Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

aaaanannnanaaaaanaannannnnnannnannnnnnnaaannaaa § Ü M El o D S Georges  Georges S g Pile ad "LE?CRAVEL Pile and g S ? pJLiJLlJLe C a<CbnJU.d ?. ? ??F wBt???S? piLijU? UC ?c?li.U.. § t-j S Gravel ?s.?'?? ?-??.?/_ Gravel S D 1 s. 1 s. g u ————_——— n ???? y?wy? ?sdi edrych dros y<MMM'e<M o lawysgnfau U t4 ?S! ?wreiddiol a dderbyniwyd gan Mr. E. George, Hirwaun, yn dwyn tystiolaeth o berthynas i'r U gwelliantau a ddygwyd oddiamgylch drwy offerynoliaeth m ei Pile and Gravel Pills.' Y mae ysgrifenwyr y llythyrau rf hyn yn MM??o? yn tystiolaetbu am ?/6?o? WM-M6??M ?? } peleni Mr George. Ystyriwyf y bwndel tystiolaethau a osodwyd ger fy mron yn brawf lwllol foddhaol fod Mr !-I George drwy ei ddarganfyddiad wedi bod yn foddion i [H liniaru poenau tyrfa !iosog o ddioddefwyr D. E. Q WILLIAMS, J.P. for the Counties of Brecon and t-f Glamorgan. T" -f Wele ddetholiad bychan o'r lct,,nnopdd llaw'!fsg'I"ifau a gwreiddiol y cyfeirir atynt yn y Hythyr uchod M Yr wyf wedi bod yn defnyddio eich Pile and Grave* C? Pills, ac yr wyf yn priodoli fy birboedledd (96 o Hyn; ? yddau o oed) i fesur belaeth i'r ymarferiad yr wyf wedi ei U wneud obonynt. Mae ganddynt weithrediad unrhywiol Q ar y cyfansoddiad a thra mae eu beffeithiau yn hynod rf iahusol, ni wnant beri unrbyw angbyrteusdra o gwb!. a Gallaf yn onest eu cymeradwyo.' Mr —— allasai roddi i chwi dystleb arddet chog am IH dri mis bu yn yr ysbyty yn D——, ac er fod tri o n feddygon yn gweini arno, yr oedd yn gwaetbygu bob dydd. t?} Oddiar bynny bu yn cymeryd eich peleni, ac y m?e erbyn ? byn yn agos bod yn iacb 0 Y r wyf wedi cymeryd biychaid neu ddau o'cb peleni Q ambrisiadwy—peleni at y Piles (No. 3 PiHs), ac yr wyf yn H galonog yn tystiolaethu i'w ihinwedd arbennig. ac yn mawr IJ ddymuno i eraill wybod am danynt. GeHweh wneud t-t a defnydd o'm benw ac unrhyw berson ddymuna wybod- ? aeth belaethach am y peleni rhinweddol hyn, bydd yn dda H gennyf gyneu iddo ifeithiau, nid yn unig am danaf fy hun, Q ond am ereill hefyd un yn neilltuol, yr hwn ni chymerodd ft ond pedair o'ch peleni.' pi Cetais flych aid o'ch peleni (No. 1) i gymdoges. Cafodd n 1} leshaddirfawroddiwrtbynt. Dywed eu bod, nid yn unig yn w rth gini y biwcb. ond yn werth gini y belen, wrth IH y sty ried y daioni dirfawr wnaetbant. Eicb peleni chwi n ydyw yr unig feddyginiaeth mae fy mam a minnau wedi j-f eu cymryd er's biynyddau, ac yr wyf wedi perswadio ? dwseni i'w cymryd, ac y maent oil yn meddwl cad oes U meddyginiacth gynelyb iddynt. Y mae un person yn yr !H ystpy d hon wedi ei gaethiwo i'w wely er's deg mis; danfon- M wyd am flychaid o'ch peleni, ac y mae yn gwella yn gynym.' t-f Digwyddais fod yn talu ymweled a'm gwlad enedigol IJ tuablwyddyn a banner yn oh Yr oeddwn ar y pryd yn j}?=} j dioddef yn echrydus oddiwrth y piles. Yr oeddwn wedi H clywed cymaint am eicb meddyginiaetb fel ag y gelwais yn )Q eich masnachdy, a phrynais ddau nychaid o'ch peleni. Q Ymhen pedwar diwrnod yr oeddynt wedi atal y gwaedu, a pj? f chyn pen pythefnos yr oeddwn wedi cae l fy bollol weila. ac H nid wyf wedi cael unrbyw been byth oddiar hynny. Dygais t-1 ddwsin a banner o'ch peleni i'r Unol Dalaetbau. ac ymhob tH man Me y cav/sant eu gwasgaru, ni chlywais am fetbiant ff yn unrbyw achos.' J.l Yr wyf fi wedi cael fy ngwella. Cefais esmwythdra ar I:1 ol y dognau cyntaf o'ch peleni. Maent yn hynod dda t-f hefyd mown acbosion o ddiSfyg treuliad Gall pob un — sydd yn dioddef oddiwrth y piles a'r gravel gael gwellhad I:1 drwy eich peleni, pa un a fyddant wedi bod yn dioddef am U wythnosau, misoedd neu flynyddoedd. I:1 Y mae yn dda gennyf eich bysbysu fod fy nghwsmer- tf iaid yn siarad yn ucbelach nag erioed am eich peleni. Mae ? II?wer wedi eu gwella fu yn dioddef oddiwrth y piles a'r ? gravel am ugain mlynedd. U Nid oes eisiau i chwi ddigalonni, er fod eich meddyg JJ yn eich rhoddi i fyny. Ar o] bod dan driniaeth feddygol J:] am dymor, a dioddef poenau arteithio), anogwyd n i t—t wneud prawf ar eich peleni. Rboddodd un blychaid ? ryddhad i mi, a gwnaetb yr ail fy Ilwyr wella. Rhoddaia U ychydig beleni i gyfaill-capten Hong—ac y mae yntau befyd wedi gwella ar ol cael ei boeni am amser hir. FJ Bydd i mi deimlo bytb yn ddiolcbgar i chwi. Chwi yw v-f yr unig un sydd wedi cySwrdd a'm dolur. Bum o dan ? driniaeth feddygol am bum mlynedd. Ymben ychydig U < amser ar ol cymeryd eich peleni (No. 3), diflannodd y )U piles.' M Yr ydwyf wedi pron eich peleni (No. 3) yn amhris- t-f iadwy. Nid wyf yn gwybod am ddim yn debyg iddynt '? fel meddyginiaeth ryddhaol. Yr wyf wedi bod yn LJ awyddus i ysgrifennu atoch er datgan fy niolchgarwch i U chwi. Yr ydych mewn gwirionedd yn gymwynaswr i'r J:1 dioddefydd.' W Yr wyf yn fy 77 mlwydd oed, ac os nad yw eich peleni wedi ychwanegu at feithder fy nyddiau (canys y mae 1-J hynny yn hollol yn Haw Duw), y maent wedi cyfranu J:I llawer at fy nghysur a'm mwynbad. Yr wyf yn J:1 priodoli fy hirhoedledd, dan fendith Duw, i'ch peleni t—f chwi.' ? Ar ot rhoddi prawf teg i'ch peleni, mae'r canlyniad H wedi bod yn bynod foddhaol. Nid oes gennyf yr un )U amheuaeth mewn dwyn tystiolaeth i'w rbinweddau arben- r3 nig; a thrwy eich dyfais yr ydych wedi pron eich hun t-f yn gymwynaswr i laweroedd.' ?—< Tua phymtheg mlynedd yn ol, pan yn Wolverhampton ?* (JLloegr), darfu i fy ngwraig wneud defnydd o'ch peleni, a IU darfu iddynt actio yn wyrthiol ami. Mae fy merch yn IJ dioddef yn fawr yn bresennol. A wnewcb chwi ddanfon ff dau Rychaid iddi ?'_ {? Y MAE Y FNDDIGINIAETH WERTHFAWR HON I'W CHAEL T-f MEWN TRI FFURF. yl} 1- No. I.-Georyt38 Pile and Gravel Pills (label t<?)Mt). i-J No. 2.-()60rge's Grttvel Pillll (label lag). No. S.-George's Pills for the Pile8 (label yocA). lU Gwerthir y PELENi Byd-gtodus hyn ymhob man mewn ? Biychau IJ3 a 3/0 yr un; gyda'r Post am 1/4: a 312. jJ GOCHELWCH DWYLLWYR! a f,;itf' Gofynnwch yn eglur am GEORGE'S PILLS, a Q gwelweh eich bod yn eu cael. p D g PERCHENOG: J. E. GEORGE, M.R.P.S. HIRWAUN,ABERDAR. g C1 Ö Saaanaaaaanaaaaaaaaaanaaa nannaaaannaanaaaaaanna Atgr&Sedig a Chyhoeddedig gan Joseph WilUams & Sons (Merthyr), I<td., ym eu Swyddfa, 21.a z2.Glebeland, Merthyr Tyd&! -r_ -.C-Ú' "Y> .1'. i! \¡'i;¥;¡'¡P:;¡" :Aif.k'¡jo'¿'¡'¡;Ð.