Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

5 erthygl ar y dudalen hon

HYN A'R LLALL 0 BABILON FAWR.…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

HYN A'R LLALL 0 BABILON FAWR.  IU -<'G E?NON. .J .> ..J;"I AN  c.'Ji.'j L ——— Eu Gwn fod darllenwyr y Tyst yn teimlo llawer iawn o ddiddordeb yn y City Temple a'r rhag- olygon. Y mae wythnosau lawer bellach oddiar pan anfonwyd galwad o rywfath i'r America i'r Dr. Fort Newton, ac y mae wedi cymryd amser anferth i wneud ei feddwl i fyny. Dywed papur o Chicago ei fod wedi ateb, neu yn bwr- iadu ateb yn nacaol. Os felly, dengys fod ganddo sense of proportion, Er ei fod, yn ol yr hanes, yn bregethwr digon cymeradwy, eto y mae eisiau rhagor na phregethwr cymeradwy yn y City Temple. 0 dan deyrnasiad Parker, y pulpud hwn mewn un ystyr ydoedd prif bulpud yr oes, ac yr oedd gwrando Parker ar y Sul neu ar fore dydd lau yn un o institutions y ddinas. Nid ydwyf ft, fel un, heb obaith y gwelir eto'r hen ogoniant yn dychwelyd; ac os ceir Jowett i wrando ar lais yr holl fyd cref- yddol, fe ddaw hynny i ben hefyd. Fel mater o ffaith, ceir hanner cant o bregethwyr yn y wlad hon llawn cystal a'r Americanwr o Cedar Rapids ond y mae yna un Saul ymhlith yr holl broflwydi sydd wedi ei alw i'r swydd hon, a Jowett ydyw hwnnw. Gobeithio ar ol yr excursion yma i fyd yr annibendod y daw trefn eto ar bethau yn y Demi enwog hon. O r ochr arall, y mae'r Eglwys Wladol yn gwneud yn fawr o'r proselyt newydd, y Parch. R. J. Campbell. Y mae wedi pregethu yn Sant Paul ac mewn un neu ddwy o brif eglwysi'r West End, a'r Sul nesaf efe fydd pregethwr mawr yr Abbey. Ar ol yr oedfa honno geill ddweyd ar ol Simeon, Yn awr y gollyngi dy was mewn tangnefedd.' Yn naturiol iawn y mae cryn redeg ar ei ol. Popeth newydd ded- wydd da,' ac y mae Mr. Campbell yn y cymeriad o offeiriad yn newydd,' ac felly yn ddiddorol. Pa hyd y pery'r diddordeb sydd bwnc arall. Prynais yr wythnos hon, mewn moment wamal, gopi o'r papur bach hwnnw y Christian Common- wealth. Hwn oedd organ y Ddiwinyddiaeth Newydd'—tase hi yn newydd hefyd. Yr oedd y Commonwealth bach ar gefn ei geffyl y dyddiau hynny, ond fe ddaeth y dyddiau blin. Mae apostol mawr y Ddiwinyddiaeth honno wedi gwadu'r ffydd,' ac y mae cenhadaeth y papur bach wedi mynd. Bellach y mae Campbell ar y Black List, ac y mae'r Parch. Lloyd Thomas o Bkaningham (Undodwr) yn rhostio ei barch- edigaeth yn effeithiol dros ben yn y rhifyn hwn. Y peth mwyaf awgrymiadol yn y papur ydyw fod galw am danysgrifiadau i'w helpu i fyw iJUn o nodweddion arbenigol Mr. Lloyd George ydyw ei fod yn glynu wrth fiydd ei dadau. Yn eglwys Castle Street y nos o'r blaen cymerodd ran mewn cwrdd croesaw i'r gweinidog newydd, y Parch. J. Nicholas o Donypandy. Efe o hyn allan fydd gweinidog Lloyd George,' ac y mae hynny yn gryn gyfrifoldeb-fel y cyfeiriodd y gwr enwog mewn ffordd chwareus ei hun. Ymhlith pethau eraill cyffesodd ei fod yn aelod o'r gymdeithas ers 26 mlynedd, a da oedd gennym ei weled heb gywilydd arddel yr achos diaddurn gerllaw Oxford Circus. Gynifer o'r dynioll enwog yma fel Simon a Birrell ac Asquith sydd wedi troi cefn arnom. Nid wyf yn gofidio gymaint oblegid y golled i ni, ond yn bennaf am y golled fawr iddynt hwy. Mewn geiriau plaen, dirywiad crefyddol sydd wrth wraidd hyn oU. Rhyw oeri ynghanol hinsawdd afiach byd fiasiynol y West End. Rhaid cael dyn cadarn, cryf, i wrthsefyll y brodefigaeth, ac y mae ein prif Gymro yn batrwm yn y peth hwn fel mewn llawer o bethau eraill i'r bechgyn hynny ydynt wedi sugno bronnau Ymneilltuaeth, ac yna'n rhedeg ar ol Diana fawr y dydd, sef Society- capital S os gwelwch yn dda. Teg yw dweyd mai Mr. John Hinds, A.S., yw asgwrn cefn yr achos goreu yn Castle Street. Mawr clod iddo. Mae'r Senedd yn eistedd y dyddiau hyn, ond nid oes rhyw faterion byw iawn yn cael eu sylw. Rhyw chwilio am fychod dihangol yw'r sport fwyaf poblogaidd, ac am a wn i nad Mr. Arthur Balfour, Prif Arglwydd y Morlys, ydyw'r favourite. Peth syn anghyffredin yw rhoddi dyn o alluoedd athronyddol a theithi meddyliol Mr. Balfour i ofalu am y Llynges. Y mae rhoddi gofal yr wydd i'r cadno yn ddoeth- ineb yn ymyl peth fel hyn. Ac eto gwell cael Balfour na dyn fel Churchill, yr hwn yn ol pob tebyg fu'n gyfrifol am gyflafan fawr Gallipoli. Y mae yna gyngor o bobl gall yn eistedd y dyddiau hyn i chwilio i fewn i stori Gallipoli, ac y mae Asquith a Lloyd George a Churchill ei hun wedi bod yn sefyll o flaen y bar. Ni chyhoeddir yr hanes o ddydd i ddydd, ond ceir dedfryd maes o law yn bur debyg ac yna byddwn mor galled ar y diwedd ag oeddem ar y dechreu. Beth bynnag wneir, nis gellir galw Gallipoli, fyth yn ol. Rhagflaenu ynfydrwydd o'r fath sydd yn eisiau. Mae ein milwyr dewr yn hoft iawn o'r House of Commons, a llond y gallery bob nos. Un arall o bynciau'r dydd yn y Senedd yw pwnc y cwrw. Mae'r Trade yn dechreu ofni fod dyddiau blin yn eu haros. Chwifiant y faner goch yn selog-paratoi ar gyfer y storm. Mater arall ydyw mater y masnachwyr Ellmynaidd ydynt wedi gwneud eu da lawer yn y wlad hon am flwyddi lawer. Weithiau o dan eu henwau priodol, weithiau o dan ffug- enwau, y maent wedi sugno gwaed yr hen John Bull wirion yn ddigon hir, ac y maecri gyff- redinol yn codi o'r byd masnachol fod yn rhaid i'r German gau ei shop yn ein gwlad ni, ac agor shop arall ar ei dir ei hun. Mae'n syndod i bawb yr hyn y mae ymchwiliadau diweddar wedi eu datguddio. Ilawer masnach flodeuog wedi mynd yn llwyr i ddwylaw'r creaduriaid haerllug hyn. 0 hyn allan rhaid dweyd pwy yw pwy, ac nid oes newid enwau i fod. Felly bydd yr hen Brydeiniwr yn adwaen ei gwsmer- iaid. Ar ol y rhyfel erchyll hwn cyst i ni fod ar ddihun ac yn fwy effro efo masnach estronol. Mae Bwrdd Ysgol Llundain eisoes yn agor ysgol- ion i ddysgu plant nid yn unig i ddeall crefft, ond eu gwneud yn artists heblaw yn y grefft honno. Ni bydd fawr He i'r Jach-of-all-trades yn yr oes nesaf yma. Cymered pawb ohonom yr awgrym mewn pryd.

I Coleg Coffa Aberhonddu.I

[No title]

I Trysorfa'r Gweddwon.

[No title]