Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

8 erthygl ar y dudalen hon

Hewyddlon Cyntreig.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Hewyddlon Cyntreig. Ddydd Mercher, cyflwynwyd rhyddid bwrdeis- dref Pwllheli i Mr Solomon Andrews, Caerdydd. Boddodd dau bysgotwr yn y mor ger y Bortb* Aberystwyth, Awst 13. Caed corph un ohonynt yr wythnos ddiweddaf. Gerbran ynadon Caernarfon ddydd Iau, cyhudd- wyd bachgen o'r enw John Hughes o ladrata 2p 3s 6c o d yn Llanrug. Gohiriwyd yr achos. Gwerthwyd tafarn yr Holland Arms, Mon, ddydd Iau, gan Mri W, Dew a'i Fab, Bangor, i Miss Thomas, y tenant, am 1,850p. Mae'r Parch J. O. Thomas, Aberdyfi, wedi pen derfynu symud i'r Bala fel athraw cynorthwyol i'r Parch Dr T. Charles Edwards. Mae'r Parch R. W. Jones, Rhosgadfan, ger Caernarfon, wedi ei alw i fugeilio eglwysi M.C. Dinas Mawddwy ac Aberangell. Ddydd Mercher, bu 2,400 o chwarelwyr y Pen- rhyn yn y swyddfeydd yn rhoddi eu henwau. De- chreuir gweithio ddydd Mercher. Mae Mr Gwilym Rees, o Goleg Annibynol Ban- gor, wedi ei ordeinio yn weinidog cynorthwyol i'r Parch T. Stephens yn Wellingborough. Cynaliwyd trengholiad yn y Bernso ddydd Mer- cher ar gorph Miss Ellen Tucker, morwyn yn Caerdeon Hall. Aeth i ymdrochi ddydd Mawrth yn yr afon Mawddach, a boddo'dd yn ddamweiniol. Agorir ysgol ganolradd newydd Llandrindod Hydref 2, gan Syr John Gorst. Mr Saunders, athraw gwyddoniaeth yn Ysgol Ganolradd Aber- teifi, fydd y prifathraw. Bu'r Parch W. H. Milbourn, D.D., caplan dall Senedd yr Unol Daleithiau, yn darlithio yn Aber- ystwyth nos Fawrth. Ei destya oedd, Beth welodd dyn dall yn Lloegr." Aeth y llong Albert Baltzer, Caernarfon, yn ddrylliau yn Mor y *iogledd ar ei thaith i Ham- hurg gyda llwyth o lechi. Diangfa gyfyng gafodd Capten Roberts a'r dwylaw. Dywedodd Syr George Kekewich, ysgrifenydd parhaus Swyddfa Addysg, yr hoffai weled Lloegr yn meddu cystal manteision addysg ag a fwynheir yn Nghymru, Tra'n olwyno yn Mhrestatyn ddydd Mawrth, bu farw Arthur Holland Hooley, Stockport, yn dra disyfyd. Clef yd y galon oedd yr achos meddai Dc Griffiths yn y trengholiad ddydd Mercher. Cynaliwyd arddangosiad gan Gynghrair y Friall- en yn Llangollen ddydd Iau. Y prif areithwyr oeddynt Syr Theodore Martin a Mr Stanley Leighton, A.S. Mae'r annghydfod yn nglofaydd Sandycroft a Cboedllai, sir Fflint, wedi ei ddwyn i derfyn hedd- ychol, a thri chant o'r glowyr wedi dechreu gweithio. Mae Mr Henry Tate, Lerpwl, wedi rhoddi lOOp at gronfa adeiladu Y sgol Ganolradd y Bermo, a'r un swm at Ysgol Ganolradd y Merched yn y Bala. Mae tri o aelodau Cynghor Dosbarth Fffestiniog wedi eu dirpwyo i gydweithredu a phwyllgor yr Eisteddfod Geneilihe.Jibol i ystyried y priodoldeb o godi pifiiiwn arosol yn y lie. u Me e Zabuloa Dafydd wedi cael gair Cymraeg newydd am bicycle sef ckr fantol. Mae dyn ar y fantol, medd ef, pan ar gefn y càr, a dynes hefyd, ran hyny. Bu hèr-ymladdfa. yn Nghwm Rhondda y Llun cyn y dyweddaf, a lladdwyd un o'r enw Sam Mandry, 16 oed. Yn y trengholiad, dychwelwyd rheithfarn o ddynladdiad yn erbyn saith o gefnog- wyr yr ymladdfa. Gerbron ynadon Dolgeilau ddydd Mercher, cy- huddwyd merch ieuanc o'r enw Janet Owen, sydd wedi ei dewia i fyned ya genhades, meddir, o geisio cael 30p trwy dwyll gan Gwmni y Great Western. Gohiriwyd yr achos am wythnos. Mae'r agerddloog Trechieve, aeth i'r tywod ger glanfa Mostyn dair wythnos yn ol, yn prysur fyned yn ddrylliau. Achosa lawer o annghyfleusdra i longau, gan nad oea fawr o ffordd iddynt fordwyo i'r porthladd. Nid oes brawf well o boblogrwydd y Daon Howell gyda phob dosbarth na'r ffaith fod teithwyr masnachol Goglodd Cymru a Chaer wedi cyflwyno anerchiad hardd iddo yn ei longyfarch ar ei ddyrchafiad. Mae'r Parch Thomas Job, Conwil, sir Gaer fyrddin, wedi derbyn y gradd o D.D. o Brifysgo Yale, Wisconsin, America. Hysbysir hefyd fod y Parch S. J. Jones, M.A., Cymro, wedi ei benodi yn Brifathraw y Ooleg hwn. Arglwydd Kenyon sydd wedi ei ethol yn llyw- ydd, a Mr Charles Murless, Gwrecsam, yn is-lyk,. ydd, Cymdeithas Amaothyddol Dinbych a Fflint. Cynelir yr arddangosfa nesaf yn Ngwrecsam. Cred- ir y bydd gweddill o lOOp oddiwrth arddangosfa y y flwyddyn hon yn Llanelwy. ANGLADD MR. JOHN ROBERTS, BRYN EUGRAD, MON.-Awst 19, brawychwyd ardal Llanallgo gan V newydd fod yr hen bererin anwyl Mr John Roberts, wedi marw yn ei breswyl, Marian Glas. Cafodd wythnosau o gystudd, ond cryfhaodd ychydig yn ddiweddar, ond buan y daeth y diwedd. Gedy briod a nifer mawr o blant i alaru eu colled, Mab iddo ef yw'r Parch John Roberts, Tabernacl. Cymerodd yr angladdle yn-mynwent y Tabernacl, Awst 23. Dyma'r cynhebrwng lluosocaf a welwyd erioed yn yr ardal, ac yr oedd hyn yn dystiolaeth amlwg, o edmygedd yr ardal at yr ymadawedig. Gweinyddwyd wrth y ty gn y Parcbn J. Williams, Llangefni; J. Hillier, Beaumaris a W. Roberts, Tabernacl. Blaenorid yr orymdaith gan aelodau Clwb y Oleifion yna gweinidogion a blaenoriaid y Methodistiaid yn y sir yr elorgerbyd cerbydau'r teulu a'r perthynasau ysgol Sul, cor, eglwys, a chynulleidfa Llansdlgo y dorf ac yna lJuaws o gerbydau Canodd y cor amryw emynau ar y ffordd i'r fynwent. Yn y Tabernacl, gweinyddwyd gan y Parchn G. Williams, J. Owen, J. Williams, 0. Hughes, J. Donne, P. 0 Pierce, a Mr. Hugh Wil- liams, Porthaethwy. Wrth lan y bedd, gweinydd wyd gan y P-.rchn R Matthews, R. Thomas, a W. Roberts, a cbanodd y c6r dan arweiniad Mr Thos. Roberts, Ty Mawr. Bu'r ymadawedig yn ddiacon am oddeutu 37 mlynedd yr oedd yn ddyn llariaidd a ffyddlawn, a mawr yw'r galar o'i golli. Oig Defaid, Wyn, Bustych, Lloi, o'r fath oreu, wedi u pesgi a'u lladd yn Nghymru,i'w gael bob dydd arn y prie; mwyaf rhesymol yn Siop COED Y BRAIN 17 Deane Street, gyferbyn & Marchnad St. John. Bwriedir helaethu gorsaf y reilffordd yn Rhyl. Trefnir i oleuo min y m6r yn Ngholwyn Bay â thrydan. Cred Cadfan mai y patrwm goreu o arwrgerdd yw Efengyl loan, Bwriada Syr Lewis Morris y bardd fyned i America i ddarlithio fis Hydref nesaf. Mae'r Archddiacon Griffiths, Castellnedd, yn wael ei iechyd. L:)¡,' Mae Mr G. Morgan Owen, o ysgol Colet House, Rhyl, wedi enill ysgoloriaeth gwerth 35p y flwydd- yn yn Ysgol Bromsgrove. Boddodd ymwelydd yn y m6r ger Rhyl ddydd Gwener trwy lewygu yn y dwfr. Ni wyddis pwy ydoedd. Bu Eayob Bangor yn Cwrtmawr, Llangeitho, y dydd o'r blaen yn ymhyfrydu yn rhai o'r hen lyfrau sydd yn llyfrgell gyfoethog Mr J. H. Davies. Syrthiodd Richard Owen, Bettwsycoed, o ben cerbyd ddydd Gwener, a derbyniodd niweidiau angeuol. Nid yw Cor Llanfairmuallt wedi moui ar ol y gurfa a gafodd yn Nghasnewydd. Bwriada gys- tadlu eto yn Ffestiniog. Fore Sul, boddodd Mr W. H. Bolton, Cobridge, 25 oed, yn y mor ger y Bermo. Ni chaed hyd i'w gorph eto. Mae Pwyllgor Sefydlog Maldwyn yn cydna- bod gwerth y ddeurod i heddgeidwaid, ac yn eu cyfarfod diweddaf penderfynwyd caniatau 7s 6ch y chwarter i bob un sy'n arfer ei ddeurod yn y gwas- anaeth cyhoeddus. Mae ymchwiliad swyddogol wedi ei wneud i'r gwrthdarawiad gymerodd le ar y reilffordd ger gorsaf Rhyl pan y maluriwyd nifer o gerbydau. Y canlyniad yw fod dau o weision y 3wmni wedi colli eu He. Deallwn fod eglwysi Annibynol Soar a Jerusalem, ger y Wyddgrug, wedi rhoddi galwad i Mr J. R. Hughes, Abergele ac y cynelir cyfarfod i'w or- deinio yn Soar, dydd Llun nesaf, Medi 6, pryd y gweinyddir gan y Parchn R. Roberts, Rhoa W. Gwentfrwd Thomas, a M. W. Davies, Abergele. Cynaliwyd cymanfa ganu Bedyddwyr Maelor yn nghapel Penuel, Rhos, ddydd Llun, ac yr oedd yn dra livvyddi&nus. Arweinid gan Troff J, O. Jones, Gwrecs»m; Mri G. Valentine, Moss; a Mr J. Evans, Stryd Isa. Cyfeilid gan Mr W. Valentine, a'r ysgritenydd oedd Mr E. Williams, Moss. SOUTHPORT. -Bc)re dydd Iau, caed Miss 'Jones, 32, Hawke&aead Street, yn farw yn ei gwely. Ar- ferai M sss Jones gael llewygon, a thua 2 o'r gloch bore dydd lau catodd un p*n yn ei gwely. Tua 3 o'r gloc daeth ati ei hun, ae ymollyngodd i gysga. Cododd ei chydforwyn tua 7 o'r gloch, ac actti i lawr; ond wrth weled Miss Jones gyhyd yn do i i lawr,-aeth i fynu, a chafodd hi wedi marw. Cym- raeb o Fon ydoedd, ac yn gwemi gyda'r un teulu yma er's saith neu wyth mlynedd. Yr oedd Miss Jones yn un o ffyddloniaid yr eglwys Gymraeg, ac yr oedd yn y capel y Sul blaenorol. Claddwyd hi yn Llangadwaladr. Nos Sul gwnaed sylwadau cotfadwrsaethol am dani gan y gWfeinidog (Parch W. Williams).

--0--Chwarelwyr Gogledd Cymru.

-0-Dal Cynghorwr Cymrelg yn…

[No title]

Gwrelohlcn.

-0--Sasiwn Pwllheli.

[No title]

Advertising