Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

(.. us 8.4LO ""V7 R wyf wedi dyoddef poenau dirfawr gan fy ntshlin 1 am tlynyddau, ac yn parhau felly hyd nes i mi i ddef- nyddio Gomer's Balm yr hwn yn ebrwydd a esmwyth aodd y boen a,gwellhaodd y clwyfau yn bur fuan. GOMER'S BALM, A WELLHA BAWB.' MAE « GOMER'S BALM' YN ELI AT BOB CLWYF AC YN HYNOD AC ANFFAELEDIG AT BOB MATH 0 GLEFDAU ALLANOL Y CORFF. A oes genych Goes Ddrwg P f Y mae GOMER'S BALM yn iachau y Clwyfau Braidd yn wyrthiol. Hefyd Archollion Llosgiadau, Tarddiantau y cnawd Exzema &c. Cedwir llawer Aelod Drwy ddefnyddio GOMER'S BALVf. Y mae yn iachau crach ar y pen a Gwynebau Plant, Ysgaldanau, Piles. Llygriadau Plant a Benywod, Malaethau, Tarwden, Traed chwysedig, Gout, Gwynegon, Scurvy. Blood Poison. Gair at Famau, Gweithwyr Haiarn. A lean, Glo, Cerig Ffermwyr. Morwyr, Engineers, Ymdeithwyr, Crefftwyr o bob math, ni ellir cael dim mor effeithiol a sicr a Gomer's Balm at bob archoll a Dam wain i'r Cnawd, a sicrhad rhag y Blood Poison. SYNDOD YN SWYDD DEVON SYR,-Mae eich Eli. sef Gomer's Balm, yn feddyginiaeh ryfedd o effeithiol. Fe gafoddd wyr i mi ei ysgaldanu yn ddrwg iawn yn ei gefn a'r bol. Fe gafodd Gomer's Balm ei roddi arno mor fuan ag oedd yn bosibl, yn mhen yr wythnos yr oedd yn abl i gael ei wisgo, ac yn bur fuan yr oedd ei wellhad yn drwyadl. Ar oi hyny fe gafodd fy merch ymosodiad Uym iawn gan y Blast (neu Erysipelas). ar ei choes ar ol dyoddef am chwech wythnos aeth o dan driniaeth Doctor, yr hwn wnaeth mawr ddrwg iddi. Wedi hyny hi a ddefnyddiodd Gomer's Balm, yr hwn a'i gwellha- odd mewn ychydig ddyddiau. Mae dwseni wedi bod yn gofyn am enw yr eli, ac y mae pawb wedi ei brofl yn an- mhrisiadwy. Mae yn bity nad yw pawb ddim yn gwybod am dano.- H. LEWIS, Brixham, Devon. CLWYF GYMAINT A SAUCER. SYR,—Ni allaf byth ddiolch digon am eich Gomer's Balm y mae yn iachau fy nglilun yn gyflym iawn. Mae fy nghlun wedi bod yn ddrwg -iawn am bum' mlynedd, clwyf mawr cymaint a saucer, ac yn boenus iawn, pawb yn rhyfeddu fy mod yn fyw, mae wedi esmwythau y poen yn rhyfe id. Yr wyf wedi gwario punoedd lawer i ddim ddyben. Fe ddyla pawb wybod am dano. J. BUTLER, Dale-end, Dalarston. Rhodder Prawf arno. Gofyner am Gomer's Balm. Na thwyller chwi, mynweh weled enw JACOB HUGHES ar bob blwch. Ar werth gan bob Chemist neu werthwr Patent Medicine am Is lie., neu danfoner eu gwerth mewn Stamps neu P. 0., i'r gwneuthurwr, JACOB HUGHES, M.P.S.L.D.S. MANUFACTURING CHEMIST, PEWA Urr ii, CARDIFF- HYSBYSIADAU ENWADOL DALIER SYLW.-Bydd yn hyfrydwch gan y Cyhoeddwyr osod i fewn yn rhad Hysbysiadau am Gyfarfodydd Chwarterol, Cyfarfodydd Or- deinio a Sefydlu, a Chymanfaoedd Sirol. Am bob math arall o Hysbysiadau Enwadol, megys Newid Cyfeiriad, Newid Ysgrifenydd yr Eglwys, &c., neu Hysbysiadau ereill, dysgwylir y blaen- dal eanlynol gyda'r Archeb :— 14 o Eiriau, Un tro, is. 3c., a 6c. am bob tro ychwanegol. 21 eto eto is. 6c., a 6c. eto 28 eto eto is. gc., a gc. eto 35 eto eto 2s. 3c., a is. eto Os 11a ddanfonir blaendal gyda'r Archeb, codir y prisoedd arierol am yr Hysbysiad. CYMANFA MORGANWG, 1908. o YNELIR yr uehod yn Bethania, Treorci. Mov- cher a lau, Mehefin 17eg a'r 18fed. Rhagor eto i ganlyn. D. RHAGFYR JONES. CYMANFA MYNWY. C YNELJR Cymanfa Cyfundeb Oymreig Mynwy yu Bethlehem, Blannafon, ar y dyddiau Mercher ac lau, Mehefin 17eg a'r 18fed, 1908. Dysgwylir i wasan- e aethu ar yr achlysur y Parchn. Elvet Lewis, M.A., be 0. L. Roberts, yn ngbyda rhai 0 weinidogion y Cyfundeb. T. E. THOMAS, Gweinidog. CYMANFA ANNIBYNWYR DINBYCH A FFLINT. OYNELIR yr uchod yn Rhesycae, Mehefin 24ain a'r 25ain, 1908. Gwasanaethir gan y Parchn E Keri Evans, M.A., Oaerfyrddin D. Stanley Jones, Caernarfon D. Lloyd Morgan, Pontardulais, yn nghyda gweinidogion ereill or Cyfundeb. UWCiiLYN JONES, Gweinidog. R. DAVIES, Ysgrifenydd. .rT- CYMANFA SIR GAERFYRDDIN. C^YNELIR y Gymanfa uchod yn Carmel, Pembre, J ar y dyddiau Mawrth a Mercher, Mai 26ain a'r 27ain, 1908. Ceir y manylion eto. e. J. H. REES, Gweinidog. CYMANFA MON. OYNELIR yr uchod eleni yn Amlwch. ar y dyddiau Mawrth a Mercher, Mehefin 30,;Jn a Gorphenhaf laf T. EYANS, Gweinidog. CYMANFA MEIRION. OYNELIR yn yr Abermaw, ar yr 2il a.'r 3ydd o Fehefin (Mawrth a Mercher), 1908. Pregethir gan y Parchn O. R. Owen Lerpwl; H. M Hughes, B.A., Caerdydd D. Stanley Jones, Caernarfon ac R. Gwylfa Roberts, Llanelli. ROBERT THOMAS, Gweinidog. ELLIS P. JONES, Ysgrifenydd. CYFARFOD CHWARTEROL MON. VR uchod i'w gynal yn Llanfachreth, Llun a Mawrth, Mai I leg a'r 12fed. Y Gynadledd am 1.30 nawn y dydd cyntaf. Pregethir y noson gyntaf ar Ddirwest gan y Parch J. G Jones, Cana. j J. S. EVANS, Ysg. LIBANUS A CWMCAMLAIS. CQYNELIR Cyfarfod Blynyddol a Chyfarfod Sefydlu J y Parch M. P. Moses yn weinidog y ddwy eglwys uchod, Mai 19eg a'r 20fed. Bydd y Cyfarfod Sefydlu prydnawn Mercher, Mai 20fed. Llywyddir gan y Parch R. Williams, Pefynog. Traddodir anerchiadau fan y Parch J. Lewis, Blaenycoed, ar Gweinidog ac Iglwys gan yr ls-Brifathraw T. Rees, M.A., Aber- honddu (Cadeirydd y Cyfarfod Chwarterol), ar 1 Yr Eglwys a Moesoldeb gan y Parch D. Miall Edwards, M.A.. Aberhonddu, ar Yr Eglwys a'r Teulu gan y Parch D. E. Harries, Talybont, ar Yr Eglwys a'r Ysgol Su),' a chan yr Athraw John Evans, B.A., Aber- honddu (cadeirydd Cyfundeb Seisneg Brycheiniog a Maesyfed), ar Yr Eglwys a Defosiwn.' Bydd y cy- farfod yn cael ei gynal yn Nghapel Libanus. Rhoddir gwahoddiad cynes i holl Weinidogion y Cyfundeb. NEWID CYFEIRIAD. QYFEIRIAD y Parch J. C- Jones, gynt o Lan- fyllin, ydyw—Llys Einion, Glandyfi, R.S.O. EBENEZER, ARFON. OYFEIRIER pob gohebiaeth yn nglyn a'r eglwyø uchod am y flwyddyn bresenoi i Mr W. ROBERTS, 6, Caradog-place, Ebenezer, Cwmyglo, R.S.O., Caernarfon. CYMANFA MALDWYN AM 1908. YNELIR yn Nghroesoswallt, ar y 25ain a'r 26ain J o Fehefin, 1908. Pregethwyr: — Y Parchn 11, Elvet Lewis, M.A., Llundain; Peter Price, B. A, Dowlais Gwylfa Roberts, Llanelli; a R. P. WilliaIllS, Caergybi. J. C. JONES, ysg. CYFARFOD CHWARTEROL LLEYN AC EIFIONYDD. OYNELIR y cyfarfod nesaf yn Ceidio, Llun a Mawrth, Mehefin laf a'r 2il. Cyferfydd y Gyn- adledd am 1.30 prydnawn y dydd cyntaf Ar ddechre" y cyfryw y bydd Cyfeillach, yn yr hon y siaredir ar Genadaeth Llundain, gan y Parch T. Williams, Capel Helyg, a dysgwylir hefyd frawd dyeithr i egluro yr Ymgyrch Genadol presenol. Aberercb. H. DAVIES, Ysgrifenydd. CARMEL, PEMBRE. RHYBUDD. DYMUNIR ar bawb sydd a beddau ganddynt yn Mynwent Carmel, Pembre, i'w glanhau a'" gosod yn drefnus yn ddioed. Cyll _y sawl na wnant hyn yn mben tri mis eu hawl o'r beddau, a doualt yo eiddo i'r eglwys. Arwyddwyd dros yr eglwys gan J. H. REES, Gweinidog. DAVID DAVIES, I sgrifeinydd. Ebrill 29aio, 1908. Y GYMANFA DAIR SIROL. QYNELIR y Gymanfa uchod eleni yn y Tabernacl) Maenclochog, ar y dyddiau Mawrth a Mercher, Mehefin 9fed a'r J Ofed. Bydd Cynadledd am 12.30 Y dydd cyntdf o dan lywyddiaeth y Parch T. JohnS, D.D., Llanelli. Ar ol myned trwy waith y Gynadledd darllenir papyr gau y Parch T. LI. Jones, B.A., B.D., Pencader, ar Yr Awdurdod Terfynol mewn Crefydd. Bydd y cyfarfodydd pregethu yn 01 y drefn arferoL Rhoddir gwahoddiad cynes i holl weinidogion cylch Y Gymaufa ac ereill i fod yu bresenol. Gan fod y Ile y" un cyfleus i ddyfod iddo o bob cyfeiriad, dysgwyliwn gael cynulliad lluosog, a gwnawn "bob ymdrech 1 wneyd pawb yn gysurus yn ystod eu harosiad yn eiQ mysg. D. WILLIAMS. CYFUNDEB CYMREIG PENFRO. QYNELIR Cyfarfod Chwarterol nesaf y Cyfundeb uchod yn Llandudoch, ar y dyddiau Mawrth a Mercher, Mai 26ain a'r 27ain. Cynadledd am 2 o'r gloch prydnawn y dydd cyntaf. Bydd yr oedfaon ereill yn ol y drefn arferol. Gobeithir gwelir y frawd- oliaeth yn nghyd yn gryno ar yr achlysur. w D. WILLIAMS, Ysgrifenydd. CYMANFA SIR GAERNARFON. NELIR y Gymanfa uchod eleni yn Mhwllheli, ar y dyddiau lau a Gwener, Gorphenaf 2il a 3ydd. Gwasanaethir gan y Parchn H. Elvet Lewis, M.A.; Samuel Williams, Penrhiwceibr; Peter Pricei B.A., DoWiais a Gwylfa Roberts, Llanelli. e RICHARD JONES, Ysg. CYFUNDEB CEREDIGION. QYNELIR Cyfarfod Chwarterol y Cyfundeb uchod yn Ty'nygwndwn, ar y dyddiau Mawrth a Mer- cher, Mehefin 2il »'r 3ydd. Y Gynadledd am 2 ddydd Mawrtb. yn yr hon y dorllenir p-pyr gan y Parch Dan Evans D.D., Hawen, ar I Y BeibI fel awdurdod meWD Cref ydd.' Pregethir ar y pwnc rhoddedig, 'Dirwest,' glLn y Parch D. Evans, Drewen. Gwahoddir yn daer yr holl frawdoliaeth. e. B. CAROLAN DAVIES, Gweinidog. EBENEZER, DUNVANT. DYMUNIR hysbvsu fod pwlpud yr eglwys uchod yn wåg. Derbynir pob gohebiaeth gan yr ysgrifenydd-Mr DAVID V. JOHN, Voylart Rouse, Dunvant, R.S 0., Glam. CYMANFA UNEDIG BRYCHEINIOG A MAESYFED. OYNELIR y Gymanfa eleni yn LIangatwg, ar Y dyddiau Mawrth a Mercher, Mai 26ain a'r 271110. Y pregethwyr o'r tu allan i'r cylch ydynt y Farch Thomas Nicholson, Llundain, a T. Richards, uewydd; o'r cylch Seisonig (Glanau yr Wy), Y Parchn T. Qwyn Thomas, Aberhonddu, a M. Penrj' Moses, Libanus y cylch Cymreig, y Parchn R. Janie Llanwrtyd, a D. E. Harris, Talybont-ar-Wy9a* Llywydd y Gynadledd ddydd Mawrth, Mr Charles • Grant, Gilwern. Hefyd, darllenir papyr yn y oynadi edd, ar Werth moesol teimlad mewn crefydd, gall y Prifathraw T. juewis, M.A. e. DAVID LLOYD, Ysg- SWYDDFA'R TYST am bob math 0 Argraffwaith- Cyfrolau Pregetha » Programs Cymanfaoedd Canu, &C.