyd iddo d'derbyniad cynnes ar ei ddychwe!iad yq ol i'n plith. Hefyd, hysbyswyd foci y Parch. H.. L!oyd J;:dwards, Tymawr. I.^eyn ac. Eifionyd-d, we-cli derbyn vr alwad i fuigeiMo eglwysi Nantglyti a Soar, ac fod Pwypgor v C.M. wedi cadamhau'r alwaid. C'adarnh.awyd ga 1w,ady Parch. K. M. Griffiths, Two Mil's, Caer, i fugeilio eglwvs S.aesneg Prestatyn. Cadarnhawyd ceisiadau nifer o eglwysi am grant o gronfa'r di- weddar Mr. Diav'd1 Jones. Enwyd y Dr. Jones Parry a Mr. T. P. Roberts, Prion, i arohwilio cyfrifon Cymdeith- asfa Dinbych. Pasiwyd fed y gweddi'M mewn. llavv i'w rhannu rhwng Gwynfa ac egl wys s'aesneg Dinbych. Hefyd. diolchwyd yn gynnesi i'r Parch. D. P. Jo'nes a Mr. Roht. Owen, Y.H., ysgrif ennydd a thrysorydd y pAvy'lgor lleol. am eu gwasanaeth gwe-rthfawr ynglyn a'r tref'niadau. Penod\vyd nifer o frodyr i ymigynghori a swyddogi-on eg- lwys Llannefydd lnewn cysylliiad,"I ch.ais ynglyn- a'r Ysgoldy Isaf. Ym- ddiriedwyd mater ynglyn ag Adeilad- au'r Ysgol Ddyddio! yng Ngellifor i'r pwyllgor ,adeiladu mewn ymgy.n^nor- i.ad a swyddogion eghvys- Gei-ifor. Hehd, cyflwynwyd cais am werthu eiddo o eglwys Saron i ystyriaetl) y I)Wyi.nr a(-,Iei,arlu. \Vrth grfiwyno'r. gad-air i'w o'ynydd, cyfeiriodd y Parch. R. P. Hughes at y gwaith mawr a wneir gan y C.M., llawer p hono o'r golwg, megis gan bwyllgorau, &G. Llawer o frodyr yn rhoddi eu hamser < yn ddirwgnach ynglyn a gwaith y Deyrn.as. Pasiwyd fod v nifer arferol, sief deg; 0 Gyf.arfodvdd Misol i'w cyn- a flynyddol o hyn allan. Awdur- no-lwvd yr Yserifennydd i argraffri Trefn y Cyfarfodydd Misol, am 1921 —1925, ac anfon coipi i'r eglwy,S'i|;y-da Rh.aglen v nesaf. Dar'Tenwvd Ilvthyr odd):wrth v parch. Evan Jones, Dinbych, yn hyshysru ei fod yn ym- rvddhau o ofalaeth bugeiliol eglwvs y Caoe} Mawr, a chadarnhawyd eivul cHiswy-ddiad. Dewis-wyd 'nifer o frodvr yn bwyl'.gor enwi. Hysbyswyd Tod Mr. D. E. Hughes, Elton House, wedi ei ddewis yn flaenor yn, eglwys y Tabernaci, Rhuthyn. Daeth cais o nifer o eglwysi am genhadau i'w cvn- prfhwyo i ddewis rhagor. o swyddog- ion, a threfnwyd hvn'ny. Dewiswyd v Parch. Robert Williams-, Tywyn, a'r Etvwydd, M'r. (Griffith Tones, asvmrv-1 Pais- eglwys1 y Caoel Mawr, Dinbvch, ynglyn a symiud ymlaen i aw brawd i'w gwasanaethu. Hvsbvsiwvd fod v dliweddar Mrs. Martha Wood. Print s St., RhyI, wedli gad-ae, v swii-i 0 ij r tuiag at yr achos yn Warren Road, l'asiiwvd i anfo'n d-atganiad o'n diolch- g.arAvch i'r cymim-wekivddwyr, v Mri. Lewis Jones (cyfreithiwr), a David Salusbury, am eu gwas.anae.th ynglyn a hyn. ac i hysbysu'r Gymdeithaafa am v rhodd. Galwvd svlw at Araith v Cyn-T..ywyddl. y Parch. T. C. Williams,

Masnachu gyda Germani.

Gbrchfygm y mwnwyr eithafol.

Osgoi Streic y Tramffyrdd.

Y Sefyllfa Dramor.