Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

S"5T3VrXTX3 32" PESWCH GJ-3T:O^C3r "UN" X3C3€3-3?J". DAVIES' FRUIT COUGH BALSAM. NI fethodd hwn erioed a rJioddi gwellhad buan a pliarhaol oddiwrth holl anhwylderau y Erest, yr Ysgyfaint, a'r Gwddf, sef Peswch, Anhawsder i Anadln, y Pas, Crugni, Colli y Llais, Anwydwyst, Mogfa, Bronchitis, Diffyg Anadl,'&e. Archwaetha y Balsam yn liyfryd a dymnnol. Gweithreda ar Blant yn uniongyrchol. dyogol, a Ij'er. Gail fod J. M. D. wedi lhvyddo i ddarganfod cymysgedd gwir werthfawr ac effeitliiol tuag at Beswoh, Anwyd, Influenza, Asthma, Bronchitis, Diffyg Anadl, Poeri Gwaed, Pas, Crugui, a phob math o ellyniad a dolur y Gwddf, teimla mai ei ddyled- swydd ydyw gwneyd yn hysbyp i'r Cylioedd y Feddygiuiaeth hon, yr hwn a gynwvsa y gallu i roddi gwellhad buan oddiwrth iiiirlky-r iiii o'r doltiriaii a grybwyllwyd iielio(l. Bffeithia yn foddhaus a dymunol ar y pilenau dolurus, a symuda yn gyflvru Anhawsder i Anadlu trwy hyrwyddo peswoh-boeriad esmwyth, gan roddi felly lawer o ryddhad i anhwylderau yr Asthma a'r Darfodedigaeth, a holl anhwylderau yr Ysgyfaint a'r Frest. Gan fod yr hinsawdd Seisonig mor gyfnewidiol, nid oes ond yehydig o bersonau yn gallu dianc rhag anwyd a pheswcli trwm, ac yn amI iawn trwy csgeuluso peswoh y caniyna anhwylderau difrifol, y rhai a ellid eu rlnvystro pe buasid ond cymeryd ychydig ddognau o'r Balsam hwn. Darganfydda y rhai sydd yn colli eu cwsg noson ar o! noson oblegid pesycliiad dihaid a gyifroir gan deimlad diflas yn Gwddf, yr hwn a gynyrchir gan gasgliad o lysuafedd yn y pibellau gyddfol, fod MYKDDIN DAVIES'S FttUlT COUGH BALSAM yn foddyginiaeth worthfawr tuag at symud y llysnafedd llwn ymaith. Lliniara a gwellha hefyd yn g) flyiii y lleoedd digroen a achoair gan enyniad. ° ° Gall personau o unrhyw oodran ei gymeryd yn ddyogol, ond iddynt gymoryd sylw o'r cyfarwyddiadau a roddir gyda phob costrel. Mae y Perchenog wedi dorhyn lluaws o Dystiolaethau oddiwrth bersonau a gawsant wellbad uniongyrchol trwy "-ymeryd v Balsam gwir werthfawr hwn. ° J = J On bydd i'r Peswch gyfodi (fel y gwna yn fynych) oddiwrth sefyllfa afiaehus yr ystumog neu yr Afn, dylid cymoryd ychydig ddognau o feddyginiaeth ryddliaol esmwyth, megys MYRDDIN DAVIES'S FAMILY APERIENT PILLS, y rhai a werthir mewn Blycliau In. ljc. a 2s. 9c. TYSTIOIiAETHAU. MR DAVIES,—Syr,—Nis srallaf mewn ysgrifen roddi canmoliacth <Jr nN0S GowEit KOAD, Modi 14c?, 1880. ddiponol i eh f ruxt Cough Balaam. Hum am amser maith yn cael ,r iy mlino sran bcswch yn ystod y nos, ganfy ngliadw yn effro. Yu „ —Syr,—Mae effaith eieli Fruit Cough Balsam ddiwcddar,cymerais eich Balsam, ao y mae wedi cffeithio aruaf yn kIlwog braidd yn anhygocl. Y dydd arall rhoddais ddogn ohono v modd mwyaf rhyfeddol, fel y gallaf yn awr fwynhau noswaitli i mi o ty mlilant pan yu cael ci honi gan bcswch blin, a chafodd dda o orphwysilra, a'm peswch poenus wedi ei wellliau. Derbyn- csmwythad hollol gan yr un dogn liwnw. i wuh fy niolcligarch diffuant am liyn. AXX DAVIES. T. WILLIAMS, Builder, 2?, Freeliold-st., Uplands, Abertawy. POSTMAX, GOWER KOAD, Medi Meg, 1880. YSOOIDY GEVFTIHTTIIOI P\nmnrT Meili fiod LSQI Mil DA VIES,—Syr,—Yr oedd fy ngwraig yn dyoddcf oddiwrth XHGOLD\ VIENEDLAEIIIOL I ARKMILL. iUeUi 6o<l, 1881. anwyd trwm a chrygni. Ar ol ceisio amryw ddarpariaetbau na AXWYT, SYR,—Mae yn bleser mawr i mi alia dw,yn tystiolaeth o wnaetliant ddim lies iddi, pwrcasodd gostrelaid o'cli Fruit Cough werthfawredd eich Fruit Cough Balsam. Y dydd arall yr oedd fy Darfu i'r dogn cyntaf ci rhyddhau yn fawr iawn, a chyn merch tV>ohau vn dvoddef oddiwrth besweh trwm, rhoddais iddi mai gymeryd haner >' jrostielaid, yr oedd yr anwyd a'r crygni ddau dclogn o'ch Balsam, a bu hy»y yn foddion i'w llwyr wedl pertlaith wTeHhau. Rhoddais y gweddill o'r gostvelaid i esmwythau. Mao fy ngwraijf hefyd yn agored iawn i bcswch ac £ T.V™.Vdog, plentyn yr hwn oedd a iilie.swch blin, ac ar ol cymeryd nnwyd. ond ni fetiia eich Fruit Cough Balsam bytli a'i llwyr un md oedd rhagor yn cisicu, <^an foil y pcawcli wedi darfod ciiiTiwytliftu. Yr wyf Wedi ei ddefnyddio fy hunan ar amryw i'11'i,. Ydwyf, yr eiddoch yn wir, adegau yn ystod anwyd trwm yn y Frest a cholliaut llais, a i ->lr .J. ill, Jtavies. S, ASIITOX. derbyniais bob amser fudd mawr oddiwrtho. Yr wyf yn ei wertlifawrogi gymaint fel na bydd fy nghartref byth hob botclaid LLANSAMLET, Mai laf, 1883. wrth law. Yr ydych at eieh llivdvlid i gjhoeddi lkwll os tyhiwch SYH,—Mac yn bleser mawr genvf gymcradwyo eicli Fruit Cough ynorou. v, HaK-irn. Yr wyf yn wastad yu ei gadsv yn fy nliy. Credwyf ei iod T AT TUT TI„ Ydwy^ yr eiddoch > n barchus, „ Jeddyirimaefh deuluaidd dda a dyogel vn arbenig i blant. I Mr J. M. Davics, Chemist, Abertawy. ..f,I() I Mr Myrddin Davies, Abertawy. A15RA1IAM II. THOMAS. I'AltOTOEDtfi YX rxio OAX Y PuncirKxoo, J". 2&lTttJDTDTlSr DAYIES, DISPENSING CHEMIST (By Examination), 4, OXFORD STREET, A. BEJEt T AWY. I'w gael gan bron yr oil Fferyllwyr, mewn costrelau Is. lie. a 2s. 9c uen yn iiiiioii(,,y)cliol o(ILliwrtli y Perchenog am 3c yn yehwaneg. Os na fydd mewn stoc gan unrhyw Fferyllydd, bydd id lo, os gofynir" ganddo, anfon am dano yn ddioedi Gweithwyr yn Llundain Newbery <& Sons, Sutton & Co., Barclay & Sons, BLitior & Criapo, a liold Werthwyr Meddyginiaeth Freintebol. ° SWANSEA ROCK PERMANENT BUILDING SOCIETY. AD&IA-lSr AR LOG. DERBYNIR unrhyw symiau o arian o #10 i 5^1000 gan y Gymdeitbas uchod. Rhoddir 116? o Bum' Punt y Cant, a'r ymrwyn.iadau dyogelafaib danynt. Ymofyner a'r Ysgrifenydd, Mr T. H. Davies, 18, Union-street, Swavsea. Gan ein bod yn dal cysylltiad pwysig â'r Gyre- deitlias hon, gallwn sicrhau ei bod wedi ei sefydlu ar egwyddorion hollol deg, a rhydd gyfleusdra perffaith ddyogel i osod arian ar 16g. B. WILLIAMS, Canaan, Cadeirydd. J. Li.. JONES, Penclawdd, 1 Direc. J GRIFFITHS. Argraffydd, Abertawy. J tn"R Cymdeithas Adeiladu Merthyr a Dowlais Sefydlwyd 1872.—Corfforwyd dan Gyfraith Sencdtlol Cymdeithasau Adeiladu, 1874. Pril Swyddfa :-34, Victoria Street, Merthyr Tydfil. Caùeirydd-THOMAS WILLIAMS, Ysw., Y H. YMAE y Gymdeithas uchod yn b-trod i roddi benthyg ar Mortgage, ar y rhybudd byraf, Syniian o 9100 i £10.000, i'w talu ynol yn Gyf. ranau Misol neu Chwarterol. Mae tabl yr Ad-daliadan, y Treulian Cyfreithiol, a thill y Surveyor, wedi ell gostwng lawer iawn. MAK'R GYMDEITHAS YN AWR YN CYNYG MANTEISION ALiBENIG I FENTHYCWYR, drwy fod yr Ad-daliadau a'r Costau Dechreuol wedi en lleihau gymaint. Cedwir y Dirgelwch Ll-vyraf. Am Fanylion, ymofyner a Mr E. ROBERTS, Ysgrif- enydd, yn Swyddfa y Gymdeithas, 31, Victoria-street, Merthyr Tydfil. "CANYS Y GWAED YW Y BYWYD." GWAED GYMYSGEDD BYD ENWOG cl A.RK:E. Y Gwaed Burydd ac Adferydd Mawrlesol. I'R hwn ni ellir rhoddi cymfradwyaeth rhy uchel am- JL LAX H A C a. GLOEWI y G W AED o bob ANMHUREDD. Jacha. Hen Glwyfau laclia Hen Glwyfan CmwnllytJ yn y Gwddf lacha Gluniau CornwydJvù Dolurus lacha Bendduon neu Bisgwrn ni- y "ryneb lacha Glwyfan Crachlyd lacha Gornwyd Cancraidd lacha Aficchyd y Gwaed a'r Croen lacha Chwyddiadau Chwarenol lacha y Gwaed oddiwrth Sylwedd anmhur, yn codi oddiar ba achos bynag. Gan fod y Cymysgodd hwn yn ddymunol i'r archwacth, ac yn cacl ei warantu yn rhydd oddiwrth unrhyw beth niweidiol'i'r cyfansoddiad mwyaf gwanaidd perthj'nol i unrhyw un o'r ddau l'yw, y mae y Perchenog yn crfyn ar i ddyoddetwyr roddi prawf arno or cael allan ei fawi, werth. Miloedd o Dystiolaethau o bob pai,tli. "Korth-street, Aiulenshaw (ger Manchester). Rhydd mi bleser; mawr l roddi fy nliystiolaeth i effeitliiau rhyfeddol eich Gwaed Gymysgedd, yr liwn sydd wedi fy ngwella o droed a migwrn cornwydlyd drlVg iawn. Yr oedd i mi bedwar o archolhon, yr hyn a'm litualltio-odd i ddilyn fy ngalwedigaeth am bedair blynedd, yn ystod yr hwn amser bum mewn pump o wahanol glafdai ac o dan bymtheg o wahanol feddygon. O'r diwodd eymliellwyd li i roddi prtivf ar cioli (Jwfiod Hymysircdd. ac ar ol cymeryd tair o phiolau byehain yr oellc.lwn yn aJluog i fyned at fy iigwaitli, ac erbyn i mi gymeryd naw neu ddeg o phiolau yr oeddwn wedi fy llwyr wellhau. Galhvch wnevd y def- nydd a fynocli o hyn er budd dyoddcfwyr ereill.—Y«- eiddoch vn parchus, "JOHN "WT/JLIAMS." Ar werth mewn phiolau 2s Go yr un, ne mewn Cistiau, yn cyn- wyscliwe gwaith cvmaint, lis yr un-digon i effeitliio gwellhad hollol yn y nnvyafnf mawr o acliosion hir-sefydlog—gan yr holl Fferyllwyr a G werthwyr Meddyginiaeth Breintlythyrol trwy yr holl x)cyriuis (lyfiinol a thrwy y byd, neu a anfonir i unrhyw £ ryf- cinad ar ddcrbyniad 30 neu 132 o Jythyrau ceiniog", gan y LINCOLN & MIDLAND COUNTIES' DRUG COMPANY LINCOLN. Trade Mark—"Gwaed Cymysgedd." 'MIW x n T & M Y A mmp I BRYANT 81 A Sl mTQ™i Impurity of the Blood. Unless the blood be kept in a pure state the constitution must be weakened and disease supervene. Those wonderful Pills possess the power of removing or neutralizing all con- aminations of the blood and system generally. They quietly, but certainly, overcome all obstructions tending to produce ill health, and institute regular action in organs that are faulty from irritation or debility. The dyspeptic, weak, and nervous may rely on these Pills as their best friend and comforter, as they act upon the main spri ngs of life, and thui save thousands from a premature grave. Complaints of Women & Children. The very mild and painless action of these invaluable Tills recommends them to ev cry household as a remedy for the first departure from health. Any mother, nurse, or young person guided by the directions which accompany each box of Holleway's Pills, lias at onccavailable means for checking disease, purifying the blood, and expelling from the system all gross humours. They are indeed, at all ages, the female's tried friend. Disorders of the Liver with Flatu- lency and Indigestion. Loss of appetite and flatulency are usually the forerunners of stomachic disease. These famous Pills exercise the most salutary power in all affections of the liver, and all irregularities of the stomach and bowels; they restore a healthy function to every internal organ, overcome all obstructions, and cast Out all impurities. Weak Stomachs.-Impaired Digestion. The wisest can-not enumerate one tithe of the distressing symptoms arising from enfeebled digestion, all of which may be readily dispelled by these admirable Pills, as they rouse the stomach, liver, and every other organ of digestion to that healthy tone which fully enables them to convert all food and drink to the nourishment of the body-hence, these Pills are the surest strengthened, and the safest restorative ia nervousness, wasting, and chronic debility. Coughs, Colds, Influenza, and Sore Throats. For curing diseases of the throat, chest, and lungs, these Pills have established for themselves a pre-eminently world-wide fame, as they purify the blaod and regulate its circulation. Coughs, common colds, influenza, bronchitis, asthma, pleurisy,, inflammation of the lungs, and even consumption in its early stages, are successfully treated with this medicine,particularly if Jfolioway's Ointment be well rubbed upon the chest and back night and morning. Ilollowafrs Pills are the best remedy known in the gvoi-ldfor the following (Ziseases:- Ague Headache J Stone and Gravel Asthma Indigestion fecondary Symp- Bilious Complaints Liror Complaints toms Blotches on the Skin Lumbago Tic-Doloreux Bowel Complaints Piles Ulcers Debility Rheumatism Venereal "Affections Dropsy Retention of Urine AVoi'ms of all kinds Female Irregularities Scrofula, or King's Weakness from Fevers of all kinds Evil whatever cause, Gout Sore Throats &c., &c. Gout Sore Throats &c., &c. The Pills and Ointment are sold at Professor TTOLLOWAY'S Establishment, 5H3, Oxford Street, London, also by nearly every respectablo Vendor of Medicine throughout the Civilised World, in Boxes and Pots, at Is. ld., 2s. Vel., 4s. Cd., lis., 22s., and Siis. each. The smallest Box of Pills contains four do zen; and the smallest Pot of Ointment one otmce. Full printed directions are affixed to each Box and Pot, nnd can be had in any language, even in Turkish, Arabic, ArmsAii-.u, Persian, or Chinese. No. 16-2. QWYDDFA Y TYST A'R DYDD amLyfran o bob O math, Cerddoriaeth, Papyr ysgrifenu, a Chyhoedd adan Seisonig. HpfVd pob math o waith ar^raffr. rWAKENTIR y bydd i UN BLYCHAID o vX CLARKE'S B 41 Pills i wella pob dyferlif o'r Peirianau Troethol, yn un o'r ddau rhyw, wedi ei enill neu yn ardymherol, Graianwst a Phoenau yn y Cefn. Ar wetth mewn blycliau 4s fie yr un gan yr holl Fferyllwyr a G werthwyr Meddyginiaeth Breint- lythyrol neu aa.n!u)!tri uiirhyw uyf'eiriad am 60 o lytliymodau, y LINCOLN & MIDLAND COUNTIES' DRUG COMPANY, Lincoln. Ooru. hwylwyr Cylan- wertliol :-Iiarelty ;tli Feibion, L,uiidaii), ar lioll Dai Cyfanwerthol.