Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

BLINDERAU YR AFU Yw'r aohos o lawer o Boenau ac Anhwylustod. Poen Pen, Biliousness, Surni y OylIa, Diffyg Traul, Gwynt, Oorflrwymedd, Iselder Ysbryd, Oroen Darddiant, a llawer o Nervous Disorders. Gwaed Drwg yw'r aohos gwreiddiol o'r oil. Mae Hughes's Blood Pills Yn eael effaith lleshaol ac uniongyrohol ar yr Afu drwy weithredu ar, a dileu pob elfen wenwynllyd o'r Gwaed ag sydd yn llifo drwy yr Afn fel holl organan eraill y corff. SYLWER.-Mae Gwaed Drwg yn cythryblu Gweithrediad Holl Organau y Corff. • mm 'Wedi bod yn f* wael iawn am J*  ? *?\ fisoedd. Poenau ?j??j ju V  neu Rheumatism j?MM/<tf V 7 I yn y cymalau a'r ?7 ?? yy? I I J cefn, Piles, a Poen W ??,?/t I t yn y Pen yn ami. w —* j Yn hollol anall- uog i ddilyn fy /??f f ??S-?J n gal w edigaeth. I J* J j|M._lflffl Mae HUGHES'S lin?? n\ U r'? BLOOD PILLS j t yn fy iachau yn ??-?J? V ? gyflym iawn.' Mae Pobl o bob rhan o'r wlad yn tystio i alio neilltuol y PILLS hyn er adferu dioddefwyr o Glefydau y Croen, Poen Oefn, Gwyuegou, Lnmbago, Piles, Oorffrwymedd, a Blinderau y Oroen Afu, y Cylls, a'r Arennau. RHODDER PRAWF ARNYNT. Hwy a wnant brofi eu M&wr Werth mewn ychydig amser. Ar werth gan Chemists a Stora» ,4,n 1/3, 3-, a 5 (gan gynnwys y War Tax). QofynBer am HUGHES 8 BLOOD PILLS,' a gofaler fueled y Trade Mark sef Llun y Galon fel hyn- „ ar bob blwch. Heb -—2 jf- hyn nid yw yn fca^frf l&Sfiga iawn. Na thwyller chwi i gymeryd dim arall. Neu danfoner eu gwerth mewn Stamps neu P.O. at JACOB HUGHES, M.P.S. LD.8.. Mamfacturing Chemist, Penarth, Cardiff. Fe'i danfonir (Post Free) gyda thioad y Post. k" '■ V HYSBYSIADAU KNWADOL. DAUER SYLW.-Bydd yn hyfrydwch gan y Cyhoeddwyr osod i fewn yn rhad Hysbysiadau am Gyfarfodydd Chwarterol, Cyfarfodydd Or- deinio a Sefydlu, a Chymanfaoedd Sirol. Am bob math arall o Hysbysiadau Enwadol, megis Newid Cyfeiriad, Newill Ysgrifennydcl EgLvys Tystebau, &c.; neu Hysbysiadau eraill, disgwylir y blaendal canlyuol gyda'r Archeb:- 14 o Eiriau—un tro, 1/3, a 6c. am bob tro ychwanegcl. 21 eto etc 1/6 a 6c. eto 28 eto eto /9 a gc. etc 35 eto eto- 2/3 a 1 eto Os na ddanfonir blaendal gyda'r Archeb. codir y prisoedd arferol am yr Hysbysiad. Rhydyceisiaid, St. Clears. CYNHELIR Cyfarfodydd Ordeinio Mr Gwilym Gwynfa Thomas o Goleg Caer- fyrddin yn weinidog yr eglwys uchod nos Percher a dydd Iau, Medi 13eg a'r I4eg. Bydd y Cyfarfod Ordeinio dydd Iau am ddau o'r gloch. Cymerir rhan yn y gwahanol gyfarfodydd gan y Patchn D. Cadfwlch Davies, St. Clears; T. Esger James, Aberteifi; R. Gimblett, Meidrym; T. J. Rees, Maesteg; Proff. J. O. Stevens, B.A., B.D.,Caerfyrddin; D. Bryniog Thomas, Caerau; W. Thomas, I/lanboidy; D. G. Williams, St. Clears; D. n. Williams, Henllan, ynghydag eraill. Estynnir gwahoddiad cynnes i bawb. Darpefir llety a lluniaeth ar gyfer dieithriaid. Trefnir i gerbydau gyfarfod y tren yn St. Clears ar rybudd. H. GRIFFITHS, Ysg. 4 [CYFUNDEB CYMREIG PENFRO. .QYNHELIR Cyfarfod Chwarterol nesaf y Oyfnndeb uchod yn Gideon ar y dyddiau Mawrth a Mercher, Medi 26ain a'r 27ain. Cynhadiedd am 2 o'r glocb y dydd cyntaf. Disgwylir y bydd y Parch R. Griffith, cynrychiolydd Cymru yn y Ty Cenhadol, yn bresennol, ac y dygir ganddo faterion Oenhadol pwysig i sylw y Gynhadledd. Dydd Mercher, yn yr odfa ddeg o'r gloch, disgwylir y Parch D. H. Jones, Berea, i breg- ethn ar « Y peryglon y mae y rhyfel yn achlysur ohonynt.' Am ddau o'r gloch cynhelir cyfarfod i ddathlu Oanmlwyddiant John Williams, y cenhadwr enwog. Llywyddir gan Mr J. Perkins, Blaenwern, a thraddodir areithian ar y mater gan y Parchn H. H. Williams, Tyrhos; E. J. Lloyd, Llandudoch;. a J. James, B.A, Bethesda. Anfonir cerbydau dydd Mawrth i gyfarfod a'r rhai fydd yn dod gyda'r trein fydd yn cyrraedd Goodwick tua 12 o'r gloch, a'r rhai fydd yno ar yr adeg. Dymuna y Parch J. Evans am air yn brydion oddiwrth bob un fydd am gael gwasau- aeth cerbyd. Gobeithir gweled y frawdoliaeth ynghyd yn gryno ar yr achlysur, ac eraill allaot fod yn bresennol. D. WILLIAMS, Ysg. CYFUNDEB ARFON. C Y NHELIR Oyfarfod Chwarterol y Oyfundeb nohod ym Mhendref, Caernarfon, Medi 27ain a'r 28ain. Oyferfydd y Gynhadledd am 10 o'r gloch bore yr ail ddydd dan lywyddiaeth. Mr Isaac Edwards, Oaernar- fon. Am 2 o'r gloch cynhelir Cynhadledd i ymdrin a, sade bresennol yr Ysgol Sul yn y Oyfundeb. Taer erfynnir ar i'r eglwysi gofio am eu cyfraniadau arferol. HENRY JONES, Ysg. CYFUNDEB CYMREIG MYNWY. QYNHELIR Oyfarfod Chwarterol y Cyfundeb uchod yn Abertileri, nos Fawrth a dydd Mercher, Medi 26ain a'r 27ain. Disgwylir i bregethu ar y pynciau rhoddodig y Parchn u. W. Edwards, B.A., Penmain, a L. T. Jones, New Tredegar. Bwriedir cynnal y rhan olaf o'r Gynhadledd, bore'r ail ddydd, yn Gyfeillach Grefyddol, pryd yr agorir ymddiddan ar yr achlysur gan Mr D. Davies, Emporium, Ebbw Vale, ar I Ffynonellau Cysur Crefyddol ar adeg fel y bresennol.' R. E. PEREGRINE, Ysg. "'CYFUNDEB MON. QYNHELIR Oyfarfod Chwarterol y Oyfundeb uchod ( — yn Nhalwrn, Llun a Mawrtb, Hydref 9fed a'r lOfed. Bydd Pwyllgor y Genhadaeth Gartrefol am 10.30 bore y dydd cyntaf, a'r Gynhadledd am 1.30 yr un dydd. Pregethir y noson gyntaf gan Mr 0. Hughes, Llanfachreth, ar fater rhoddedig eglwys Talwrti—' Dyledswydd Eglwys Orist yn wyneb y rhyfel presennol.' J. S. EVANS, Ysg. CYFUNDEB GORLLEWIN MORGANNWG. QYNHELIR Cyfarfod Chwarterol y Oyfundeb uchod yn Ebeneier, Owmtwrch, nos Ferohera dydd Iau, Medi 20fed a'r 21ain. Darllenir papur yn y G) nhadledd ar Bwysigrwydd yr Addoliad Oyhoeddns yn yr Argyfwng presennol.' Pregethir ar y pwnc— "Yr Arfogaeth Ysbrydol '-gan y Parch D. Morgan. Killsy. J. HYWEL PARRY, Ysg. CYFUNDBB HALDWYN QYNHELIR Oyfarfod Ohwarterol nesat y Oyfnndeb uchod yn Llansilin ar y dyddiau Iau a Gwener, Hydref 5ed a'r 6ed. Y Gynhadledd am 2 o'r gloch y dydd cyntaf. Pregethir ar Y Genhadaeth' gan y Parch H. Williams, B.A., Machynlleth, ac ar I Sefyllfa isei yr Ysgol Sabothol, a'r moddion goreu i gael Adfywiad,' gan y Parch T. Wynne Williams, Pen- ybonttawr, Disgwylir hefyd bresenoldeb y Parch D. Morgan Davies, Abertawe, ar ran Llenyddiaeth yr Eiiwad. Bydd cerbydau yu owrdd y tr§u sy'n cyrraedd Llansiliu-road am 12.24 y dydd cyntaf, a disgwylir i'r brodyr ddaufon gair i Mr W. Edwards, Shop, Llan- silyn, Oswestry, ysgrifennydd yr eglwys, ar neu cyn Medi 28ain, er gwnend y trefniadau angeurheidiol- E. WNION EVANS, Ysg. CYFUNDEB MEIRION. oy NHELIR Cyfarfod Obwaiterol y Oyfundeb uchod yn Llanegryn, dyddiau Mawrth a Mercher, Medi 26airi a'r 27aiu. Llywyddir y Gynhadledd gan y Patch Rhys Davies, Corris. Oeir Anerchiad gau y Parch D. Morgan Davies, y Llyfrfa. Disgwylir y Parch R. Evans, Aberllefeni, i bregethu ar y pwnc- I Dys-eidiseth y Testament Newydd am Gydwybod a'i Hawliau.' Brynbowydd. GEORGE DAVIES, Ysg. CYFUNDBB DH MORGAHlfWG CYNHELIR Cyfarfod Chwarterol y Oyfnndeb uchod ym Methesda, Llangynwyd, nos Fercher a dydd Iau, Medi 27ain a'r 28ain. Bydd y Gynhadledd bore Iun, yu yr hon y darllenir papur ar banes yr aohos yn y lie gan y Parch D. Davies, y gweinidog. Pregethir ar y pwnc, 1 Trngaredd yr Arglwydd,' yn ystod y cyf- arfodydd can y Parch J. H. Thomas, Port Talbot. Bydd yn dda gan yr eglwys a'r gweinidog weled lliaws ynghyd o gynrychiolwyr a gweinidogioa y Oyfundeb. R. O. EVANS, Ysg. CYFUNDBB 141MYN AC BIFIONYDD. QYNHELIR Cyfarfod Ohwarterol nesaf y Cyfundeb uchod yn Mynytho, LInn a Mawrth, Nadi 4ydd a'r 5ed. Cyferfydd y Gynhadledd am 1.30 jprynhawn y dydd cyntaf, ar ddechreu yr hon y ceir Gyfeillach. Mater-I Oyfle yr Eglwys heddyw ao yfory.' Mr O. W. Jones, Penygroes, i arwain mewn siarad arno. Yn un o'r odfeuon pregethir gan y Parch W. Walters, Gosen, ar y pwnc, sef,' Gwerth Gweddi yn Argyf- yngau Bywyd.' Abererch. HUGH DAVIES, Ysg. CYMANFA MAI.DWYN, 1917 QYNHELIR y Gymanfa nesaf yn y Graig, Machyn- lleth, ar y dyddiau Mercher a Iau, Mehefin 13eg a'r 14eg. Ceir ychwaneg o fanylion eto. H. WILLIAMS, B.A., Gweinidog. E. WNION EVANS, Ysg. y Oyfnndeb. CYMANFA UNEDIG BRYCHEINIOG A MAESYFBD. QYNHELIR y Gymanfa nesaf yng nghapol y Plough, w Aberhonddu, Mai 29ain a'r 30ain, 1917. Preg- ethwyr o'r tuallan i'r ddau Gyfundeb :—Parchn A. Penry Evans, Great George-street, Lerpwl, a J. J. Williams, Treforris. D.LLOYD, ) v T. GWYN THOMAS, I *?°. CYFUNDEB GORLLEWINOL DINBYCH A FFLINT. QYNHELIR Cyfarfod Ohwarterol y Cyfundeb uchod yn Fflint ar y dyddiau Mawrth a Meroher, Hydref 10fed a'r lleg. Bydd y Gynhadledd am 10.30 o'r gloch bore Mercher. Pregethir ar Ddirwept I gan y Parch E. J. Robert?, B.A., Rhyl, ac ar Bwysigrwydd yr Addoti&d Oyhoeddus gan y Parch D. Oliver, D.D., Treffynnon. Prestatyn. BEN WILLIAMS, Ysg. MEDDYGINIAETH DDIOGEL AT ANHWYLDERAU'R CROEN A'R GWAED. Os ydych yn dyoddef oddiwrth unrhyw afiechyd sydd yn codi oddiar anmhuredd y gwaed, megys ECZEMA, SCROFULA, GWENWYN Y GWAED, CI/WYFAU ( unrhyw natur, CIIWYDDIADAU CROENOI,, CI^UNIAU DOLURUS, CRYDCYMAI,AIJ, GOUT, &c., dylech brofi gwerth Clarke's Blood Mixture y gwaed Burydd ac Adferydd bydenwog. Gwarentir i glirio y Gvaed oddiwrth bob an- mhuredd sydd yn CODI ODDIWRTH BOB ACHOS, ac y mae yn rhydd oddiwrth bopeth sydd yn ni- weidiol i'r cyfansoddiad mwyaf gwanaidd i un o'r ddau ryw, o fabanod hyd henain. Miloedd o dystiolaethau o bob parth o'r byd. Oddiwrth yr holl Fferyllwyr a'r Ystordai, 2s. 9d. y botal, Gofynweh am CLARKE'S BLOOD MIXTURE. GWYUWCH EFEIVYCHIADAU DIWERTH.