Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

3 erthygl ar y dudalen hon

Family Notices

Hysbysiadau Teulu
Dyfynnu
Rhannu

pviobi a iTDarw. PRIODASAU. Davies—-David.—i'Vwst: 30, yng nghapel \f -C. Tonyrefail, gany Parch. E. Oynolwyn Pugih, B.A. (gweinidog), J. Morgan. Davies', a Miss Marion David,—y dda.u o Gilfach Goch. Evatis—Gibb.—Awst S, yng nghartref Mr, a -Mrs. Ruirie. 141, Horace Street, Norwood, Winnipeg1, Cana- da, gan y Parch. II. W. Griffith, Winnipeg, Mr. Robert Ellis, Eyans, gynt o Erheinezer, Caernarfon, a nai i Mr. R. B,_ Elliis, Bronant, Boajt- i.i,e,wy,d,d, d ,N.Iisis; Ainnie Boyd Gibb, 141, Horace Street. Francis — Hughes.—Medi 3, ymg nghapel Fitzclarenice Street, Lier- pwJ, gan y Iliarch. Wynne Griffith, M.A., Mr. Edwald Francis, Mach. ynlleth. a MisSI Miristm Gladys Hughes, merch Mrs. Hugfhes a'r di- weddair Mr. Ediw,ard, Hughe's, 70, Whitland Rioad, Fairfield. Griffiths-—Williams.—Awst 27, yng nghapel M.U. Long-torn, gan y I'arch. D. J. Griffiths', M.A., Rugby, (ewythr y priodfab), yn cael ei gyii- orthwyo gan y Parch. R. F. Bell. Liomigton, unwyd mewn.. gla-n briodias Mr. T. 0-. (-;rlffitl-is, B.Sc., A.I.,C., ('olwyn Bay, mab Mir. a Mrs, J. Griffiths, Cohvyn. Bay, a Miss Alice A. Williams, Lang-ton. Y gwas yd- oedd- Mir. J. H. Griffiths, (brawd: v pi-iodfab); a'r morwynion oeddynt Miss Ethel Williams (chwaeir. y briodferch), a Miss; Jessie Sargeant. Yr or;g:a,nydd ydoedd Mr.. Martin Long too. Wedi y gwasanaeth, caed g-wledd yng nghairtref y briodg.s.ferc.h. Giadawodd y par ieuanc am. Aberys- twyth, He y treulianteu mis met Y'r oedd' yr anrhegiom yn lluosülg a g'werthfawr. Jones—Diavies.—Awst 30, yn y Cape 1 Mawr, Dinbych, gain y Parch. D. Priohard Jones, Mir. Robert Jones, Peutre du Isa', Meiriadog, a Mrs. Margaret Diavies-, Cae Giroes, Llan. sa-noaan. John.—James.-—Medi 3, yng nghapel Vresby:teraicld Maesycwmer, gan y Parchn. Cuthbert Thomas, B.A., Caerdydd, T. Rhys Jons, a T. J. Hughes, Maesycwm-e-r, M'r. Alb-ert Watford John, mab Mrs, John., 17, Riyd-er Stre-et, Gaerdydd, a'r diwedd- ar Mr. W. John, Stockland, St. l,'a,lqa,nts,, A Mii;sls, Cas,sie ja..m.e!s,, uni,g r' ferch Mir. M-organ Jam-es, Y.H., a Mrs. Jamas-, Maesycwm'er House, Maesycwmer. J ollles--J ones.-Medi 4, yng ngh-apel Saron, Trefaldwyn Uctoaf, unwyd Mr. R. Jones-, Y.H., I'eivDinas, mewn glan bri-odas a Miss, M. E. Jones-, merch hynaf y diweddar Mr. J. Jones, adeiladydd, L-erpwl Bu y priodfab yn gydefrydydd a, chyd- letywr a'r diweddar Mr.' T. Ellis., A.S., ac mae ei enwi yn a-dnaiby-ddus trwy Gymru oil fel- un a wasianaeth- ai ar y Ddirprwyaeth Dirol a ben- odwyd gan- y Goirpn. Mae yn a-elod o Gyngor Sir Dretaldwyn er y cych- wyn, ac wedi Hanw y ,gadair yinddo ,d:ai amrhydedd. Bu hefyd yn 1 gadedrydd Cyngor Addysg y Sir am dyni-o-r maith,. Yis-ty-rir ef yn ddoe-th- aw-r yng nghyfrinion y cynghorau, a t7, b gh th-eimjir bellaoh mai anhawdd gwneud hebddo. Saron yw eg- lwys er ei febyd, ac y mae yn. un o'i swyddogion er's. bfynyddoedd. Saif y 111I11 i111 arweinwyr y Cyfarfod M-isol. Bu yn gadeirydd iddo pan niaid oedd and ieuanc fel aelod ohono. Gw-eithreda ar Bwyllgor Ad-drefnu y Cyfundeb, ac ni synai JIIeb pe gwielid ef yng ngh^dair y Gymdeithiasfa. Mae y briodferch yn gyme,riad pryclfer-th, ac yn un a Hrwr hoffir ac a.berchir yn ei chyloh. Bu yn ddefnyddiol yneglwy's, Gae.rsws am flynyddoedd. Yr oedd. bore eu huniad yn. dirion, a heulwen. yn dan- baid ar y fodrwy. Ciwasanaethwvd -gan. y Parchnv D. Davieis, gwein-i- dog, R. Jones, M.A., Llanci^nam. Llundain a Bournemouth fydd meu-s- ydd- en mis- mel. Tiriondeb a heril- w-en, a phob bendit'h yw ein dymun- ia-d iddynt. J ones— Roberts.—M-ecli 4. yng ng-hapel l.re.-byteraldd Bcrsham Rd., Gwrec- sa.m, gan y Parch. Charles- Jones (brawd yng tughyfraitb y priodfab), Mr. A. II. C-arrkiigton Jon-es, Cairo, mab Mr. W. Carrinigton Jones.. P-rou-jhton Hall, a Missi Dorothy K. Roberts, merch Mr. a Mrs. W. M. Roberts," Alexandra Road, Gwrec- sam. Jones •— Williams.—Awst 29, ynlg nghapel Moriah, Llangefni, gan y l'archn. R. Prys Owen, B.A., a G. WiHia-jns, Mr. John Jones-, Jiritan- liiia Stores, mab.Mr. Griffith Jones, Bridge Street, a Miss Gracie Wil. liams, m-erc-h- ie-uenigaf. Mr. a Mrs. Williams-, Mona House,—y ddau o Langefn.i.- Jones- Williams,—Awst 27, yng nghapel M.C. Hedd-gelert, gan y Parch. R. PrYlsle Ellis, Mr. William Samuel Jones, ail f-aib Mr. a Mrs. J. H. Jones, Abersooh, a Miss- Olive May Williams, tryd-edd ferch Mr a M rs. Hugh Williams, Palmerston Road, GaI1S,to-u.. Quinli van-,Hughes!Aws,t 29, yng nghapel Methodis-tiaid Blackpool, Mr. M. J. Quinlivan, L.D.S., Ennis, S'wydd Clare, Iweirdd-on, a Miss- Lily Hughes, merch Mrs. ,IIllghes a'r diweddar Dr. V. Hughes', Bod-londeb, Waenfawr. Roberts — Griffith.-A:ws,t 27, yng nghapel T'ydweiliog, LIeyn, gan y Parch. J. W. Jones-, H.A., Mr. Owen J. Roberts, oriadnrwr, Glyn-, Bryii- croes, a Misls, Miairy1 Elizabeth Griffith, nterch Mr. a Mrs. Griffith, P enra lit, Penlillech. M ARW OLAET-H AU. Dickens-Lewis,—iM'ed-i 4, yn Ashley House, Aimiwy-thig, Mr. George Dickens-L-ewrs, a-nn.wyl briod Anne- Dickens-Lewis, a mab i'r diweddar Barch. W. Dickens-Lewis-, D.D., a Mrs;. Dick-eins-Lewis. Bru'n cwyn-o am, b-eth amser, on-d daeth y diw-edd vn sydyn, pan- yr o-edd ar ei fford-d o Landrin-do-d i fyined i Lundain dian gwi-rs- o driniiae-th feddygol. Ale Evanis, di 3lydd, yn yr Amwythig, Florrie, merch ieuenga-f y diweddar Harch. Joseph Evans!, Dinbych. C'laddwyd! ym meddrod y. teulu yn y Gladdfa Niewydd, Dinbych, dydd 1,1 un. .)\v.an.s..—Awst 30, mewn private hospi- tal; yn Abergafeni, yn 64 mlwydd oed, Mrs-. A. Evans, [glweddw M!r. David Evans, b-laein-or yn eglwys Cobaith, Blaina. (-Co-fnod helaeth- aüh me-wn Haw). Griffith.—-Awst 8, yn 70 ml. oed, Mrs.' Griffith, gweddw y dtiweddar Barch. R. Vaugha-n Griffith, Lime Springs, Iowa, U.D.A. J,am,e,s.A,vst 16, yn 51 ml. oed, Mirs. James, annwyl sriod Mr. Thomas James, Ivy House, Lla-nfiha-nigel Talyllyn. Jones-.—Aws-t 16, yn. 82 ml. oed, Mr. William Jones, Genigarnedtiau, Ulwyngroes. (Cofnod helaethach mewn Haw). Jones.—Awst 2.5, yn 55 ml. oed-, Mr. John Jones-, Cefnbrith, liethania, Bl. Ffestiniog. Jones,.Medi i, yn 69 ml. oed, Mr. John Jones, I I, Brynbowydd, BJ. Ffiestinioig. Jones-.—Awst 17, mewn- oedtan teg, Mrs. Lewis Jones-, High Street, Poirthaethwy. ■Jones'.—Awst 31, yn 73 ml. oed, M-r. Thomas Jones, Tremeirchion, I.lan- dwy, gynt T.erpwl a ('haerwys, Lewis.-A,wslt 26, yn 87 ml. oed, Miss Anne Lewis, T-y Newydd, Cross Inn, Owen.-—Aws-t 18, yn 79 ml. oed, Mr. John Owen, Bryn y Waen, F-elinheli, P-ugh.—Gorff. 18, yn 79 lial. oed, Mrs. Lowry Pugh, gweddw Mr. Griffith Puigh, Fair Haven, V-ernnont, (J'D.A. Genedigol o Dojp Corns yd- Mrs. l'ugh, a merch i Robert a C-athr-ine Owens-, o':x He uchod. Hefyd, yn chwaer i Mrs. Catherine Griffiths1, Meyr-ick Square, Dgigellau. Symudodd hi a'i phriod i'r Anierica yn 1869, igan, ddilyn crefydd ei IlargTwyd,dt hyd y diw-edd. Roberts.—'Aws-t 23, yn 73 nil. oed, .Ni,rs,. Hannah Roberts, 3, Glandiwr Terr-ace, Clwtybonit. Roberts,—Awst 29, yn 29 mlwydd oed, yn yr In-firmary, Bangor, lie yr oedd er's maw diwrnod, J-ennie Roberts, lliai'ii' Delyn, P-enrhos (ond oedd er's blyn.yddau yn, Arthcig, 67, High Street, Pwllheli). Dygwyd ei gwedd. ill-ion i'w claddu yiff mynwent Pen- rhüs' ddydd Llun-, pryd y gwasan- aethwyd gan y Parch. Thomas- Wil- liam, s-, Pwllheli. Thomas.'—M<e-di i. yn- 63 ml. oed. Mr. Robert Thomas, Princes Road, Upper Bangor, Trethgasgliydd hynaf y IHvrdeisdref. Yr oed4 yn flaenor ffyddlon. yng ngha'pel y Twrgwyn. Thomas..—Medi 3. yn 72 ml. "oed, Mr. Giomer Thomas, cyfrwywr, 9. MÜ: St., Pontypridd'. b.rill 27. vn Bangor. Pa.. U.D.A., Mr. John Thorman. edigol o Lanberis ydoedd yr yniiaci- a,wedig, ac ymfudodd i':r AiITlerig )n 1869. Yr oedd yn flaeno-r yn eglwys y M.C. Pe.niel, Bangor, Pa. W 27, YJi 55 ml. oed, Mrs. Anne Williams, aninwyl brio-d Mr. William Williams, Ysguboriau. Ysibytty Ystwytih. Williams.—Aws-t 29, yn Alieppo. o'r 'malaria, fevie,,r,l -vn 23 ml. oed, Mr. John Osborne Williams, mab hynaf Mr. a Mrs. 11 ugn Williams, 4, Church Place, Pwlilheli (gynt o Dyfi Junction). Yr oedd1 John- Osborne yn wr ieuanc neiiltuol o ddyrounol a rhinweddb-l, ac yn an lliwyl gan bawb o'i g-ydnabod. Cymemi ddi- ddord'eb m-awr mawn caniadaeth, yn neiiltuol gyda oha-niadaeth y cys-egr. Teimllir chwi-thdod ar ei ol; ga,tfcl-u 10 gyfeillio-ni, ac y mae cydymdteimlad cyffredinol a'i rieni ynghyda'i- c'hwaer Elsie a'i frawd Emiyn sydd adreif am- ysb-aid o'r Eidal, yn eu profedigaeth drom a hyniod annis- gwyliadwy.

Advertising

-----Cyfarfodydd Misol..