Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

HYSBYSIADAU ENWADOL. DAIJKR BYTw.-Bydd yn hyfrydwch gan y Cyhoeddwyr osod i fewn yn rhad Hysbysiadau I am Gyfarfodydd Chwarterol, Cyfarfodydd Or- deinio a Sefydlu, a Chymanfaoedd Sirol. Am bob math avail o Hysbysiadau fjnwadol, megis Newid Cyfeiriad, Newid Ysgrifennydd yr Bg- torys, &c., neu Hysbysiadau eraill, disgwylir y blaendal canlynol gyda't Archeb:— I 14 o Biriau, Un tro is. 3c., a Ic. am bob tro ychwanegol. 21 eto eto is. Ic., a Cc. eto 28 eto eto is. gc., a gc. eto 35 eto eto 2s. 3c,, a is eto Os na ddonfonit blaendal gyda'r Archeb, codir y prisoedd arferol am yr Hysbysiad CYFUNDEB BRYCHEINIOG. C YNHELIR Cyfarfod Chwarterol y Cyfundeb uchod ym Methania, Merthyr Cynog, ar y dyddiau Mawrth a Marcher, Medi 28ain a'r 29aio. Yn y Gynhadledd prydnawn ddydd Mawrth darllenir papyr gan Mr D. Jones, Y.B., Talgartb, ar Y gwaith Cenhadol yn ei berthynas Ag Eglwysi y Sir.' Tra- ddodir pregeth yr Ysgol Sol gan y Parch D. Lloyd, Owmrhos. Rhydd yr eglwys wahoddiad cynnes i weinidogion y Cyfundeb ac eraill- Dri,s yr eglwys, TREVOR J. WILLIAMS, Gweinidog. CYFUNDBB DWYREINIOL DINBYCH A FFWNT. C Y N HELIR Cyfarfod Chwarterol y Cyfundeb uchod ym Mryn Seion, Brymbo, nos Fawrth a dydd Mercher, Hydref 26ain a'r 27ain Bydd y Gynhadledd am 10.30 bore Mercher, o dan lywyddiaeth Mr Johu Roberts, Rhos. Pregethir yn ystod y cyfarfodydd gan y Parch W. Daniel, Tanyfron, ar I Yr Eglwys a'i chyfle yn yr argyfwng presennol yn ein gwlad a'r Parch J. Milton Thomas, Froncysyllte, ar I Yr Ysgol Sul.' T. E. THOMAS (Ysg. protein.). CYFUNDBB ARFON. QYNHELIR Oyfarfod Chwarterol y Cyfundeb uchod yn Gerizim, Llanfairfechan, dydd Mercher, Hydref 13eg. Oyferfydd y Gynhadledd am 10 o'r gloch y bore. Dymnnir ar i'r eglwysi gofio am eu cyfraniadau arferol. Trefriw. HENRY JONES, Ysg. CYMANFA SIR GAERNARFON, 1916. QYNHELIR yr uchjd yn Abersoch, ar y dyddiau lau a Gwener, Mehefin laf a'r 2il. Disgwylir i wasanaethu y Parchn Ben Davies, D.D., Castell- newydd Emlyn H. Elvet Lewis, M.A., Llundain Peter Ptice, B.A., D.D., Rhos a J. J. Williams, Treforria. E. T. EVANS, y*8sn' HENRY JONES, ago. CYFUNDBB GORIABWIN MORGANNWG QYNHBLIB Oyfarfod Chwarterol y Cyfundeb uchod — yn y Dunvaiit, nos Fercher a dydd lau, Hydref 6ed a'r 7fed, Bydd y Gynhadledd bore lau am 10 30 o'r gloch. Darllenir papyr yn y Gynhadledd gan y Parch J. Rhys Price, Rhydyfro, ar yr I Aelod Eglwysig.' Pregethir ar y pwnc, 'Ail-ddyfodiad Oriat,' gan y Parch E. J. Edwards, Cwmbwrla. J. HYWEL PARRY, Ysg. SABM, BIRCHGROVB, LANSAMET' OYNHELIB Cyfarfodydd Ordeinio Mr B. P. Davies, o Goleg Aberhonddu, i weinidogaeth yr eglwys uchod, Mercher ac lau, Hydref 13eg a'r 14eg. Ceir hysbysiad pellach am drefn y cyfarfodydd. Dros yr eglwys, J. GREGORY, Ysgrifennydd. CYFUNDBB CYMRBIG MYNWY. • QYNHELIR Cyfaifod Chwarterol y Cyfundeb uohod ym Mynyddislwyn, nos Fawrth a dydd Mercher, Medi 28ain a'r 29ain. Disgwylir y Parchn T. Rees, Sirhowi, a Fred Jones, B.A., B.D., Rhymni, i bregethu ar y pynciau-y naill ar bwnc yr eglwys- 6 Safle a dyledswydd yr Eglwys mewn rbyfel fel y presennol,' a'r Hall ar bwnc y Gynh!tdlodd-i Moesol- deb yr Efengyl.' Darllenir papur yn y Gynhadledd bore yr ail ddydd gan y Parch R, H. Samuel, Tredegar, ar Gyfriuiaeth mewn Orefydd.' R. E. PEREGRINE, Yag. CYPUNDBB DQHBUOL MORGANNWG. QYNHELIR Cyfarfod Chwarterol y Cyfundeb uchod ym Mryn Seion, Tonmawr, nos Fercher a dydd lau, Medi 22ain a'r 23ain. Bydd y Gynhadledd bore dydd lau am 10.30 o dan lywyddiaeth y Parch R. E. Williams, ResolveD, yn yr hon y darllennir papur ar hanes yr gchoo yn y lie gaa Mr Daniei Williams, Pregethir yn ystod y cyfarfodydd gan y Parch W. Washington Jones, Y stradfellte, ar I Ddyledowddd yr Eglwys yn wyneb yr argyfwng presennol.' Darperir llety y noeon gyntaf i frodyr o bellter, ond danfon gair prydlon i'r gweinidog, R. 0. EVANS, Ysg, CYFUNDBB MBIRION. C YNHELIR Oyfarfod Chwarterol y Oyfundeb uchod yn lbenezer, Trawsfynydd, ar y dyddiau lau a Gwener, Medi 30ain a Hydref laf. Pregethir nos lau yn Ebenezer, Jerusalem a Phenystryd. Y Gynhadledd am 10 30 dydd G weiaer, alr Parch D. Roberts, Llan- drillo, i roddi aDerchiad ar Y pwysigrwydd o roddi lie amlycach i brif athrawiaethau crefydd.' Pregethir gan y Parch H. Jones, Towyn, ar Berthynas Duw yn Ei Ragluniaeth a bywyd tymhorol dyn.' Brynbowydd. GEORGE DA VIES, Ysg. CYMANFA MALDWYN, 1916. BYDD y Gymanfa nesaf yn Penarth, ger Llanfair- caereinion, ar y dyddiau Mercher a lau, Mehefin 21ain a'r 22ain. I wasanaethu disgwylir y Parchn H. Eifed Lewis, M.& Llundain; Ben Davies, Pant-teg Gwilym Rees, B.A., Merthyr a D. J. Lewis, B.A., Tumble. Ceir ychwaneg o fanylion eto. E. WNION EVANS, Ysg, CYFUNDBB GOGLBDD MORGANNWG. CYNHELIR Cyfarfod ChwaTterol nesaf y Oyfundeb yn Gwernllwyn, Dowlais, nos Fercher a dydd lau, Hydref 6ed a'r 7fed. Disgwylir y Parch J. B. Davies, Abercwmboi, i bregethu ar y pwnc-c Yr Eglwys fel cyfrwng hanfodol yn achubiaeth y byd.'a'r Parch T. Thomas, Noddfa, ar 4 891 Genhadol yn hanfodol i lwyddiant ysbrydol eglwys.' Disgwylir anerchiad y Parch Jacob Thomas ar ei waith yn gadael y Gadair ao hefyd anerchiad gan y cenhadwr enwog, y Parch Robert Griffith, Madagascr, yr hwn ar hyu o bryd a gynrychiola Cymru yn y Ty Cenhadol yn Llundnin, Hirwaun. E. WERN WILLIAMS, Ysg. CYMANFA MYNWY 1916. C YNHELIR y Gymanfa nesaf ynglyn a'r Oyfuudeb Cymreig yilg Ngharmel, Cendl, ar y dyddiau Mercher ae lau, Mehefln 28ain a'r 29ain, pryd y pregethir gan y Parohn O. Stanley Jones, Caernarfon, a'r Parch Elfed Lewis, M.A., Llundain, ycghyda rhai o weinidogion y Cyfundeb. Oeir manylion pellach eto. CYFUNDBB KON. CYNHELIR Cyfarfod Ohwarterol y Cyfundeb uohod yu Bethel, Cemnes Bay, Llun a Mawrth, Hydref lleg a'r 12fed. Pwyllgor y Gymdeithas Gartrefol am 10.30 bore y dydd cyntaf, a'r Gynhadledd am 1.30 y prydn&wc. Darllenir papur yn y Gynhadledd gan y Parch R. P. Williams, Oaergybi, ar 'Yr Ysgol Sabothol.' Cemaes Bay. J. S. EVANS, Ysg. CYMANFA UNEDIG BRYCHBINIOG A MAESYFED, 1916. C t NHELIR y Gymanfa uchod y tro nesaf yn Hay ar y dyddiau Mawrth a Mercher, Mi 23&in a'r 24ain, 1916. DAVID LLOYD, Ysg. KESOLVBN. C YNELIR Cyfarfod Ordeinio Mr W. J. Williams (Coleg Oaerfyrddin) yn ei fam-eglwys, Jerusalem, Resolven, ar ei ymadawiad i gymeryd gofal eglwys yn Collie, Gorllewin Awstralia, dyddiau Llun a Mawrth, Medi 20fed a'r 21ain. Trefn y Oyfarfodydd :-Nos Lun, am 6 30, pregethir gan y Parch J. Edwards, Castellnedd. Prydnawn dydd Mawrth, am 2 o'r gloch, cyfarfod ordeinio. Llywyddir gan y Parch gloch, Williams, y gweindog Gofynir y gofyniadau R, E. arferol gan y Parch A. Evans, Owmgwrach; offrymir yr urdd-weddi gan y Parch R. O. Evans, Melincrythan; traddodir siars i'r gweinidog gan y Parch R. E. Williams; a thraddodir anerchiad (yn Saesneg), ar ranlOymdeitbas Genhadol y Trefedigaethau, gan y Parch A. G. SJeep Nos Fawrth, pregethir gan yr Athro J. 0. Stephen, B.A., B.D, a'r Parch E. Keri Evans, M.A., Caerfyrddin. Rhoddir gwahodd- iad cynnes i'r frawdoliaeth ac eraill i'r cyfarfod. R E. WILLIAMS. CYPUNDBB CYMRBIG PBNFRO. C YNHELIR Cyfarfod Chwarterol y Oyfundeb uohod yn Felindre ar y dyddiau Mawrth a Mercher, Hydref 12fed a'r 13og. Cynhadledd am 2 o'r gloch y dydd cyntaf. Ar ol gorffen a'r gwaith arferol, agorir ymddiddan gan Mr Benjamin Davies ar Ysbrydol- rwydd Crefydd.' Bore dydd Mercher pregethir gan y Parch G. Higgs, B A., Whitland, ar Orist a'r Werin.' Diolcha y Parch J. C. Rees, D.D am air yn brydlon oddiwrth y rhai oil fwriadact fod yn bresennol, fel y gallo drefnu cerbydau i'w cyfarfod yn Crymych neu Trefdraeth. Gobeithir gweled y frawdoliaeth ynghyd yn gryno ar yr achlysur. D. WILLIAMS, Ysg. CYMANFA MEIRION, 1916. CYNHELIR yr uchod yn Arthog ar y dyddiau Mercher a lau, y 7fed a'r 8fed o Fehefin. Y pregethwyr ydynt y Parchn D. Stanley Jones, Caer. narfon R. Gwylfa Roberts, D.Litt, Llanelli; Peter Price H.A., D.D., Rhos; a'r Prifathraw Thomas Rees, M.A., Bangor. GEORGE DAVIES, Ysg. CYFUNDEB GORUvBWINOI* DINBYCH A FFLINT. Y NHELIR Cyfarfod Ohwarterol y Oyfundeb uchod ym Mhwllglas, ar y dyddiau Mercher a lau, Hydref 6ed a'r 7fed Bydd y Gynhadledd am 10.30 o'r gloch bore lau. Am ddau o'r gloch y prydnawn cynhelir Gyfeillach Grefyddol; mater, Hawliau'r Ysgol Sabothol, y Cyfarfod Gweddi, a'r Gyfeillach ar yr Eglwys,' Pregethir ar y Genhadaeth' gan y Parch W. James, Sarn ac ar fliter o ddewisiad yr eglwys yn y lie gan Mr G. J. Griffiths, Rhyl. Taer erfymiir ar i'r cynrychiolwyr gofio am gasgliad blyn- yddol yr eglwysi tuag at dreuliau y Oyfundeb. Boed i'r frawdoliaeth ddod yn gryno i'r cyfarfodydd. Prestatyn. BEN WILLIAMS, Y ag. CYFUNDBB JlALDWYN QYNHELIR Cyfarfod Chwarterol nesaf y Cyfundeb uchod yn Aberhosan ar y dyddiau Iau a Gwener, Hydref 21ain a'r 22ain. Y Gynhadledd am 2 o'r gloch y dydd cyntaf. Pregethir ar y pynoiau-gan y Parch T. Rowlands, Madagascar, ar Y Genhadaeth,' a'r Parch S. Roberts, Llanbrynmair, ar Rwymedigaeth Aelodau Cretyddol i fynychu yr Ysgol SuI.' Bydd cerbydau yn owrdd y tlêu sydd yn cyrraodd Machyn- Heth 10.46 bore lau, a disgwylir i'r brodyr a fwriadant fod yo bresennol i ddanfon gair i'r perwyl hynny i'r Parch W. Thomas, y gweinidog, erbyn Hydref 16fed. E. WNION EVANS, Ysg. CYFUNDBB DWYREINIOL MORGANNWG. QlNHELIii Cyfarfod Chwarterol nesaf y Cyfundeb uchod yn Salem, Llwyoypis, nos Fercher a dydd lau, Hydref 6ed a'r 7fed. Pregeth bos Fercher gan y Parch J. Hughes, Blaengarw, ar I Ddirwest.' Am 10.30 bore dydd lau pregethir gtlu y Parch T. Gwilym Joues, B.A., Treoes, ar 'Le y Beibl ym Mywyd Tevrnas.' Y Gynhadledd am ddau o'r gloch, pryd y disgwylir anerchiad gan y Cadeirydd, y Parch T. Hughes, A.T.S., Oaerdydd, wrth ymadael o'r gadair. Rhoddir gwahodddiad cynnes i'r boll frawdoliaeth. T. O. JENKYN, Gweinidog, DALIER SYLW. PWYSIG. Byddwn ddiolchgar i'n Gohebwyr an? eu sylw i'r a Cyfarwyddiadau canlynol. I. Anfoner pob adioddiad o newydd- ion lleol, cyfarfodydd, galwadau, cynhadl- eddau, Cyfarfodydd Chwarterol, &c., yn uniongyrchol i'r Swyddfa. 2. Ond anfoner pob 'llythyr i'r Gol- ygydd,' llenyddiaeth i'w hadolygu, a gohebiaethau i 'Golofn yr Eglwys' yn syth iddo ef- j 7 GLYNRHONDDA STREET, CARDIFF. WIN. CENNAD HEDD. PRIS DWY GBINIOG YN Y MIS Golygydd. Parch. J. JONES, Merthyr RHIFYN MEDI, 1915 OYNHWYSIAD. Y diweddar Baroh Thomas Lewis, Berea, Penfro (gyda darlun), gan y Parch John Lewis, Blaen- yooed, Conwyl. Y Gytfes Bryderus, gan y Parch Arthur Jones, B.A., Ynysybwl. Cleddyf yr Ysbryd, gan J. J. Yr Arlunydd Difai, gan Dyfnallt. Geneth a'i Thad, gan Clwydwenfro. Robert Japheth, Gwern-y-Sais (1821-1914)-gyda darlun- gan y Parch O. Lloyd Owen, Pontypridd. Cofnodion Misol-Blwyddyn o Ryfel-0 Liege i Warsaw-Calondid y Sefyllfa Gyffredinol-Mesur Gohiriad yr Eglwys yng Nghymru-Yr Eisteddfod Gonedlaethol ym Mangor-Marwolaetb a Chladd- edigaeth yr Henadur E. H. Davies, Y.H., Pentre. T6n—' Nantgwyn.' Colofn yr Adroddwr-Divid Livingstone, gan y Parch D. Morgan Davies, Y Llyfrfa, Abertawe. Nodiadau Llenyddol. Y Wers Sabothol, gan y Parch D. Eurof Walters, M.A., B.D., Abertawe. tizrw gael oddiwrth Ddoabarthwyr yr Hglwril, ara o -=I gwyddwr Itorthyr Tydfi.