Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

LLWYDDIANT CYNAR YN ,Y WE…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

LLWYDDIANT CYNAR YN Y WE I Nl DOGAETH,* ANERCHIAD I FYFYRWYRABERHONDDU. GAN Y PARCH J. THOMAS, MERTHYR. GODDEFER i mi yn gyntaf oil ddiolch i'r Pwyllgir am osod arnaf fi yr anrhydedd hon, Teimlaf tod fy rhesymau i ddiolch am hyny yn fwy o gymaint ag nIL ddisgynodd i'm rhan i gael fy nwyn i fyny yn y Ooleg hwn. Hwyrach fy moi yn medda un cymhwysler i gyfarch y myfyrwyr yma. Yr wyf wedi d'od just at yr adeg hono mewn bywyd, pan y cyuygia cwestiynau difrifol iawn eu hunain i'r meddwl- cwestiynau y gftyr llawer gweiDidog dan gjffelyb amgylchiadau am danynt. A yw goreu bywyd wedi myn'd ? A yw yn bosibl nad oes ond ychydig amser yn ol cyn rhoi eyrl if am y gwaith ? A oes arwyddion o hyny ? Mae yn sicr nas sail gorfod ateb cwestiynau felly iddo ei hun ddim llai na cbyrohwyso dyn at waith fel hwn. Bftm ya petruso tipyn gyda golwg ar fater. Nid oeddwn yn chwilio am ddim byd ucbelgeisiol iawn. Gwyddwn eich bodyn ddiweddar wedi cael anercbiadau galluog ar faterion felly gan ddynion mwy cymhwJs na myfi i ymdrin â hwynt. Yr byn y teimlwn i awydd am ei wneyd oedd galw eich sylw at ryw fater ymarferol, a cbeiaio dyweyd rhyw bethau arno y buasech yn debyg o feddwl am danynt ar ol i cbwi dtlechreu o ddifiif ar eich gweioidogaetb. O'r diwedd daeth y mater can- lynol i fy meddwl:- LLWYDDIANT CYNAR YN Y WEINIDOGAETH-NEU Y PWYS I BOB GWEINIDOG IEUANC DREIO CAEL TYMHOR 0 LWYDDIANT YN NGHYCHWYNIAD EI WEINIDOGAETH. Byddwcb yn fuan iawn yn wynebu gwaith pwysig y Weinidogaeth. Mawr obetihiwn y bydd pob un ohonocb yn gwneyd gyda banes ffafriol iddo fel myfyriwr, ae y ca faes rydd iddo bob man- tais i wasanaethu lesu Grist. Tymhor dyddorol iawn yn eich banes fydd hwnw: tymhor tyner iawn. Dyna yr adeg y byddwch yn myned am y tro cyntaf drwy rai o'r dyledswyddau cysegredig sydd yn gysylltiedig a'r swydd bwysig ben. Dyna yr adeg y byddwch yn dechreu llywyddu wrth Fwtdd yr Arglwydd, ao estyn deheulaw cymdeithas i ddychweledigion newydd. Cewch eich profiad cyntaf wrth wely y claf, wrth feddrod y teulu, wrth fwrdd y briodas. Gelwir arnoch i dreio rhybuddio yr ieuanc, a cbal- onogi yr adfydus, a dyddanu yr hen. Bydd y profiad yn newydd a dye'tbr iawn, a daw teimlad o gyfrifoldeb newydd i'cb bywyd, gyda nerth ad- newyddol, a dyweyd y lleiaf. Teimlaf yn sicr y daw, ac y daw gyda'r fath nertb, nes llanw'r meddwl a dwysder a difrifolder teilwng o'r swydd. Mae yn natur y gwaith, pan ddeuir wyneb yn wyneb ag ef, i ddifrifol-i y meddwf. Ofiaf yn dda fod myfyrwyr y cyfnod y perthynwo i iddo, yn Pin boll G legau, yn rbai go fywiog a chwareus. Gailesid meddwl wrth eu gweled a'u clywed weithiau, nad oedd ynddyot ond ychydig o gymbwvsder at waith mor fawr a sanctaidd ond pan feddyliaf am danynt yn awr, ac y taflaf olwg dros eu hanes, gwelaf fod y rban fwyaf o lawer obonynt wedi troi allan yn I weinid- ogion cymhwys y Testament Newydd,' yn 'gen- adau ffyddlon dros Grist.' Ac yn y rhes flaenaf obonynt y mae rhai o'r rhai mwyaf bywiog.' Y gwir yw, fod y gwaith yn llwyddo yn fuan itwo i ddifrifoli'r dyn y mae gronyn o gywirdeb a cbyd- wybodolrwydd ynddo. Nid bir y gall dyn felly ymwneyd a. cbyfryngau fel y Beibl, a gweddi, a'r Cymun, petbau goreu Duw, a phethau pwysicaf dyn, heb iddo gael ei Iwyr feddianu gan awydd i fod yn ffyddlon ynddynt, ac ya deilwng obonynt. Ie, tymhor dyddorol iawn fydd bwnw yn hanes pob un ohonccb, a phwysig iawn hefyd. Dengys profiad a sylw ei fod yn un o'r tymhorau pwyaicaf i gyd yn banes gweinidog. Mae ynddo, o'i iawn ddefnyddio, fendith mor fawr, fel nas gellir ei gor- brisio ac o'r ochr arall, mae ynddo, o'i esgeulus), fellditb mor drom, fel nas gellir cael ymadrcddion rhy gryfion i'w darlunii. Fy amcan yn y sylwadau hyn yw treio galw sylw at y tymhor hwn y mae rhai ohonoch mor agos ato, a gwasgu yr angen am i bob un wneyd pobpeth yn ei aliu i dreio gwneyd y tymbor yn un o'rllwyddiant crefyddol mwyaf yn ei faes arbenig ef ei bun. 1. Os ca gweinidog ieuanc hyn, rhydd foddlon- Twydd llawn i'w feddwl ef ei hun ei fod yn y Wein. idogaeth gydag ewyllys da Duw.—Pwysig iawn yw hyn yn ngolwg pob dyn difiifol-dyn dan ddylac- *Traddodwyd yr Anerchiad yma i Fyfyrwyr Coleg Coffadwriaethol Aberhonddu, Mehefio, 1902. wad syniadau iawa am btthau cysegredig. Ni fynai un felly er dim fod yn y Weinidogaeth ond o ddewisiad Duw. Eli-ycba ar y Weinidogaeth Did fel creflt i enill bywiolneth ynddi, end fel galwed- igaeth i wneyd daioni drwyddi. Cred fod Duw o hyd yn galw pobl iddi, ac i feusydd penodol ynd li. A'r adeg pan yr atweinir ef yn weithredol wyneb yn wyneb a'i waith mawr yn ei faes cyntaf yw'r amser tebycaf i'r peth dd'od i wasgu d. ymaf arno. Dyna'r pryd y daw pethau i bwynt rywsut yn ei hanes ef. Gall, efallai, bas o dtwy y camrau dechreuol, a'r cwrs colegol, heb i'r peth dd'od i WASZII yn rbyw drwm iawn arno ond pan fydd we H dyfod wyneb yn wyneb a gweddau cysegr- edicaf y gwaith yn ei faes cyntaf, pan fydd wedi sylweddoli fod cyfrifoldeb maes penodol wedi d'od i orphwys ar ei ysgwyddau ef, pan fydd wedi d'od ya wrthdirych gweddiau cyson ei bobl, bydd yn sicr o deimlo yn awyddus iawn i wybod hyd at sicrwydd a yw efe yn y gwaith o ddewieiad Daw, neu o'i ddewisiad ef a'i ffryadiau yn uni?. Ac yn sicr, nis gwn i am ddim byd tebycach o roi boddlonrwydd i'w feddwl ef ar y mater, na chael profi tymhor o lwyddiant crefyddol yn nechreu ei weinidogaeth. Bydd yn naturiol iddo edrych arno fel eel Duw ami. Rhydd iddo ffydd ynddo ei bunan fel offeryn yn raw Daw, i wneyd daioni, a brawf yn gtyfhad i'w weinidcg aet ef bytb. 2. Os M gweinidog ieuanc hyn, bydd ganddo ryw- beth i syrthio yn ol arno am ysbrydiaeth dros ei holl fywyd.-A bydd angen byny yn ddigon myDych. Daw tymborau celyd iawn yneu tro, adegau oer, dilewjreb, gyda chrefydd. Deuant yn hanes pawb yn mrjD. Nid oes anad neb yn dianc. A thymhorau anhawdd iawu eu dwyn ydynt. Ar- weiniant ddynion da iawn i ddigalondid mawr. Ant i ofni'r gwaetbaf am danynt eu hunain. Yn wir, mae genym banes rhai o arweinwyr yr Elwys Gristionogcl, rhai o'r gweinido^ion anwjlaf a defnyddiolaf, wedi bod bron rhui fyoy ar adegau felly. Yn awr, nis gwn i am un feddyginiaeth well ar gyfer dolur felly, na gallu syrthio yn ol ar yr adgof am dymbor gwahanol, tymhor pan fyddai pob pregeth yn gwneyd ei gwaitb, pob gweddi yn cael ei hateb, a phob Sabbath yn dwyo ei ddych- weledigion edifeiriol at draed Gwaredwr Mawr y byd. Mae hyny, uwchlaw pob peth arall, wedi galluogi lIawer o weinidogion da i dynu drwy dymborau o afiwyddiant nes cyrhaedd tymhorau gwell drachefo. Anhawdd iawn gan ddyn gwir dda gredu fod yr Arglwydd wedi ei lwyr adael ef ar ol iddo unwaith roi iddo brofion lluosog a diam. heuol o'i ffafr a'i foddlonrwydd. Ac y mae yn iawn. Araf iawn yw Duw i wneyd din o'r fath, ac anfynyoh iawn y gwna. 3. Os ca gweinidog ieuanc Tiyn, sefydla yn y meddwl cyhoeddus syniad am dano fel gweinidog a phregethwr fydd yn gymhorth iddo am ei oes.- Bydd yn werth i bob dyn ieuanc-, wrth gychwyn ei weinidogaetb, gofio fod rhywrai yn sylwi arno, ac ya gwylio pa lwydd fydd gydag ef. Cymer y cyhoedd ddyddordeb ynddo. Yn artenig, craffa dynion goreu yr eglwysi arno-dynion y mae llwyddiant achos y Gwaredwr yn beth agos iawn at eu calonao, a gwertbfawr iawn yn eu golwg. Gofyna dynion felly yn naturiol-' Path un yw y gwr ieuanc yma, tybed ? A yw efe yn wr ieuanc difrifol ?iA yw efeyn llawn o ysbryd ei waith ? A oes rhywbeth mwy yn ei olwg na safie, enw, a cbyflog? A yw y gwaith wedi cydio ynddo ef, ac nid efe yn y gwaith yn unig ?' Yn awr, nis gwn i am ddim rydd ateb mwy effeithiol i gwestiyuau felly, pwy bynag fydd yn eu hcli hwynt, na thymhor byw o lwyddiant eglwysig yn nechreu gweinidogaeth. Mae y peth tebycaf o'r oil i setlo y farn gyhoeddus am gy- meriad gwr ieuanc fel progethwr a gweinidog. A bydd cael hono wedi ei phenderfynu yn y ffordd iawn yn sicro fod yn fantais fawr iddo ar gyfer y dyfodol. I Nothing succeeds like success,' meddai hen ymadrodd, ae y mae yn sicr o fod yn gywir iawn yn y cysylltiadau y soniwn am danynt yn awr. Gwyn ei fyd y gwr ieuanc y byddo dyn- ion goreu ein heglwysi wedi gwneyd eu meddyliau i fyny ei fod yn wr ffyddlon, teilwng o'i waith, cymhwys iddo, a llwyddianus ynddo. Bydd eu barn dda am dano yn sicr o wneyd ei waith yn hawddach iddo yn y dyfodol. Derbynir pob pregeth oddiwrtho gyda pharodrwydd mwy, a chredir yn ddyfnach yn noethineb y tiefniantau a gynygia er lies aches y Gwaredwr mawr. Bydd yn anmhosibl i unrhyw eglwys ei ladd ef ar ol hyn, heb fod y bai ynddo ef ei hunan. Gall dreio. Gall ymostwng i bethan iselwael a dianrhydeddus er cyrhaedd yr amean. Ond ni Iwydda. Fe gynalia y farn gyhoeddus ei lIaft" ddyn i fyny. Cyfeiria yn ol at ei wasanaethgar- wch a'i ddefnyddioldeb dechreuol, a rnyu cbwareu teg idde>. Drwy drugaredd, araf y newidia y farn gyboeddus am ddyn unwaith y byddo wedi credu yn ddwfn iawn ynddo. Tymbor o lwyddiant, fel yr hwn y soniwn am dano, yw y darian gryfaf rhag ymosodiadau gelynion, yn ogystal a'r feddyg- iniaeth oreu at y pruddglwyf. Cwestiwn dyddorol iawn i weinidog yw y cwestiwn o symud ojaes i faes. Ac y mae gwedd arno sydd yn ei godi uwcblaw y materol, uwchlaw safle, a chyflog. Rhydd symud gyfleusdra gwell i wasanaethu Crist yn fynycb, ac yn y wedd yna daw yn bwysig iawn. Wel nis gwn i am ddim tebycach o agor maes newydd eangach i wr ieuanc na thymhor o lwyddiant byw, cywir, gonest yn. ei faes cychwynol. 'Does neb yn ymofyn am yr aflwyddianus. 'Does neb yn debycach o gael aros yn yr unfan. Ond y lIwyddianus-y mae pawb a'i lygad arno, ac yn chwenych cael ei wasanaetb. O'r ochr arall, os na fydd yn chwenych maes newydd, os dewiaa yn hytrach lynu yn ei faes cyntaf, nis gwn i am ddim tebyeach o'i gylymu ef a'i bobl with eu gilydd na thymhor o lwyddiant crefyddol fel y Boniwn am dano. Cariad pur, cynes, ymlyngar iawn, yw yr un sydd gan bobløt eu gilydd pan fyddont gyda'u gilydd wedi pasio drwy dymhor o lwyddiant, a gwresogrwydd, ft thynerweh crefyddol. Pan fyddant wedi mwyn- hau y nefoedd gyda'u gilydd ar eu gliniau ac wrth Fwrdd yr Arglwydd, bydd llinynau o serch wedi en ffurfio rhyngd lynt y bydd yn anhawdd iawn eu tori. Ie, dywedwn eto, gwyn fyd y gweiniiog ieuanc y caniateir iddo ar ddechreu ei weinidog- aeth dymhor o ddeffroad a Ilwyddiant crefyddol. O'r ochr arall, gwae y gweinidog ieuanc y dechieoft dynion goreu yr eglwysi deitnlo nad oes dim difrifoldeb ynddo, na dim fawr o gymhwysderau i'r gwaith. A ei waith yn anhawddach bob nuB, a gwyrth yn mron fydd iddo goncro yn y diwedd. 4 Os ca gweinidog ieuanc hyn, cynyrchir ynddo hoffder at y gwaith y bydd yn anhawdd ei drechtt byth.-Mae dyn yn myned yn naturiol i deil1110 hoffder at y gwaith y byddo yn llwyddo ynddo» yn enwedig os bydd y gwaith hwnw yn un fyd" yn llesoli a dyrchafa pobl. Nis gallwn ni lai n ddywedom y petbau a welsom ac a glywsom* meddai Pedr ac loan. A dyna fel y teimla S pregethwr fyddo wedi mwynhau tymhor o lwydd" iant. Mae ysbryd y Nis gallwn ni lai' yn d'od i lenwi ei fywyd ef. A dyna pryd y mae pregeth wr yn iawa yw pan yn caru ei waith er ei fwyn 01 bun â chariad angerddol. Ac mor werthfawr y i br-egethwr gael teimlo felly yn gynar yn hanes ei fywyd. Wel nis gwn i am ddim tebycach o gynyrcbu teimlad felly na thymhor o lwyddiant dymunol yn nechreu gweinidogaeth, pan mae'r meddwl yn effro, a'r serchiadau yn fyw. Daw'r cyfryngft'j drwy'r ba rai y galluogwyd dyn i dynu y nefofld yn agos i'r ddaear, a mwynhau ei gwres a'i by rydwch hi am ronyn, yn anwyl iawn iddo. Davv t bywyd yn mha un y galluogwyd ef i ddwyn beul- wen i tewn i bebyll dynion o'i gylch ef yn fywyd gwerthfawr yn ei olwg. Ac fel y dywedais, cael hyn yn gynar mewn bywyd yn golygu mwy 0 gysur, a boddlonrwydd, a hyfrydwch yn y gwait yr eioioes ar ei hyd. 5. Os ca gweinidog ieuanc hyn, gesyd iddo hunan salon uchel fel pregethwr a gweinidog, bydd yn anhawdd iddo ei gostwng ar ol hyny- Mewn tymhor o lwyddiant a bywiogrwyddcrefi yddol, ffurfia dyn iddo ei hunan arferion sydd yn golygu safon uchel i'w fywyd gwein"^ ogaethol. Yn newisiad ei destynau, yn soddiad ei bregethau, i'e, yn eu traddodiad hefy gorfodir ef gan yr amgylchiadau i gadw golwg o hyd amcanion pwysicaf, mwyaf ysbryd0.' y gwath. Cedwir ef o wythnos i wythnoS ddysgwyl am bethau mawrion. Ni fl na y gweddio am bethau mawrim. Ni flinayn chwi^IJ^ am ddychweledigion. Meithrinir ynddo i gymhell yn betsonol ufudd-dod i hawliau 1 Efengyl, a theimla yn llawen i gyfiwyno ei bOl amser i'w waith a i dduU o fyw fel gweioidog sydd yn golygu safon uchel i'w waitb. Ac y mae arferion felly yn glynu unwaitl3 ffurfir hwynt. Anbawdd iawn eu rhoi i fyny brd yn nod pan fyddo yr amgylchiadau wedi oWJ. Dilynir yr un cwrs o hyd, er dirfawr fantais I bob!. to Gwelir felly pa mor bwysig yn yr ystyr ylIl e t yw i w3inidog ieuanc gael tymhor o lwydd'a crefyddol yn nechreu ei weinidogaeth. SUT I DDWYN HYN OODIAMGYLCH ? Dyna ein cwestiwn bellacb. Oredaf y oydonwc^ chwi fel myfyrwyr a mi fod y petbau a nodais Y rhai gwerth gwneyd pob ymdrech i'w si,rh- 1\ cwestiwn yn awr yw sut i ddwyn hyny oddia gylch? hob 1. Drwy daflu allan i'r gwaith ar univaitn