Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

svmxrri Y PESWCH GYDA.GT UIT noair. DA VIES' FRUIT COUGH BALSAM NI fethodd hwil erioed a rhoddi gwellhad buctn a pharhaol oddiwrth holl anhwylderau y Frest, yr Ysgyfaint, a'r Gwddf, sef Peswch, Anhawsder i Anadlu, y Pas, CVugiii, Colli y LIais, Anwydwyst, Mogfa., Bronchitis, Diffyg Anadl, &c. Archwaotha y Balsam yn hyfryd a dymunol. Gweithreda ar Biant yn uniongyrchol. dyog-d, a s'cr. Gan fod J. M. D. wedi llwyddo i ddarganfod cymysged 1 gwir werthfawr ac effeitliiol tuag at Beswch, Anwyd, Influenza, Asthma, Bronchitis, Diffyg Anadl, Poeri Gwaed, Pas, Crugii, a phob math o enyniad a dolur y Gwddf, teimla mai ei ddyled- swydd ydyw gwneyd yn hysbyp i'r Cyhoedd y Feddyginiaeth lion, yr hWtl a gynwys,L y gtllit i roddi gwellhad buan oddiwrth unrhyw un o'r doluriau a grybwyllwyd nchod. Effeithia yn foddliaus a dymunol ar y pilenau doiurus, a symuda yn gyflytn Anhawsder i Anadlu trwy hyrwyddo yieswch-boeriad esmwyth, gan roddi fally lawer o ryddliad i anliwylddrau. yr Asthma a'r Darfodedigaeth, a holl anhwylderau yr Ysgyfaint a'r Frest. Gan fod yr hinsawdd Seisonig mor gyfnewidiol, nid oes end ychyd g o bersonau yn gallu. dianc rhag anwyd a pheswch trwm, ac yn anil iawn trwy esgeuluso peawcli y cairyna anhwylderau difrifol, y rhai a ellid eu rhwystro pa buasid ond cym ryd ychydig ddognau o'r Balsam hwn. DarganfyJda y rhai sydd yn colli eu cwsg noson ar 01 noson oblegid pesychiad dibaid a gyffroir gan deimlad diflis yn Gwddf, yr hwn a gynyrchir gan gasgliad o lysnafedd yn y pibellau gyddfol, fod MYRDDIN DAVIES'S FRUIT COUGH BALSAM yn feddygiuiaeth werthfawr tuag at symud y llysaafedd hwn ymaith. LLiuiara a gweUhj. hefyd ya gyflym y iteoedd digroen a ftchosir gan enyniad. Gall personau o unrhyw oedran ei gymeryd yn ddyogel, ond iddynt gymeryd sylw o'r cyfarwyddiadau a roddir gyda phob eostrel. Mae y Perchenog wedi derbyn lluaws o Dystiolaetbau oddiwrth bersonau a gawsant wellhad uniongyrchol tLwy gymaryd y Balsam gwir werthfawr hwn. Os bydd i'r Peswch gyfodi (fel y gwna yn fynych) oddiwrth sefyllfa aflachus yr ystumog neu yr Afu, dylid cymeryd y<-hydig ddognau o feddyginiaeth ryddhaol esmwyth, megys MfRDDIN DAVIES'S FAMILY APERIENT PILLS, y lhai a werthir inewn Blychau Is. lic, a 2s 9c. TYSTIOLAETHAU. Mn DAYIES,—Syr,—Nis gallaf mewn ysgrifen roddi canmoliaeth ddigonol i'ch Fruit Cough Balsam. Bum am amser maithyn cael fy mlino gan beswch yn ystod y nos, ganfy nghadw yn effro Yn ddiweddar,cymera!s eich Balsam, ac y mae wedi effeithio arnaf yn y modd rnwyaf rhyfeddol, fel y gallaf yn awr fwynhau noswaith dda o orpliwysdra, a'm peswch poenus wedi ei wellhau. Derbyn- i wch fy niolcligarch diftuant am hyn. T. WILLIAMS, Builder, 2P, Frcehold-st,, Uplands, Abertawy. YSGOLDY GENEDLAETHOL PAKKMILL. Medi 6ed, 1881. AHWTI STB,—Mae yn bleser mawr i mi allu dwyn tystiolaeth o werthfawredd eich Fruit Cough Balsam. Y dydd arall yr oedd fy mercti fcclian yn dyoddef oddiwrth beswch trwm, rhoddais iddi ddau ddogn Balsam, a bu byny yn foddion i'w llwyr esmwythau. Mae fy.|ngwraig hefyd yn agored iawn i beswch ac anwyd, ond ni fetha eich Fruit Cough Balsam bytli a'i llwyr esmwythau. Yr wyf wedi ei ddefnyddio fy liunan aramryw adegan yn ystod anwycl trwm yn y Frest a cliolliant llais, a dorbyniais bob amser fudd mawr oddiwrtho. Yr wyf yn ei wertlifawrogi gymaint fel na bydd fy nghartrefbyth heb tKjtelaid wrtli law. Yr ydycli at eich rliyddid i gyhoeddi hwn os tybiwch yn oreu. Ydwyf, yr eiddoch yn barclius, I Mr J. M. Davies, Chemist, Abertawy. W. ELLIOTT. GORNOS, GOWEH ROAD, Medi 14eg, 1880. j MR DAVIES,—Syr,—Mae etfaith eish Fruit Cough Balsam Enwog braidd yn anhygoel. Y dydj arall rhoddais ddogn ohono i un o fy mhlant pan yn cael ei boni gan beswch bliu, a ehafodd esmwythad liollol gau yr un dogn hwnw. ANN DAVIES. POSTMAN, GOWER ROAD, Medi Meg, 1880. MR DA VIES,—Syr,—Yr oedd fy ngwraig yn dyoddef oddiwrth anwyd trwm a chrygni. Ar ol ceisio amryw ddarpariaetliau na wnaethant ddim lies iddi, pwrcasodd gostrelaid o'ch Fruit Cough Balsam. Darfu i'r dogn eyntaf ei rliyddhau yn fawr iawn, a cliyn iddi gymeryd haner y gostrelaid, yr oedd yr anwyd a'r crygni wedi perffaith wellhau. Rlioddais y gweddill o'r gostrelaid i gymydog, plentyn yr hwn oedd a pheswch blin, ae ar ol cymeryd un dogn, nid oedd rhagor yn eisieu, gan fod y peswch wedi darfod yn hollol Ydwyf, yr eiddoch yn wir, 1 Mr J. M. Davies. S. ASIITON. LLANSAMLET, Mai laf, 1883. SYR,—Mae yn bleser mawr genyfgymoradwyo eich Frnit Cough Balsam. Yr wyf yn wastad yn ei gadw yn fy nhy. Credwyf ei fod yn feddyginiaeth deuluaidd dda a dyogel yn arbenig i biant. Mr Myrddin Davies, Abertawy. ABRAHAM II. THOMAS. PABOTOEDK} YN UNIQ GAN Y rERCIIENOG, J. JS^-Y-JE^lDlDXlSr DAVIES, A.R.P.S., DISPENSING CHEMIST (By Examination), 4, OXFORD STREET, A. B E 13, T W Y. I'w gael gan bron yr oil Fferyllwyr, mewn costre'au Is lie. a 2s. 9c neu yn uniongyichol oddiwrth y Perehenog- am 3c yn ychwaneg. Os na fydd mewn stoo gan unrhyw Fferyllydd, bydd id lo, os gofynir ganddo, anfon am dauo yn ddioed Gweitlnvyr yn Llundain: Newbery & Sons, Sutton & Co., Barclay &SotM,Butier&Criape, a hod Wertlnvyr Meddyginiaeth Freinteboi. GWELLHEIR MEWN YCHYDIG DDYDDIAU CIRN, BUNIONS, A CHYSIALAU CHWYDDEDIG Y BODIAU. -Deller's Corn and Bunion Plasters yw yr unig fedd- yginiaeth wiri»neddol. GwahaniaethaTit oddiwrth bob rilasterau, tarianau, neu gymysgiad a ddyfeisiwyd erioed. Drwy ystwytho yn uniongyrchol y croen tew amgylchynoU dar- lydda y boen ar unwaith, a dilyna y corn yn fuan ar ei ol. -Gofyna Bunions a Chymalau chwyddedig y bodiau fA-y o amser i weila yn Jlwyr, ond y mae y gweithrediad yn sier, ae esmwythder yn union- gyrchol. Gellir swisgo unrhyw esgidiau yn gysurus yn mhen teir nwr ar ol cymhwyso Plasteran De'.lar. Na pherswadier chwi ar un cyfrif i brynu dim arall. Blychau Is. lie. yr un, a werthir gau y rhan o gvffyrwyr. Drwy'r post am 14 stamps. Bedford Laboratory, Bayley Street, London, W.C. JbYDDAKDOD, SWN YN Y CLUSTIAU, &C.— Deller's Essence for Deafness gael ei dreio bob amser, am ei toii. mewn achosiou a ymddangosent yn anwelladwy,wedigwneyd rhylsddodau. Ar ol ei gymhwyso am ddwy neu dair noson, synvauir Byddardod Y sgaln, Atalfeuon yn y Clustiau, sibrydau dico: sydd mor fynycli yn dilyn clyw drwg. Gellir dyweyd am DeAi- <* Essence ei fod yn sicr o rodùigwaredigaeth mewn unrhyw aehes o ivddardod heb achosi y niwed lleiaf i beirianwaitli tyner y glusi, a "ha mor ryfedd bynag, v mae persollau wedi bod yn yddar amflynyddau; wedi clywed seiniau ar ol rhoddi prawf teg Iter's Essence. Poteli Is. lie., a 2s. 9c. Arwertliganyr holl JSy.-tvrwyr. "SULPHOLINE LOTION.Moddion alianol i wella anhwylderau y croen.—Nid oes odid unrhyw darddiad na bydd iddo ildio i Sulpholiue" mewn ychydig ddyddia,u, gan ddechreu diflanu oli- golwg, hyd yn nod pe yn ymddangos tuhwnt i wellhad. Fe ddiflana plorod, cochni, llynorod, cen, a gerwinder, megys trwy gyfaredd; tra y bydd i hen a pharhaus annwylderau pei tliynol i'r eroen, sydd wedi bod yn blino y dyoddcfydd am flynyddau, pa morddwfn bynag y byddont wedi gwreiddio, gael ytnosod arnynt yn llwyddianus gan Sulplioline." Y mae yn dinystrio y milyn anweledfg i'r llygad sydd yn achoBi yr anhwyl- derau anolygus, anfoddus, a plioenus hyn, a phob amser yn cyiiyrchu golwg glir, iachus, a naturiol ar y croen. Gwerthir y Sulplioline Lotion" gan y rhan fwyaf o Gyffyrwyr. Poteli 2s. 9c. MEDDYGINIAETH YR YSGYFAINT, TARAXACUM A PODOPHYLLIN.—Y mae y cymysgedd gwlybyrol h wn, a dyuir o wreiddiau meddygol, yn dyfod yn dra phoblogaidd a defnyddir ef yn awr yn lie blue pill a calomel i wellhau diffyg treuliad, anhwyldeb geriawl, a holl arwyddion croniad yr ysgyfaint, yr hwn yn gytti.edin sydd yn cynyrehu poen dan yr ysgwyddau, cur yn y pen, cysgadrwydd, dim chwant bwyd, yn creslenu y tat'od, bias drwg yn y boreu, penysgafnder,cynhwrfyny cylla, a theimlad o iselder. Y mae yn gosod yr ysgyfaint musgrell ar waith, yn gweithredu yn dyner ar y coluddion, gan roddi teimlad o iechyd a chysur mewn 24 o oriau. Y mae y feddygin- iaeth ddyosrelaf. Taraxacum a Podophyllin sydd wlybwr yn cael T i wneyd yn uni £ gan J. PEPPER, Bedford Laboratory, London, enw yr hwn sydd ar bob label. Y mae yn bwysig i sylwi ar hyn. Poteli 2s. 8c. Gwerthir gan bob Cyflyrydd. ADFERYDD GWALLT KHADLON. — Gwna Lockyer's Sulphur'Hair Restorer dduo gwallt gwyn. ac yn mhen ychydig ddyddiau ddwyn yn ol y lliw. Y mae yr effaith yn rhagori ar yr hyn a gynyrchir gan liwiedydd uniongyrchol, ac nid ydyw yn niweiJio y croen. Y mae yr eiddo Lockyer yn gyfartal a'r drntaf. Y mae y goreu er adfer gwallt gwyn i'w liw cyntcfig. Yn cynyrehu shade berffaitli naturiol. Y mae yn Werthfawr i ddinystrio cen, ac i faetliu a thyfu gwallt newydd. Gan fod Sulphur yn:cael ei brisio yn fawr am ei rinweddau symbylawl, glan haol, ac aca3ol ar chwarenan y gwallt,cymer- adwyr Loclcyer's Restorer yn awr. Poteli mnwriou, Is. 6c. Ar werth gan holl Gytiyrwyr, Gwalltdryswyr, a Plieraroglwyr IYll mhob man. r. BLAS HYFRYD. — Cracroffs Arecanut Tooth Paste.—Drwy ddefnyddio y Deint-lwch peraroglaidd moetlius hwn, daw arliw y danedd yn wyn, iaeh, a dysgTaer iel ifori. Y mae yn nodedig am ei berarogl, ac yn neillduol dde nyddiol er symud crestiau oddiar ddanedd wedi en hesgeuluso. Ar wertlx gan yr holl Gyffyrwyr. Potiau Is. a 2s. Cc. yr un. (Mynwch acuiU's-) "CANYS Y GWABD YW Y BYWYD." GWAED GYMYSGEDD BYD ENWOG CLARKE. Y Gwaed Burydd ac Adferydd Mawrlesol. I, R hwn ni ellir rhoddi cym^radwyaeth rhy nchel am- LANIIAU a GLOEW 1 y GWAED o bob ANMIIUREDI>, laclia Hen Glwyfau Iacha Hen Glwyfau Crawnllyd yn y Gwddf Iacha Gluniau Cornwydlyd Dolurus Iacha Bendduon neu Bisgwrn ar y Wyneb Iacha Glwyfau Crachlyd Iacha Gornwyd Cancraidd Iacha Aticchyd y Gwaed a'r Iacha Chwyddiadau Chwai-enol Iacha y Gwaed oddiwrth Sylwedd anmhur, yn codi oddiar ba achos bynajf. Gaa fod y Cymysgedd hwn yn ddymunol i'r arcliwaeth, ac yn cael ei warantu yn rhydd oddiwrth unrhyw beth niweidiol i'r cyfllnsoddiad mwyaf gwanaidd perthynol i unrhyw un o'r ddau ryw, y mae y Perchenog yn ar i ddyoddefwyr roddi prawf arno er cael allan ei fawr wertll. Miloedd o Dystiolaethau o bob parth. "N orth-strcet, Audenshaw (ger Manchester). Rhydd i mi bleser mawr i roddi fy nhystiolaeth i effeithiau rhyfeddol eich Gwaed Gymysgedd, yr hwn sydd wedi fy ngwelIa, o droed a migwrn cornwydlyd drwg iawn. Yr oedd i mi bedwar o archollion, yr liyn a'm lianalluogodd i ddilyn fy ngalwedigaeth am bedair blynedd, yn ystod yr hwn amser bum mewn pump 0 wahanol glafdai ac o dan bymtheg o wahanol feddygon. O'r diwedd cymhellwyd Hi roddi prawt ar eich Gwaed Gymys^edd ac ar ol cymeryd tair o pliiolau bychain yr oeddwn yn aliuo°-1 fynedat fyngwaith, ac erbyn i mi gymeryd naw neu ddeg"o phiolau yr oeddwn wedi fy llwyr wellhau. Gallwch wneyd y def- nydd a tynoch o hyn er budd dyoddefwyr ereill.—Y: eiddoch yn parchus, JOHN AV i.iLlAM.S." Ar worth mewn phiolau 2s 6c yr un, ac mewn Cistiau, yn cyn- wys chwe' gwaith cymaint, lis yr nn-digon i effeithio gwellhad hollol yn y mwyafrif mawr o achosion hir-sefydlog-gan yr holl Fferyllwyr a Gwerthwyr Meddyginiaeth Breintlythyrol trwy yr holl Deyrnas Gyfunol a thrwy y byd, neu a anfonir i unrhyw gyf- ei» iad ar dderbyniad 30 neu 132 o Iythyran eeiniog, gan y LINCOLN & MIDLAND COUNTIES' DRUG COMPANY LINCOLN. Trade Mark-" Gwaed Cymysgedd." NERTH MAWR I'R CORFF.—Y mae Pepper's Quinine and Iron Tonic yn cryfhau y gewynau a chyfundrefn y eyhvrau, yn gwella yr archwaeth, yn bywiogi yr ysbrydoedd, yn adnewyddu yr iechyd, yn dihuno a dadblygu y galluoedd gewyn- iwl. yn cytoethogi y gwaed, yn awchlymu yr archwaeth, vn tarfu liesi,cdd ac iselder, ac yn cadarnhau organau y treuliad. Y mae yn feddyginiaeth neillduol i boen yn y gewynau (neuralgia), trculia1, clefydon, anhwylderau y fynwes, ac mewn anhwylderau ;¡,ychawl, a gogwyddiadau manwynawl, &c. Y mae yr holl gorff yn cael ei tywiogi yn ddirfawr drwy Tonic Pepper, y galluoedd meddyiiol yn cael eu gloewi, y cyfansoddiad yn cael ei nerthu Yll lawr. «iechyd yn sier o ddychwelyd. Poteli, 32 dogn, 4s. 6c. Ar wertt gan gyffyrwyr yn mhobman, Y mae J. PEPPER ar y label, Mynwch Tonic Pepper. m 2 Old Sores and Old Skin Diseases. The seeds of tnese disorders are effectually expelled by tliip penetrating Unguent, not only from the superficial parts, buv from the internal tissues likewise. Any case, even of twenty years' standing, speedily yields to its influence. A Certain Cure for Bronchitis, Diphtheria, Sore Throat, Asthma, &c. For curing sore throat, diphtheria, bronchitis, asthma, tight- ness of the chest, and pain in the side—which, instant treatment alone prevents degenerating into more serious maladies, this Ointment has the same powers over chest complaints as a blister, possesses, without causing pain or debility. Old asthmatic in- valids will derive marvellous ease from the use of this Ointment, which has brought round many such sufferers and re-established health after every other means had signally failed. Bad Legs, Bad Breasts, Old Sores, and Ulcers. By rubbing the Ointment round the afiEected parts, it pene- trates to the tissues beneath, and esterases a wonderful rower on all the blood flowing to, and returning from, the diseased part. The inflammation diminishes, the pain becomes loss intolerable, the matter thicker, and a cure is soon effected. In all long-standing cases, Holloway's Pills should also be taken, as they will thoroughly expel all depraved humours from the body. Gout, Rheumatism, Stiff Joints. Gout and Rheumatism arise from inflammation in the parts effected. To effect a permanent cure, adopt a cooling diet, drink plenty of water, take six of Holloway's Pills night and moraine, and rub this Ointment most effectually twice a-day in-so the suffering parts; when used simultaneously, they drive alllllfium- mation and depression from the system, subdue and remove all enlargement of the joints, and leave the sinews and muscles lax and uncontracted. Abscesses, Erysipelas, Piles. Unvarying success attends all who treat these diseases according to the simple printed directions wrapped round each Pot. A little attention, moderate perseverance, and trifling ex- pense, will enable the most diffident to conduct any case to a happy issue without exposing their infirmities to anyot'c;. The Ointment arrests the spreading inflammation, restrains the excited vessels, cools the overheated skin, alleviates throbbing and smarting pains, and gives immediate ease and ultimate cure. Both the Ointment and Pills should be used in the following complaints:- Bad Legs Corns (Soft) Scalds Bad Breasts Fistulas Sore Throats Burns Gout Skin Diseases Bunions Glandular Swellings Scurvy Chilblains Lumbago Sore Heads Chapped Hands Piles Tumours Contracted and Stiff Rheumatism Ulcers Joints Sore Nipples Wounds The Ointment and Pills are sold at Professor ITOT.I.CV^ W'S Establishment, 888, Oxford Street, London; ;U^o bv iilmiI.' every respectable Vendor of Jfcdieine thrnudwut the Civi'! id World, in Pots and Boxes, at Is. 1.VI., 2s. 91. -1-j. ('.<]. 11 and 88s. each. The smallest Put of Oi:thncnt. c. ntiins ono ounce and the smallest Box of Pi Us fonr dozi-n. Full printed directions are affixed to e:wh Pot n».l n'lIl na be had iu any language, even in Turkish, Arabic Armenian, Persian, or Chinese. No. IG-2 QWYDDFA Y TYST A'R DYDD amLyfrau 0 bob O math, Cerddoriaeth, Papyr ysgrifetm, a Chyhoe ld adau Seisonig. Hpfvd pob math o waith artrraffr, GWAEENTIR y bydd i UN BLYCHATETQ CLARKE'S B 41 Pills i wella pob dyferlif o'r Peirianau Troethol, yn un o'r ddau rliyw, wedi &i enill neu yn prdymherol, Graianwst a Phoenau yn y Cefn. Ar wertii mewn blychau 48 6c yr un gan yr holl Fferyllwyr a Gwerthwyr Meddyginiaeth Breint- lythyrol neu a anfonir i unrhyw gyfeiriad am 60 o lythymodau, Rtin y LINCOLN & MIDLAND COUNTIES' DRUG COMPANY, Lincoln. Goruchwylwyr Cyfan- wertholBarclay a't t'eibion, L-uudahij a'r holl Dai Cyfauwertltoi.