Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Y GOLOFN FARDDONOL. [Djmuiixr ar y Beir<lo aiiiou en oynyrchioii i UlygyJd y Farddnniaeth. y Parch J, 0. Williams (Pedro), 217, Pror-cot-road. Fairfield, Liverpool "J u_ Cymerndwy —1' Odlau Hiraeth.' Tonyrefail, Y Storm,' 4 Y Noson Serenog,' Priodas Eur- aidd Mr Daniel Price a'i Briod TONYREFAIL, GER LLANTRISANT. TONYREFAIL, trwyn yr hufed,-a brodir I ysbrydion awen Mawrheir ewm rwyr cymen, Ac amryw ach Cymry hen. Llantrisant. WILLIAM JOHN. ODLAU HIRAETH Er cof annwyl am Miss Nellie Davies, merch y Parch a Mt-s D. L. Davies. Gwmparc, yr hon a huviodd yn yr leslt Gorffennaf dlweddaf. Machhulodd ei haul a hi eto yn ddydd.' Y NBWYDD trwm, galarns, Barlysodd bedd ein bron Ein calon sydd yn gwaedu Wrth geisio sylweddoli Y ffaith briTddglwyfus hon Paham, 0 chwerw elyn, Y sethraist dan dy droed Yr annwyl, deg flodouyn, Fu'n harddu dol a dyffryn, Yn saith at hugain oed ? Oalounau hoff bsrth'nasau, A gwiw gyfeiliion In, A drowd yn ffrydiau dagran, Pan safent uwcb priddellau Oer wely Nellie gu. Pwy fedrai beidio wylo Am un mor hardd ei gwedd- Eu bannwyl un yn huno Mewn hun rhy drom 'i'w deffro, Ar waelod tywyll fedd Ei thymer fwyn, garuaidd, A'i gwylaidd wyneb lIon, A heulai drwy bob owmrii, Adlonni a sirioli Calonnau pawb wnai hon. Er hyn, ein dagrau droant Yn her anthemau byw, Wrth feddwl iddi groesi Yr afon ddofa dan ganu, Yng nghwmni'i Cheidwad gwiw. Os cafwyd bedd i guddio Ei marwol babell glai, Ni chuddia'r bedd na'r oesau Ei bywyd Ilawn rbinweddau- Mae hwnnw yn parhau. I'w theulu hoff a'i heglwys Yn Soar mwy nid yw,— Ond melus ydyw cofio Fod nef i'r saint sy'n buno, A'i bod hi yno'n byw. Cwmpare. GWYNHEFIN. (Sef gweinidog y Bedyddwyr.) VENO LICHTNINC COUCH CURE The Ideal family remedy. Oontahu )H)jjnr no opium, morphine. paregoric, or other harmful drug. Cures at all ages. ?OUCHS.COLDS COUGHS.COLDS ttjjt ?_? Veno's h the surest &nd 8peedielt ?M??? cure for th- winter i!h, the Mst pro- ?B??? tection against more MrioM d?ngefs. ?H!LDRENS CHILDREN'S ?B Soo? y?td to YenoV-even NNbooptag 'aNtL?jB ceugh. And there lit no trouble In gixg it, chUdien simply !oY< Vonolo. • ?«jj)?  a J Other sizes 1/3 and 3/?/fom Liffrgo I I I d. chemists and stores everywhere ?' ? N t! N |0 ?c/ use ?M&?<M<M, they are sTertltale l 112 NOT'/M?a< -.??F??.' DALIER SYLW. i PWYSIG. Byddwn ddiolchgar i'n Gohebwyr air eu sylw i'r Cyfarwyddiadau canlynol. i Anfoner pob adioddiad o newydd- ion lleol, cyfarfodydd, galwadau, cynhadl- eddau, Cyfarfodydd Chwarterol, &c., yn 11 uniongyrchol i'r Swyddfa. 2. Ond anfoner pob llythyr i'r Gol- ygydd,' llenyddiaeth i'w hadolygu, a I gohebiaethau i Golofn yr Eglwys' yc syth iddo ef- j7 GLYNRHONDDA STREET, CARDIFF GOL. HYSBYSIADAU ENWADCHU JALXSR SYLW.—Bydd yn hyfrydwch gan y Cyhoeddwyr osod i fewn yn rhad Hysbysiadau am Gyfarfodydd Chwarterol, Cyfarfodydd Or- deinio a Sefydlu, a Chymanfaoedd Sirol. Am I bob math arall o Hysbysiadau Enwadol, megis Newid Cyfeirlad, Newid Ysgrifennydd yr Bg- lwys, &c., neu Hysbysiadau eraill, disgwylir y blaendal canlynol gyda'r Archeb:- 14 o Biriau, Un tro is. 3c., a (Sc. am bob tro ychwanegol. 21 eto eto is. Ge., a oc. eto 28 eto eto is, ge., a gc. eto 35 eto eto 2s. 3c, a is eto Os na ddonfonit blaendal gyda'r Archeb, codir y prisoedd arferol am yr Hysbysiad CYFUNDBB DBHBUOL MORGANNWG QYNHELIK Oyfarfod chwarterol y Oyfundeb uchod yn Nhabor, Abergwynfi, nos Fercher dydd Iau, Rhagfyr Sled a'r 9fed. Bydd y Gynhadledd bore dydd Iau o dan lyVyddiaeth y Parch R. E. Williams, Resolven, yn yr hon y darllenir papur ar h<nes yr achos yn y lie paa y Parch J. Williams, y gweinidog, ac y traddoda y Ctdeirydd ei anerehiad wrth fyned allan o'r gadnir. Piegethir yn ystod y eyfarfodydd gan y Parch B. DaVi63, Tonmawr, ar Y Rhyfel a'r Genhadaeth.' Estynnir croesaw calonnog i'r oyfarfod. H. 0. EVANS, Ysg. CYFUNDBB CYMRBIG PBNFRO. C Y N HELIR Oyfarfod Chwarterol nesaf y Oyfundab uchod ym Mhenygroes ar y dyd Jiau Mawrth a Mercher, Tachwedd 23ain a'r 24ain. OyDhadledd am 2 o'r gloch y dydd cyntaf. Wedi erorften & gwaith arferol y Gynhadledd, agorir ymddiddan gan y Parch J. T. Phillips, Hebron, ar y mater, Profiid o Grist I Diagwylir y Parch J. 0, Rees, D.D., Brynberian, i brggethu dydd Meecher at I Euwan Ðaw fel cysaron i'r Saint.' Bydd carbydau yn Orymych ydydd cyntaf yn cjfarfod y t 6n 11.39. Diolcha y Parch D. M. Tbomas am ar oddiwith bawb fwriadant fod yn brtsennol erbyn Tachwedd 20fed. Goheithir gweled y frawdoliaeth yn gryno ar yr acblysur. D. WILLIAMS, Ysg. CYFUNDEB GORLLBWIN CABRFYRDDIN. CYNtlELJ R Oyfarfod Ohwa terol nesaf y Cyfuudeb uchod yn y Tabernscl, Whitland, ar y dyddiaa Mawrth a Mercher, Rhagfyr 14eg a'r 15fed. Y Gynhadiedd am 2.30 o'r gio-h y (iyd-I cyntif, dan lywyddiaeth y Parch J. P. Evacs, Penygraig, Agorir ymddiddan gan y P"rch D fc). Williams,. Henllan, ar Y Lleibad presennol yn Aelodaeth Eglwysig Sut i'w gyfatfod ? Traddodir anerchiad gan y Cadeirydd wrth adael y gadair. Pregethir ar y pynoiau gin y Parchn Idris Davies, Hermon, a D. Ourwen Davies, Por. targothi-y cyttsif ar 1 Adnabod Duw yn amod Bywyd Tragwyddol,' a'r ail ar Y Prawfion a esyd troion Khagluniaeth ar Ffydd y Ored*dyn.' Estynnir gwahoddiad cynues iawu gan yr eglwys yn y lie, a ehan Mr Higgs, y gweinidog, i holl frawdoliaeth y Cyfundeb ynghydag eraill i fod yn bresennol ar yr achiyeur. T. W. MORGAN, Ysg. CYFUNDEB 141413YN AC BIFIONYDD. QYNBELIR y Cwrdd Chwarter besafiym Morish, Llunllyfni, dydd LluD, Rhagfyr Ged. Cyferfydd y Gythsdledd am un y prydnawn, yn yr hon y ceir anerehiad gan y Parch R. W Jones, Cilgwyn, y Oadeirydd am y flwyddyn. Taer ddymunir am bres- enoldeb y; brodyr mor gryuo ag y byddo yn bosibl i gyfarfod diweddaf y flwyddyn. Abererch. HUGH DAVIES, Ysg. EGLWYS PBNMAIN, MYNWY. CYNHELIR Cyfarfodydd i'r diben o ordeir io Mr D. W. Edwards, B.A. (o Goleg Coffs Aberhondda) yn weiuidog i'r eglwys uchod ddydd Sul, Tachwedd 14eg, a'r LluD, Tachwedd 15fed. Pregethir yn yr odfeuon ddydd Sul gan y Prifathro Lewis, M.A., B.D.; ac yn yr odfa nos Sui pregtthir ar'Natur Eglwys,' Am 2 o'r gloch ddydd Llun y bydd y Uyfarfod Ordeinio. Llywyddir gan y Parch R. E. Peregrine, B.D., Rhymni, a disgwylir y brodyr canlynol yno i gymeryd rhan yn y gweithrediadau Parchn J. B. Llewelyn, Mynyddislwyn; C. Tawelfryn Thomas, Groes Wen P. W. Hough, Ooed-duon M. P. Moses, Hirwaun; R. Evans (yr hen weinidog); Mr George Lewis, B. A., Ooleg Ootla Aberhonddu, ac eraill. Traddodir y siars i'r gweinidog gan y Parch R. T. Williams, Par t-teg, Oaerfyrddin. Am 6 o'r gloch nos Lun pregethir siars i'r eglwys gau y Parch Jacob Jones, Is-Lywydd yr Undeb, a pbregethir hefyd gan y Parch Rhys T. Williams Bydd yu dda gan aelodau yr eglwys groesawu'n gynnes y sawl a fynno fod gyda hwyut ar achiysur mor bwysig a diddorol. G. H. KDW ARDS, ;rsg. CYMANFA MALDWYN, igig. gYDD y Gymanfa nesaf yn Penarth, ger Llanfair- cftereinion, ar y dyddiau Mercher a lan, Mehefln 21ain a'r 22ain. I wasanaelhu disgwylir y Parchn H. Elfed Lewis, M.A., Llundain Ben Davies, Pant-teg Gwilym Rees, B.A., Merthyr a D. J Lewis, B.A., Tumble. Oeir ychwaneg o fanylion eto. E. WNION EVANS, Ysg, CYMANFA MYNWY 1916. CYNHELIR y Gymanfa nesaf yngl^n k'r Oyfundeb Cymreig yng Ngharmel, Cendl, ar y dyddiau Mercher ac Iau, Mehefln 28ain a'r 29ain, pryd y pregetbir gau y Parchn Stanley Jones, Oaernarfon, a'r Parch Elfed Lewis, M.A., Liundaii), ynghyda rbal o weinidogion y Cyfundeb. Oeir manylion pellach eto. CYMANFA SIR GAERNARFON. 1916. QYNHELIR yr uchJd yn Abersoch, ar y dyddiau Iau a Gwener, Mehefin laf a'r 2il. Disgwylir i wasanaethu y Parchn Ben Davies, D.D., Castell- newydd Emlyn; H. Elvet Lewis, M.A., Llundain; Peter Price, B.A., D.D., Rhos a J. J. Williams, Treforris. 'T E. T. EVANS, 1 „ HENRY JONES,?" CYMANFA UNEDIG BRYCHBINIOG A MAESYFED, 1916. C NHELIR y Gymanfa uchod y tro nesaf yn Hay ar y dyddiau Mawrth a Mercher, Mai 23ain a'r 24ain, 1916. DAVID LLOYD, Ysg. CYMANPA MBIRION, 1916. QYNHELIR yr uchod yn Arthog ar y dyddiau Mercher a Iau, y 7fed a'r 8fed o Fehefin. Y pregethwyr ydynt y Parchn D. Stanley Jones, Caer- narfon R. Gwylfa Roberts, D.Litt, Llanelli; Peter Price B.A., D.D., Rhos a'r Prifathraw Thomas Rees, M.A., Bangor. GEORGE DAVIES, Ysg. CYFUNDBB MBIRION. QYNHELIB Cyfarfod Chwarterol y Oyfundeb uchod y tro nesaf yn y Borth, ger Dolgellau, ar y dyddiau Mawrth a Mercher, Ionawr 26ain a'r 26ain, 1916. Cyferfydd y Gynhadledd prydnawn dydd Mawrth, pryd y ceir anorchiad gan y Parch D. Davies, Preswylfa, ar I Sefyllfa yr Ysgol Sul yn wyneb yr Ystadegaeth bresennol.' Yn un o'r odfenon pregethir ar y pwnc, Lie lesu yn y Rhyfel,' gan y Parch Z. Mather, Abermaw. Brynbowydd. GEORGE DAVIES, Ysg. CYPUNDEB GORLLBWIN MORGANNWG. QYNH&LIB Cyfarfod Chwarterol y (yfDDdeb uchod yn Seion, Glais, nos Fercher a dydd Iau, Tach- wedd 24tin a'r 25iiu. Y Gynhadledd bore Iau am 10.30. Traddodir pregeth ar y pwnc (Salm Ixv. 5) gan y Parch Rowland Evans, Ynysmeudwy. Bydd Mr Daniel LloJd, Abertawe, yn rhoddi ei anerchiad wrth ymddeol o'i swydd yn ystod y cyfarfod. J. HYWEL PARRY, Ysg. SARON, TREWILLIAM. QYNHELIR Cyfarfodydd Ordeinio Mr W. H. Davies, o Goleg Abarhonddu. ya weinidog ar yr eglwyø uchod nos Fercher a dydd hu, Tachwedd 24ain a'r 25ain, Nos Fercher am 6.30, pregethir gaa y Parchn J R. Davies, B onllwyn, a Gwilym Rees, B.A., Merthyr Tydfll. Dydd Iau am 10.30, traddodir Siars i'r Eglwys gan y Parch H. P. Jenkins, Aber- aman. Am 2 y prydnawn. cymer yr Urddiad le o dau lywyddiaeth y Parch D G. Evuns, Penygraig. Holir y Gofyniadau gan y Parch J. Gwrhyd Lewis, Ton- yrefail, ac offrymir yr Urdd-weddi gan y Parch T. G. Jeukyu, Llwynypia. Traddodir Siarp i'r Gweinidog gan y Parch D. Davies, Penrhiwceibr, a chymerir rhan gan gyfeillion eraill. Nos lau am 6.30, prefethir gan y Parch Thomas Davies, Llangennech, a'r Prifathraw T. Lewis, M.A., B.D., ar Natur Eglwys. Dymunir ar y rhai fydd ag angen llety i ddanfon gair i'r Ysgrifennydd cyn Tachwedd 21ain. Darperir llun- aeth i bawb o'r ymwelwyr. B. EVANS, Ysg.