Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

nnnnnnnnnaa n n ?L n ? N?TVS?a?<MA??. a — n g Georges g Pile and S Gravel S Pills. a 13 unnnnnnnnannnnnnnnnaannant   :IJ::It1t:( IJIJIJIJ IJ t1 [1 n ?? ?  — a ? m Georges mm Pile and g Gravel § PUls. S n n —————— t-< j_J rÆ. R ydwyf wedi edrych droa gannoedd o lawysgrifau gwreiddiol a dderbyniwyd gan Mr. E. George, Hirwaun, yn dwyn tystiolaeth o berthynas i'r L-i gwelliantau a ddygwyd oddiamgylch drwy offerynoliaeth )H ei Pile and Gravel Pills.' Y mae ysgrifenwyr y llythyrau Ff hyn yn unfrydol yn tystiolaethu am ryfeddol rinweddau ? peleni Mr George. Ystyriwyf y bwndel tystiolaethau a ? osodwyd ger fy mron yn brawf Ao?o? ,/b<M/MK? fod Mr 1-1 George drwy ei ddarganfyddiad wedi bod yn foddion i tH liniaru poenau tyrfa liosog o ddioddefwyr D. E. Q WILLIAMS, J.P. for the Counties of Brecon and t—f Glamorgan. t-f Wele ddethoHad bychan o'r ?MM06(M Met???/aM ? gicr6MM? y cyfeirir atynt yn y llytbyr uchod :— t-f Yr wyf wedi bod yn defnyddio eich Pile and Grave' p} Pills, ac yr wyf yn priodoli fy hirhoedledd (96 o nyn? H yddau o oed) i fesur helaeth i'r ymarferiad yr wyf wedi e? U wneud obonynt. Mae ganddynt weithrediad unrbywiol [J ar y cyfansoddiad, a thra mae eu heffeithiau yn hynod ff iaohusol, ni wnant beri unrhyw anghyneusdra o gwbl.. 1-1 Gallaf yn onest eu cymeradwyo.' Mr —— allasai roddi i chwi dystleb ardderchog; am !U dri mis bu yn yr ysbyty yn D—— ac er fod tri o n feddygon yn gweini arno, yr oedd yn gwaethygu bob dydd. t-f Oddiar hynny bu yn cymerydeicb peleni, ac y mae erbyn hyn yn agos bod yn iach ?-i Yr wyf wedi cymeryd biychaid neu ddau o'cb peleni H amhrisiadwy-peleni at y Piles (No. 3 Pills), ac yr wyf yn n galonog yn tystiolaetbu i'w rhinwedd arbennig. ac yn mawr ?-f ddymuno i eraill wybod am danynt. Gellwch wneud p? defnydd o'm henw ac unrhyw berson ddymuna wybod- ? aeth helaethach am y peleni rhinweddol hyn, bydd yn dda n gennyf gyneu iddo Seitbiau, nid yn unig am danaf fy hun, Q ond am ereill hefyd j un yn neilltuol, yr hwn ni chymerodd rf ondpedair o'ch peleni.' jllf Cefais nych aid o'ch peleni (No. 1) i gymdoges. Cafodd }=} les had dirfawr oddiwrthynt. Dywed eu bod, nid yn unig !-4 yn w .rth gini y blwch, ond yn worth gini y belen, wrth IH y styled y daioni dirfawr wnaethant. Eich peleni chwi rl ydyw yr unig feddyginiaeth mae fy mam a minnau wedi t-f eu cymryd er's biynyddau, ac yr wyf wedi perswadio dwseni i'w cymryd, ac y maent oil yn meddwl nad oes Q meddyginiaeth gynelyb iddynt. Y mae un person yn yr d ystry d hon wedi ei gaethiwo i w wely er's deg mis; danfon- [] wyd am flychaid o'ch peleni, ac y mae yn' gwella yn gynym.' f-T Digwyddais fod yn talu ymweled a'm gwlad enedigol ?3 tuablwyddyn a banner yn oL Yr oeddwn ar y pryd yn ? dioddef yn echrydus oddiwrth y piles. Yr oeddwn wedi IH clywed cymaint am eich meddyginiaeth fel ag y gelwais yn }H eich maanachdy, a phrynais ddau nycbaid o'ch peleni. M Ymhen pedwar diwrnod yr oeddynt wedi atal y gwaedu, a p? chyn pen pythefnos yr oeddwn wedi cael fy bollol wella, ac ? nid wyf wedi cael unrbyw boen byth oddiar hynny. Dygais G ddwsin a banner o'ch peleni i'r Unol Dalaetbau. ac ymhob )U man Me y cawsant eu gwasgaru, ni cblywais am fethiant JJ yn unrhyw achos.' t-4 'Yr wyf fi wedi cael fy ngwella. Cefais esmwythdra ar M ol y dognau cyntaf o'cb peleni. Maent yn hynod dda ?-f hefyd mewn achosion o ddinyg treuliad. Gall pob un "r sydd yn dioddef oddiwrth y piles a'r gravel gael gwellhad Ld drwy eich peleni, pa un a fyddant wedi bod yn dioddef am CJ wytbnosau, misoedd neu flynyddoedd. J:( Y mae yn dda gennyf eich bysbysu fed fy nghwsmer- ff iaid yn siarad yn uchelach nag erioed am eich peleni. Mae ? Ilawer wedi eu gwella fu yn dioddef oddiwrthy piles a'r ? gravel am ugain mlynedd. U Nid oes eisiau i chwi ddigalonni, er fed eich meddyg C yn eich rhoddi i fyny. Ar of bod dan driniaeth feddygol ff am dymor, a dioddef poenau arteithiol, anogwyd n i ? wneud prawf ar eich peleni. Rhoddodd un blychaid ? ryddbad i mi, a gwnaeth yr ail fy llwyr wella. Rhoddais U ycbydig beleni i gyfaill—capten Hong—ac y mae yntau I:I befyd wedi gwella ar ol cael ei boeni am amser hir.' M Bydd i mi deimlo byth yn ddiolchgar i chwi. Chwi yw t-< yr unig un sydd wedi cynwrdd a'm dolur. Bum o dan ? driniaeth feddygol am bum mlynedd. Ymhen ychydig U amser ar ol cymeryd eich peleni (No. 3), diflannodd y tH pi!es.' JJ Yr ydwyf wedi pron eich peleni (No. 3) yn amhris- t-f iadwy. Nid wyf yn gwybod am ddim yn debyg iddynt ? fel meddyginiaeth ryddhaol. Yr wyf wedi bod yn ? awyddus i ysgrifennu atoch er datgan fy niolchgarwch i U chwi. Yr ydych mewn gwirionedd yn gymwynaswr i'r IJ dioddef ydd.' W Yr wyf yn fy 77 mlwydd oed, ac os nad yw eich peleni ? wedi ychwanegu at feithder fy nyddiau (canya y mae U hynny yn hollol yn Haw Duw), y maent wedi cyfranu IJ llawer at fy nghysur a'm mwynhad. Yr wyf yn IJ priodoli fy hirhoedledd, dan fendith Duw, i'ch peleni t-t chwi.' 'Ar ol rhoddi prawf teg i'ch peleni, mae'r canlyniad {U={ wedi bod yn hynod foddbaol. Nid oes gennyf yr un Ij amheuaeth mewn dwyn tystiolaeth i'w rbinweddau arben- t1 nig; a thrwy eich dyfais yr ydych wedi pron eich bun t-j yn gymwynaswr i laweroedd.' JJ Tua phymtheg mlynedd yn ol, pan yn Wolverhampton (Lloegr), darfu i fy ngwraig wceud defnydd o'ch peleni, a Cj darfu iddynt actio yn wyrthiol ami. Mae fy merch yn Q dioddef yn fawr yn bresennol. A wnewcb chwi ddanfon t:1 dau flychaid iddi 7' Ft Y MAE Y FEDDIGINIAETH WERTHFAWR HON I'W CHAEL t-f MEWN TRI FFURF. JJ No. l.George's Pile and Gravel Pills (label wen). No. 2.-George'B Gravel Pills (label lall). ? No. 3.-George'B Pills for the Pile4 (label goch). IH Gwerthir y PELENI Byd-giodus hyn ymhob man mewn ? Biychau 1/3 a 3/0 yr un gyda'r Post am 1/4 a 3/2. ? GUCHELWCH DWYLLWYR! S WA-T Gofynnwch yn eglur am GEORGE'S PILLS, a H gwelwcb eich bod yn eu cael. g S PERCHENOG: J. E. GEORGE, M. R.P.S.. HIRWAUN,ABERDAR. g a c Sanaanaannnannaaaaaaaaaaa aaaaannanaaanaaaaaanq n Qeraaedlg a Cbyhoeddedig gam JoMph WilUMM & Sona (Merthyr), I<td., yn eu Swyddfa, 2Ia uGlebeland,t.Merthyr Tyd&i