Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Tysteb i'r Parch J. Hywel Thomas, Trefgarn, Penfro. y MAE'R Parch J. Hywel Thomas, Trefgarn, I T Penfro, wedi penderfynu ymddiswyddo o ofal gweicidogaethol eglwysi Trefgarn, Penyowm a Paran, Ar ol 36 mlynedd o fugeiliaeth lwyddiannus. Nid yw ei iechyd cystal ag y dymunai fod, ac y mae yn teimlo fod y cylch yn rhy eang iddo wneud cyfiawnder a i swydd, so felly y mae wedi dod i'r penderfyniad i ymddeo) o'r weinidogaeth sefydlog. Dyma gylch cyntaf ei weinidogaeth, ac y mae'r eglwysi ac yntau wedi ymdoddi cymaint i'w gilydd fel y mae yn bur anhawdd dygymod & thorri yr hen gysylltiadau. Y mae'r eglwysi uchod wedi penderfynu cyflwyno i'w parchus weinidog dysteb ar ei ymadawiad, yr hyn a gymer 1e ymhen tua chwech wythuos Y maent yn credn fod smryw o gydnabod a ffrindmi Mr Thomas tuallan i gylch ei fugeiliaeth yn awyddus i daflu eu hatlingau i'r drysorfa. Pawb a ddymuaa felly, bydd yn bleser gan yr isod i dderbyn eu tanysgrifiadau. Rhaid i bob swm fod mewn llaw erbyn Hydref 16el. I GEORGE GRIFFITH, Trysorydd. Pointz Oastle, Penycwm, S.O., Haverford west. HYSBYSIADAU ENWADOL. jDaukr SVI.w.-Bydd yn hyfrydwch gan y Cyhoeddwyr osod i fewn yn rhad Hysbysiadac am Gyfarfodydd Chwarterol, Cyfarfodydd Or- deinio a Sefydlu, a Chymanfaoedd Sirol. Am bob math arall o Hysbysiadau Enwadol, megis Newid Cyfeirlad, Newid Ysgrifennydd yr 8g. lwys, &c., neu Hysbysiadau eraill, disgwylir y blaendal canlynol gyda'r Archeb:- 14 o Eiriau, Un tro Is. 3C., a 6c. am bob tro ychwanegol. 21 eto eto is. Ic., a Ic. eto 28 eto eto is. gc., a gc. eto 35 eto eto 28. 3C > a is eto Os na ddonfonit blaendal gyda'r Archeb, codii y prisoedd arferol am yrHysbysiad TABERNACL, QIIvPACH FARGOED. CYNHELIR Cyfarfodydd Ordeinio Mr Griffith John Jones, o Goleg Aberhonddu, yn weinidog ar yr eglwys uchod, Mawrth a Mercher, Hydref 19eg a'r 2 Ofed. Nos Fawrth, am 6.30, pregethir gan y Parchn D. Hughes Jones, Fochriw, a H. M. Hughes, B.A. Caerdydd. Dydd Mercher, am 10.30, pregethir gan y Prifathraw T. Lewis, M.A., B.D., ar 'Natur Eglwys.' Am 2 y prydnawn cymer yr urddiad le o dan lywydd- iaeth y Parch D. Leyshon Evans, Oalfaria, Bargoed. Holir y cwestiynau gan y Parch E. Wern Williams, ac offrymir yr Urdd-weddi gan y Parch H. A. Davies, Aberdar. Traddodir Siars i'r Gweinidog gan y Parch R. E. Davies, Llanllechid, ac i'r Eglwys gan y Parch W. Phillips, Trelyn. Cymerir rhan gan gyfeillion rraiil. Nos Fercher, am 6 30, pregethir gan y Parch R. Dennis Jones, Shotton, Oaer, yn Saesneg, a Proff. Joseph Jones, M.& B.D., Aberhonddu, yn Gymraeg. Darperir lluniaeth i'r ymwelwyr. Arfryn, Bargoed. JOHN EDMUNDS, Ysg. SALEM, BIRCHGROVE, LLANSAMLET. f^YNHELIR Oyfarfodydd OràeiLio Mr B. P. Davies o Goleg Aberhonddu, i weinidogaeth yr eglwys uchod, Mercher ac Iau, Hydref 13eg a'r Heg. Nos Fercher, am 6.30, pregethir gan y Parch D. D. Walters, Castellcewydd Emlyn, a thraddodir Siars i'r Eglwys gan y Parch M. G. Dawkins, Treforris. Dydd lau, am 10.30 y bore, pregethir ar I Natur E-,Iwys gan y Prifathraw T. Lewis, M.A., B.D. Am 2 o'r gloch y prydnawn, Cyfarfod Ordeinio, o dan lywydd- iaeth y Parch J. H. Parry, Llansamlet. Holir y Uwestiynau gan y Parch D. G. Richards, Trebanos-; offrymir yr Urdd-weddi gan y Parch J. E. Jones, Sciwen a thraddodir Siars i'r Gweinidog gan y Parch B. Davies, D. D., Castellnewydd Emlyn. Cymerir rhan gan gyfeillion eraill. Nos Iau, am 6.30, pregethir gan y Parchn Ben Davies, Pant-teg, a B. Davies, D.D., Castellnewydd Emlyn. Rhoddir gwahoddiad cynnes i bawb. Darperir lluniaeth i ymwelwyr. J. GREGORY, Ysgrifennydd. EGLWYS BWLCHYLLYN, ARFON. CYNHELIR Oyfaifod Sefydlu y Parch R. W. Jones, Cilgwyn, yn weinidog ar yr eglwys uchod, dydd Llun, Hydref lleg. Am 2 o'r gloch cynhelir y Uyfar- fod SefydluTo dan lywyddiaeth y Paroh J. M Will. iams, Penygroes, pryd y siaredir gan weinidogion y Oyfnndeb ac eraill. Am 7 o'r gloch pregethir gan y Parchn J. Rhydderch, Pwllheli, a Morgan Price, Uhwilog. Rhoddir gwahoddiad a chroesaw gwresog i bawb, D. LLOYD PARRY, Ysg. I 0. W. JONES, Ysg. Pwyllgor y Oyfundeb. CYFUNDEB DWYRBINIOI* DINBYCH A FFLINT. CYNHELIR Oyfarfod Chwarterol y Oyfundeb uchod ym Mryn Seion, Brymbo, nos Fawrth a dydd Mercher, Hydref 26ain a'r 27ain. Bydd y Gynhadledd am 10.30 bore Mercher, o dan lywyddiaeth Mr John Roberts, Rhos. Pregethir yn ystod y cyfarfodydd gan y Parch W. Daniel, Tanyfron, ar Yr Eglwys a'i chyfle yn yr argyfwng presennol yn ein gwlad a'r Parch J. Milton Thomas, Froncysyllte, ar Yr Ysgol Sul.' T. E. THOMAS (Ysg. pro tern,), CYFUNDEB ARFON. CYNHELIR Oyfarfod Chwarterol y Cyfundeb uchod yn Gerizim, Llanfairfechan, dydd Mercher, Tachwedd 3ydd. Oyferfydd y Gynhadledd am 10 o'r gloch y bore. Dymunir ar i'r eglwysi gofio am eu cvfraniadau arferol. Trefriw. HENRY JONES, Ysg. CYMANFA MALDWYN, 1916. BYDD y Gymenfft nesaf yn Penarth, ger Llanfair- caereinion, ar y dyddiau Mercher a lau, Mehefin 21ain a'r 22sin. I wasanaethu disgwylir y Parchn H. Elfed Lewis, M.A., Llundain Ben Davies, Pant-teg Gwilym Rees, B.A., Merthyr a D. J. Lewis, B. A., Tumble. Oeir ychwaneg o fanylion eto. E. WNION EVANS, Ysg, CYMANFA MYNWY 1916. CYNBELIR y Gymanfa nesaf yngtyn &'r Cyfundeb Cymreig yug Ngharmel, Cendl, ar y dyddiau Mercher ac Iau, Mehefln 28ain a'r 29aia, pryd y preg-ethir gan y Parchn n. Stanley Jones, Caernarfon, I a'r Parch Elfed Lewis, M.A., lilund-tid, yrghyda rhai o weinidogion y Cyfundeb. Oeir manylion pollech etc. j CYPUNDBB CYMREIG PBNFRO. CYNHELIR Oyfarfod Chwarterol y Oyfundeb uchod yn Felindre ar y dyddiau Mawrth a Mercher, Hydref 12fed a'r 13eg. Gynhadledd am 2 o'r gloch y dydd cyntaf. Ar ol gorffen a'r gwaith arferol, agorir ymddiddan gan Mr Benjamin Davies ar Ysbrydol- rwydd Crefydd.' Bote dydd Mercher pregethir gan y Parch G. Higgs, B A., Whitland, ar Orist a'r Werin.' Diolcha y Parch J. 0. Rees, D.D am air yn brydlon oddiwrth y thai oil fwriadant fod yn bresennol, fel y gaHo drefnu cerbydau i'w cyfarfod yn Crymych neu Trefdraeth. Gobeitbir gweled y frawdoliaeth ynghyd yn gryno ar yr achlysur. D. WILLIAMS, Ysg. CYFUNDBB MALDWYN I CYNHELIU Cyfarfod Chwarterol nesaf y Cyfundeb uchod yn Aberhosan ar y dyddiau Iau a Gwener, Hydref 21ain a'r 22ain. Y Gynhadledd am 2 o'r gloch y dydd cyntaf. pregethir ar y pynciau—gan y Parch T. Kowlands, Madagascar, ar I Y Genhadaeth,' a'r Parch S. Roberts, Llanbrynmair, ar 6 Rwymedigaetb Aelodau Orefyddol i fynychu yr Ysgol Sul.' Bydd cerbydau yn cwrdd y tt 6n sydd yn cyrraedd Machyn- lleth 10.46 bore Iau, a disgwylir i'r brodyr a fwriadant fod yn bresennol i ddanfon gair i'r perwyl hynny i'r Parch W. Thomas, y gweinidog, erbyn Hydref 15fed. Parch W. Thomasv y gweinlw-do ?II ON EVANS, Ysg. EBENEZER, CEFNCOEDYCYMER. ("^YNHELIR Cyfarfodydd Ordeinio Mr J. Seymour Rees, (Aberaeron), o Goleg Coffa Aberhonddti. I i weinidogaetb yr eglwys uchod nos Fercher a dydd lan, Hydref 20fed a'r 21ain. Ceir manylion pellach etc. W. WILLIAMS, Ysg. CYFUNDBB MON. CYNHELIR Cyfarfod Ohwarterol y Cyfundeb uchod yn Bethel, Cemaes Bay, Llun a Mawrth, Hydref lleg a'r 12fed. Pwyllgor y Gymdeithas Gartrefol am 10.30 bore y dydd cyntaf, a'r Gynhadledd am 1.30 y prydnawn. Darllenir papar yn y Gynhadledd gan y Parch R. P. Williams, Caergybi, ar 'Yr Ysgol Sabothol.' Cemaes Bay. J. S. EVANS, Ysg. CYMANFA UNEDIG BRYCHEINIOG A MAESYFED, 1916. C't NHELLR y Gymanfa ucbod y tro nesaf yn Hay ar y dyddiau Mawrth a Marcher, Mai 23ain a'r 24ain, 1916. DAVID LLOYD, Ysg. CYMANFA SIR GAERNARFON, 1916. CYNHELIR yr uchid yn Abersoch, ar y dyddiau Iau a Gwener, Mehefin laf a'r 2il. Disgwylir i waaauaethu y Parchn Ben Davies, D.D., Castell- newydd Emlyn j H. Elvet Lewis, M.A., Liundain I Peter Price, B.A., D.D., Rhos a J. J. Williams, Treforris. E. T. EVANS, ") Yegn. HENRY JONESJ??"?' CYMANFA MEIRION, 1916.. pYNHELIR yr uchod yn Arthog ar y dyddiau Mercher a Ian, y 7fad »'?• 8fed o Fehefin. Y pregethwyr ydynt y Parchn D. Stacley Jones, Caer. larfon; R. Gwylia Robsrts, D.Litt, Llanelli; Peter Price U.A., D.D., Rhos a'r Prifatbraw Thomas Rtoes, M.A., Bangor. GEORGE DAVIES, Yeg. DALIER SYL W. PWYSIG. Byddwn ddiolchgar i'n Gohebwyr aID eu sylw i'r Cyfarwyddiadau canlynol. i. Anfoner pob adioddiad o newydd- ion lleol, cyfarfodydd, galwadau, cynhadl- eddau, Cyfarfodydd Chwarterol, &c., yn uniongyrchol i'r Swyddfa. 2. Ond anfoner pob 'llythyr i'r Gol- ygydd,' llenyddiaeth i'w hadolygu, a gohebiaethau i Golofn yr Eglwys' yc syth iddo ef- J7 GLYNSHONDDA STREET, CARDIFF. GOL. CENNAl) HEDI). PRIS DWY GEINIOG YN Y MIS Golygydd, Parch. J. JONES, Merthyr RHIFYN HYDREF, 1915 UYNHWYSIAü, Y Parch D. Emrys James, Pontypridd (gyda darlun), gan y Golygydd. Cysuron Duw i'w Bobl, gan W. D. Grisiau Dyrchafiad, gan John Robeits, Capel Seion, Drefach. Anwyldeb a Nerth. OOfDodion Misol-Pryder ynghylch Rwsia-Oynhull- iad Undeb Masnach ym Mryste—Cyfarfyddiad y Seiiedd-Gorfodaeth Filwrol- Ymddiswyddiad y Parch R. J. Campbell, M.A.- Y Gyllideb. Y Golofn Farddonol-Olwen Puw, gan Merthyrfab Colofn yr Adroddwr—Suddiad y Lusitania, gan Parcwyson, Aberdar. Y Wers Sabothol, gan y Parch D. Eurof Walters, M.A., B.D., Abertawe. aael oddiwrth Ddosbarthwyr yr Bglwyal, neu 0 Swyddfa'r I Tyot," Merthyr Tydffl. Meddyginiaeth DdyogeJ AT Anhwylderau'r Croen a'r Gwaed Os ydych yn dyoddef oddiwrth unrhyw afiechyd syad yn codi oddiar anmhuredd y gwaed, megys ECZEMA SCROFULA, GWENWYN Y GWAED, OLWYFAD o unrhyw natur, OHWYDDIADAU CSOENOL OLUNIAU DOLURUS, ORYDOYMALAU, GOUT, &o., dylech brofi gwerth Clarke's Blood Mixture y Gwaed Burydd ao Adferydd bydenwog. Gwarentir I glirio y Gwaed oddiwrth pob anmhuredd sydd yn CODI ODDIWRTH BOB AOHOS, ac y mae yn rhydd oddi- wrth bobpetb sydd yn niweidiolilr cyfansoddiad mwyaf gwanaidd i un o'r ddau ryw, o fabandod hyd henain t Miloedd o dystiolaethau 0 bob parth o'r byd. Oddiwrth yr holl Fferyllwyr a'r Ystordai, 2s Sc y botel. Gofynwch am Clarke's Blood Mixture GWYLIWCH B»BX-YCHJA»At7 DXWKKT3,