Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn a "').r-;¡, Ü I:I ° Georges ORGE'S Georges n § Pile and (P,^GH) 1— Pile and 8 I g Gravel PILLS Gravel 8 g Pills. Pills. H _uh_ J:1 amR ydwyf wedi edrych dros gannoedd o lawysgrifau — gwreiddiol a dderbyniwyd gan Mr. E. George, rI—~f I Hirwaun, yn dwyn tystiolaeth o berthynas i'r III gwelliantau a ddygwyd oddiamgylch drwy offerynoliaeth 0 ei < Pile and Gravel Pills.' Y mae ysgrifenwyr y llythyrau ft hyn yn unfrydol yn tystiolaethu am ryfeddol rinweddau npeleni Mr George. Ystyriwyf y bwndel tystiolaethau a osodwyd ger fy mron yn brawf hollol foddhaol fod Mr J:1 George drwy ei ddarganfyddiad wedi bod yn foddion i □ liniaru poenau tyrfa liosog o ddioddefwyr D. E. a WILLIAMS, J.P. for the Counties of Brecon and t-? Glamorgan. y—r Wele ddetholiad bychan o'r <c<?M06<M Ilawysgrifau '? gM?e??oJ' y cyfeirir atynt yn y llythyr uchod p{ Yr wyf wedi bod yn defnyddio Bich Pile and Gravel »z Pills, ac yr wyf yn priodoli fy hirhoedledd (96 o flyn- 0 yddau o oed) i fesur belaeth i'r ymarferiad yr wyf wedi ei n wneud ohonynt. Mae ganddynt weithrediad unrhywiol J:1 ar y cyfansoddiad; a thra mae eu heffeithiau yn hynod M iachusol, ni wnant beri unrhyw anghyfleusdra o gwbl. ? Gallaf yn onest eu cymeradwyo.' J-t 'Mr allasai roddi i chwi dystleb ardderchog; am J? dri mis bu yn yr ysbyty yn D ac er fod tri o a feddygon yn gweini arno, yr oedd yn gwaethygu bob dydd. pif Oddiar hynny bu yn cymeryd eich peleni, ac y mae erbyn y hyn yn agos bod yn iach ? H Yr wyf wedi cymeryd blychaid neu ddau o'ch peleni □ amhrisiadwy-peleni at y Piles (No. 3 Pills), ac yr wyf yn I:1 galonog yn tystiolaetbu i'w rhinwedd arbennig, ac yn mawr r-r ddymuno i eraill wybod am danynt. Gellwch wneud y defnydd o'm henw ac unrhyw berson ddymuna wybod- J-* aeth helaethach am y peleni rhinweddol hyn, bydd yn dda Cf gennyf gyfleu iddo ffeithiau, nid yn unig am danaf fy hun, [J ond am ereill hefyd un yn neilltuol, yr hwn ni chymerodd r-f ond pedair o'ch peleni.' y Cefais flych aid o'ch peleni (No. 1) i gymdoges. Cafodd }? leshad dirfawr oddiwrthynt. Dywed eu bod, nid yn umg D yn werth gini y blwch, ond yn werth gini y belen, wrth Q ystyried y daioni dirfawr wnaethant. Eich peleni chwi Tf ydyw yr unig feddyginiaeth mae fy mam a minnau wedi ? eu cymryd er's blynyddau, ac yr wyf wedi perswadio ? dwseni i'w cymryd, ac y maent oil yn meddwl nad oes H meddyginiaeth gyffelyb iddynt. Y mae un person yn yr a ystryd hon wedi ei gaethiwo i'w wely er's deg mis; danfon- IJ wyd am flychaid o'ch peleni, ac y mae yn gwella yn gyflym.' t-t Digwyddais fod yn talu ymweled a'm gwlad enedigol y tua blwyddyn a hanner yn ol. Yr oeddwn ar y pryd yn J-* dioddef yn echrydus oddiwrth y piles. Yr oeddwn wedi n clywed cymaint am eich meddyginiaeth fel ag y gelwais yn n eich masnachdy, a phrynais ddau flychaid o'ch peleni. v~f Ymhen pedwar diwrnod yr oeddynt wedi atal y gwaedu, a ? chyn pen pythefnos yr oeddwn wedi cael fy hollol wella, ac | nid wyf wedi cael unrhyw boen byth oddiar hynny. Dygais O ddwsin a banner o'ch peleni i'r Unol Dalaethau, ac ymhob n man Me y cawsant eu gwasgaru, ni chlywais am fethiant IJ yn unrhyw achos.' ———————————— wyf fi wedi cael fy ngwella. Cefais esmwythdra ar [J ol y dognau cyntaf o'ch peleni. Maent yn hynod dda p~f hefyd mewn achosion o ddiffyg treuliad. Gall pob un w sydd yn dioddef oddiwrth y piles a'r gravel gael gwellhad [J drwy eich peleni, pa un a fyddant wedi bod yn dioddef am J?-J wythnosau, misoedd neu flynyddoedd. [J J Y mae yn dda gennyf eich hysbysu fod fy nghwsmer- n 1 iaid yn siarad yn uchelach nag erioed am eich peleni. Mae  J llawer wedi eu gwella fu yn dioddef oddiwrth y piles a'r £ 3 gravel am ugain mlynedd. 0 'Nid oes eisiau i chwi ddigalonni, er fod eich meddyg Jj yn eich rhoddi i fyny. Ar ol bod dan driniaeth feddygol J] am dymor, a dioddef poenau arteithiol, anogwyd fi 1  wneud prawf ar eich peleni. Rhoddodd un blychaid £ |-r ryddhad i mi, a gwnaetb yr ail fy llwyr wella. Rhoddais j-j ychydig beleni i gyfaill—capten Hong—ac y mae yntau J:I hefyd wedi gwella ar ol cael ei boeni am amser hir.' [J Bydd i mi deimlo byth yn ddiolchgar i chwi. Chwi yw J-J yr unig un sydd wedi cyffwrdd a'm dolur. Bum o dan  driniaeth feddygol am bum mlynedd. Ymhen ychydig amser ar ol cymeryd eich peleni (No. 3), diflannodd y J?—t piles.' Q 4 Yr ydwyf wedi profi eich peleni (No. 3) yn amhris- IJ iadwy. Nid wyf yn gwybod am ddim yn debyg iddynt >-r fel meddyginiaeth ryddhaol. Yr wyf wedi bod yn y awyddus i ysgrifennu atoch er datgan fy niolchgarwch i G chwi. Yr ydych mewn gwirionedd yn gymwynaswr i'r n dioddefydd.' n '¡: Yr wyf yn fy 77 mlwydd oed, ac os n?d yw eich peleni [] Ij wedi ychwanegu at feithder fy nyddiau (canys y mae L? ? j hynny yn hollol yn llaw Duw), y maent wedi cyfranu H "J1 llawer at fy nghysur a'm mwynha d Yr wyf yn ? 1 priodoli fy hirhoedledd, dan fen1ith Duw, i'ch peleni r-f chwi.' w ? Ar ol rhoddi prawf teg i'ch peleni, mae'r canlyniad p?{ wedi bod yn hynod foddhaol. Nid oes gennyf yr un U amheuaeth mewn dwyn tystiolaeth i'w rhinweddau arben- I:1 nig;, a thrwy eich dyfais yr ydych wedi profi eich hun I:1 yn gymwynaswr i laweroedd.' IJ Tua phymtheg mlynedd yn ol, pan yn Wolverhampton (Lloegr), darfu i fy ngwraig wneud defnydd o'ch peleni, a J-4 darfu iddynt actio yn wyrthiol arni. Mae fy merch yn [J dioddef yn fawr yn bresennol. A wnewch chwi ddanfon 0 dau flychaid iddi I' n Y MAE Y FEDDIGINIAETH WERTHFAWR HON I'W CHAEL N MEWN TRI FFURF. J-J No. I.-George's Pile and Gravel Pills (label wen). w No. 2.-George's Gravel Pills (label las). ci No. 3.—Georges Pills for the Piles (label gooh). J-4 -?— ——————————————————————— [] Gwerthir y PELENI Byd-glodus hyn ymhob man mewn 8 Blychau 1/3 a 3?0 yr un; gyda'r Post am 1/4 a 3/2.  GOCHELWCH DWYLLWYR! Bp} 9W Gofynnwch yn eglur am GEORGE'S PILLS, a IJ gwelwch eich bod yn eu cael. IJ a PERCHENOG: J. E. GEORGE, M.R.P.S., HIRWAUN, ABERDAR. 8 nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnannnnnnnnnnn Afgfaffedig < CfayhMddedlg gan JOSKPE WILLIAMS & Bows (Vertbyrh Etd., yo e. Swyddfa, ai a AALGLEBELAND, nertbyritydfil.