Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

23 erthygl ar y dudalen hon

JYFARFOD MISOL LERPWL A HELYNT1:…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

JYFARFOD MISOL LERPWL A HELYNT1: CHATHAM STREET. (Parhad o Tudalen i.) Yn Nghyfarfod Misol Leijpwl, nos Fercher, derbyniwyd cenadwri oddiwrth eglwys Chatham- street yn gofyn i'r Cyfarfod Misol roddi i Mr W. 0. Jones bob manaylion angenrheidiol i'w alluogi i apelio yn rheolaidd i'r Gvmdeithasfa. Penderfynwyd, "Ein bod yn dymuno sierhau yr eglawys yn Chatham-street fod pob manylion. a.ngenrheidiol tuagat iddo allu apeli'o yn rheol- aidd i'r Gymdeithasfa eisoes yn meddiant Mr W. O. Jones, ae wedi bod yn ei feddiant er yr adeg y penderfynodd y Cyfarfod Misol ei ddiswyddo, a chaiff bob manylion ychwanegol trwy y Gym- deithasfa pan apelia iddi." Darllenwyd hefyd lythyr oddiwrth gyfreith- wyr Mr W. O. Jones, yn gofyn am y tyst- iolaethau a roddwyd gerbron y pwyllgor, a phob manylion mewn perthynas iddynt, ac yn hys- bysu fod Mr W. O. Jones yn barod i ymrwymo na byddai iddo gymeryd cwrs gyfreithiol yn erbyn y pwyllgor na'r Cyfarfod Misol, na'r tystion (heb ganiatad y Cyfarfod Misol) os can- iateid iddo yr hyn a geisiai. Wedi peth ym- driniaeth penderfynwyd, heb ond un llaw yn erbyn, "Ein bod yn awdurdodi ein cyfreithiwr i anfon fel atebiad nas gall y Cyfarfod Misol gan- iatau y cais. yn gymaint a bod yr achos yn awr yn Haw v Gymdeithasfa, ac v caiff Mr W. 0. Jones bob cyileusdra i ymgydnabyddu a'r tyst- iolaethau pan yr apelia i'r Gymdeithasfa." Yn y cysylltiad hwn hysbyswyd fod y pwyll- gor a fu yn chwilio i achos Mr W. 0. Jones yn dymuno gwneyd datgania,d gerbron y Cyfarfod Misol ar y modd y dygwyd yr ymchwiliad yn mlaen (mode of procedure) yn gymaint a bod' gweithrediadau y pwyllgor wedi eu camadrodd a'u camliwio, a'r cyhoedd mewn canlynia.d wedi eu camarwain gyda golwg arnynt. Darllenwyd y datganiad sydd yn canlyn gan y Parch W. Jones, ysgrifenydd y pwyllgor. Cymeradwywyd ef gan y Cyfarfod Misol, a phenderfynwyd ei fod i gael ei gyhoeddi gydag adroddiad" y Cyfar- fod Misol. Yn ngwyneb y camadrodd a'r caonliwio ar weithredia.dau y pwyllgor uchod, yr ydym yn cyflwyno crynhodeb o Eanes y modd y dygwyd yn mlaen yr ymchwiliad. Fe benodwyd y pwyllgor yn N ghyfarfod Misol Lerpwl, Mai 9fed, 1900, mewn canlyniad i ad- roddia.d a gyflwynwyd i'r Cyfarfod Misol hwnw gan bwyllgor a benodasid yn fiaenorol i ystyried achos o anghydfod yn m'hlith swyddogion eg- lwys Chatham-street. Gyririwysai yr adTodd- iad hwnw,—yr hwn sydd yn meddiant v Cyfar- fod Misol, ac wedi ei gadarnhau yn unfrydol ynddo, y penderfymiad, a o-anlyn del ifrwyth yr ymchwiliad :Wedi gwrando yr achoson o anghydfod rhwng swyddogion eglwys Cha- tham-street, barnwyd yn" unfrydol mai gwell, o dan, yr amgylchiadau, a fyddai i'r Pa,rch W. 0. Jones, B.A., i gario allan ei benderfyniad i ym- ddiswvddo fel gweinidog yr eglwys. "Wedi cael trafodaefch faith a manwl gyda'r gweinidog a'r blaenoriaidv a gwrando ar bob tystiolaeth a ddygid ger ein bron, yn nglyn a I 'TTT r'\ T chwynion yn eroyn y iJarc,11 w. u. oones, a,rfer y diodvdd meddwol, barnwyd gan y pwyll- gor mai n'ict angenrheidiol a fuasai myned i mewn yn mhellach iddynt." Fe benderfynwyd mater cysylltiad Mr W. 0. Jones ag eglwys Chatham-street yn sail yr hyn a ddywedtid ar waha.n i'r cwynion yn erbyn ei gymeriad personol. Ystyriai y pwyllgor nad oedd wedi ei benodi yn uniongyrchol i wneyd yr ymchwiliad hwnw, ac nad oeddid ar y pryd yn gweled yn angen- rheIdl-ol mynedi i mewn yn mhellach i'r cwynion hyny; end gwnaed y datgania-d yn yr adrodd- iad. mor bell ag y .gwrandawyd yr hyn a ddy- wedid gan y naill ochr a'r llall ar y pen hwn,- "Fod yr hyni a ddywedid yn adlewyrchu yn an- ffafriol ar Mr W. '0. Jones, a'i ateb yntau yn anllewrfcyfarfod abenig o'r Cyfeisteddfod hwnw, yr 'hwn a gynnaliwyd prj-f'-nawn^ badwrn, Mawrth 31, 1900, fe eglurwyd 1 Mr W. 0. Jones y penderfyniad v daethid yn unfrydol iddo y noson fiaenorol, Mawrth 30ain, gan ei gymhell i' gydsynio ag ef. Addawodd yntau wneyd hyny y nos Sabbath dilynol, Ebrill laf, a hysbysu yr eglwys o l fwr- iad i gario allan yr ymddiswyddiad; os deuai brodvr o'r pwyllgor yno 1 egluro y penderfjTuad, ac hefyd yr arferai bob dylanwad 1 gael gan yr holl aelodau gydsynio a hyny yn gyhoeddus. r e drefnwyd brodyr i fyned i Chatham-street yn ol Yn tryrnainl a bod y Cyfeisteddfod yn cymeryd cwrs erthriadol, trwy fyned i'r eglwys cyncyi- lwyno adroddiad i'r Cyfarfod Misol, yn hy^"a^ na, darllen y penderfyniad yn ffurfiol, gosododd cadeirydd y pwyllgor, y Parch Etugh Jones, D D., srynnwvs v penderfyniad gerbron yr eg- lwys, yn y modd mwyaf eglur a theg, fel y tvstiai V brodyr ereill o'r pwyllgor oeddynt yn bresennol; ond gwrthododd ef wneyd nos bab- I bath yr hyn a. addawsai nos Sadwrn ei wneyd, _L.y. n"U- o-an ddywevd na lyddai mao BJ meryd v cwrs a gymhellid oni fyddai i'r brodyr, oeddynt yno dros y Cyfeisteddfod, glino ei gy- meriad vn hollol yn nglyn a'r cwynion a aw- grymid o berthynas i'r diodvdd meddwol. Tea vdyw dyweyd i'r pwyllgor fabwysiadu y cwrs hwn er mw/n Mr W. 0. Jones, ac ar ei oais a chan yr vstyrid fou yr eglwys ar y pryd mewn sefvllfa gynhyrfus ac y dviesid defnyddio rhyw fesurau vn uniongyrchol 1 geisio adfer UTra nad oeddid yn ei gondemnio ar a wrandawvd, nis gellid ychwaith ei ^dhau fel un hollol ddieuog, y modd y ceisid ga^d^ ef dvwedwyd hyny yn eglur wrtho yn y pwyll0or nos Sadwrn, Mawrth ilain, 1900. Hawliai ef yr ymchwiliad llwyraf 1 r cwynion yn ei erbvn, ac, yn ngwyneb hyny, ^refnodd y 'Cyfarfod Misol i wneyd yr ymchwiliad hwnw. Yn y Cvfarfod Misol a nodwyd,—Mai 9fed, 1900,— penodwvd yr un personau i eistedd yn b^Tll^or i wneyd yr ymchwiliad \r oedd ef ei hun yn bresennol yn y Cyfarfod Misol, a aofynwyd iddo a fuasai ef yn dymuno ychwan- eau rhwy frodvr at y pwyllgor; ond datganodd yn gyhoeddus na fynai, ac fod ganddo berffaith vmddiried yn y rhai a benodwyti. 5 Gmi v gllwai Mr W. 0. Jones am glmo e_i gvmeriad ac yr heriai yr ymchwiliad nid oedd gan y brodyr ag y gowdwyd y cyfrifol- deb hwnw arnvnt ond cyfarfod a u gilydd yn ofn Duw i ystyried, y modd goreu i ddwyn hyny oddiamevlch,—i gvrhaedd y gwirionedd yn yr achos, ac, os gellid i glirio cymeriad y brawd. Deallid fod amryw bethau yn cael eu dyweyd am dano, heblaw yr hyn a glybuwyd yn nghyfar- fod y pwyllgor blaenorol, o enau blaenoriaia Chatham-street. Ni fuasem yn ffyddlawn i'r gwirionedd, nac yn ) "nedru clirio cvmeriad Mr W. 0. Jones, heb chwilio i mewn i'r hyn a ddywedid yn yr achos. Ystyriem fod yn rhaid gwrando o ba gyfeiriad v deuai yr hyn a daenid am dano, a beth ydoedd cynnwvs yr hvn a. ddywedid, gan gadw mewn cof bob cam ein bod yn penderfynu rhoddi y cyileustra llawnaf i Mr W. 0. Jones i weled y » -t ,„JJ i. '1oTn. ;U1' personau y oyaaat ganuuvm J w ,V"U ¿ H dyweyd, a" chael mantais i'w croesholi. Dvna fu gwaith yr eisteddiad cyntaf—-trefnu y dull goreu i ddwvn yn mlaen yr achos yn y modd mwvaf gonest a theg. Penderfynwyd o-wahodd "holl fiaenoriaid Chatham-street i'r cvfarfod dilynol.. Yn yr ail eisteddiad daeth holl fiaenoriaid Chatham-street yn nghyd oddieithr Mr John Jones a Mr J. J. Bebb. Darllenwyd llythyr oddiwrth Mr Bebb yn datgun ei anallu i fod yn bresennol. Gwrandawyd :tr yr hyn oedd ganddvrt i'w ddywevd,—pob un ar ei ben ei hun.ao ysgrifenwyd yn ofalus yr hyn a ddy- wedid gan bob un. Yn y trydydd eisteddiad gVrpndawyd ad- roddiadau y rhai yr ymwelsid a hwy yn ol pen- derfyniad y pwyllgor blaenorol. Nid ymofyn- wyd dim a neb heb yn gyntaf ddeall eu bod yn drwevd rhyw bethau yn yr achos, ac ni wraniiawyd ar "ddim a ddywedid gan neb heb eu rhoddi ar eu gwyliadwriaeth, gan y gellid gwneyd defnydd o'r hyn a ddywedid ganddynt yn mhellaeh yn mlaen, ac y gellid eu galw i wyneb Mr W. 0. Jones. Yn v pedwerydd eiteddiad daeth Mr J. J. Bebb yn mlaen, gan iddo fod yn anghyfleus i ddvfod i'r ail gyfarfod. Gwrandawyd a chof- nodwyd yr hyn a, ddywedid ganddo yntau. Yn y fumed eistedidiad bu ymddyddan ar sefyllra yr eglwys yn Chatham-street, a gwran dawvd pethau oeddynt wedi cyrhaedd y Cyf- eisteddfod a yr ystyrid y buasai yn rhaid eu dwyn gerbron Mr W. 0. Jones. Yr oedd gwaith v chweched a'r seithfed pwyll- gor yn barhad o waith y pumed. in yr wythfed eisteddiad, penderfynwyd gwa- hodd! Mr W. 0. Jones, a rh'oddi ger ei fron yr hyn a ddywedid gan flaenoriaidi Chatham-street, yn nghyda'r Parch Edmund Griffith, Mri Hum: ) "V Lloyd a Thomas Dayies. Yn y nwfedJ gyfrafod,-Mehefin 28ain, 1900, am 2.30, yr oedd Mr W. 0: Jones yn bresennol. Darllenwyd iddo ar ei ben en hun yr hyp a ddywediw^vdi gam' Mri William Williams. W. Jones, J. W. Jones. E. Pugh J. J. Bebb, Hum- phrey Uoyd, a Thomas Da.vies. Cafodd fantais i gymeryd nodiadau o'r hyn a ddarilenid, ac nid esgeulusodd y fanta,is hono. Penderfynwyd galw y cyfarfod dilynol ar nos Sadwrn, Mehefin y 30ain. Rhoddwyd i Mr W. 0. Jones ei hun lais yn nhrefniad ac amseriad y cyfarfod nos Sadwrn, a sicrhai fod yr afmser yn hollol gyfleus iddo. Yn y pwyllgor nots Sadrwn, Mehefin IOain, am 6.30, fe alwyd y personau a.g darllenaisiidi eu tystiiolaethau gerbiton, Mr W. 0. Jones yn y cyfarfod b'-aenovol-eynifer ohon- ynt au- t lwyd!dasant i fod yn bresennol—ai chaf- odd ef eu galw yn mlaen yn y drefn a ystyrid ganddo y fwyaf manteisiol iddo. Gelwid hwy i mewn bob yn un, ac nid oedd naill i glyw- ed yr hyn a ddywedid gan y llall. Darllenid yn gyntaf oil. i bob un, yn ngwydd Mr W. 0. Jones, yr hyn a ddarllenasid iddo ef o'r blaen ar ei ben ei hun. Ac yr oedd pobun. ar ol nywed darllen yr hyn oedd wedi ei gofnodi, yn cadarn- hau, yn ei wydd ef, fod yr hyn a ddarilenid yn gofnodiad hollol gywir o'r hyn a dc'ywe.lasid ganddynt. Cafodd yntau bob manbií, holi a t chroesholi pob un ohonynt, ac yr )old ga-.ddo niodaadau a. chwestiynaiu ysgrifenedig i'w gyn- northwyo i hyny. A chafodd faitalis hefyd i ddwyn ei dystion ei hun yn mlaen. Penderfynwyd yr unfed ar ddeg a'r deuddeg- fed o'r cyfarfodydd am dri ac am chwech y dydd LIun canlynol, Gorphenaf yr 2il, a chyf- arfodydd wedi hyny, os gwelid yn angenrheid- iol, am dri ac am chwech ddydd Ma.wrth, Gor- phenaf 3ydd. Ni phenderfynwyd .amser cynnal- iad y rhai hyny, heb yn gyntaf ymgynghori a Mr W. O. Jones am ei gyfieusdra. Dywedodd ne 7i., y Cadeirydd, ao ereill o" aelodau y pwyllgor, wrth drefnu yr amser, y bvddem yn 'foddla.wn i eistedd yno am chwe" mlsac ychwaneg, yn hytrach na pheri dim anghyfleusdra iddo ef; ond sicrhai ef fod yr amser a awgrymid yn gwbl gyfleus, ac y galliasai gael ei dystion oedd- ynt yn byw yn y dref i'r evfarfoaydd ddechreu yr wythnos; ac fod rhai ohonynt wedi eu galw nos Sadwrn, ond' nad oedd amser iddynt i ddy- fod' yn mlaen, ao y ^allasai gael y cwbl,—yn u a'r rhan o'r achos oedd gerbron ar y I)ryd,-erbyn y nos_^Sadwrn dilynol. Yn y cyfa.rfod diweddaf o'r ddau a gynnal- iwydi ddydd 'Llun, Gorphenaf 2il, trefnwyd', mewn cy'dymgynghoriad a Mr W. 0. Jones eto, i gyfarfod nos Sadwrn. Gorphenaf 7fed, a pheid- io cyarfod ddydd1 Mawrth, iGorphenaf 3ydd, fel yr awgrymid yn yr €:istea'a:iad blaenorol. Yn y cyfarfod y nois Lun y eyfeirir ato, fe ddarllenwyd iddo ran arall: o'r hyn oedd yn meddiant y pwyllgor. Gwnaed 'hyny er mwyn hwyluso y ffordd iddo ef i baratoi ,atateh yn yr achos hwnw hefyd), ar ol gorphen gyda y rhan gyntaf; ond wedi clywed darllen yr hyn a. ddywedid gan bedwar o bersonau, dywed'odd nad a'i yn mlaen- yn mhellach heb gael ysgrifen- ydd llawfer. Pan y gofynwydl iddo beth oedd amcan galw hwnw. Ai i fyned 'i lys cyrreithiol ? fvnwyd hyn iddo am y d'ywedid gan ra.i o'i gyfeillion ei fod yn bygwth cyfraith, a.o yr ys- I tyrid y byddai hyny yn rhwym o lesteirio yr ymchwiliad am y gwirionedd.) Atebodd, "le, os byddaf yn dewis, ond nid wyf am ddangos fy llaw i'r pwyllgor hwn pa beth ydyw fy amddi- ffyniad yn ngwyneb yr hyna. ddarllenwyd yn awr." Ar hyny> codod'd, ac aeth allan, er y dywedid wrtho fod pethau ereill ag y byddai yn rhaid eu dwyn ger ei fron.. Gomeddodd drdwyn ei dystion yn mlaeni i orphen y rhan gyntaf o'r achos, er i'r Cadeirydd bwyso arno i wneyd hyny, ao er ifod cyfarfod wedi ei^irefnu i'r amcan hwnw, y nos Sadwrn dilynol, Gor- phenaf 7fed, a hyny mewn cydiymgyngboriad ag ef am ei gyfieusdra. Y mae yn dra sicr i ni ddwyn yn mlaen yr ymchwiliad yn y modd mwyaf teg a gonest, a gwelir oddiwrth yr amlinelliad a roed o'r modd yr ymlwybrai y pwyllgor yn yr achos, fod yr haeriadau a wneir mewn amryw gylchoedd, gan Mr W. 0. Jones yn gwbl iidLsail ac yn groes i'r gwirionedd. (1) Cwyna ei fod heb yr evidence, pryd y dar- llenwyd y rhan yr aed trwyddi iddo yn gyflawn ddwy waith, a rhanau ohoni dair gwaith; ac y mae wedi bod yn beirniadu y rhan hon ohoni yn gyhoeddus am wythnosau ond yn unig ei fod yn ga,dael allan y darnau ohoni sydd yn adlewyrchu yn anfanteisiol arno ef. Ac am y pethau ereill a ddywedid am dano, sydd yn meddiant y pwyllgor, gomeddodd eu cyfarfod gerbron y pwyllgor, heb iddo gael ei delerau ei hun, a'r rhai hyny yn gyfryw nas gallasem gvd-ffurfio a hwy yn gyson a Chyfansoddiad y Cyfundeb; ac eto er iddo wrthod cyfarfod v rhanau a ddarllen- wyd iddo, gerbron y pwyllgoj:, bu yn ymyryd oddiallan i'r Cyfeisteddfod a rhai personau ag y gomeddodd eu cyfarfod, yn ol trefn yr ymchwil- iad a ddygid yn mlaen. (2) Haera fod y pwyllgor yn ei brysuro yn mlaen. (a) Ni threfnwyd yr un cyfarfod ag y bu ef ynddo heb ymgynghori a'i gyfleusdra ef, a dvwedwyd wrtho y byddem yn foddlawn i eistedd am chwe' mis a mwy, os byddai hyny o ryw fantais iddo ef. (b) Gwrandawodd Mr W. 0. Jones y tyst- iolaethau, a chroesholodd y tystion yn ngwydd y pwyllgor, a dygodd ei dystion ei hun yn mlaen ac ni wnaeth gais o gwbl am ysgrifen- ydd llaw-fer yn ystod y rhan hon o'r ymchwil- ilMi. I (e) Efe ei hun a fynodd dori yr ymchwiliad i fyny, er i'r pwyllgor erfyn arno i beidio. ¡ (3). Dywed ein bod yn hela tystion ac yn llunio ffug dystiolaetha.u. I (a) Nid aed i ymofyn gair a neb os na fyddem wedi clywed eu bod yn dyweyd rhyw- beth yn yr achos. Ac amhvg yw nas gallasem I gvrhaedd y gwirionedd yn yr achos, na bod mewn sefyllfa i'w glirio yntau heb roddi iddo y fantais i ateb yr hyn y gwyddid oedd yn cael ei daenu am dano. I'r amean hwnw gorphwysai y eyfrifoldeb arnom i wneyd yr ychwiliad llwyraf, trwy fyned i vmweled a phersonau ag y dywedid fod ganddynt bethau i'w dyweyd a'u bod! yn eu dyweyd. (b) Nid ydyia wedi gwrthod rhoddi i'r Cyfarfod Misol yr hyn oil a fu ger ein bron. Y maent yn meddiant y pwyllgor, a byddwn yn barod i'w cyflwyno i'r Gymdeithasfa pan y gelwir am danynt. (c) Nid oes dim wedi cymeryd lie, ar ol eyflwyniaéLein dyfarniad i'r Cyfarfod Misol, sydd wedi peri i ni newid dim ar ein barn yn yr achos. HUGH JONES. WILLIAM JONES. OWEN OWENS, JOHN WILLIAMS. WILLIAM PATTON. WILLIAM EVANS. WILLIAM JONES. EDWARD ELLIS.

SYMUDIADAU LLONGAU.

Y BEL DR OED. -

[No title]

Advertising

NANTLLE A/K CVLCH

PENRHYNDEUDRAETH.I

PENTRAETH

PWLLHELI.

RHUTHYN.

TOWYN.

TREFFYNNON.

TREMADOG.

:WYDDGRUG.

RHCS A'R CYLCH.

PORTHMADOG.

STREKTYN Y DE,

GLOWYR DINBYCH A FFLINT.

[No title]

" DIWEDDARAF 0 FETHESDA, -}

HELYNT CHINA.

RHYFEL Y TRANSVAAL.

DIFFYNDOLLIAETH CANADA.