Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

17 erthygl ar y dudalen hon

ABER £ -"-AW. I

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

I (Parhad o tu-daien OJ. | ABER £ -AW. Y GWYLIAU.—Caiwyd dydd Nadolig hyf- ryd iawn air ol dyddiau ia-wer o wyntoedd a gwlawogydd anawei'ol, na welwyd eu cyffel- yb yn mis Rhagiyr ers deg ar hugain o ilyn- yddoedd yn ni lystiolaetii ein coliaduron lleol. .id oedd yma fawr stwr, gwyliau tawei, a paawib yn mwynhau eu hunain mewn ffordd lach ddigon dcisciemoin. 1 i.i 1 toraetm iawr o'n bechgyn a n merched gartrei i dreulio s gwyliau, amelus odiaeth ydoedd iddynt gael gyhyd gwyliau eleni i'w Ux-ulio ar &u 'lien ^elwydydd, ac ymhlitli eu hanwyliaid a'u earedigiion, Bortu dydd Nadolig, treiinwyd cwrdd gweddi undebol yng güapel feeion j (B), a daeth eynliuUiad da i'r cyiariod, ac yn hwyr y dydd cynhaliwyd cyngerdd yn yr As. sembly Room, o dan 11a wad y Bed- yddwyr, yr hwn sydd yn hen sefydliad bell- ach, a 'phob amser yn cael ceinogaeth gy- ltredinol gan y trigoiion. telly hetyd y tiro hwn, caiwyd amser difyr hynod, gyda.'r cys- tadlu a'r cLatgami a phoupeua. Gwnaeth pawb eu rhan yn ura chymeradwy. Y gadeiryddes ydoedd Mas. Morgan, Laiiymaccura, a'r cyi- eilydd Lieut Lewis W'iiinuns, Ceylon House. MARW AMAETHWR ADNABYDDUS. Chwith iawn gennym golli trwy farwolaeth yr ajnaet'iiwr parclius, Air. William Jones, rardhynys, -tloiitddu, yr» hwn a fu farw yu gymharol ieaaiie, set' M mi wy dd oed. Cafodd gygtudd IIIHJ.lIUn, a blm, ond i'tj i dioddefodd yn dawel a dm-wgnach, ac 0 ran hynny telly yr adwaenem ef,gwr taw el, doetu, a didrwst, ond er kyimy yn dylajtwadu'n jawr er daioni yn y gymyaogaeth, a cholled gymdeathasol a chrefyddol ydyw will 'r cymenad prydfei-th hwn a'l ddylanwad dyrchaiol. Clacldwyd ef ddydd Mawrt!.i diweudai yn mynwent Llan- aber, pryd. y gwasanaethwyd gan y Parch. CynJaJ Jones, jjweiiudog eglwys y diortth, bontddu, yn yr hdn eglwys yr oedd yr ym- adawedig yn swyddog ityddlon ers blynydd- oedd lawtal Gadawodd weddw a tilill o feio. ion i alaru am dano—y priod hawddgar, a'r tad gofalus—a chydymdeimlir yn ddwys a'r teulu bach n w nyn y goiied iawr a. gawsant yn loarwolaeth ein caruaidd gymydog CYFARiOU Y CALAi\.—iSios Ferdher, a dydd Ia.u nesaf, cyudelir gyiariod piege-- Calan, a dretnir bob blwyddyn gan jiglwys iloam (A), a disgwylir dau o weiiildogion mvvyaf adnabyddus yr enwad i wasanaetiiu, a. diau y gwelir cynnulliadau mawrdon ar yr amgylchiad hwn, iel bob amser yn hanes yr wyl bregethu boblogaidd a ibendithiol ihon. COFlO'H. TLAWI) Nid oes gymaint o son am goiio'r tlawd yn ein plith ag a glywyd amser yn ol, ond dichon iod llawer o gotio dis- taw er hynny'n bod. GobeitLuo fod Y mae angenrheidiau bywyd heddyw, yn uchcl iawn. eu prLs, a phaw.b a.'i lioll Iryd ar cicehau yr hat-ling eitha. am bob peth a werthamt. AllKl MA WR.-Gwelwyd yn ystod yr wythnos ddiweddaf dyriaoedd o bobl yn bryd- erus iawn yiigiliylch y posibilrwydd o sicr- hau gwydd dew ar gyitT ciniaw iNadolig, nad yw giniaw o gwbl gan n.wer> o bydd yr wvdd yn eusiau. Druan o lawer o'r cytryw, bu raid iddynt fod hieb wydd eleni yn herwydd prin- der gwyddau na wtlwyd ei debyg, naddo yn ystod blynyddoedd llwm y rhyfal maw. GYNGHHAIR i CJiN HEIDLQED,D.—Bwr- iedir cynnal cyiariod yn mis Ionwar nesaf er meifchrin cydymdeimlad, ac ennill cefnogaeih yr ardal hon i'r syniudiad niawt Gyngbrau- y Cenhedloedd. Gyiari'u'r Pwyllgor lleol nos Lun, a dewiiTwyd y rnai caniynol yn tswydd- ogion Cadeii-ydd, y Parch. K. Ward, B.A., Maeselan; ysgriienyddes, Miss Suffield, Beach House; trytsoayades, Miss M. C. Evans, Delfryn. Edrycliwn ymiaeii at y cyfarfod a drefnL4 yn ionawii, a hv'dem\n y bydd yn foddion i'n deffroi o (idiirif 1 bob ymdrech ymhlaid y symudiad sydd yn umcanu gwneyd rhyfel a rhyfela yn anii.^wdd os nad yn gwhl amhosibl rhwng ce.iheuloodd y bydd yn gyf- an. PARiIIAU I DDRUS'GU.— Lloli, yf arch wn ein treivvr ieuanc, Mr. i I t). Williams, unig fab Dr. a Mrs. J. 0. Williarns, Bryn, ar ei lwyddiant yn yr arholiad meadygol diweddaf y bu ynddo. Bellach y mae o fewn ychydig i gyrraedd y nod, a gweitd vr arholi&d diwedd- af er ei gymhwyso <1 ieddyg. Dyiuanwii iddo nerth ac iechyd i U-iiiiau yrnlaaii gyda'i waith modd y gGrp't!i;imo ei gwrs gyda'r un anrhydedd ag sydd wedi iiodwedau ei yria ryfeddol o I-viyddlaiiius i wr mor iauanc. BRWDFRI, i)EDI).- Y mae brv/dlrydedd j ein gwyr ieuainc a bertiiyiient i deulu'r bel dixjed yn parnuu i gynhyddu ar gyfrii ea myn- ych a phwysig fuddugoliaethau ar y maes. ISadwrn eto cawsant y 11 aw uchaf yn lledrwydd ar hogia'r Port, er nad ychydig peth oiygai hynny, yn ol barn rhai cymhwys i fainu'B fedr ar drin Hear. Da gennym ddeall Iod j in- cldygio, d y btchuyn yn gwbl udymuiiol yn ol tystiolaeth gwyr f>arohu3 oeddynt yn breseu- nol yn ystod y A.tieu brwd—na welwyd, ac na chlywyd dun y gellid owyno o'i herwydd. GWELLA LlPYi«i — Y Sabath cyntaf o Ionawr, bydd penderfyiiiad Cyfarfod Misol Gorllewin Meinonydd yn dod i rym. Cyd- Mabyddir y gweinidogion a wasanaethant yn mhwlpudau cylch y Cyfa-rfod Misol dipyn o leiaf yn well nag a wnaed. Caiff pob un o honynit yr is-s\vm o ddwy bunt y Sabath, a °eilir rhodui uwolilaw hynny, bid sicr, lie byddo adnoddau a chalon yn caniatau. Ond -jaid pob amser y gwelir y ddau betih hyn yn cydweithredu. Dyv.;a gytle, onide, i uniawni dipyn ar hen giuawri. GYFDOGAU ATRRAWON. Y mae Pwyllgor Sirol wedi eyfarfod i ystyried graddia cyflogaa athrawon ac athrawesau yr ysgolion canolraddol, a bydd llywodraethwyr y gwalianol ysgolion canolradd yn cael cyfle yn fuali i ystyried y raddfa cyflogau ac i ben- derfynu pa xodd y gweit3ir«dant yn eu ihwyneb. Gellir hysbysu hyn yn awr, golyga fwy o dretlii; nid yw'r swm a dderbynir gan y Llywodraebhwyr o'r trethi yn ddigon o gryn lawer i gyfarfod y gost ychwanegol a olyga mabwysiadu'r raddfa grybwylledig. Hwyrach y bydd y symudiad hwn yn tfoddion i ben cyd-ddeall'twriaeth sirol a gwladol i ddwyn y mater hwn i sylw'r Llywodraeth, ac i orfodi'r Llywodraeth i ddwyn mwy o'r ibaich ariannol a osodir ar ysgwyddau'r tretiiidalwyr, oblegid dylid cofio mai pwyllgor a benodwyd gan y L, ywodraeth a farnodd 'beth oedd y raddfa cyllogau i fod, a tieg felly iyddai i'r un Llyw- odmeth gynno.rthRyo r .trethdalwyr i dalu'I' hyn a farnwyd yn gyllog teilwng i athrawon ac athrawesau ein bvsgolion canolradd. j AUR MELYN.—Y mae son eilwa.ith am aur y Ciogau. Yr wyttmos ddiweddaf tara- wyd ar wythien o aur melyn, ac nid ychydig o iiono chwaith yn ol yr adraddiad. Yn wir yr oedd mor foddhaol nes peri i berchenog y mwnifa anrhegu'r gvveithwy.r oil a swm syl- weddol iawn o arian. Gobaith pawb yn yr ardal ydyw y gwelir niynd ar bethau unwaith eto yn eu plith. G welwyd cannoedd yn I gweithio am fiynyddoedd. yn y Clogau, er budd a mantais i'r holl g^%iydogaeth. Hyd- erwii fod dyddiau cyft'elyb ar wawrio yn (banes yr ardal ramantus "hon. GWR LEwR.—Jx:id hys'bys i bawb mai hrawd i -Nlor$aai,, priod Air. M. M. Mor- gan, prifiithraw Ysgol y Cyngor yn y Bont- ddu, ydyw Mr. Morgan, goruchwyliwr yr arian dy hwunw yn W7ood Green, Llundain, fu mor ddewr i wyuel^i\r dyn a ymosododd arno yn yr ariandy. pan yno ar fwiiad i ladrata, ond a dreoiiwyJ gaii y gwr dewr, Mr. Mor- gan. HELYNT LLWYBR.—Y mae cryn bryd- er yn y Bonddu partht d bwriad i gau llwybr a honip gan y tiigolion sydd yn hen lwybr cyhoeddus o'r pentref i I,n"T at yr afon Maw- ddach, ar tbyJ. pa IwYbry cyrdlia miloedd o ymwelwyr ant i t,yny'r afon odidog ei golyg- .feydd, ac a liMuant ar draeth cymydogaeth Bwynol y Bontddu, ardal y fwntfa aur fawr ei bri. Y mae'r trigoiion o ddifrif am ddiogelu eu hawldau. ac ti.yxv; y P, a(-, deiseb yn cerdded y wlad i'w harwvdiki yn galw ar y Gyngor Gwledig i airnddiUyn "Iwn-derau'r ardw. SIRIOLDEB.—Y m.ie penderfyriiad sydyn, brysiog, end tra d>ii y Llywodraeth i jeh. wanegu hanner corou at bensiwn presennol yr hen bobl odi peri sirioldeb anarferol i lu o'n hen derfwyr pia'chus. Bu'n newyddion da o la.wenydd mawr. i lawer yn ddios, a. bydd yn gymorth a fawr wt-rthfawrogdr gan y llu sydd yn ymladd yn brydcrus a pthroblem pairhau yn y cnawd ddyddrr;r uchelbrisiau presennol. CWYNO.—BTW^ gennym ddeall fod ein aarolygydd twfol, Lirut. T. R. Parry, wedi ei gaethiwo gan a; It vi yldp>b ar ei iechyd, ond da deall ei fod yn ^.raddol wella, ac y gwelir ef gyda'i oruchwy cyn bo hir. CYD GWJIDD.—Hyfryd odia&th ydoedd ryd-gwi'dd hen ysgodorion, a'r rhai presennol yn yr Ysgoi GanoLraddol, gyda'u hathrawon a'u hathrawesau ffyddlon. Dywedir iddynt gael hwyl o'r fa-tih ureu, a, da yw cadw peth fel uvn yn fyw. 'STEDiJFOD Y CALAN.—Y mae lliaws c r dref hon yn bwriadu talu ymweliad a 'Stedd- iod y Calan yn Nolgellau, a r'hai yn bwriadu eystadlu yno hefyd, gan fwrw gyda hynny dud a r gwobrwvon gartref yma. MVVYAF" PRYSURDEB.—Parodd yr an- ffawd i'r breii Litlu'o oddiar y gledrffordd ics Fercher, gerllaw y drof hon, gyn anhwylusdod i'r teithwyr oedd a'u bryd ar gyrraedd gaitref yn gynar. Cafwyd popetili i drefn yn dril hwyius gan weitniwyr y Cambrian, ond po fwyaf y prysmrde.b, hyfedd fel y dygwydd I'hywbetii i'll dyrysu, onide? GWYLIAU dllRF'AITH.— Cauwyd mas- na.chdari. y dref bon o nos Fercher hyd fore Llun dilynol. Gfnai'r trigoiion y byddai'n ddrwg arnyiit i fod cyhyd heb ddrws y siop yn agoryd, ond gwnaed yn dra riliyfedd, a <■} d y clywsom na tiiron^odd un o eisaau beunydd- iol ymborth er bod cyhyd 'heb un masnaouJv yn agorod. CEFNOGAETH BRIN.—Cwynir mai pr 11 ydyw y gefnogaeth a ddyry llawer o'r tri- go lion i yindroch y gymdedthas leol i h)sby^- elm'r dref ¡,ÙI gymydogaeth. Gwnaed t'pel mewn ea at oddeutu pedwar cant yu y dref, a gwelir auei o dan dair punt a gy raii- wyd gan agoo i bedwar ugain o bemonm, ) n oi y daflen a argraphwyd or cyfraniKlaa. Nid teilwng y gefnogaetih hon, os am gadw'r dref gerbroii y cyhoodd, it;i y gwna tieti cy- ftelyb i'r "f thoa. Y SEINDODF ARIAN.—Y mae Mr. Gri- ffith Griffiths, Cumberland Place, -ell ym gymeryd ag arwain y Seindorf Acitil cnos dymor, gaai fod yr arweinydd yn gystidliol ers tro bellaob. Y newyddion diweddaf am dano yw ei fod ya graddol wella. Caffad y ceiddor gwjck 8tdfexliad 11 awn a hynny'n dra hUaJl. GWMNI'R CAMBRIAN.-Y mae'r cwmni hwn yn rhoddi pob cefnogaet(h i'w gwasan- aethyddion i fod yn weision difefl. Rilioddir gwobrwyon yn tlynyddol i wahanol ddos- barthiadau am lanweithdra, trefnusrwydd, a gofalaefch ibriodol, ac eleni gwelwn mai Mr. D. C. Owen, un o blant Arthog, a gipiodd y brif wobr am yr oreaf a gadwyd orou yn ystod y flwyddyn. Efe ydyw gorsaf feistr Afonwen. Da itefyd gennym longyfarch Mr. Owen Owen, o'r dref 110.. Cafodd yntau wobr am gadw ceffyl inewia cyflwr da, a. glanweithdra yr yetabl, etc. Ffordd ragorol hon i beri i'r gwasanaetlkyddion gjymierydl y diddordeb uwchaf yn eu gwaith a'u dyledswyddau. BLWYDDYN NEWY.DD DDA.-Goddefer i ni uimaitii eto, ddymuno Blwyddyn Newydd Dda i bawb o ddarlleniryr yr "Herald Cyan- raeg."

CLWTYBONT

EDEYRN

FELINHELI¡

GARM

HARLECH

LLANBERIS

LLANBRYISfVIAIR

LLANRUG

!NA«m.yE All CYLCHI

IPENRHYNDEUDRAETH

Advertising

PORTHMADOG

SARN

IBhTHmmtk

Advertising

IPENRHYNDEUDRAETH