Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

HYSBYSIADAU ENWADOL. jOaliKR Svrw.-Bydd yn hyfrydwch gan y Cyhoeddwyr osod i fewn yn rhad Hysbysiadau am Gyfarfodydd Chwarterol, Cyfarfodydd Or- deinio a Sefydlu, a Chymanfaoedd Sirol. Am bob math at all o Hysbysiadau Enwadol, megis Newid Cyfeirlad, Newid Ysgrifennydd yr Bg- hvys, &c., neu Hysbysiadau eraill, disgvvylir y blaendal canlynol gyda'r Archeb I-t o Eiriau, Un tro is. 3c., a Ie. am bob tro ychwanegol. 21 eto eto is. ic., a Sc. eto 28 eto eto is. gc., a gc. eto 35 eto eto 2S. 3c, a is eto Os na ddonfonii blaendal gyda'r Archeb, codir y prisoedd arferol am yr Hysbysiad EGLWYS BETHANIA, MERTHYR VAI,E. QYNHELIR Cyfarfod Sefydlu y Parch J. T. Rogers (gyLt o Pentrechwyth, Abertiwe) yn weinidog ar yr eglwys uchod, dydd Ian, Medi 30aiD. Trefn y eyfairfodydd -Am 10.313 o'r gloch, pregethir gau y Parch W. Davies, Llandeilo. Am 2, y Cyfarfod Sefydlu, o dan lywyddiaeth y Parch Jacob Jones, Merthyr (ls-Gadeirydd yr U udeb), pryd y siaredir gan weinidogion y cyich ac eraill. Am 6.30, pregethir gan y Parchn E. Aman Jones', B A Oeinewydd, a W. Davies, Llandeilo. Croesaw cynnes i bawb. SALEM, BIRCHGROVE, LLANSAMLET. {"^YNHELIR Cyfarfodydd Ordeiuio Mr B. P. Davits o Goleg Aberhondati, i weinidogaeth yr oglwys uchod, Mercher ac lau, Hydref 13eg a'r 14eg, Nos lercher, am 6.30, pregethir gan y Parch D. D. Walteis, Oastellnewydd Emlyn, a thriddodir Siars i'r Eglwys gan y Parch M. G. Dawkime, Treforris. Dydd lau, am 10.30 y bore, pregethir ar 4 N«t<ir Eglwys gan y P.ifatbraw T. Lewis, M.A., B.D. Am 2 o'r gloch y prydnawn, Cyfsrfod Ordeinio, o dan lywydd- iaeth y Parch J. U. Parry, Llansamlet. flolir y Owestiyrau gan y Parch D. G. Richards, Trob-iros; ofTrymir yr Urdd-weddi gan y Parch J E. Joies, Sciweu a thraddodir Siars i'r Gweinidog gan y Pa-eh B. Davies, D.D., Oastellnewydd Einlyn. Cymerir t han gan gyfeillion eraill. Nos lau, am 6.30, pregethir gan y Parchn Ben Davies, Pant-teg. a B. Davies, D.D., Oastellnewydd Emlyn. Rhoddir gwahoddiad cynnes i bawb. Darperir Uuniaeth i ymwelwyr. J. GREGORY, Ysgrifennydd. CYFUNDEB MEIRION C YNHELIR Cyfarfod Ohwarterol y Oyfundeb uchod yp Ebentzer, Trawsfynydd, ar y dyddi&a lau a Gwener, Medi 30ain a Hydref laf. Bydd y Gy nhadl- edd am 2 o'r gloch dydd lliu, a'r Parch D. Roberts, Llandrillo, yu rhoddi anerchiad ar Y pwysgrwydd o roddi lie amlycach i brif athrawiaethau crefy.id.' Pregethir gan y Parch H. Jones, Towyn, ar Berth- ynas Duw yn Ei Ragluniaeth â bywyd tymhorol dYIJ.' Brynbowydd. GEORGE DAVIES, Ysg. CYFUNDEB BRYCHEINIOG. QYNHELIR Cyfarfod Chwarterol y Cyfundeb uchod ym Methania, Merthyr Cynog, ar y dyddiau Mawrth a Meccher, Medi 28ain a'r 29aiii. Yn y Gynhadledd prydnawn ddydd Mawrth darllenir papyr gan Mr D. Jones, Y.H., Talgartb, ar 'Y gwaith -Cenhadol yn ei berthynas Ag Eglwysi y Sir.' Tra- ddodir pregeth yr Ysgo! Sul gan y Parch D. Lloyd, Owmrhos. Rhydd yr eglwys wahoddiad cynnes i weinidogion y Cyfucdeb ac eraill- Dros yr eglwys, TREVOR J. WILLIAMS, Gweiiiidog. CYFUNDEB DWYRRINIOL DINBYCH A PPIOINT. QYNHELIR Cyfarfod Chwarterol y Cyfundeb uchod ym Mryn Seion, Brymbo, nos Fawrth a dydd Marcher, Hydref 26ain a'r 27ain Bydd y Gynhadledd am 10.30 bore. Mercher, o dan lywyddiaeth Mr John Roberts, Rhos. Pregethir yn ystod y cyfarfodydd gan y Parch W. Daniel, Tanyfron, ar Yr Eglwys a'i chyfle yn yr argyfwng presennol yn ein gwlttd a'r Parch J. Miiton Thomas, Froscysyllte, ar I Yr Ysgol Sul.' 11 T. E. THOMAS (Ysg. pro tem.). CYFUNDEB ARFON. QYNHELIR Uyfarfod Uhwarterol y Cyfundeb uchod yn Gejizira, Llanfairfechan, dydd Mercher, Hydref 13eg. Cyferfydd y Gynhadledd am 10 o'r gloch y boie. Dymunir sr i'r eglwysi goflo am eu oyfraniadau arferol. Trefriw. HENRV JONES, Ysg. CYMANFA UNEDIG BRYCHEINIOG A MAESYFED, 1916. C Y NHELIR y Gymanfl\ uchod y tro nesaf yn Hay ar y dyddiau Mawrth a Mercher, Mai 23ain a'r 24ain, 1916. DAVID LLOYD, Ysg. CYFUNDEB GORIAEWIN MORGANNWG OYNBELIR Cyfarfod Chwarterol y Cyfundeb uchod yn y Dunvact, nos Fercher a dydd lau, Hydref 6ed a'r 7fed. Bydd y Gyuhadledd bore lau am 10 30 o'r gloch. Darlleoir papyr yn y Gynhadledd gan y Parch J. Rhys Price, 'Rhydyfro, ar yr I ALelcd Eglwysig.' Pregethir ar y pwnc, Ail-ddyfodiad Orist: glln y Parch E. J. Edwards, Cwmbwrla, J. HYWEL PARRY, Ysg. CYFUNDEB CYMRBIG MYNWY. QYNHELIR Cyfasfod Chwarterol y Cyfundeb uchod ym Mynyddisiwyn, nos Fawrth a dydd Mercher, Medi 28ain a'r 29ain. Disgwylir y Parchn T. Rees, Sirhowi, a Fred Jones, B.A., B.O., Rhymni, i bregethu ar y pyucian-y naill ar bwnc yr eglwys- 9 8afle a dyledswydd yr Eglwys mewn rbyfel fel y presennol,' a'r Hail ar bwnc y Gynhadledd-I Moesol- deb yr Efeniyl., Darllenir pspur yn y Gynhadledd bore yr ail ddydd gan y Parch R, H. Samuel, Trodegar, ar Gvfrinia-th mewu Orefydd.' R. E. PEREGRINE, Ysg. CYMANFA MALDWYN, 1916. DYDD y Gymanfa cesaf yn Peuarth, ger LUnfair- chereiníon, ar y dyddiau Mercher a lau, Mehefln 21ain a'r 22ain. I wasanaeihu disgwylir y Parchn H. Eifed Lewis, iq. A., Lluridain; Ben Davies, Pant teg Gwilym Rees, B.A., Merthyr a D. J. Lewis, B. A., Tumble. Ueir ychwaneg o fanylion eto. E. WNION EVANS, Ysg, CYFUNDEB GOGLBDD MORGANNWG. C) YNHELIR Cyfarfod Chwatterol nosaf y Cyfundeb yn Gwemilwyn, Dowlais, ncs For,-her a dydd lau, Hydref 6dd a'r 7fed. Disgwylir y Parch J. B. j Davies, Abercwinboi, i bregethu ar y pwtic—1 Yr Eglwys feS cyfrwug hanfoiol ya achubiaeth y byd/a r Parch T. Thomas, Noddfa, ar I S61 Genhadol yn I haufodol i lwyddsant ysbrydol eglwys.' Disgwylir ) anerchiad y Parch Jacob Thomas ar ei waith yn gadael y Gadair; ac hefyd anorchiad gan y cenhadwr enwog, y Parch Robert Griffith, Madagascar, yr hwn sr hya o bryd a gytirychiola Oymru ya y Ty Cenhadol yn Llundnic. Hirwaun. E. WEBN WILLIAMS, Ysg. CYMANFA MYNWY 1916. YNHELIR y Gymanfp. nesaf yngtyn &'r Cyfundeb Cymreig yng Ngharmel, Ceudl, ar y dyddiau Mercher ac lau, Mehefin 28aiu a'r 29ain, pryd y pregethir gan y Parchn Stanley Jones, Cieruarfon, a'r Parch Elfed Lewis, M.A., Llundain, yughyda rhai o weinidogion y Cyfundeb. Ceir manyliori pellach I eto. CYFUNDBB MON. I C V NHELIR Cyfarfod Chwarterol y Cyfundeb uchod yn Bethel, Cem^es Bay, LInn a Mawrth, Hydref lleg a'r 12fed. Pwyllgor y Gymdeithss Gartrefol am 10.30 bore y dydd cyntaf, a'r Gynhadledd am 1.30 y prydnawn. Darllenir papar yn y Gynhadledd gan y Parch R. P. Williams, Oaergybi, ar 'Yr Ysg-ol Sabothol.' Cemaes Bay. J. S. EVANS, Ysg. CYFUNDBB CYMREIG PBNFRO. C YNHELIR Oyfarfod Chwarterol y Oyfundeb uchod yn Feliodre ar y dyddiau Mawrth a Mercher, Hydref 12fed a'r 13eg. Cynhadledd am 2 o'r gloch y dydd cyntaf, Ar ol gorffen a'r gwaith arferol, agorir ymddiddan gan Mr Benjamin Davies ar f sbrydol. rwydd Crefydd.' Bore dydd Mercher pregethir gan y Parch G. Higgs, B A., Whitlaad, ar Orist a'r Werin.' Diolcha y Purch J C. Rees, D.D am air yn brydlon oddiwrth y rhai oil fwriadant fod yn bresennol, fel y gallo drefnu cerbydau i'w cyfarfod yn Crymych neu Trefdraeth. Gobeithir gweled y frawdoliaeth ynghyd yn gryno ar yr achlysur. D. WILLIAMS, Ysg. CYFUNDEB DWYRBINIOI* MORGANNWG. p VNHELIR Cyfsrfod Cbwarterol nesaf y Oyfundeb uchod yn Salem, Llwynypitt, nos Fercher a dydd Ian, Hydref 6ed a'r 7fed. Pregeth nos Feroher gan y Parch J. Hughes, Blaengarw, ar I Ddirwest.' Am 10.30 bore dydd lau pregethir gin y Parch T. Gwilym Jones, B.A., Treoes, ar 'Le y Beibl ym Mywyd Teyrnas.' Y Gynhadledd am ddau o'r gloch pryd y disgwylir acerchiad gan y Oadeirydd, y Parch T. Hughes, A.T.S., Caerdydd, wrth ymadael o'r gadair. Rhoddir gwahodddiad cynnes i'r boll frawdoliaeth. T. 0. JENKYN, Gweinidog. CYMANFA SIR GAERNARFON, 1916. ("QYNHELIR yr uch jd yn Abersoch, ar y dyddiau Iau a Gwener, Mehefin laf a'r 2(1. Disgwylir i was^naethu y Parchn Ben Davies, D.D., Castoii- newydd Emlyn; H. Elvet Lewis, M.A., Llundain; Peter Piice, B.A., D.D., Rhos a J. J. Williams, Treforris. E. T. EVANS, fsgu. HENRY JON S, S L sgn. CYFUNDEB GORLLEOL DINBYCH A FFLINT. C YNHELIR Cyfarfod Chwarterol y Cyfundeb uchod ym Mhwllglas, ar y dyddiau Meroher a Iau, Hydref 6ed a'r 7fed Bydd y Gynhadledd am 10.30 o'r gloch bore Iau. Am ddan o'r gloch y prydnawn cynhelir Oyfeillach Grefyddol; mater, I Hawliau'r Ysgol Sabothol, y Oyfarfod Gweddi, a'r Gyfeillach ar yr Eglwys.' Pregethir ar y Genhadaeth' gan y Parch W. James, Sarn ac ar fster o ddewisiad yr eglwys yn y lie gan Mr G. J Griffiths, Rhyl. Taer erfynnir ar i'r cynrychiolwyr gofio am gasgliad blyn- yddol yr eglwysi tuag at dreuliau y Oyfundeb. Boed i'r frawdoliaeth ddod yn gryno i'r cyfarfodydd. Prestatyn. BEN WILLIAMS, Ysg. CYFUNDEB MALDWYN QYNHELIR Cyfarfod Chwarterol nesaf y Cyfundeb uchod yn Aberhosao ar y dyddiau lau a Gwener, Hydref 21ain a'r 22ain. Y Gynhadledd am 2 o'r gloch y dydd cyntaf. Pregethir ar y pynciau—gan y Parch T. howIaBds, Madagascar, ar I Y Genhadaeth,' a'r Parch 8. Roberts, Llanbrycmair, ar 'Rwymedigaeth Aeiodau Crefyddol i fynychu yr Ysgol Sui.' Bydd cerbydau yn cwrdd y ti gu Bydd yn cyrraold Machyn- lleth 10.46 bore lau, a disgwylir i'r brodyr a fwriadtint fod yn bresenDol i ddaufon pair i'r perwyl hynny i'r Parch W. Thomas, y gweinidog. erbyn Hydref 15fed. E. WNION EVANS, Ysg. CYMANFA MEIRION, 1916. C YNHELIR yr uchod yn Arthog ar y dyddiau Mercher a lau, y 7fed a'r 8fed o Fehefin. Y pregethwyr ydynt y Parchn D. Stanley Jones, Caer- i arfon R. Gwylia Roberts, D. Litt, Llauelli; Peter Price ,,A,, D.D., Rhos; a'r Prifathraw Thomas R es, M.A., Bangor, GEORGE DAVIES, Yeg. CENNAD HEDD. PRIS DWY GEINIOG YN Y MIS Golygydd, Parch. J. JONES, Merthyr RHIFYN MEDI 1915 oynhwysiap, Y diweddar Barch Thomas Lewis, Beres, Penfro (eyda darluu), gan y Parch John Lewis, Blaen- yooed, Conwyl Y Gyffes Bryderus, gan y Parch Arthur Jones, B.A., Ynysvbwl. Cleddyf yr Ysbryd, gan J. J. Yr Arlunydd Difai, gan Dyfnallt. Geneth a'i Thad, gun Olwydwenfro. Robert Japheth, Gwern-y-Sais (1821-1914)-gyda darlun- gan y Parch O. Lioyd Owen, Pontypridd. Cofnodicn Misol-Blwyddyn o Ryfol-0 Liege i Warsaw-Calondid y Sefyllfa GytJredinol- Masur Gohiriad yr Eglwys yng Ngbymru-Yr Eisteddfod Genedlaethol ym Alangot,-Mai wolaeth a Obladd- edigaeth yr Henadur E. H. Davies, Y.B., Peitre. T6u—< Nantgwyn.' Colofii yr Adroddwr-Divid Livingstone, gan y Parch D. Morgan Davies Y Llyfrfa, Abeitawe. Nodiadau Llenyddol. Y Wers Sabothol, gan y Parch D. Eurof Walters, M.A., B.D., Abertawe. gael oddiwrth Ddosbarthwyr yr Bglwysl, non o Bwyddfa'r I Tyiit," Merthyr Tydft!. Meddyginiaeth Ddyogel AT Anhwylderau'r Croen a'r Gwaed Os ydych yn dyoddef oddiwrth nnrhyw afiechyd sydd yn codi oddiar anmhuredd y gwaed, megys ECZEMA SCROFULA, GWENWYN Y GWAED, CLWYFAD o unrhyw natur, CHWYDDIADAU OROENOL OLUNIAU DOLURUS, ORYDOYMALAU, GOUT, Ao., dylech brofi gwerth Clarke's Blood Mixture y Gwaed Burydd ao Adferydd bydenwog. Gwarentir glirio y Gwaed oddiwrth pob anmhuredd sydd yn OODi oddiwbth BOB AOHOS, ac y mae yn rhydd oddi. wrth bobpetb sydd yn niweidiol i'r cyfansoddiad mwyaf gwanaidd i un o'r ddau ryw, o fabandod hyd henain t Miloedd o dystiolaethau o bob parth o'r byd. Oddiwrth yr holl Fferyllwyr a'r Ystordai, 2s c y botel. Gofynwch am Clarke's Blood Mixture Gvvuwcs BVKLYCHIADAU Diwbrth