Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

BYWYD 0 DRALLOD. PAHAM? I DOEs braidd cldim ag sydd yn achosi mwy o Drallod, Pryder a Phoen na UMefydau y Oroen, Onawd, Asgwrn a'r Cymalau, Fa deimlir esmwytbad buan drwy ddefnyddio  v W- ff GOMERS BALM. Wedi cael fy i mhoeni am fisoedd gan Eczema a Llygr- Hpr iadau yng ngwahanol rannau o'r Corff; peri Poen a Thrallod lawer methu cael w lleshad er popeth; M j Jujm wedi arfer B GOMER'S BALM,' mi gefais wellhad Mae Gomer's Balm' yti awr yn cael ei gydnabo drwy'r holl wlad fel y fediyginiaeth fwyaf effoithiol a llwyddiannus. Defnyddier GOMER'S BALM At bob math o Groendarddiant, Clwyfau Briwiau, Llosgiadau, Ysgaldanau, Llid y Or oen, OOBsau Clwyfus, Varicose Veins. GOMER'S BALM At Eczema, Orach a Bryntri ym Mhenau Plant, Llygriadau, Ysfa a Phoethai y Caawd. Benywod a Phlant. GOMER'S BALM At y Piles, Scurvy, Cyrn Llidus, Gouty Joints, Cymalau Poecus, Rheumatism yr Aelodau, Lumbago. Fe Ddylai y Feddyginiaeth hon Gael ei chadw a'i hymarfer ymhob teulu. 'Rhydd Derfyn i bob Trallod.' Gofynner am GOMEtt'S BALM, a mynnwch weled yr enw'n llawn ar y Box, ao enw JAJOB HUGHES. Heb hyn twyll ydyw. Ar werth gan bob Chemist a Stores am 1/3, 3/ a 5/- (gan gynnwys y War Tax), Lieti daufoaer 1/4, 3/2, neu 5/3 mewn Stamps at JACOB HUGHES, M.P.S., L.D.S., 8anufacluring Ohamftl, P.nartti, Cardiff. HYSBYSIADAU ENWADOL. DALIER SY.Lw.-Bydd yn hyfrydwch gan y Cyhoeddwyr osod i fewn yn rhad Hysbysiadau am Gyfarfodydd Chwarterol, Cyfarfodydd Or- deinio a Sefydlu, a Chymanfaoedd Sirol. Am bob math arall o Hysbysiadau Enwadol, megis Newid Cvfeiriad, Newid Ysgrifennydd Eglwys Tystebau. &c.. neu Hysbysiadau eraill, disgwylir y blaendal ca-lyii, 1 gyda'r Archeb 14 o Ejriau-un tro, 1/3, a 6c. am bub tr, ychwanegcl 21 eto eto 1/6 a 6c. eto 28 eto eto /9 a 9c. etc 35 eto eto 2/3 a Ij- eto Os 11a ddanfonir blaendal gyda'r Archeb, codii y prisoedd arferol am yr Hysbysiad. Rhydyceisiaid, St. Clears. CYNHELIR Cyfarfodydd Ordeinio Mi Gwilym Gwynfa Thomas d Goleg Caer- fyrddin yn weinidog yr eglwys uchod nos Fercher a dydd Iau, Medi 13eg a'r 14eg. Bydd y Cyfarfod Ordeinio dydd Iau am ddau o'r gloch. Cymerir rhan yn y gwahanol gyfarfodydd gan y Parchn D. Cadfwlch Davies, St. Clears; T Esger James, Aberteifi; R. Gimblett Meidrym; T. J. Rees, Maesteg; Profi. J. O. Stevens, B.A., B.D., Caerfyrddin; D. Bryniog Thomas, Caerau; W. Thomas, Llanboidy; D. G. Williams, St. Clears; D. E. Williams, Henllan, ynghydag eraill. Estynnir gwahoddiad cynnes i bawb. Darperir Ilety a lluniaeth ar gyfer dieithriaid. Trefnir i gerbydau gyfarfod y trên yn St. Clears at rybudd. H. GRIFFITHS, Ysg. CYFUNDEB ARFON. C Y NHELIR Oyfarfod Chwarterol y Cyfundeb nchod ym Mhendref, Caernarfon, Medi 27aio a'r 28ain. Cyferfydd. y Gynhadledd am 10 o'r gloch bore yr ail ddydd dan iywvddiaeth Mr ksiae Edwards, Oaernar- foo. Am 2 o'r gloch cynhelir Cynhadledd i ymdrin a sade bresennol yr Ysgol Sul yn y Oy fun deb. Taer ejfynnir ar i'r eglwysi gofio am eu cyfraniadau arferol. \)J8,jll gHENBY JONES, Ysg. CYFUNDEB CYMREIG MYNWY. QYNHELIR Oyfarfod Chwarterol y Cyfundeb uchod yn Abertileri, nos Fawrth a dydd Mercher, Medi 26ain a'r 27ain. Disgwylir i bregethu ar y pynciau rhoddedig y Parchn 0. W. Edwards, B.A., Penmain, a L. T. Jones, New Tredegar. Bwriedir cynnaf y rhan olaf o'r Gynhadledd, bore'r ail ddydd, yn Gyfeillach Grefyddol, pryd yr agorir yrnddiddan ar yr achlysur gan Mr D. Davies, Emporium, Ebbw Vale, ar I Ffynonellau Cysur Grefyddol ar adeg fel y brosennol.1 R. E. PEREGRINE, Ysg. CYFUNDEB MON. QlcNHELIS Oyfarfod Chwarterol y Oyfundeb uchod yn Nhalwrn, LluD a Mawitb, Hydref 9fed a'r lOfed. Bydd Pwyllgor y Genhadaeth Gartrefoi am 10.30 bore y dydd cyntaf, a'r Gynhadledd am 1.30 yr un dydd. Pregethir y noson gyntaf gan Mr 0. Hughes, Llanfachreth, ar fatar rhoddedig eglwys Talwrn-6DYledsvvydd Eglwys Crist yn wyneb y rhyfel presecnol.' J. S. EVANS, Ysg. CYFUNDEB GORLLEWIN MORGANNWG. C YNHELIR Cyfarfod Chwarterol y Oyfundeb uchod yn Ebeuezer, Cwmtwrch, nos Fercher a dydd Iau, Medi 20fed a'r 21ain. Darllenir papnr yn y Gjnhadiedd ar I Ewysigxwydd yr Addoliad Cyhoeddus yn yr Argyfwng pre:seni.o! Pregethir ar y pwnc- I Yr Arfogaeth Y obrydoi'gau y Parch u. Morgan, Killay. J HYWEL PARR Y, v sg. TREWYDDEL A CHIPYN, PENFRO. BYDD Cyfarfodydd Sefydlu y Parch T. E. Jones, Efailisaf, fel. gweinidog i'r cylch uchod, nos Fawrth a dydd Mercher, Awst 29ain a'r 30ain. Disgwylir i bregethu y Parchn J. R, Davies, Peatyrch H. T, Jacob, Abergwaun; a B. Davies, D.D., Casteil- newydd Emlyn. Pregethir yo y ddau gipel -Bethel a Brynsaleta—nos Fawrth am 6.30, Bore dydd Mercher ) am 10, pregethir dwy bregeth siars— y naill gan Mr Jacob i'r gweinidog, a'r lull gan Dr Davies i'r egiwysi. Am 2 y prynhawn bydd y Cyfarfod cefydlu Cymerir y gadair gan y Parch tsi. J. Lloyd, Llan- dudoch. Hefyd siaredir kr bynciau gan y Parchn E. A. Jenkins, Moriah, Rhys Williams, Maenclochog, a chymer brodyr eraill ran yn y gwasanaeth. Bydd cdfa bregethu am 6 yr hwyr. Mae gwahoddiad oynnes i bawb i'rcyfarfodydd, a pharatoadau helaeth. T. THOMAS, t sg. =- CYMANFA MALDWYN, 1917 (Q V N HELIR y Gymaxif* nesaf yn y Graig, Machyn- lleth, ar y dyddiau Mercher a Iau, Mehefin 13eg a'r 14eg. Ceir ychwaneg o faoyJiou eto. H. WILLIAMS, B.A., Gweinidog. B. WNION EVANS, Ysg. y Oyfundeb. CYFUNDEB HALDWYN QYNHELIR Oyfarfod Ohwarterol nesaf y Oyfundeb uchod yn Llansilin ar y dyddiau Iau a Gwener, Hydref 5ed a'r 6ed. Y Gynhadledd am 2 o'r gloch y dydd cyntaf. Pregethir ar • Y Genhadaeth' gan y Parch H. Williams, B.A., Machynlleth, ac ar Sefylifa Isel yr Ysgol Sabothol, a'r moddion goreu i gael Adfywiad,' gan y Parch T. Wynne Williams, Pen- ybontfawr. Disgwylir hefyd bresenoldeb y Parch D. Morgan Davies, Abertawe, ar ran Lleuyidiaeth )r Enwad. Bydd cerbyciau ya cwrdd y trea sy'n cyrraedd Llansilin-road am 12.24 y dydd cyutsf, a disgwylir i'r brodyr ddanfon gair i Mr W. Edwards, Shop, Llan- silyn, Oswestry, ysgrifennydd yr eglwys, ar neu cyn Medi 28ain, er gwneud y trefniadau angenrheidiol. E. WNION EVANS, Ysg. CYFUNDEB MEIRION. OYNHELIR Cyfarfod Chwarterol y Oyfundeb uchod yn Llanegryn, dyddiau Mawrth a Mercher, Medi 26ain a'r 2?ain. Llywyddir y Gynhadledd gan y Parch Rhys Davies, Corris. Oeir Anerchiad gan y Parch D. Morgan Davies, y Llyfrfa. Disgwylir y Parch R. Evans, Aberllefeni, i bregethu ar y pwnc— Dysgeidi&eth y Testament Newydd am Gydwybod a'i Hawliau.' Brynbowydd. GEORGE DAVIES, Ysg. CYFUNDEB GORLLEWIN CAERFYRDDIN. (newid DYDDIAD.) QOEFODIR eglwysi Gweruogle a Llidiadnenog i gynnal y Oyfarfod Chwarterol nesaf ar y dyddiau Mercher ac Iau, Awst 23ain a'r 24ain, ao nid ar y 27ain a'r 28ain o fis Medi, fel yr hysbyswyd yr wythnop ddiweddaf. Llywyddir y Gynhadledd pryn- bawn y dydd cyntaf gan y Parch D. C. Davies, Pontargothi. Darllenir papur gan y Parch D. Morgan, Cana, ar Y pwysigrwydd i beidio meithrin ysbryd milwrol wrth geisio gorchfygu'r gelyn.' Pregethir ar y pynciau gan y Parchn W. Thomas, Llanboidy, a Glyndwr Richards, Ysgol yr Hen Goleg- y cyutaf ar Yr Eglwys yn wyneb yr argyfwng presennol,' a'r ail ar 'Ddirwest.' Bydd motor yn cyfarfod y trêll 10.30 o'r gloch bore Mercher yn Nantgaredig. Diolchir am air oddiwrth y sawl fwriada gyflwyno mater i sylw'r Gynhadledd. Philadelphia. T. W. MORGAN. CYFUNDBB DB MORGASNWG C-t NFIE LIR Cytarfod Chwarterol y Cyfundeb uchod ym Methesda, Llangynwyd, nos Fercher a dydd Iau, Medi 27ain a'r 28ain. Bydd y Gynhadledd bore Iau, yn yr hon y darllenir papur ar hanes yr achos yn y lie gan y Parch D. Davies, y gweinidog. Pregethir ar y pwnc,' Trugaredd yr Arglwydd,' yn ystod y cyf- arfodydd gan y Parch J. H. Thomas, Port Talbot. Bydd yn dda gan yr eglwys a'r gweinidog weled lliaws ynghyd o gynrychiolwyr a gweinidogion y Oyfundeb. R. O. EVANS, Ysg. CYFUNDEB LLEYN AC BIFIONYDD. QYNHELIR Cyfarfod Ohwarterol nesaf y Cyfundeb uchod yn Mynytho, Llun a Mawrth, Medi 4ydd a'r 5ed. Cyferfydd y Gynhadledd am 1.30 prynhawn y dydd cyntaf, ar ddechreu yr hon y ceir Gyfeillach. Mater-6 Oyfle yr Eglwys heddyw ac yfory.' Mr O. W, Jones, Penygroes, i arwain mown siarad arno. Yo un o'r odfeuon pregethir gan y Parch W. Walters, Gosan, ar y pwno, sef, Gwerth Gweddi yn Argyf- yngau Bywyd.' Abererch. HUGH DAVIES, Ysg. CYMANFA UNEDIG BRYCHEINIOG A MAESYFED. QYNHELIR y Gymanfa nesaf yng nghapel y Plough, Aberhonddu, Mai 29ain a'r 30ain, 1917. Oeir y manylion eto. D. LLOYD, ) T. GWYN THOMAS, sgn. [CYMANFA SIR GAERNARFON, 1917. C) YN HELIR y Gymanfa hon y flwyddyn nesaf yng — Nghaernarfon, Mehefin 20fed a'r 21ain. Ceir y manylion eto. JOHN WILLIAMS, > Vfl- ISAAC EDWARDS,$g DAVIES'S COUGH MIXTURE PESWCH I PESWCH I Ni raid i neb ofni oanlyniadau Anwyd a Pfleswob ond gofalu fod potelaid o Davies's Oough Mixture yn y tt. Bydd pob dyn yn feddyg i'w denln at boll anhwy.i- derau y Gwddf a'r Frest, os bydd Davies's Cough Mixture wrth law. Y mae miloedd lawer wedi cael iaohad ac yn gwneud en goreu i'w gymell ar eraill sydd yn dioddef. Ni raid cymeryd ond un Does er profi ei ddylanwad union- gyrchol er rhyddhau y Phlegm, yn clirio y Llais, yn cynhesu ac yn cryfhau y Frost, gan weithio pob Anwyd a Chrygni vmaith, DAVIES'S COUGH MIXTURE at BESWCH. DAVIES'S COUGH MIXTURE at ANWYD. DAVIES'S COUGH MIXTURE at ASTHMA. 08 gwyddoch am rywun yn dioddef oddiwrth Beswch a Bronchitis, anrhegwoh ef a photelaid o Cough MIX True Hugh Davibs, ac fe'ch bendithio ryw ddydd. Is lie a 219 9c y hotel. HUGH DA VIE 8, CHEMIST, MACHYNLLETH