Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

15 erthygl ar y dudalen hon

CYNNAL Y WEINIDOGAETH FETHODISTAIDD…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

CYNNAL Y WEINIDOGAETH FETHODISTAIDD Cynllun y Comisiwn RHODD HAELIONUS LLANDINAM Ya ein rhifyn diweddaf cyfeiriwyd yn fyr at weithrediadau Comisiwn Oyfundeb y Methodistiaid Calfinaidd a eisteddodd ym iflaenau Ffestiniog, i drafod yn fwyaJ neill- tuol 7 cynUuniau fu o dan ystyriaeth pwyll- gor fer a rhoddi cynbaliaeth. y weinidog- aeth ar seiliau mwy boddhaol. Paratodd y Porcsk. John Owen, Oaernaron. aelod o'r ComjLaiwri, adroddiad eglur a chynwysfawr o waith. y Comisiwn i'r Goleuad," ao yr ydym yp ddvifidus i'r adroddiad hwnnw Aim y ffeith. ia,u ychwanegol a ganlyn am natur y gwahan- 01 gynliuniau a fu o dian ystyriaeth. Llyw- ydd y cyfarfod oedd y Parch. Thomas Charles Williams, Porthaethwy. C^flwynwyd adroddiad y pwyllgor gan ei yagrifennydd, y paroh. R. R. Williams, Bala, yr kwn a roddiodd gerbron gynllun 1. a ohyn- lltui II. Cynllun o Drysaria Gynhaliaethol rw cynllun I. a chynllun 10 Drysorfa Gyn- ortkwTol yw cynllun II. awgrymir cynllun D. aid fei trefniant arhosol, ond fel y peth gore i gyfarfoj a'r anhawsterau presennol. Mantais i'r darllenwyr, yn ddiau, fydd i mi o&od yma amlinelliad o gynllun II. Yn y rha,o-,air iddo awgryma'r pwyllgor, am res- ymau a nodid ganddo, y priodoideb o weith- redu am g-yfnod, dyweder o dair blynedd, ar linellau trysorfa gy north wyol, ac yn y eyf- aimser fod ymdrech arbennig i'w gwneud i ftddfedxi'r eglwysi ar gyfer trefniant eang- och." (Gwelir ymhellach ymlaen i'r CSomis- twn nex-id peth ar y datganiad hwn, ac ych- wanegu ato). Bwriedir gwneud yr "ymdreoh arbenaig hon" drwy gynhadleddau yn y Cyf- arfodydd Miool, trwy was gar tadenni a phair- ffledaa, a thrwy erthygLau yn y wasg. Yr amoan cyffredinol y ceisir ei igyrraedd heb oedi yw gosod pdb etgl wys dan ofal bugail a ahael pregetihu cyson a Theolaidd. Tuagat hjrrt amcenir sicrhau lleiafswm o 200p. i bob bugail am fugeilio a phregethu, a chynorth- wyo eglwysi a gofalaethau i dalu dwy bunt y Sol i weinidogion a phregetihwyr rheolaidd. -Rhoddir y cynorth \Ty yma ar amodau. Mymelgir y diylai pr) eglwye, gan nad pa un a fo hi ar y DrySUrfP neu beidio," gyirennu at y weinidogaeth o L'ie.f Ilir,. yr aelod. DiB. gwylid i bob eglwys hefyd, yn lie casglu, fel fa awr at y Genhadaeth Gartrefol, Tryisorfa yr Eglwysi iSaasneg a'r Drysorfa Gynorth- wyol, gyfxannu i DTysorfa, trwy gasgliad chwerterol, o leiaf 2s- yr aelod yn y flwydd- yn. Ceaglir yn awr at y tair, 5,Q34p.; bu- &19." gs. yr aelod yn fwy na hynny o 4,765ps Drwy gydymffurfio a'r amodau hyn y byddai goSalaeti, fel rheol, ar dir i ddenbyn grant fiawn. Oynhygir ffurfio'r drysorfa fel hyn: (1) Chrfraniad o 2s. yr aelod o'r eglwygl—9,8(X>p; (2) Hog casgliad o 100,000p—5,(XX)p. (3) Hog (6 ohyfalaf mewn rhan) y buddfioddiadau pre- sennol, peirthynol i'r tair cymdeitihas enwyd uafaiod, am y saith mlynedd ne6af—2,500p. Gwnai hyn gyfanswm o 17,300p. Credir y byddai hyn yn Ocyfarfod y galw yn llawn, a mwy. Gosodid y drysorfa hon dan arolyg- iaeth Pwyllgor Oanolog. Teimlir y rhaid cael tair blynedd o leiaf i osod yr eglwysi dan ofal bugedliaid, i uno yr eglwysi yn ofalaethau, i gaaglu ioo,ooop., ac i gael y gofalaetihau all wneud hynny i godi «grdnfl'byddiaetih y gweinidog uwohlaw y llei- aifewm o 200p. Ar ol i Mr. Williams gyflwyno'r jdau gynllun siaradodd Mr. John Owens, Y.H., Caer, llywydd y pwyllgor. 'Dywedodd fod y pwyllgor, agos yn unfryd, yn cymell y Com- iaiwn i dderlbyn cynllun II. Danghoeodd, igydag eglurder, y pethau sydd, yn ei farn or, yn gwneud cynliun I. yn anymarferol, o leiaf ax hyn o bryd, a chymhellodd y Comis- iwn i anfon cynllun n. i ystyriaeth y Oyfar- lodTdd Misol. Hyabysodd y Llywydd fod cynllun I. a Aynllun II. yn awr geiforon y Comisiwn. Oynhygiiodd y Parch. William Thomas, Uanrwst, fod cynllun 1. yn oael ei fabwys- iadu, ac eiliodd Mr. Meiwyn Jones, Taly- e&m. Y Parch. D. D. Williams, Lerpwl, a gynhygiodd gynllun II., ac eiliwyd gan Mr. Gdbert Evatio, Cefnddwysarn. Ar ol gosod ynddo y gwelliantau a basiwyd y mae datganiad y pwyllgor yn darllen fel hyn:Ein bod yn aw>grymu'r priodoldeb o weithredu am gyfnod o bum' mlynedd ar lin- olltiu Trysorfa Gvnorthwyol, ac yn y cyfam- ser, fod ymdrech ax ben nig i'w gwneud i aeddfedu yr eglwysi ar gyfer trefniant eang- aoh ar egwyddor gynhaliaethol, a dwyn y trefniant hwnnw i weithrediad." At gynhygiad Dr. John Williams pender- wyd fod cened-vii i'w hanfon i'r Gym. 41pithesfa i'w chymell i wneud trefniadlau yn ddioed i geisio cvnyddu'r oyfraniadau at y weinidogaeth ac i gyohwyn oas^lu'r gronfa. Wedi i rai brMvr eraill annerdh, cynhyg- iodd y Parch. P. O. Davies, RiSc., oefnog- wyd, a phasiwyd yn unfrydol:—Ein bod o Uaid egwyddor Trvsorfia Gynhaliaethol, ond n bod yn barnu mai doeth fyddai rhoddi «t-nllun II. m€"i jweithrediad aim y pum' «Irnedd neeaf, er m .vyn cael axnser i wneud y trefniadau an ar gyfer rhoddi cynllun o DrysoHVi Gynhaliaethol mewn grym ac ddiwedd y pum' mlynedd." 0 Oytunwyd mai cynllun II. yw yr unig gyn- Uun aydd i'w gyflyno yn awr i yetyriaeth y Gyfarfodydd Misol. Ar gynhygiad y Parch. W. T. Ellis, Porthmadog, a h. fncgiad y Parch. G. W. Griffith, Lerpwl, ytunwyd fod y d'dau "yn- Uun, ht ogwydd" Trysorfa Gynhaliaethol a worfforir yn yr a,, .idiad a gyfl-wynir heddyw yn cael eu hanf- yn ol i Bwyllgor HI. a Phwyllgor VI.. ?. y dygont hwy, drwy ym- ghoriad a'i :id, gynllun cyflawn aer. bron eto o fewn •. vyddyn. AVedi i'r Con>v vti ddatgan ei farn ar yr holl bethau hyr i ynegodd Mr. John Owens, Oeer, ei fod ynUm yn awr yn rbydd i hJS- bysu'r Comisi'.v., >d y swm wedi ei roddi go-n rywrai car- na fynnanfc gyhoeddi eu henwau ot Groi;- Can Mil, ar yr amod fod y Conff yn cas; n yr hanner can mil arall- l?Hghyda ewm «:-vij-iyfb i'r De—ao yr erya y ewm yna yn eM-io i'r Cyfundeb pa gynllun t^iinag—cynort'iwvoi neu gynhaliaethol a labxy&iedir yn u m rynol gan y Qyfundelb. Ai gynhygiau v Jywyad a ciiefnogiad Dr. J<>: 111 william6 f-yfi vvynwyd diolch gwresocaf y 1■ nisiwn i'r -<t<lwyr anrhydeddus a hael- iomu. i^hanol br"<i .ydedd irawr siaradodd Dr. Williams a 7 pw-ys it Qorff ar unwaith gw->i-,vyn oaag i I h-anner can' mil, a hysbys- O'vl fod un oaredig eisoes wedi addo y flwydtHyi? «mi bum' mlynedd, a gwr oj-a wedi addo 2CCp. J flwyddyn am^ ddeng iriy: edd fai pump. deudweh?) (Llais Am ei oes ") < Jy tun wyd yn uifrydol fod yr adroddiad b yn cael e: ;ihvyno i yatyriaeth y Cyf- 4ii::<«iydd Mi^-»i; ,^1 a ddisgwyi y daw ateb- ion y Oyfariod Siusoi i law yn ddigon buan i *i't»iid yn boeibi i'r Comisiwn eu hystyried a cl' ,t! vyno adriKlili id terfynol i'r Gvmdeith- t yn niwedd .l:;S MawrtJi, 1920. !1 -aderfyn-vyd nnhellaoh, "Ein bod o diwygio Tr.tt y Cyhoeddiadau Sab- a i ticyhnu fod y bugail yn pre- Igr'tau yn rbipokdil yn ei. ofelaeth ac o fewn cyk-j; y Qyfarfod VTiso] y perthyna iddo, ac o id yatyr-d -fniant i symud bugeiliaid Jr. ^vfnodoi i newyddion ond ein b-/ l vn barnv n'iI j rtoeth fydidai lyadloni ar <)\ bryd <tr s iniog y Cyfarfodydd Misol t u: gofalaetii.u, kic i wueud ymdrech eg- i sicrhau ^w.indoisinet;h fwy sefydlog o fi A-r cyldh I.) fyfarfod Misol, i'r diben o idhau'r tfÚi-r]¡J II t roddi gweithred- ki d ;ynllun ■'•y'ik'us o tlrofii y weinJdogaetih ebrwydij fl." y gwelir hyny yn ymar- 'Ein ] gofyn i Wyilgor ill. a piiv.yilgcw VI., mewn cyd.veithrediad a'i gil- yd l. fyned i avwrt yn h«Lae4hach i'r mater, a cynllun g'rbron y Comisiwn ar lin- e1 '1 Trysorfu Gyn03a!iae>thol.M nne er'«yn hyn yn hj-Wby.s mill rhodd-wr. J ;A'0p. yn .^yayddol yw Mr. John Owena, c" ac mm Syr R. J. A.S., aydd yn ryfrifol am y rltndd a 2C>p. yn fiyddol.

LLWYDDIANT AMAETHWR 0 FON…

Ymhohad ar Hanes Eos Ial

FOURCROSSES

LLITHFAEN A'R CYLCH

PWLLHELI

TYDWEILIOG

Y GALON GYHUDDOL .

UN PETH DA .

——=——*-a-S-C—tac=—=p GENEDLAETHOLI'R…

LLYTHYRAU AT Y GOLYGYDD -

Cludo Csrrig

Gair at yr Y styriol -

Advertising

CYNNAL Y WEINIDOGAETH FETHODISTAIDD…