Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

24 erthygl ar y dudalen hon

Cynghor Dinesig Llangefni.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Cynghor Dinesig Llangefni. Cynhdiwyd. cyfarfod misol y Cynghor hwn nos Lun, o dan lywyddiaeth Mr W. Hughes Jones. Y.H. Yr oedd hefyd yn bresenolMr Richard Williams (is- gadenydd), Dr. J. Elias Owen, Mri E. H. Jones, Thomas Jones, Robert Jones, O. T. Williams, W. Barnett, John Williams, J. E. Jones, Owen Jones, G. 0. Williams (clerc), a. John Owen (arolygydd). TKEX MRS BRAMSTON SMITH I BLAST YR YrfGOL GENEDLAETHOL. Darllenvyd Ih-thvr oddiwrth Mr T. Nicholls Jones, enrhos, yn dwej-d fod y cadeirydd (at yr hwn yr Jsgrifenai) yn ddiau yn gwj'bod fod Mrs Bramston wedi rhoddi te i blant yr Ysgol Ganolradd ,lInser yn ol, a chaniatawyd y Neuadd Drefol Mix Tir' n 3'r unrhj'w, yn ol y tal o lp. Teimlai a thr^—1^011 Slnith, ac yr oedd llawer o'r plwyfolion ddaro-i^u"T teimlo yr un fatli, ei fod yn jm- n.ri,'°,b riildcl yn galed'fod tal yn cael ei godii yn blWer a~tc:in °'r natur vma, vr hwn a dybid roddai clivni r. > r fawr 0 bobl yn byw yn y P1^' H^VI 1 lleuadd, fe deimlai ef, «r lies I r ardal, ac l«n oedd vn nwylaw Syr Richard nid oedd ;;l0nd 10s. Credai ef v byddai yn dda i r Cynghor f f unrhyw beth o'r natur yma trwy ganiatau ^jnydd o'r neuadd yn ddidal oddigerth, yrth gwrs, J"1 eiiglanhau. Gwyddai y byddai ir Cynghor ierbyn Y Uvthyr yn yr un vsbryd ag JT ysgrifenid cf iioilol gyfeillgar. Sylwodd y cadeirydd fod y Pwyllgor wedi argyinheli gostyngiad yn y" swm. ~~b)jrr,-edodd vs Is-gadeirydcl ci bod yn hawdd iawn i ,=yr Richard ganiatau y n. uadd yn rhatach na Ire j. Cynygiodd Mr Barnett fod adroddiad y pwyllgorjn cael ei fabwysiadu, ac eiliwyd gan Mr Richard Wil- liams Dywedodd Mr Barnett eu bod yn codi gini ar y capelvdd.—Mr Thomas Jones Ac y mae'r capel- ydd yn derbyn budd oddiwrth gyfarfodydd cyffelyb, tru. na dderbynia Mrs Bramston Smith ddim. — Atebodd Mr Richard Williams pe buasai plant Ysgol y Bwrdd wedi cael eu gwahodd ni chwynai ef. Nid oedd y wledd eithr i blant yr Ysgol Genedlaethol.— Dy* edodd Mr Barnett fod y telerau yn wybyddus cyn i'r neuadd gael ei chymeryd.—Cadarnhawyd gwaitli y pvryllgor. Y PWYLLGOR IECHYDOL. Argymhellai y pwyllgor hwn fod iddynt ofyn i'r oyfeiliion Wesleyaidd i symlld pentwr o geiyg oedd wedi ei adael ar v liordd yn ymyI eu haddoldy. Hdyd cymhellent fod i'r Cynghor ofyn i fasnaelrwyr i gadw'r troedlwybrau yn glir oddiwrth focses, etc., yn y nos ac ar y Suiiau. Tvbiai yr un pwyllgor y costiai o 20p i 30p i wneud y gwelliantau angenrheidiol yn nglyn a ffynon Bacsia.—Dywedodd Mr 0. T. Williams' v byddai i'r Cynghor Sirol dalu lianer y gost.— Sylwodd y Cadeirydd nad oedd y pwyllgor yn argymliell dim, a bydaai yn fwy riieolaidd po y caent adroddiad priod- oi gaii y pwyllgor. Y diwedd fu penderfynu cynhal cyfarfod arbenig o Bwyllgor y Ffyrdd i vstyried y mater a cliyriwyno adroddiad i'r Cynghor. Y DoLUR LLYGAD GER CAPEL COFF \DY71l IAETHOL CHRISTMAS EVANS. Gahryd sylw pellach at adroddiad y swyddog iech- Cvnvo-iK?~i f'Yl1 gyf,ei'b?P a ff^t/capel hwm T ;i J S°f^ ir ^edyddwyr am gan- 1 v: loddl iir oclir y capel, a mabwysiadwyd v cynygiad. Y TAI ANGHYMWYS. Galwj-d sylw pellach at adroddiad swyddog iecli- ydol lvut led tai anghymwys i breswylio ynddynt. Dyweuo&a y Cadcuydd fod y pwyllgor wedi* cyfarfod —TII wyddai ei saw! gwaith, a gofynai y swyddo^ ar fod raai ortai yn cael eu llorio a .)" h, os gofyn-nt i rai o'r bobl symud y er 111i,yn oAVneud Honan o "concrete," nis gv."y dd;u ef sut y gallent hawlio'r cyntaf.—Sylwodd yr Aroiygydd fod rhai o'r licriau "concreto" mewn cyf- da, ond yr oedd pyllau yn y lloriau pridd.—Cvn- ygiodd Dr. Owen fod rliybuddion yn cael eu hanfon allan lei ag y gwnaed o'r blaen. Eiliodd Mr Thomas Jones.—Cynygiodd Mr 0. T. Williams weUiant fod adroctdiad yp-ayllgor yn cael ei well a, fel ag i bob ty gyda llawr "concrete" beidio cael ei ymyryl Eiliwyd gan Mr Ricliard Williams, ond pasiwyd y cynygiad gwreiddiol gyda mw-yafrif o dri. ° ARFBEISIAU CYMRU. Darllcnwyd llythyr oddiwrth Mr J. C. Wheatky, clerc trefol Caerdydd, yn cydnabod dcrbyniad deiseb y Cynghor o blaid cymvys arfbcisiau Cymru ynmuneri ac arian Prydain, ac yn datgan diolchgarwch Corph- oraeth Caerdydd LID yr unrhyw. Y KENNELS. Derbj-niwyd llythyr odciiwrth Mr J. Rice Roberts yn cydnabod liythyr y Cynghor parthrd y gwyn yn nglyn a'r kennels, ac yn dweyd y bjrddai iddo ymholi i'r m:iter. Y GWYN YN ERDYN Y BEUDAI YN BRIDGE- STREET. Darllenwyd iiythyr oddiwrth Mr 0. Griffith, Bone, parthed y gwyn yn nghyicli "nuisance" y dy- wedid a droid i gae pertliynol iddo ef o feudai y Brodyr Roberts, etc. Gofynai i'r Cynghor gymeryd moddion er atal rliediad y cyfryw "sewage" i'w gae ef, oblegid oedd y sia.nel briodol i'r earth. Ystyriai ef ei fod yn afresymol disgwyl i berson fyned i'r draul ? atal nuisance nad oedd g and do ef ran yn yr achos- iad o hono, ac yn liihellach, ar ol gwneud ymchwiliad manwli r lie y cwynai o'i blegid, ni chrcdai yn ei fod- olaeth. Y TROEDLWYBRAU. Darllcnwyd liythyr oddiwrth Mr J. P. Williams, Ty nygongi, yn dweyd y byddai iddo edrych i fater y troeiilwybr gcr siop y Mri Gray yn nghwrs ychydig ddyddiau. Teimlai y byddai i'r Cynghor gyden.wi yr "ochr geryg. yn barod, fel ag i beidio colli amser.— Sylwodd y Cadeirydd os byddai iddynt roddi y "kerb- ing' mev/n un lie byddai iddynt dderbyn ceisiadau cyflelyb oddiv. rth eraill.Hoffai ef weled "gwell troed- lwybrau yn y dref.—Ar gynygiad Mr W. Barnett cyteiriwyd y mater i sylw Pwyllgor y Prif-lfyrdd. CARIO CERYG 0 CHWARELAU All ETIFEDD- IAETH BARON HILL. Darllenwyd liythyr oddiwrth Mr J. S. Laurie, gor- uchvryiiwr Etifeddiaeth Baron Hill, cyfeiriedig at yr aroiygwr yn dweyd gan nad oedd cyfrif wcdi ei sroddi o'r ceryg godwyd gan y Cynghor o chwarelau ar yr Etifeddiacth, gofynai am gyfrit o'r cyfryw gcryg godwyd yn ystod 1896 a. 1897. Wedi i'r cyfrif gael eo roddi byddai iddo ofyn i'r Cynghor dalu swm rhes- ymol am geryg y gellid cytuno arno. A parthed y dyfodol rhaid oedd iddo ddeisyf ar y Cynghor wneud trefniad::u a dyfod i delerau cyn cori unrhyw gen-g ar umhvw ran o eiddo Syr Richard Buikeley.—Tybiai y Cadeirydd y byddai yn well pwyntio allan i Mr Laurie eu bod wedi cael ceryg yn 1897 yn daidel.—Mr John Williams Dylcm droi dust fyddar i'r cais (clnnrth- in).—Sylwodd Mr Thomas Jones eu bod yn cael y ceryg er cyn cof. Cynygiodd eu bod yn gofyn i Mr Laurie am ganiatad, ac iddynt hwytkau dalu 5s am y trespas i'r tenant i fyned i'r Bone. Dylent gael ceryg oblegid yr odclynt wedi talu 315p tuagat wneud cloddiau. Cynygiodd Dr. Owen fod liythyr i'r per- wv1 yna yn cael ei anfon i Mr Laurie.—Dvwedai Mr Robert Jones os oedd y rhai hyn- yn nghofnodion y phryf. credai cf nad oedd gan Syr Richard hawl i godi tal. Pasiwyd cynygiad Dr. Owen. — Liythyr urall oddiwrth yrun boneddwr a dywedai ei fod wedi sylwi fod 82 o~ latheni o geryg wedi caeleu cario _o chwarel y Phs i fyny i'radeg brescnol yn ystod 1891. —Ar srvurgiad Mr J: E. Jones, yn cae]ei cilio gan Mr 0. T. Williams, cyfciriwyd y ilythyr i bwyllgor. YR ALLOTMENTS. Ysgrifenodd Mr J. S. Laurie, mewn athiad i lythyr oddiwrth y Cynghor parthed yr "allotments, yr aedd yn barod i glywed oddiwrthynt parthed cymeryd Cae'rilcx:!)., rhan o n'erm Llsdwigan, gan y Cyughor. Dymunai wybod pa ofyn oedd am "allotments''o f-wn cylch y Cynghor. a pha gyfran o dir oedd yn angen- rlieidiol. Yr oedd y maes dan sylw, uwchben ac is- law y rlieilffordd, yn cvnwys oddeutu 17 o erwau. Nid oedd unrhyw debygrwydd y ceid tir yn agos i Rhosymeirch, TYrthJol Ïr Etifeddiaeth, at ei osod ar hyn o bryd.—Ar gynygiad Mr J. E. Jones, yn cael ei eilio gan Mr 0. T. Williams, cyfeiriwyd y mater i'r pwvllgor. Y CYFLENWAD DWFR. Derbyniwyd liythyr oddiwrtli Fwrdd Llywodraotb yn a gweithiau'r dwfr a'r ca'rthffosydd gariwy 1 allan gan y Cynghor, yn gofyn am hysbys- rwydd m-:nyl'>ch yn nglyn a'r draul ychwanegoi o 750]) cysylltiadig a'r gwaith dwfr. Dylid bysbysu y Bwrdd "area" y tir ychwanegoi a bwrcas- wyd a d!i-irihcd costweithredol y cyfryw dir a'r angenrheidrwydd dros ei sicrhau a dylent gael eglur- had manwl am natur y ddamwain i gob y "reservoir," yn nghyd i. mjmegiad parthed y gw- ithiau ychwanegoi a. gariwyd allan a'u cost. Os byddai 1 r Bwrdd gania- tau echwyn i dalu y gost ychwanegoi dan sylw, ni fyddent ba.rod eithr i ganiatau cyfnod mor faith a 50 mlynedd perthynas i g^nnaint o'r echwyn ag a gynrychiolai gost y tir ychwanegoi. Gyda golwg ar gynygiad y Cynghor fod i'r termau ganiatawyd tuagat ad-dnliad T ochwyniadau ganiatawyd ar y laf o Fawrth, 1893, gael ei fstyn i 40 neu 50 mhnedd, nid oedd y Bwrdd yn gweled um'hyw reswm dros gyf- newid y dyfarniad a anfonwyd i Ewrdd Lleol y pryd hwnw: Byddai i'r Bwrdd*. fod bynag. ganiatau cyfnod est)-nedig o 50 mlynedd mewn psrthynas i gym-iint a 630011 o'r echwyn, ag sydd yn awr allan ar y tir a bwrcaswyd ond ga.n fod y caniatad wedi tweithredu arno byddai yn angenrheidiol caniwt;)" ail rt~hwyn fel vr eslurwyd yn eu liythyr dyddiedig y 14eg o Fawrth, 1896. YR ELUSENAU. Ym unol a rhybudd a roddasai yn y cyfarfod blaen- erol, cynygiodd Mr Robert Jones, gan fod y gauaf yn flynesu, fod iddynt ofyn am ganiatad i werthu y Spite Inn a'r Pwrws. Ar ol y cyfarfod diweddaf derbyniodd lythyr oddiwrth y teulu, y rhai oeddynt Kredi gweled crybwylliad o'i gynygiad yn y "Clorian- ydd." Teimlai ef y dylent ddyfod i rhyw gynllun yn nglyn a'r peth. Yr oedd y tenant yn awyddus, os oedd y lie i gael ei werthu, i gael cyfleusdra i brynu. Yr oedd yr arian geid oddiwrth y lleoedd hyn vni y gorphenol wedi cael eu rhanu rliwng rh(.(ldl neb fod ar ofyn y plwyf- Tybiai U y o M vr arian tuagat addysg plant J. !• Jones fod Mr Morris, y bar-gyfreitlmvr, yn eu cymhell i dynu y^Elusenau am oedd i gael e-i ^on i Ddirp^| doethach gadarnriad.— crofjnodd j °l,a j Ecrlwysig, fyddai gweled y Rheithor a r VVardenia d J gi« V o. a gofyn a fyddai iddynt ollwng eu UjU J* J vr oedd' Mr Morris yno, ond nid oedd Canon W llhams yn barod i ymuno a'r pwyllgor hyd nes y derbymd adroddiad Mr Morris.—Pyvredodd y Cadeirydd fod tri chwarter yr eiddo wedi ei vestio yn > Cjn^ Gofynodd Mr 0. T. Williams a ydoedd yn anaeb gorol angenrheidiol i gael y Rheithor ar Wardemaid ar y pwyllgor. Gallasent atal y Cynghor rha0 gwerthu.—Y Cadeirydd Dirprwywyi• yr Elusenau fvdd i benderfynu h^y.-Cofynodd Mr Barnett ai nid ymddiriedaeth yr Eglwys ac oyerseers Llangefni ydoedd.—Yn ddilynol pasiwyd iod pwyllgor o naw o aelodau—chwecli o'r Cjrnghor a thri o r cael ei benodi, ac etholwyd y Mri Robeit Jones '10 Thomas Jones, J. E. Jones, W. Barnett, Richard Williams, ac E. H. Jones (ar ran y Cyiiglior), ar Parch Ganon Williams a'r ddau Warden (ar ran yr E¡'lwvs).. o. cwpBWRDD NEWYDD. Anfonwd tri o "tenders" am gwpbwrdd newydd i gzidnv llyfrau a. phapyrau y Cynghor. a derbyniwyd eiddo Mr R. Tyrer, Û, High-street,, Llangefni. PLEIDLAIS 0 GYDYMDEIMLAD. Cynygiodd Mr Thomas Jones Fod y Cynghor hwn yn dymuno cyflwymo tu cydjuideimlad dylnaf a'r Parch Thomas Frimston yn ei brofediga,eth cliwerw trwjr farwolaeth ei anwyl dad, gan ddymuno nawdd y Nefoedd di-os y teulu oil.'—Eiliwyd gan Mr Richard Williams, a pliasiwyd yn unfrydol. TY PERYGLUS. Galwodd Mr J. E. Jones sylw at dalcen ty yn Field-street, a safai mewn perygl o syrthio.—Ar gynygiad Mr 0. T. Williams, pmderfynwyd cyfeirio'r mater i sylw Pwyllgor y Prif-tfi-rdd, ac iddynt liwy- tliau gytlwyrw adroddiad arno i'r Cynglior, a plias- iwyd.

-------_.._--Cadi Eondol-…

Advertising

[No title]

[No title]

Ivheilfyidd sgelfn yn 1/1…

P-ESam (A-.f-il - e: U

Pcrtlif.etiiwy.

Ehcs/fcol.

---------....--............,,'…

Advertising

[No title]

[No title]

----------:.r.-...iimactbyddol…

Advertising

DIFFYG ARIANOL TRWM.

----------4_---Icctciiaid…

[No title]

! Ca^rgybi.

Llanbedrgoch-

Llangefni

Advertising

a

Llangefni