Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

3 erthygl ar y dudalen hon

Undeb Ysgolion AnnibynwyrI…

Rhestrau Manwl, Canlyniadau a Chanllawiau
Dyfynnu
Rhannu

Undeb Ysgolion Annibynwyr I Edeyrnion. ADRODDIAD YR YMWEDWYR, 1912-15. Yn ystod ein tair blynedd fel Ymwelwyr bitolii ddwywaith ymhob Ysgol yn yr Undeb, a chaw- som bob sirioldeb gyda'r gwaith ac wrth ei adolygu a threfnu adroddiad, hoffem gadw hyd ganol y ffordd, heb wyro ar y naill law i feio pawb a phopetli, nag ar y llaw arall ganmol yn ormodol. A thra yn parchu ac edmygu hen uodweddion Ysgol Sul Cymru, ni fyddwn rhy geidwadol i nodi ambell fai ac awgrymu gwell- iantau cyfatebol i ofynion yr oes. Ac heb ym- restru dan faner na hen na newydd,' hoffem dderbyn a gwerthfawrogi y goreu yn y ddwy, canys disgleiried yng ngolwg ein Duw ni oedd marwor yr allor bridd a goleuni llachar cyflawn- der datguddiad y dyddiau diweddaf hyn.' PRESENOLDEB. I Drwg gennym addef nad yw y presenoldeb mor gyson ag y disgwyliem iddo fod, er nad allwn olrhain dirywiad arbennig yng nghyfnod y tair blynedd diweddaf. Y mae un neu ddwy o'r Ysgolion wedi cynhyddu, a dwy arall wedi lleihau ond gellir priodoli'r lleihad i golli teulu- oedd o'r eglwysi hynny, tra y dywedwn am y mwyafrif eu bod ddoe a heddyw yr un,' yn lied sefydlog yn eu ffyddlondeb neu anffyddlondeb, yn ol eu harfer. Wrth edrych dros ein nodiadau gwelwn a ganlyn (defnyddiwn y llythrennau yn lle enwi'r Ysgolion) A. Dan ddosbarth cyian ar ol. B. Y dosbarth hynaf—5 o 9 yn absennol. C. Dosbarth y merched ieuainc yn anweledig. D. Dosbarth y gwragedd—dros yr banner yn absennol. I Nid yw y cytriion dderbynmr ar y taflenni dau-fisol yn hollol gywir gan rai Ysgolion. Dylai y nifer ar burned llinell y daflen, sef yr holl aelodau,' fod yn gyfartal a'r nifer sydd ar y pedair llinell gyntaf, sef athrawon, athrawesau, plant dan 13eg oed, ac ysgolheigion eraill.' Er cael cymhariaeth glir o ffyddlondeb y gwahanol Ysgolion, cyfrifwn y cyfartaledd presenoldeb yn ol y cant oddiwrth 11 o'r taflenni sydd wrth law :— Betws 87 Xdaudderfel 61 Corwen .78 Faerdref. 58 Soar 76 Glyndyfrdwy .52 Cynwyd 74 Llandrillo 50 Bethel 69 Tre'rddol .44 Rhydy wern 62 Credwn fod cyfartaledd presenoldeb yr ysgol- ion dyddiol yn tra rhagori arnom iii a phaham y mae gwell ufudd-dod i ddeddf orfodol Brenin Prydain nag yng ngwasanaeth gwirfoddol Brenin y nefoedd ? Wedi nodi diffygion, efallai fod disgwyliad cyf- reithlon am ychydig gynghorion ac awgrymiadau mewn adroddiad fel hyn. Anawdd iawn symud ymlaen—y mae gafael ffurf a thraddodiad yn gryf iawn. Nid ydylll yn honni gwreiddioldeb i unrhyw awgrymiad, ond hoffeni uno golwg glir ar y delfrydol a gallu i ymwneud a'r ymarferol felly nid doeth gwthio dim ar unrhyw Ysgol, ond gadael i farn leol, a'u gwybodaeth well o'u ham- gylchiadau eu hunain, benderfynu eu cwrs ymhob man. Ond gallwn ddweyd ein bod wedi cael rhydd- ymddiddan ac ymgynghoriad ag amryw-o ben- defigion yr Ysgol yn yr Undeb, a phlethir eu gwahanol gynghorion ynghyd trwy wahanol adrannau adroddiad eich Ymwelwyr. Ynglyn a phresenoldeb cawn y cymhellion canlynol i. Yr arolygwr yn recruiting agent. 2. Yr athrawon, ac i gyflwyno adroddiad cy- hoeddus o'u gwaith. Gwneir felly yn un o'n hysgolion mwyaf llewyrchus. 3. Athraw a disgybl ynghyd. 4. Y disgyblion eu hunain. 5. Ymweliad cyffredinol yn achlysurol. 6. Rhestr o'r absennol i'r gweinidog bob mis. 7. Ymweled ar y Sul hefyd a'r claf ddigwydd fod yn methu dod, i ddenu cariad i'n clymu wrth ein gilydd, nes byddwn mewn brys am weled y Saboth yn dod er nnvyu cyd-drafod gwirioneddau dwyfol. Anawdd pwysleisio gormod ar ftyddlondeb os anffyddlon i'r Ysgol, anffyddlon i'n gwersi; a bydd ein gwybodaeth o'r Gair yn adwyog iawn -adnod yma ac adnod acw-a'r cymesuredd priodol ar goll—gwybodaeth anghyflawn fydd yn gam a'r Datguddiad ac a'u lieuei d iau ein â'r Datguddiad ac â'll heneidiau eit11 hun air: VR ADRODD A I, I, AN. Barna eich Ymwelwyr fod gaii ein Hundeb lawer o le i wella yn yr adrau hon o'r gwaith, yn enwedig yn y dosbarthiadau ieuainc, pan y mae y cof yn afaelgar a'r amser yn fanteisiol i drysori'r Gair. Ofnwn fod tuedd i'n camarwain yn llyfrau cyfrifon y llafur cawsom amryw ael- odau yn y cylch wedi rhoi i lawr 5 neu. 6 o adnodau ac wrth ofyn am ail-adroddiad, yr oedd yn amlwg mai casgliad o hen adnodau adroddwyd am flynyddoedd oeddynt. Creclwn na ddylid cyfrif Yn y dechreuad yr oedd y Gair,' a'r cyffelyb, fel llafur presennol dosbarth- iadau 12 i 15 oed. Synnwyd ni mewn un Ysgol wrth glywed dosbarth o ddynion mewn oed yn adrodd rhannau helaeth o'r Ysgrythyr yn rhag- orol iawn Ymdaenodd penwynni drostynt,' ond nis gwyddent yn eu cysylltiad a dysgu allan.' Ond-.ac' ymhell y bo'r ond (chwedl Mynyddog)—yr oeddynt wedi syrthio i gyffred- inedd tlawd erbyn yr ail dro y cawsom y fraint o ymweled a hwynt. Rhaid mai rhoddi ei ffrwyth yn ei bryd yr oeddynt, ac nad oedd yn bryd yr ail Sul y buom yno. Awgryma eicli Ymwelwyr y diwygiadau can- 1. Yr athraw (hyd y inae n bosibl) i wrando ar adnodau y plant. 2. Rhyw awdurdod ymhob Ysgol- -yn Arol- ygwr, Cwrdd Athrawon, neu Athraw—i drefnu adrannau neilltuol i'w dysgu. 3. Yr Undeb Ysgolion i baratoi taflenni ar gyfer blwyddyn y Maes Llafur, yn nodi yr adnodau neu y penodau ddylul eu hadrodd. Na adawer yr leuenctyd yn cldi-arweiniaa, 1 ddysgu unrhyw adnod, facli neu fawr (fach y rhan amlai) a ddigwydd ddal eu llygaid wrth redeg yn frysiog drwy y Salmau, and eu tywys i ddysgu mewn trefn ac yn eu cysylltiadau pri- odol, fel ag i gael golwg iawn ar yr hen Feibl, ac i'r llafur yna droi yn ganllawiau i'w bywyd ysbrydol yn y dyfodol pan ar ddibyn ami i glogwyn sydd yn yiuylu y daith. Yr oedd yn dda gennym glywed ambell i ddos- barth yn adrodd rhannau o'r Maes Dlafur yr oedd hynny yn sicrhau y newydd-deb yr ydym yn ymgyrraedd ato, ynghyda threfn gryno a chyfaddas yn y llafur. | (T'w barhau).

Gogtedd Gwyr.I

I Treffynnon.