Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

2 erthygl ar y dudalen hon

BWLCHYLLYN, ARFON. I

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

BWLCHYLLYN, ARFON. I CYFARFOD SGVYDTU Y PARCH. R. W, JONES, I CILGWYN. Cynhaliwyd yr uchod dydd Llun, Hydref i ieg. Cafwyd cyfarfod dymunol, tywydd dymunol, a chroesaw dymunol gan yr ardalwyr. Pobl ddy- munol, gellid meddwl, oedd yn gwneud i fyny y gynulleidfa. Dechreuwyd trwy ddarllen a gweddio gan y Parch T. P. Williams (B), Groes- Ion. Y llywydd ydoedd y Parch J. M.Williams, Penygroes. Yn ystod ei anerchiad o'r gadair sylwodd pa mor falch ydoedd o gael llongyfarch y gweinidog a'r eglwys ar gychwyniad cyfnod newydd yn eu hanes. Ei ddymuniad pennaf ydoedd am i'r Arglwydd fendithio yr undeb, a gwneud y brawd yn bysgotwr dynion mewn gwirionedd. Gwyddai am dano fel un hoff iawn o'r afon-yn hen bysgotwr medrus a llwydd- iannus. Bu yn rhoddi gwers iddo ef yn y gelf- yddyd, cynnwys pa un ydoedd fod yn rhaid wrth aberth-gadael amryw bethau a chymryd llawer o boen os am ddod yn bysgotwr llwydd- iannus. Yr un modd am bysgota dynion '— rhaid aberthu a phoeni. Gwaith anawdd ydyw ac er ymboeni, yn ami yn methu dal, nes gofyn ohonom yn nistawrwydd y study-' Pwy a gred- odd i'n hymadrodd ? ac i bwy y datguddiwyd braich yr Arglwydd ? Gweddiwn dros y brawd a'r eglwys. Yn nesaf siaradwyd gan y brodyr canlynol :— Parch J. Jones (M.C), Hyfrydle Gair oedd ganddo ef yn enw Cyngor Eglwysi Rhyddion Talysarn. Yr oedd yn gwybod yn dda am y brawd yn bersonol. Dymunai yn dda iddo, a thrwy hynny i'r eglwys. Daioni un ydyw daioni y llall. Mae daioni i'r gwr yn ddaioni i'r wraig. Pel aelod o'r Cyngor, cafodd Mr Jones yn frawd ffyddlon ac ymroddol-yn wir, yn un o'r rhai ffyddlonaf a pharotaf i waith. Cyflawnai pob gwaith yn rhagorol, nes ennill clod yr eglwysi. Yr oedd yn ffyddlon i'w addewid. Yroeddynt yn cael dyn oedd wedi ennill ei gymeriad mewn cylch arall. Bellach, gofalwch beidio gosod anawsterau ar ei lwybr, ond cydweithredwch ag ef, gan ei fod yn meddu ar gymeriad mor rhag- orol. Parch W. Williams (M.C), Talysarn Yr oedd ei faich ef yndrwm iawn: cario yr oedd ddymun- iadau da Cyngor cyfan—y Cyngor goreu yn y wlad. Yr oedd ganddo barch dwfn i'r brawd, felly braiut iddo ef oedd cario'r baicli. Diolch am gyfarfod fel heddyw, pe ond i ddangos ein cydymdeimlad fel eglwysi a'n gilydd. Mae ambell i eglwys am weinidog iddi ei hun ond dyma'r Cilgwyn yn eich cymeryd i mewn mewn modd handy iawn. Yr wyf yn canmol y Cilgwyn am hynny. Profa eich bod yn medru cyd-dynnu. Eglwys sydd yn ddall i'w hanghenion yw eglwys heb weinidog. 'Does dim cydymdeimlad yn bodoli cydrhwng brawd sydd yn dod nos Sadwrn ac yn dychwelyd yn ol fore Llun ag unrhyw eglwys. Ennill yw gweinidog i ardal ac hefyd i eglwys. Cewch yn eich gweinidog newydd frawd gwrol, parod i sefyll drosoch fel gwarch- eidwad ac i ddadleu yn gryf o'ch plaid ar Fwrdd Llywodraethol yr Ysgol Ganolraddol. Ond y mae yn ennill ysbrydol-a dyna'r ennill fwyaf. Cydweithredwch ag ef, cyd-dynnwch ag ef, a beirniadwch ef—ond gofalwch weddio drosto yn gyntaf. Mr John Williams, Cilgwyn Daeth yno ar ran eglwys y Cilgwyn fel diacon hynaf yr eglwys. Yr oedd yn cyflwyno Mr Jones fel un oedd wedi cael deg mlynedd o brofiad yn y Cilgwyn, a pheth go lew ydyw milwr a thipyn o 61 training arno. Credaf ei fod yn gymwys i frwydro dros ei Waredwr. Digon cymylog yw hi heddyw,' ond yr ydym yn ymyl y dydd. Gwelaf fod yma gapel hardd llanwer y ty a dynion sanctaidd. Os daw yr amser i ymadael, gobeithio y bydd y teimladau goreu yn bodoli. Dydd sefydlu yw heddyw-diwrnod cyflogi megis gobeithio fod y Meistr mawr yma yn cyflogi. Yr oedd yn cofio cychwyniad yr achos yn y Cilgwyn, ac yr oedd amryw y pryd hynny yn ofni y canlyniadau. Bu ef mewn hen gorlan defaid yn ami iawn yn gweddio am i'r Arglwydd gofio'r achos—ac mae yr achos heddyw'n fyw. Mr John Thomas, Pisgah Gofyn yr oedd y Llywydd am air. Da fuasai ganddo fedru dweyd llawer mewn gair, Yr oedd yn falch fod Mr Jones yn dod i ofalu am yr achos-brawd mor wrol a phrofiadol. Rhowch y parch goreu iddo siar- adwch yn dda am dano yn y teulu, yn neilltuol yng nghlywedigaeth y plant. Peidiwch torri calon am eich bod yn eiddil-yr ydych ar y mynyddoedd. Gofalwch am undeb tyn, ac yr ydych yn sicr^o^wneud rhywbeth.ohoni. Mr D. Lloyd Parry, Bwlchyllyn Gair oedd ganddo ef ar ran eglwys Bwlchyllyn fel ysgrif- ennydd yr eglwys o'r cychwyniad. Yr oeddynt fel eglwys yn llawenhau wrth weled y dydd wedi dod i sefydlu gweinidog ar yr eglwys. Buont yn hiraethu am ei weled. Bu cyfnod goleu iawn yn hanes yr eglwys, ond oherwydd iselder mas- nach daeth cwmwl du i'r ffurfafen. Bron torri calon yn ami ond cawsorn gefnogaeth unol eglwysi'r cylch, a nerth oddiuchod, nes daeth gwawr ar yr achos. Gofalodd y Cyf undeb yn ardderchog am yr achos. Bellach ein dymuniad fel eglwys ydyw llwyddiant i'n gweinidog. Wedi canu emyn, gweddiwyd yn afaelgar iawn gan y Parch J. Rhydderch, Pwllheli. Parch W. Ross Hughes, Borthygest Pur anfynych y byddaf yn myned oddicartref, yn neilltuol pan yr efengylir cymaint ar gynildeb y dyddiau hyn. Ond deuthum heddyw i galonogi fy nghyfaill. Wedi blynyddoedd lawer o adna- byddiaeth, mae fy syniad yn uchel am dano. Gwnewch yn fawr o'ch gweinidog nid bowio iddo a dangos rhyw anrhydedd fel pe buasai yn wahanol i rhywun arall, ond am ei fod yn wein- idog. Trwy wneud yn fawr ohono y daw y fendith. Mynnwch werth eich arian, eich llafur a'ch pryder. Da gennyf ei weled yn dod yma, pe ond er mwyn y plant. Mae cadw cyfarfod gyda chwech o blant yn talu yn dda bydd yn gyfrwng bendith i'r plant gall eu gosod ar ben y ffordd, a thrwy hynny leihau eich pryderon. Gadewch i'r plant gael y syniad uchaf am dano fel cenhadwr i Iesu Grist, a gwnewch eich goreu i gario y genadwri i'w calonnau. Mae Mr Jones yn un o'r ychydig hynny fedr gadw cynulleidfa rhag cysgu yn odfa ddau o'r gloch. Y diweddar Mr Jones, Llanbedrog, a'ch gweinidog newydd a minnau oedd yn mcdru gwneud hynny yn y Cyf undeb. Parch R. J. Parry (W), Penygroes: Teimlaf yn falch o gael dod i fyny i ddweyd gair am fy nghyfaill. Yn wir, cynghorwyd fi i ddod gan wraig weddw dlawd, am fod Mr Jones wedi dadleu ei hachos ac wedi bod yn ffeind. wrthi. Yr wyf yn gwerthfawrogi y cyfaill; mae ganddo ddynoliaeth iach, a phob tro y cefais ei gwmni ni osoclodd argraff sal o gwbl. Cefais ef yn ddyn diwenwyn. Hoffwn i r undeb fod yn un hir a gwlithog, er fy mod fel gweinidog Wesla yn hen stager mewn symud. Peidiwch torri ei galon peidiwch cadw eich geiriau caredig am dano hyd ddydd ei angladd peidiwch son byth a hefyd. am yr hoelion wyth.' Cofiwch fod yr hoelion sydd ar y maes heddyw yn gweddu'n iawn i blanciau modfedd.' Cewch yn eich gweinidog frawd, nid swyddog yn unig. Dywedir am y swyddog rhagorol Smith-Dorrien ei fod yn bobl- ogaidd iawn ymysg y milwyr, a hynny am y rheswm, wedi iddynt fod mewn brwydr galed, dywedai wrth y bechgyn dewr, Dismiss,' gan ychwanegu, Thank you, my men.' Dyna'r brawd yn y swyddog. Parch W. Walters, Gosen Yr oedd Mr Jones yn hen gyfaill iddo er's blynyddoedd. Cawsant y fraint o newid pulpudau rhagor nag unwaith. Caiff ei sefydlu i fod o wasanaeth i'r eglwys a'r ardal. Daw yma i wneud gwaith. Mae ynddo ddigon o benderfyniad a gonestrwydd. Gonest- rwydd ydyw safon y gwaith i fod. Cewch ef yn frawd ddywed ei feddwl heb ofni y canlyniadau. Mae Un mwy nag ef yn ei ddisgwyl yma y mae yma heddyw, ac fe fydd yma eto. Pob bendith ydyw fy nymuniad. Parch Morgan Price, Chwilog: Gobeithio y bydd yr undeb yn un llwyddiannus a chadarn. Gof- alwch am ddau beth-cydymdeimlad a'r weinid- ogaeth, ac awyrgylch ffafriol iddi fyw a thyfu. Fe ddisgwylir iddo ef fod yn llawn cydymdeimlad, gan mor eang yw ei gylch, ac fe ddylai yntau gael cydymdeimlad. Gwaith lied anawdd ydyw dod o hyd i'r gwirionedd-ansefydlogrwydd yr oes yn ei gwneud yn anawdd gwaith anawdd iawn yw ei gyhoeddi, ac anhawddach fyth ei fyw. Fedrwch chwi ddim deall neb, os heb fod yn cydymdeimlo ag ef. Fedr yr eglwys ddim deall y gweinidog heb hynny. Os ceir cydymdeimlad, gall y feirniadaeth fod yn drom, ond yn gywir serch hynny. Bydded i'r awyrgylch fod yn ffafriol i osod yr argraff oreu ar y plant am y gweinidog newydd. Bydd y plant fel y rhieni. Da chwi, diogelwch yr argraff oreu. Ffurfiwch yn y cartrefi awyrgylch ffafriol, tebyg i dy Cornelius-daeth angel yno. Tenant duwiol, ac nid y ty, sydd yn tynnu'r angel a chydym- deimlad a'r pethau goreu ddaw a'r angel o hyd i'r ty. Parch Glyn Davies, Llaniestyn Daeth ef o bellter ffordd, o Leyn draw, i ddangos ei ochr ac i ddweyd gair am ei gyfaill. UY mae yn breg- ethwr rhagorol, yn wleidyddwr gwych, ac yn ddadleuwr cwyn y weddw. Nis gwn am dano fel bugail ceir bugail da yn ami, ond corach o bregethwr. Beibl agored fydd ganddo gofalwch am galonnau agored. Y mae yn ddigon galluog i ddod o hyd, i'r angel mewn adnod os metha weithiau, peidiwch beio, Mae yma. ddiacon iaid rhagorol am ddadleu yn ein cynadleddau byddwcl1 yr un mor ragorol gyda'r 'Amen.' Parch T. Lloyd, Rhostryfan: Mae gennym dir teg i longyfarch ein brawd. Rhoesoch alwad i un fu yn ffyddlon iawn i chwi ymhob cylch mae hynny yn argoeli yn dda at y dyfodol Dyma fe yn cael galwad, nid o ben draw y byd, ond oddiwrth bobl sydd yn ei ymyl ac yn ei adnabod. Efe yw eich gweinidog cyntaf nid priodi gweddw y mae, ac mewn perygl o glywed son am y gwr cyntaf yn ami. Caiff ef lonydd oddiwrth son am yr hen weinidog.' Fe fydd yn arweinydd i chwi, ac nid nurse. Peidiwch disgwyl iddo dyiliiti Haw hyd eich pen os llwyddwch i'w gael i wneud hynny, bydd yn un o'r blunders mwyaf yn eich hanes. Meith- rinwch gariad ar ddechreu eich byw. Credwch ynddo fel cyfaill-dyna'r ffordd i gael y fendith. Dywedaf eto, meithrinwch gariad, a meddyliwch yn fawr ohono. Diweddwyd cyfarfod bendithiol iawn gan y Llywydd. Derbyniwyd gair oddiwrth y Parchn W. J. Nicholson, Porthmadog H. Davies, Abererch T. Williams, Capel Helyg J. Mostyn, Abersoch R. M. Edmunds, Llanbedrog E. T. Evans, Morfa Nefyn J. R. Evans, Hebron D. R. Williams, Dowlais; E. Owen, B.A., Bontnewydd; R. J. Morgan, Ffynnonbedr; J. W. Edwards, Tabor David Griffith, Bethel a'r Mri D. R. O. Prytherch, M.A., a W. Elias Williams, Pen- ygroes-y ddau frawd diweddaf yn anfon rhodd- ion haelionus at yr achos yn ogystal a Mr J. Ivor Jones, Gosen. Yii yr hwyr pregethwyd gan y Parchn J. Rhvdderch a Morgan Price, y capel yn orlawn. Gohebydd.

Advertising