Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

YN AWR YN BAROD. YR EPJSTOL AT Y PHILIPPIAID: SEF CYFRES 0 ANERCinADAU ESBONIADOI, AC YMARPEROI, AR Horr. GYNNWYS YR EPISTOI,, WEDI EU CYFADDASU AR GYFER AUIODAU YR VSGOI, SABOTHOL, AC URALLL, GAN Y PARCH. O. L. ROBERTS, LERPWL, Awdur Anerchiadatt ar yr Hebreaid," "Y Dyn Ieuanc," Hanes yr Apostol Paul," &c. P R IS 2/6; drwy'r Post, 2/8t. Yr arian gyda'r archeb. 13A UN Y WASG. Mae'r holl gyfrol yn glir, cref, craft' a hynod fyw a ditvr i'w darllen. Er y cydir y neges dyddiau ni yn barhaus, eto teimlwn mai yng nghwmni Paul yr vdym bob cam o r ffordd. Mae'r sylwadau weithiau yn darawiadol drcs ben, ac yn bachu yn v rneddwl fel diarhebion. Cymhellwn hi yn galonnog i'n darllelwvr Parch. H. M. HUGHES, B.A., yn Y Tyst. Credaf fod gogwydd yr oes hon Y11 troi fwy- fwy at y dull hwn o efrydu'r Ysgrythyrau en hefrydu nid bob yn air a phob yn adnod, yn ol dull traddodiadol ein Hysgolion Sul (gyda'r canlyniad yn fynyck nas gellid gweld y goedwig gan y coed), ond bob yn baragraff. Hapus iawn yw defnyddiad Mr. Roberts o gyfieithiadau Weymouth a Way. Amcan y rhai hyn yw gwneud y Llyfr Sanctaidd yn Llyfr byw i ddarllenwyr yr oes hon. Diolchaftto galon i Mr. Roberts am y gyfrol lion.'—Profl". R. MORRIS, M.A., B.D., Bala, yn Y Gole-und. 0 ran gwerth a sylwedd y lllae'll gyfrol a dal yn dda am ei darllen a'i hastudio yn ofalus. A phwy bynnag a'i meistrolo'n drwyadl, twdd ganddo ddirnadaeth glir am gynnwys ac amcan Epistol Paul at y Pliilippiaid.—Parch. W. 0. JONES, B.A., yn Liais Rhyddid. Mr. Roberts has given us a live, modern, bird's eye view of the Philippians which is bound to make his volume very useful to Sunday School teachers as well as the preachers of the Principality. We have read the book from beginning to end with great pleasure and profit.S.R.J. in the Liverpool Daily Post. Y mae'r gwaith yn Esboniad yn ystyf lawnaf y gair, er, wrth gwrs, nad yw ei gynllun yn cl esboniadau ffurfiol. Gallwn yn galonnog eigymer- adwyo fel cynhorthwy gwirioneddol i ddeall,! teimlo a mwynhau yr Epistol prydferth.Yr Hauwr. Hawdd gweled fod yr awdur wedi astudio'r Epistol yn fanwl cyn ymgymeryd a'r gwaith o ysgrifennu'r llyfr hwn ond y mae gyda medr mawr wedi llwyddo i roi cnawd i guddio esgyrn yr esboniadaeth sych. Y mae Mr. Roberts yn dangos synnwyr cryf a'barn annibynnol wrth ymdrin a'r, rhannau dyrys o'r Epistol. Caffed llyfr Mr. Roberts ledaeniad helaeth fel y teilynga. Pa lyfr bynnag ar y Maes Llafur sydd wedi ei brynu, y mae lie eto i'r llyfr rhag- orol hwn.Parch. T. TALWYN PHILIPS, B.D., yn y Dysgedydd. Pob Archebion i'w hanfon naill ai i'r Awdur- ,i. 7 HAMPSTEAD ROAD, LIVERPOOL; Neu i'r Cyhoeddwyr- Joseph Williams & Sons (Merthyr), Limited, Swyddfar "Tyst." Y r Elw arferol i Lyfrwerthwyr a Dosbarthwyr. Os am Penoe Envelopes wedi eu hargraffu a'u rhifnodi yn ddestlus anfoner i SWYDDFA'R TYST, MERTHYR. RH WYMIR LLYFRAU 0 BOB MATH A MAINTIOW AM BRISIAU RHESYMOL,, AC O'R GWNEUTHURIAD GOREU, YN SWYDDFA'R 'TYST, MERTHYR. TRI 0 GATECISMAU (AR GAN) I BLANT, Gan y Parch. H. T. JACOB, Abergwaun. ( I.— Y Deg Gorchymyn. Sef—■ J II.—Y Nefoedd. (III.—Y Gaethes yn Nliy Namaan. Y Tri-uc-hod yn Un Pampedyn.-Pris Ceiniog IOC. y Dwsin. 50 am 3s. 100 am 5s. gd. Cludiad wedi ei dalu am Flaendal. I'w cael o Swyddfa'r 'TYST,' MERTHYR. I I Poteli t. 2/3 A 1/9 Defnyddiwyd gan Parch Ohas. Spurgeon, [Parch j W. Oarlile, Parch Fuller \Goocb, a Cenhadaeth Ley- sian. I Mabwysiedir ef yn awr gan I Filoedd o Eglwysi, Oapeli, a Ohenhadaeth o flaen unrhyw un arall. GWINOEDD CYMUNDEB ANFEDDOL w P, T-i C 141. Anfonwch 6c. am ddwy botel sampl a'n llyfryn arbennig, yr hwn a rydi wybodaeth lawn am ein gwinoedd; hefyd, dyst. iolaethau oddiwrth lawer o weinidogion adnabyddus, y rhai sydd wedi eu defnyddio. WELCH'S NON-ALCOHOLIC STERILIZED INVALID WINE, Neu Grawn-nodd Cyngwasgol, sydd yn wir hufen y Grawnsypiau Melusaf a dyfir. POTELI PBINT, 2s. 6c, pob on ° ba ral gynrychlolan nodd uwchlaw pnm' pwys o rawnwln, wedi eu gwarantu yn rhydd oddiwrth alcohol, sural, Ilwgr, dwfr, lUw, nou unrhyw fater I roddl bias. Y mae felly, nld yn unig yn Ddloti lactus a MelWó, ond yn donlc cryf-Meddyginiaeth Natur-anmhrllladwy I glelfion, neu lie y mae angen maeth; adelledydd y gwaed, torwr syebed, a chodwr chwant bwyd. Gan y cynwyi WELCH'S N on Alcobollc INVALID WINE gudd pur y grawuwln, y mae yu adferydd y gelllr el roddl I glelfion gyda pherflaltb ddyogelwch. Anfonir Potel Beint fel lampl. gyda manyllon lawn rn rhad drwy y post ar dderbynlad 2s 6c. Welsh Grape Juice Co., Ltd., Saracen House, Snow Hill, London, E.C 2,000 British Churches have substituted Individual Communion Cups, so providing a clean Oup, free from infection, for com- municants. Are you amongst the 2,000 Churches? If not, please write for Free Lst, Literature, and Testi- monials, saying if samples may be submitted, Carriage Free by the Makers, TOWNSHEMDS, Ltd., Birmingham. CENNAD HEDD. PRIS DWY GEINIOG YN Y MIS. Gologydd, Parch. JACOB JONES, Merthyr. RHI FYN HYDREF, 1916. OYNHWYSIAD: Joseph Jones, Cadwgan, gan y Parch J. D. Jones Oellan. Dyledswydd yr Eglwys yn wyneb y Rhyfel Presennol (parhad), gan y Parch J. Seymour Bees, Oefn Coed. Hunanymwadiad, Hunanaberth a Hunanddinystr, gan y Parch D. R. Williams, Penywern, Dowlais. Nodiadau Llenyddol, Oofnodion Misol, gan y Golygydd-A wyrlong yn ulw —Diwinyddiaeth a'n Oolegan Oenedlaetbol- 4 Rhai o Ddiffygion Orefydd Seisnig I-Delfrydau Newydd y Rhyw Fenywaidd. Ochonaid ar ol Mabolaeth (Barddoniaeth), gan Gorwyst. Lerpwl. Y Wers Sabotbol, gan y Parch D. Enrof Walters, M.A., B.D., Abertawe. I'w gael o Owyddfalr Tyst." Tr^elw arferol I Pdosbarthwyr.