Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

rimr:immmmmmmr I:1 g Ü n t:1 g Georges g Pile and a Gravel 0 S Pills. n a nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnni NNNNNNNNNNN a ??! B — n a Georges g Pile and g Gravel g Pills. g n n n — —— 0 mR ydwyf wedi edryeh dros gannoedd o lawysgrifau w B gwreiddiol a dderbyniwyd gan Mr. E. George, izl Hirwaun, yn dwyn tystiolaetb 0 berthynas i'r J:1 gwelliantau a ddygwyd oddiamgylch drwy ofFerynoliaeth ei 'Pile and Gravel Pills,' Y mae ysgrifenwyr y llythyrau n hyn yn unfrydol yn tystiolaethu am ryfeddol rinweddau pr peleni Mr George. Ystyriwyf y bwndel tystiolaethau a bj osodwyd ger fy mron yn brawf hollol foddhaol fod Mr H George drwy ei ddarganfyddiad wedi bod yn foddion i IH liniaru poenau tyrfa liosog o ddioddefwyr — D. E. WILLIAMS, J.P. for the Counties of Brecon and IJ Glamorgan. fl Wele ddetholiad bychan o'r I connoedd llawysgrifau gwreiddiol' y cyfeirir atynt yn y llythyr uchod n Yr wyf wedi bod yn defnyddio eich Pile and Grave I n Pills, ac yr wyf yn priodoli fy hirhoedledd (96 0 f1yn- ?* yddau 0 oed) i fesur belaeth i'r ymarferiad yr wyf wedi ei JH wneud ohonynt. Mae ganddynt weitbrediad unrbywiol n ar y cyfansoddiad; a thra mae eu heffeithiau yn hynod iaohusol, ni wnant beri unrhyw anghyfleusdra o gwbl. nGallaf yn onest eu cymeradwyo.' J-I Mr allasai roddi i chwi dystleb ardderchog am HI dri mis bu yn yr ysbyty yn D- ac er fod tri 0 0 feddygon yn gweini arno, yr oedd yn gwaetbygu bob dydd. Oddiar hynny bu yn cymeryd eich peleni, ac y mae erbyn H hyn yn agos bod yn iach J-I Yr wyf wedi cymeryd blychaid neu ddau o'ch peleni IJ amhrisiadwy-peleni at y Piles (No. 3 Pills), ac yr wyf yn IJ galonog yn tystiolaethu i'w rhinwedd arbennig, ac yn mawr 0 ddymuno i eraill wybod am danynt. Gellwch wneud W defnydd o'm henw ac unrhyw berson ddymuna wybod- ? aeth belaethach am y peleni rhinweddol hyn, bydd yn dda 0 gennyf gyfleu iddo ffeithiau, nid yn unig am danaf fy hun, n ond am ereill hefyd un yn neilltuol, yr hwn ni chymerodd 0 ond pedair o'ch peleni.' [J Cefais flych aid o'ch peleni (No. 1) i gymdoges. Cafodd les had dirfawr oddiwrthynt. Dywed eu bod, nid yn unig M yn w erth gini y bIwcb. ond yn werth gini y belen, wrth U ystyried y daioni dirfawr wnaethant. Eich peleni chwi 0 ydyw yr unig feddyginiaeth mae fy mam a minnau wedi ]—f eu cymryd er's blynyddau, ac yr wyf wedi perswadio ?? dwseni i'w cymryd, ae y maent oil yn meddwl nad oes meddyginiaeth gyffelyb iddynt. Y mae un person yn yr 0 ystry d hon wedi ei gaethiwo i'w wely er's deg mis danfon- J:I wyd am flychaid o'ch peleni, ac y mae yn gwella yn gyflym.' rf Digwyddais fod yn talu ymweled A'm gwlad enedigol j-* tuablwyddyn a hanner yn ol. Yr oeddwn ar y pryd yn I* dioddef yn echrydus oddiwrth y piles. Yr oeddwn wedi J-4 clywed eymaint am eicb meddyginiaeth fel ag y gelwais yn n eich masnachdy, a phrynais dda.u flychaid o'ch peleni. JJ Ymhe. pedwar diwrnod yr oeddynt wedi atal y gwaedu, a w chyn pen pythefnos yr eeddwn wedi cael fy bollol wella, aa ?" nid wyf wedi cael unrhyw boen byth oddiar hynny. Dygais ?-t ddwsin a hanner o'ch peleni i'r Unol Dalaethau. ac ymhob 0 man He y cawsant eu gwasgaru, ni chlywais am fethiant n yn unrhyw achos.' — n Yr wyf 6 wedi cael fy ngwella. Cefais esmwythdra ar l~f ol y dognau cyntaf o'ch peleni. Maent yn hynod dda >-# hefyd mewn achosion o ddiffyg treuliad. Gall pob un £ 1* sydd yn dioddef oddiwrth y piles a'r gravel gael gwellhad EH drwy eich peleni, pa un a fyddant wedi bod yn dioddef am 0 wytbnosau, misoedd neu flynyddoedd. J:1 Y mae yn dda gennyf eich bysbysu fod fy nghwsmer- t-f iaid yn siarad yn uchelach nag erioed am eich peleni. Mae  II?wer wedi eu gwella fu yn dioddef oddiwrthy piles a'r Q gravel am ugain mlynedd. 0 Nid oes eisiau i chwi ddigalonni, er fod eich meddyg a yn eich rhoddi i fyny. Ar ol bod dan driniaeth feddygol t-t am dymor, a dioddef poenau arteithiol, anogwyd fi i y wneud prawf ar eich peleni. Rhoddodd un blycbaid 0 ryddhad i mi, a gwnaeth yr ail fy llwyr wella. Rhoddais 0 ychydig beleni i gyfaill-capten llong—ac y mae yntau a befyd wedi gwella ar ol cael ei boeni am amser hir.' t-t Bydd i mi deimlo byth vn ddiolchgar i chwi. Chwi yw w yr unig un sydd wedi cyOwrdd a'm dolur. Bftm 0 dan ?} driniaeth feddygol am bum mlynedd. Ymhen ychydig 0 amser ar ol cymeryd eich peleni (No 3), diflannodd y a piles. Y-f Yr ydwyf wedi profi eich peleni (No. 3) yn amhris- *—f iadwy. Nid wyf yn gwybod am ddim yn debyg iddynt iz! fel meddyginiaeth ryddhaol. Yr wyf wedi bod yn 0 awyddus i ysgrifennu atoch er datgan fy niolchgarwch i a chwi. Yr ydych mewn gwirionedd yn gymwynaswr i'r FJ diodefydd.' J:I Yr wyf yn fy 77 mlwydd oed, ac os nad yw eich peleni —? wedi ythwanegu at feithder fy nyddiau (canys y mae 0 hynny yn hollol yn 11aw Duw), y maent wedi cyfranu a llawer at fy nghysur a'm mwynhad. Yr wyf yn 1—f priodoli fy birhoedledd, dan fendith Duw, i'ch peleni Ow chwi.' Ar ol rhoddi prawf teg i'ch peleni, mae'r canlyniad 0 wedi bod yn hynod foddhaol. Nid oes gennyf yr un 0 amheuaeth mewn dwyn tystiolaeth i'w rhinweddau arben- [J nig; a thrwy eich dyfais yr ydych wedi profi eich hun 0 yn gymwynaswr i laweroedd.' jzi Tua phymtheg mlynedd yn ol, pan yn Wolverhampton 0 (Lloegr), darfu i fy ngwraig wneud defnydd o'ch peleni, a 0 darfu iddynt actio yn wyrthiol ami. Mae fy merch yn 0 dioddef yn fawr yn bresennol. A wnewch chwi ddanfon a dau flychaid iddi ?' a Y MAE Y FEDDIGINIABTH WERTHFAWR HON I'W CHAEL a MEWN TRI FFURF. 13 ?o. 1.—?eor?e? ?J6 05?? Gravel Pills (label wen).  No. 2.—?eo?e's Gravel Pills (?&e? ?). 1-1 No. 3.-George' 8 Pilla for the Piles (label goah). n Gwerthir y PELENI Byd-glodus hyn ymhob man mewn ao Blychau 1/3 a 3/0 yr un; gyda'r Post am 1/4 a 3/2. 1J COCHELWCH OWYLLWYR! □ SW Gofynnwch yn eglur am GEORGE'S PILLS, a a gwelwch eich bod yn eu cael. n o m I PERCHENOG: J. E. GEORGE, M R.P.S., HIRW AUN, ABERDAR. S C acccccccccccccccccccccccccccccccccccccccacaaccc Argrafiedig a Cfajhoeddedlg gas Joseph WlUiams-& Sons Pierthyr), I,td., yn eu Swyddl*, 21 a 22 QlebolalJd)L Kerthyt Tydfil II