Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn t1 1J t""1 '?' ,h ¡. JJ ..4. ,c.. '1 r-r ° Georges C%EORGES Georges §  a f GPieloe ragned s ^««)) 1HM| Pile and g § Gravel piic Gravel g g' Pills* Pills. g '-J n R ydwyf wedi edrych dros gannoedd 0 lawysgrifau IJ liSJfe gwreiddiol a dderbyniwyd gan Mr. E. George, rH Y 1?? Hirwaun, yn dwyn tystiolaeth o berthynas i'r n gwelliantau a ddygwyd oddiamgylch drwy offerynoliaeth J-l ei < Pile and Gravel Pills,' Y mae ysgrifenwyr y llythyrau J:1 hyn yn unfrydol yn tystiolaethuam ryfeddol rmweddau t-f peleni Mr George, Ystyriwyf y bwndel tystiolaethau a y osodwyd ger fy mron yn brawf hollol foddhaol fod Mr Q George drwy ei ddarganfyddiad wedi bod yn foddion i D liniaru poenau tyrfa liosog o ddioddefwyr P. E. 0 WILLIAMS, J.P. for the Counties of Brecon and fj Glamorgan. T-f Wele ddetholiad bychan o'r <??o6? Uawysgrifau j? gM?-e??oJ' y cyfeirir atynt yn y llythyr uchod H Yr wyf wedi bod yn defnyddio eich Pile and Gravel ?? Pills, ac yr wyf yn priodoli fy hirhoedledd (96 o flyn- S yddau o oed) i fesur helaeth i'r ymarfriad yr wyf wedi ei n wneud ohonynt. Mae ganddynt weithrediad unrbywiol n ar y cyfansoddiad; a thra mae eu heffeithiau yn bynod n iachusol, ni wnant beri unrhyw anghyfleusdra o gwbl. nGallaf yn onest eu cymeradwyo.' H Mr allasai roddi i chwi dystleb ardderchog; am J-l dri mis bu yn yr ysbyty yn D-; ac er fod tri o D feddygon yn gweini arno, yr oedd yn gwaethygu bob dydd. ? Oddiar hynny bu yn cymeryd eich peleni, ac y mae erbyn ? hyn yn agos bod yn iach LI Yr wyf wedi cymeryd blychaid neu ddau o'ch pei ?em. d amhrisiadwy-peleni at y Piles (No. 3 Pills), ac yr wyf yn n galonog yn tystiolaethu i'w rhinwedd arbennig, ac yu mawr n ddymuno i eraill wybod am dpnynt. Gellwch wneud {=} defnydd o'm henw ac unrhyw berson ddymuna wybod- }? aeth belaethach am y peleni rbinweddol hyn, bydd yn dda CI gennyf gyfleu iddo ffeithiau, nid yn unig am danaf fy hun, ond am ereill hefyd un yn neilltuol, yr hwn ni chymerodd n ond pedair o'ch peleni.' £ } Cefais flych aid o'ch peleni (No. 1) i gymdoges. Cafodd H leshad dirfawr oddiwrthynt. Dywed eu bod, nid yn unig 0 yn werth gini y blwch, ond yn werth gini y belen, wrth Q ystyried y daioni dirfawr wnaethant. Eich peleni chwi II ydyw yr unig feddyginiaeth mae fy mam a minnau wedi r-r eu cymryd er's blynyddau, ac yr wyf wedi perswadio  dwseni i'w cymryd, ac y maent oU"yn meddwl nad oes H meddyginiaeth gyffelyb iddynt. Y mae un person yn yr d ystryd hon wedi ei gaethiwo i'w wely er's deg mis danfon- n wyd am flychaid o'ch peleni, ac y mae yn gwella yn gynym T? Digwyddais fod yn talu ymweled &'m gwlad enedigol :=? tua blwyddyn a hanner yn ol. Yr oeddwn ar y pryd yn y dioddef yn echrydus oddiwrth y piles. Yr oeddwn wedi n clywed cymaint am eich meddyginiaeth fel ag y gelwais yn n eich masnachdy, a phrynais ddau flychaid o'ch peleni. ? Ymhen pedwar diwrnod yr oeddynt wedi atal y gwaedu, a W chyn pen pythefnos yr oeddwn wedi cael fy hollol wella, ac 1} nid wyf wedi cael unrhyw boen byth oddiar hynny. Dygais J—I ddwsin a hanner o'ch peleni i'r Unol Dalaetbau, ac ymhob □ man He y cawsant eu gwasgaru, ni cblywais am fethiant n yn unrhyw achos.' _-="=-=_cM Yr wyf fi wedi cael fy ngwella. Cefais esmwythdra ar 0 ol y dognau cyntaf o'ch peleni. Maent yn hynod dda f—f hefyd mewn achosion o ddiffyg treuliad. Gall pob un p? sydd yn dioddef oddiwrth y piles a'r gravel gael gwellhad ri drwy eich peleni, pa un a fyddant wedi bod yn dioddef am El wythnosau, misoedd neu flynyddoedd. 1::I Y mae yn dda gennyf eich hysbysu fod fy nghwsmer- ri iaid yn siarad yn uchelacb nag erioed am eich peleni. Mae r Ihwer wedi eu gwella fu yn dioddef oddiwrth y piles a'r pj gravel am ugain mlynedd.  'Nid oes eisiau i chwi ddigalonni, er fod eich meddyg Q yn eich rhoddi i fyny. Ar ol bod dan driniaeth feddygol 0 am dymor, a dioddef poenau arteithiol, anogwyd fi i t?-f wneud prawf ar eich peleni. Rhoddodd un blychaid ryddhad i mi, a gwnaeth yr ail fy llwyr wella. Rhoddais J:[ ychydig beleni i gyfaill-capten llong—ac y mae yntau H hefyd wedi gwella ar ol cael ei boeni am amser hir.' t:I Bydd i mi deimlo byth yn ddiolchgar i chwi. Chwi yw £ -r yr unig un sydd wedi cyffwrdd a?m dolur. Bftm o dan C? driniaeth feddygol am bum mlynedd. Ymben ychydig L4 amser ar ol cymeryd eich peleni (No. 3), diflannodd y IH piles.' H Yr ydwyf wedi profi eich peleni (No. 3) yn amhris- 0 iadwy. Nid wyf yn gwybod am ddim yn debyg iddynt H fel meddyginiaeth ryddhaol. Yr wyf wedi bod yn awyddus i ysgrifennu atoch er datgan fy niolchgarwch i 1—1 chwi. Yr ydych mewn gwirionedd yn gymwynaswr i'r dioddefydd.' n Yr wyf yn fy 77 mlwydd oed, ac os nad yw eich peleni Q wedi ychwanegu at feithder fy nyddiau (canys y mae t:I hynny yn hollol yn Haw Duw), y maent wedi cyfranu JU llawer at fy nghysur a'm mwynhad. Yr wyf yn n priodoli fy hirhoedledd, dan fendith Duw, i'ch peleni I.1 chwi.' t-if 'Ar ol rhoddi prawf teg i'ch peleni, mae'r canlyniad J-\ wedi bod yn hynod. foddhaol. Nid oes gennyf yr un Ei amheuaeth mewn dwyn tystiolaeth i'w rhinweddau arben- 0 nig; a thrwy eich dyfais yr ydych wedi profi eich hun jpj yn gymwynaswr i laweroedd.' r-j Tua phymtheg mlynedd yn ol, pan yn Wolverhampton (Lloegr), darfu i fy ngwraig wneud defnydd o'ch peleni, a t-1 darfu iddynt actio yn wyrthiol arni. Mae fy merch yn JJ dioddef yn fawr yn bresennol. A wnewch chwi ddanfon t:I dau flychaid iddi 1' n Y MAE Y FEDDIGINIAETH WERTHFAWR HON I'W CHAEL N MEWN TRI FFURF. J:1 No. 1.—<yeor?6? Pile and Gravel Pills (label wen) H No. 2.—6'eo?e'a Gravel jP? (Me? ?s). ci ?. 3.—6'co?6? 7't? for the P?M (?6e? ?oc? ). t:I Gwerthir y PELENI Byd-glodus hyn ymhob man mewn El Blychau 1? a 2/9 yr un; gyda'r Post am 1/2 a 2/10. g GOGHELWCH DWYLLWYR! a fST Gofynnwch yn eglur am GEORGE'S PILLS, a J:1 gwelwch eich bod yn eu cael. I:1 ri J:1 g PERCHENOG: J. E. GEORGE, M.R.P.S., HIRWAUN, ABERDAR. a Bnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnngnnnnnnnnnn "11..1.11. Tn.a witTTius 10 ftnHs INAPrthvrIL Ltd-. vu ea Ewvddfa. at a 22F.Glebelaod. Mcrtbyiifydil.