Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

SYJ.\Æ"CïX> "Y X>KSWCH Grsnc>.A.<3- txasr UCGN. DAVIES' FRUIT COUGH BALSAM. NI fethodd hwn erioed a rhoddi gwellhad buan a pharliaol oddiwrth lioll anhwylderau y Frest, yr Ysgyfaint, a'r Gwddf,' sef Peswch, jAnhawsder i Anadlu, y Pas, Crugui, Colli y Llais, Anwydwyst., Mogfa, Bronchitis, Diffyg Anadl, &c. Archwaetha y Balsam yn hyiryd a dymunol. Gweithreda ar Blant yn uniongyrchol. dyogel, a s:cr. Gan fod J. M. D. wedi liwyddo i ddarganfod cymysgedci gwir werthfawr ac effeithiol tuag at Beswch, Anwyd. Influenza, Asthma, Bronchitis, Diffyg Anadl, Poeri Gwaed, Pas, Cnigd, a phob math o enyniad a dolur y'Gwddf, teiinla mai ei ddyled- swydd ydyw gwneyd yn hysbyp i'r Cyhoedd y Peddyginiaeth hon, yr hwn a gynwysa y gallu i roddi gwellhad buan oddiwrth unrhyw un o'r doluiiau a grybwyllwyd nchod. ElFeithia yn foddhaus a dymunol ar y pilenau dolurus, a symuda yn gyfiym Anhawsder i Anadlu trwy hyrwyddo peswch-boeriad esmwyth, gan roddi felly lawer o ryddhad i anhwylderau yr Asthma a'r Darfodedigaeth, a holl anhwylderau yr Ysgyfaiut a'r Frest. Gan fod yr hinsawdd Seisouig mQr gyfnewidiol, nid oes ond ychyd:g ° bersonau yn. gallu dianc rhag anwyd a pheswch trwm, ac yn ami iawn trwy esgeuluso peswch y caniyna anhwylderau difrifol, y rhai a ellid eu rhwystro pe buasid ond cymeryd ychydig ddognau o'r Balsam hwn. Da'ganfydda y xhai sydd yn colli en cwsg nosoa ar ol no-son oblegid pesychiad dibaid a gyffroir gan deimlad diflas yn Gwddf, yr hwn a gynyrehir gan gasgliad o lysnstfedd yn y pibellau gyddfol, fod MYRDDIN DAVlEs'S FItUir COUGH BALSAM yn feddyginiaeth werthfawr tuag at symud y llysnafedd hwn ymaith. LSiniara a gwellha hefyd yn gyflym y lleoedd iligroen a achosir gan enyniad. Gall personau o unrhyw oedran ei gynieryd yn ddyogel, ond iddynt gymeryd sylw o'r cyfarwyddiadau a roddir gyda phob costrel. Mae y Perchenog wedi derbyn lluaws o Dystiolaethau oddiwrth bersonau a gawsant w llhad uniongyrchol tiwy gymeryd y Balsam gwir werthfawr hwn. Os bydd i'r Peswch gyfodi (fel y gwna yn fynych) oddiwrth sefyllfa afiaehua yr ystumog neu yr Afu, dylid cymeryd ychydio- ddognau o' feddyginiaetbt ryddhaol esmwyth, megya MfRDDIN DAVIES'S FAMILY APERIENT PILLS, y lhai a werthir mewn Blycliau Is. lie. a 2s 0c. T3rSTIOLA.ETHA.XJ. MB I>AVIES,-Syr,—STis gallaf mewn ysgrifeu roddi canmoliaetlt ddigonol i'ch 1 ruit Cough Balsam. Bum am amser maith yn cael iy mlino gan beswch yn ystod y nos, ganfy ughadw vn effro Yn ddiweddar.cymerais eich Balsam, ac y mae wedi eflfeitliio arnaf yn y modd rnwyaf rhyfeddol, fel y gallaf yn awe fwvnJmu oosIVaith dda o orphwysdra, a'm peswch poeiius wedi ei wellliau. Derbyn- iwch fy niolchgarch diffua«nt am hyu. T. WILLIAMS, Builder, 2?, Freeliold-st., Uplands, Abertawy. YSGOLDY GEXEIILAETHOL PARICITILL. Medi 6cd, 1881. ANWYT, S^B,—Mae yn bleser mawr i mi allu dwyo tystiolaeth o wertlifawredd eich Fruit Cough Balsam. Y dydd arall vr oedd fy merch fechan yn dyoddef oddiwrth besweh trwm, rhoddais iddi ddau ddogn o'ch Balsam, a bn hyny yn foddion i'w llwyr esmwythau. Mae fy.ngwraig hefyd yn agored iawn i beswch "ac anwyd, ond ni fetha eich Fruit Cough Balsam byth a'i llwyr esmwythau. Yr wyf wedi ei ddefnyddio (V hunan ar atnryw adegau yn ystod anwyd trwm yn y Frest a- cliolliant llais, a derbyniais bob amser iudd mawr oddiwrtho. Yr wyf yn ei wertlifawrogi gymaint fel na bydd fy ngliartref byth heb botelaid wrtli law. Yr ydych at eich rliyddid i gyhoeddi hwn os tybiweh yn oven. Ydwyf, yr eiddocli yn barchus, I Mr J. M. Davies, Chemist, Abertawy. W. ELLIOTT. GURNOS, GOWER ROAD, Medi lleg, 1880. I Ma DAVIES,—Syr,—Mae effaith eich Fruit Cough Balaam Enwog braidd yn anhygoel. Y dydd arall rhoddais ddosn ohono i un o fy mhlant panyn cael ei boni gan beswch Win, a chaiodd esmwythad hollol gall yr un dogn hvvnw. ANN DAYIHS. POSTMAN, GOWER ROAD, Medi Meg, 1880. MR DAVIES,—Syr,—Yr oedd fy ngwraig yu dyoddef oddiwrth anwyd trwm a clirygni. Ar ol ceisio nmryw ddarpai-iaeiliau na wnaethant ddim lies iddi, pwreasodd gostrelaid 0'011 Fruit Cough Balsam. Darin i'r dogn eyntaf clrhyddhall yn fawr iawn, a cliyn iddi gymeryd haner y gostrelaid, yr oedd yr anwyd a'r crygni wedi perffaitli wellliau. Bhoddais y gweddill o'r gostrclaiiP i gymydog, plentyn yr hwn oedd a pheswch bliu, ae ar ol cymei yd uu dogn, nid oedd rhagor yn eisieu, gan fod y pes well wedi dart'od yn hollol Ydwyf, yr eiddoch yn wir, 1 Mr J. M. Davies. 3. ASH'I'ON. 1 Mr J. M. Davies. S. "RHTON. LLANSAMLET, Mai laf, 1883. SYR,-Mao yn bleser mawr genyf gymeradwyo eich Fruit Cough Balsam. Yr w.yt yn wastad yn ei gadw yn fy r.liy. Crcdwyf ei fed yn feddyginiaeth deuluaidd dda a dyogel yn arbcnig i blant. Mr Myrddin Davies, Abertawy. ABKA.1IAM H. THOMAS PAROTOBDIG YN UNIG GAN Y PERCHENOG, J. MLlfttlDJDTlSr DATIES, DISPENSING CHEMIST (By Examination), 4, OXFORD STREET^ ABERTAWY. I'w gael gan bron yr oil Fferyllwyr, mewn costrelan Is ljc. a 2s. 9c neu yn uniongyichol oddiwrth y PerchetioZ am He yn ychwaneg. Os na fydd mewn stoo gan unrhyw Fferyllydd, bydd iddo, os gof/nir ganddo, anfon am dano yn ddioed Gwerthwyr yn Llundain: Newbery & Sons, Sutton & Co., Barclay & Sons, Butler & Crispe, a holl Werthwyr Meddygiriaetli Freintebol. j& GWELLHEIR. MEWN YCHYDIG DDYDDIAU CYRN, BUNIONS, A CHTMALAU CHWYDDEDK; Y BODIAU. -Deller's Corn and Bunion Planters yw yr unig fedd- yginiaeth wirioneddol. Gwalianiaethailt oddiwrth bob plasterau, tarianau, neu gymysgiad a ddyfeisiwyd erioed. Dnvy ystwytho yn uniongyrchol y croen tew amgylchynol, dar- lydda y boen ar upwaitli, a dilyna y corn yn fuan ar ei ol. Gofyna Bunions a Chymalau clrwyddedig y bodiau fw.y o amser i wella yu llwyr, ond y mae y gweithrediad yn sier, ae esmwythder yn union- gyrchol. Gellir gwisgo unrhyw esgidiau yn gysurus yn mhen teir a,wr ar ol cymhwyso Plasterau De'.Iar. Na pherswadier ehwi ar un eyt'rif i brynu dim arall. Blychau is. IJe. yr un, a weithir gan y 1-han t'xvyaf o gyft'yrwyr. Drwy'r post am 14 stamps. Bedford Laboratory, Bayley Street, London, W.C. 13YDDAKD0D, 1SWN YN Y CLUSTIAU, &C.— Deller's Kaxe/m-n for Deafness gael eidreio bob amser, am ei fod. mown achosion a ymddangosent yn anwelladwy, wedi»wiieyd rhyfeddodau. Ar ol ei gymliwyso am ddwy neu dair°noson, Bymudir Byddardod Ysgatn, Atalfenon yn y Clustiau, a'r sibrydau dido: sydd mor fynych yn dilyn clyw drwg. Gellir dyweyd am Des.tr'* Essence ei fod yn sier o roddi gwaredigaeth mewn unrhyw schfs o fyddardod heb achosi v niwed lleiaf i beirianwaith tynei- y glust, a rvha mor ryfedd bynag, v mae personau wedi bod yn yddaramfiynyddau; wedi clywed seiniau ar ol rhoddi prawf teg «r ZnZler'sEssence. Potelils. ljc., a 2s. 9c. Arwertliganyr holl Syrtvrwyr. "SULPHOLINE LOTION.Moddion alianol i wella anhwylderau y croen.—-Nid oes odid unrhyw darddiad na bydd iddo ildio i Sulpholine" mewn ychydig ddyddiau, gan ddechreu diflanu o'r gólwg, hyd yn nod pe yn ymddaugos tuhwnt i wellhad. Fe dditlana plorod, cochni, llynorod, cell, a gerwinder, megystrwy gyfaredd; tra y bydd i hen a pharhalls anhwylderau periiiynol l r croen, sydd wedi bod yn blino y dvoddetydd am flynyddau,pa mor ddwt'n byfiag y byddont wedi gwreiddio, gael ymosod arnynt yn lhvyddianus tran Sulpholine." Y mae yn dinystrio y inilyn anweledig i'r llygad sydd yn achosi yr anhwyl- derau anolygus, anfoddus, a phoenus hyn, a phob' amser yn cvnyrchu golwg glir. iaehus, a naturiol ar y croen. Gvverthir y Sulpholine Lotion gan y rlian fwyaf o Gyffyrwyr. Poteli 2s. flc. PROTECTION FROM FIRE. oft'll B I I y BRYANr& MAY'S PATENT I n SAFETY MATCHES 11 PRIZE MEDALS. ENTIRELY FREE FROM PHOSPHORUS. Are not Protection Poisonous. to Health. HARMLESS TO ALL EMPLOYED IN THEIR MANUFACTURE. j "CANYS Y GWAED YW Y BYWYD." GWAED GYLIYSQEDD BYD ENWOG CLARKE, Y Gwaed Burydd ac Adferydd Mawrlesol. I'R hwn ni ellir rhoddi cyrnpradwYlJeth rhy nchsl aro- J- LANHAU a GLOEW1 y GWAED o bob AKMHURKD1) Jaclia Hen (xlwyiau Iaeha Hen Glwyfau Crawnll.vd yn y Gwddf lacha Gluniau Cornwydlyd Dolurus Iaeha liendduon neu ISisgwrn ar y W'yneb lacha Glwyfau Crachlyd; Iaeha Gorn'wyd Cancraidd lacha Atiechyd y Gwaed a'r Croe lacha Chvvyddiadau Chwai enol I acha y Gwaed oddiwrth Sylwedd anmhur, yn codi oddiar ba achos bynag. Gan^fody Cymysgedd hwnyn ddymunol i'r archwaeth, ac vn cael ei warantu yn rhydd oddiwrth unrhyw both niweidiol i'r eytansoddiad mwyaf gwanaidd perthynol i unrhyw un o'r ddau ryw, y mae y Perchenog yn erfyn ar i ddyoddefwyr roddi prawf arno or eael allan ei fawr wertii. Miloedd o Dystiolaethau o bob parth. "North-street, Audenshaw (ger Manchester). rWf^?did '^eaer mawr i roddi fy nhystiolaeth i effeithiau rhyfeddoi eich Gwaed Gymysgedd, yr hwn sydd w,;Ji fy ngwella o droed a migwrn cornwydlyd drwg iawn. Yr oedd i mi bedwar o archolhon, yr hyn a m iianallnogodd i ddilyn fy ngalwedigaeth am bedairblypedd.yn ystod yr hwn amser bum m?wn pump o wahanol glafdai ac o dan bymtheg o wahanol feddygon. 0'1' diweddeymhellwyd hn-oddi prawt ar eich Gwaed Gvmvso-edd ae ar ol cymeryd tair o phiolau bycha.inyroeddwnynatruoTf tynedat iy ngwaith, ac erbyn I mi gymeryd naw neu ddelf 0 phiolau yr oeddwll wedi fy lIlVyr wellliau. Gallweh wneyd y def- ri.ydd a lynoeh o liyn or budd dyoddefwyr erei)).-T- siddoch vn parelius, JOHN AV L.JLIAMS. ArwerthmewnphiolMSsCoyr un, ao mewn Cistiau, yu eyn- wyschwe gwaith eymaint, lis yr un-digon i dfeithio gwellhad hollol yn y mwyatril mawr o achosion hir-sefydlog—gan yr holl I'leryllwyr a Gwerthwyr Meddyginiaeth Breiutlytliyrol trwv yr ho:1 Deyrnas Gyfuuola thrwy y byd, nou a antonir i unrhyw gyf- cu-tau. ar dderbyniad. SO lieu 132 o iythyrau eeiniog, gazi y LINCOLN & MIDLAND COUNTIES' DRUG COMPANY LINCOLN. Trade Mark.—"Gwaed Cymysgedd." NERTH MAWit I'R COKFF.—Y mae Pepper s Qv.in.ne and Iron Tonic yn crythau y gewynau a chyfundrefn v cyhvrau, yn gweila yr archwaeth, yn bywiogi yr ysbrydoedd Vn iuuewyddu yr lechyd, yn dihuno a dadblygu y galluoedd gewyn- xwl. yn cytoethogi y gwaed, yu awehlymu yr archwaeth, yn tarfu licsi,ead ac lselder, ac yn eadarnhau organau y treuliad. Y mae vn ieddyginiaeth nedlduol i boen yn y gewynau {neuralgia). dit'tvg treuhad. cletydon, anhwylderau y iyinves, ac mewn unhwvlder ^ycl'.awi, a gogwyddiadau manwynawl, &e. Y mae yr holl gorff yn cael ei lywiogi yn ddtrta.wr drwy Tonic Pepper, y galluoedd meduyhol yn cael eu v cytoiiso(t(lia(lyii cael t;i yn lawr, i. lechyd yn sicr o ddyehwelyd. Poteli, i)2 dogn 4s 6c Ar wcrfL gan gyffyrwyr yn mhobman, Y mao J. PE'pPER'ar v lube- jilynwch Tonic lJepper. Impurity of the Blood. IWoss the blood be kept in a pure state the constitution be weakened and disease supervene. These wonderful Pills possess the power of removing or neutralizing all con- f the blood and system generally. Tl¡e" quietI., but. f'ertaiuly, orercoine all obstructions tending to produce ill health, and institute regular action in organs that are faulty from irritation or debility. The dyspeptic, weak, and nervous may rely on these Pills as their best friend and comforter, !i< the? act upon the main spri ngs of life, and thus save thousands rom a premature grave. Joniplaints of Women & Children. The very mild and painless action of these invaluable Pills i-ecrvmmond-, them every household as a remedy for the first del>irttire lrora health. Any mother, nurse, or young person Glided b r the whiehaeeompany each box of Holl.1 way's tins, has at onoe available means for checking disease, ¡ .ar¡:iu; the blood, and expelling from the system all gross '•"■nours. They are indeed, at all ages, th J female's tried friend. Disorders of the Liver with Flatu- lency and Indigestion. Loss of appefite and flatulency are usually the forerunners of stomachic disease. Theso famous Pills exercise the most salufcuy p.iwer ui all affections ol' the liver, and all irregularities 'of the stomach and bowels the/ re -tore a healthy function to every internal or^aii, overcome all obstructions, and cast out all impurities. Weak Stomachs.—Impaired Digestion. The wisest cannot enumerate one tithe of the distressin; symptoms arising from enfeebled digestion, all of which be readily dispelled by these adtllirable Pills, as thev rouse the stomach, liver, and every other organ of digestion to that, healthy tone which fully enables them to convert all food and dihik to the nourishment of the body—hence, these Pills are the surest straygthener.s, and the safest restorative in nervousness, wasting, and chronic debility. Coughs, Colds, Influenza, and Soro Throats. For curing diseases of the throat, chest, and lungs, these Pills have established for then-i-sUves a pre-eminently wurld-wido far.IP, as they purify the Hiod and regulate its circulation. Cm<h", jommon colds, illt! nenza. bronchitis, asthma, pleuri-v, inflammation of the lungs, and even consumption in its c,¡,r] v stages, are successfully treated, with thici medicine, particularly if I Ointment be well rubbed upon the chest and lacz night and morning. Ilolloivaf is Pills are the bust retnody Itnotvn in the world for the following dueaxsss: — Ague Headache t Stone and Ornvel Asthma In^'tjjstion secondary fc.nip- Bttirnw Complaints li-er Complaints tonis Blotches on the Skin Lumbago Tic-Doloreux Bowel Complaints Piles Ulcers Debility Rheumatism Venereal A^eetinm Dropsy Retention of Urine Worms ol' ail kinds Female Irregularities Scrofula, or lung's Wc.ikn.; 1'IMH Fevers of ail kinds Evil what-p-cr cause. Gout Sore Throats &c., iic. The Pills and Ointment are sold at Professor HOTJI.OW.VY'S Establishment, 1);13, Oxford Street, London, i.i.ji IJ,> no; every resectable Vendor of Medicine tr>r..n \i >ut the <ivt;i"e.t World, in Boxes and Pots, at h. 1 Jet. -8d.. *<. flrl.. 11, and Ms. each. The smallest Box of Pills contnin; Mr d izen and the smallest Pot oi Ointment o».c 'f4.i-e. Full printed directions are affixed to each Box mid Pot, iiml «i he httd in any language, ercn :-i T; Ar.ijie. Aa-;< o Persian, or Chinese. No. 16-2. QWVDDFA T TYST A'R DYDD amLyfran o boh V ^ath' Cerddometh, Papyr ya-rifonu, aChyhoedd njn-n Seisom?. Hpfvd pob math o waith ar raffv. nWAEENtia y bydd i UN ELYCHATD O VT CLARKE'S B 41 Pills i wella pob dvferiif o'r Peirianau Troethol, vn un o'r ddau rhvw" wedi 01 enill neu yn ardymheroJ, Graianwst a Phoenau yn v CeflJ. Ar wertii inewn biyebau 4s 6c yr un can vr boil Fteryllwyr a Gwerthwyr Meddyginiaeth l?rei.n- Jythyro, neu a an.onir j unrhyw gyfeiriad am 6'0 o lythvrnocjmi, GE.. y LINCOLN & MIDLAND COUNTIES' DRUG COMPANY, Lincoln. GoruchwyKvyr Cytan- werthol -Uarclay a'i Feibion, Llundain, u'r holl Dai Cyfanwerthol.