Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

16 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

[No title]

Advertising

Nodion Amaethyddo), Ike.

[No title]

[No title]

[No title]

Masnach Yd yr Wythnos.

Cynghor Sirol Mon.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Cynghor Sirol Mon. Cynbaliwyd cyfarfod chwarterol y Cyno-hor hwn yn y Neuadd Sirol, Llangefni, ddydd lau, dan lywyddi-aeth Mr J. Rice, Roherts. I ICYDYMDEIML-AD. Ar gynytriad Mr W. D. Jones, ac eiliad Mr David Williams, Oaergybi, cydymdeimlwyd a'r 11 Henadur John Rob-erts yn ei waeledd. Gahvodd Mr Samuel Hughe.s sylw hefyd at farwolaeth Mr John Hughes, Frondeg, a chyn- ygiodd gydymdeimlad a'i deulu. Ediwyd hyn g.an Mr W. D. Jones, a chariwyd) y cynygiad. ARIANOL. ^y^y^wyd adroddiad y pwvllgor arianol gan oJ ? rS Evans. Cymhellid benthyca lo,lo<2p oddiar Mri Charles Seymour Taylor a'i Cryf. LIundain, ar log o 3,- 1 y cant i dalu dyled- lon I r banc. Eiliwyd ga.n Dr. E. P. Edwards. Gofvnodd Mr Lewis Hughes a oedd raid idd- ynt benderfvnu y mater y diwrnod hwnw oblegid ymddangosai 3J- y cant yn llog pur fawr i'w dalu am gynifer o flynyddau. Dywcdodd y OLorc nas gallent arm ddiwr- nod. Nid ioedd efe yn beio yr un dyn neillduol am hyn, ond, beiai y pwyllgor arianol am gael eu harwain gan un dyn. ° Derbyniwyd yr adroddiad. Y FFYRDD A'R PONTYDD. Oyflwynwyd adToddiad y pwyllgor yma gan Mr Edmund Roberts, ao eiliwyd gan Mr R. L. Edwards. Oymeradwyid ta-lu 25p i G-ynghor Caergybi am gadw y ffordd fawr mewn trefn. Oymeradwywyd hefyd dalu swm neillduol i Gynghor Llangefni am godi potit y Bacsia, ao i Gynghor Twroelyn am godi pont Brwynog. Rhoddwyd caniatad i Gynghor Plwyf Llan- fihangel i osod pwmp yn y wal getllaw Holland Arms, a galwyd sylw at dwll mawr yn ,wai y rheilffordd geirllaw Valley. Ceisiwyd: gan Mri William Owen, S. Gardner, a J. N. Thomas gyfarfod, a'r arolygwr yno er gweled beth ellid wneud iddo. Derbyniwyd yr adroddiad. ADDYSG GELFYDDYDOL. Ar gynygiad Mr David Roberts, yn cael ei eilio g.a.n Mr W. D. Jones, derbyniwyd adrodd- iad pwyllgor addysg gelfyddydol. Rhoddwyd caniatad i Fwrdd Ysgol Ca:ergybi i gario yn mlaen ysgol nos am flwyddyn, a phenderfynwyd anfo-n at Fwrdd. Addysg i ddweyd nad oedd ond un ysgol nos yn y sir. OWN YN LliADD DEFAID. Darllenwyd Uythyr maith .oddiwrth Fwrdd Amaiethyddiaeth yn dweyd eu bod wedi ystyr- led y gwytl fod own yn lladd defaid. Gwnai y cwn yma ddifrod mawr ar eiddo ffermwyr, ac nid oedd yn hawdd rhoddi terfyn arnynt. Oym- hellid rhoi ha.wl i Gynghorau Sirol i ofalu fod pob ci i wisgo coler .ac arni enw ei feistr, fod cwTi crwydrol i'w dal, ac fod man-ddeddfau i'w mabwysiadu i rwystro cwn igrwydro wedi'r nos. Nid oedd yn bosibl deddfu ar hyn o bryd ond I galwai y Bwrdd sylw at y gallu oedd yn barod yn nwylaw y Gynghorau Sirol. Pe defnyddid1 y gallu yma gellid lleLhau cryn lawer ar y difrod wneid gan gwn. Darllenwyd llytlivr hefyd oddiwrth Gynghor Plwyf Bodedern yn ceisio gan y Oynghor Sir wneud rhywbeth. Dywedodd y Cadeirydd fod nifer luosog o gwn yn Mon heb neb yn eu hawlio. Mewn atebiad i Mr Harry Clegg, dywedodd y Olerc nad oedd gam y Cynglior hawl i wneud man-ddeddfau i reoleiddio cwn, nae i OTchymyn eu safnrwymo oni fyddai cwn cynddeiriag yn y sir. Cynygiodd Mr R. iL. Edwards anfen :a.t Fwrdd Amaethyddiaeth i ofyn iddynt basio Mesur Seneddol ar y pwnc. Eiliwyd gan Mr Lewis Hughes. Dywedodd Mr Harry Olegg y dylent gymhell rhywbeth i',w osod yn y mesur. Yr oeddynt yn barod wedi awgrymu y dylai cwn gael coleri. Dylent wneud mwy, a sicrhau y gallu fyddai ganddvnt pe byddai cwn cynddeiriog yn y sir. Ni fyddai yn galedi ar neb i'w gorfodi i gadw cwn yn rhwym dros nos, neiu eu gosod dan ofal rhywrai cyfrifol, neu eu safnrwymo dros nos. Awgrymai iefe mai'r peth goreu allent wneud fyddai penodi pwyllgor a dTi neu bedwar o amaethwyr ymarferol i ystyried y cwestiwn. Dywedodd Mr 0. F. Priestley mai yr hyn ddylid ei rwystro oedd y crwydro cyifredinol air hyd y nos. Oredai Mr Lewis Hughes y dylent basio man- ddeddfau yn Theoli ewn. Yr eddynt yn tinc- era hefo'r mater yma ers blynyddau, ac yr oedd yn hen bryd gwneud rhywbeth. Awgrymai Mr W. Edmunds y dylid rhoddi hawl i ffermwyr i saethu ewn a- grwydrai ar hyd y nos. Credai Mr Gardner a Mr Nicholls Jones fod gormod ogwn yn cael ysgoi trwydded. Yr oedd yn Mon ganoedd o gwn y dylid codi trwy- dded a,u drostynt. Daliai Mr W. Prytherch y dylid rhoddi yr hawl i drwyddedu yn nwylaw rhywrai heblaw swvddogion y cyllid. Wedi ychydig rhagor o siaTad penodwyd pwyllgor i ystvried y mater, a phenderfynwyd ysgrifenu at Fwrdd Amaethyddia,eth i ddweyd1 fod y Oynghor yn cytuno q'ti hawgrymiadau ond yn dal y dylid pasio Mesur Beneddol ar un- waith. RHEILFFORDD GIJL GYNYGIEDIG. Daeth Mr Bennett (Mri Bennett a Ward Thomas, Manceinion) gerbron y Cynghor gyda chynlluniau rheilffordd ysgafn fwriadedig o'r Valley i Amlwch, a cheisiai gan y Cyn.gh'oi ys- tyried y mater fel y gallent basio pendenyn- iad yn y cyfarfod nesaf i allucgi y cwmni i fyned geTbron y dirprwywyr. Gofynodd Mr Harry Clegg a oedd Owmni y London and North-Western yn barod i weithio y rheilffordd newydd, a oedd y tirfeddianwyr yn barod i werthu *eii tir am bris amaethyddol, ac a fwriedid y rheilffordd at gynorthwyo am- aethwyr i ddwyn eu nwyddau i'r farchnad. Atebodd Mr Bennett y byddai y rheilffordd o fudd dirfawr i'r ardaloe'dd gwledig. Sylwodd Mr Lewis Hughes fod y mater yn dyfod ger eu bron bob blwyddyn braidd, ac yr oedd yn bryd iddvnt wn:eud rhywbeth. Dywedodd y d-erc nas gelled gwneud dim hyd y Oynghor nesaf a phenderfynwyd gadael y mater yn llaw pwyllgor y rheilffyrdd ysgeifn. MANION. Ar gynygiad Mr Owen Le'wis, Aberffraw. rhoed y cwestiwn o godi lie i bolio yn mhentref Aberffraw dan ystyriaeth pwyllgor, gan fod rhaid i'r etholwyr yn awr gerdded pump a. saith milldir i bleidleisio. Gwna.e<l cais at Fwrdd Llywodraeth Leol am hawl i fenthyca 935p er ta.lu am ddraenio Gwall- gofdy Gogledd Cvru. Pe-nodwyd Alii David Roberts, Hugh Thomas, a. W. PTytherfh yn rheohvyr Ooleg y Gogledd. Ar gynygiad Mr WilHnms, Llanerchymedd, yn c8.el ei eilio gan Mr lewim Hnghes, pa,siwyd penderfyniad yn ceisio gan y Llywodraeth racidi hawl i y nad on i wrthod caniat?..u ac adnewyddu trwyddedau i siopwyr i werthu diodydd meddw- oI.

Henadd Newytld i Goltcr Aberystwyth.

Lladrata Honedig yn Mangor,…

Gwallgofdy Gogledd! -,

Llywyddiaeth Coleg Caerdydd.

Cronfa Cynorthwyo y Clerigwyr.-I

.Ymohwiliad gan Fwrdd Llywodraeth…

Gweithrediadau yr Undebau…