Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

1 If CROEN CNAWD ASGWRN. Rhaid Gofalu am y rhai hyn. I Esgeulusdod neu unrhyw Niwed i'r rhai hyn drwy Ddamwain neu Glefyd a all achosi BLOOD POISONING A MARWOLAETH. Er mwyn ysgoi y perygl rhaid ymarfer Meddyginiaeth Effeith- iol mewn pryd. 'Does dim mor IIwyddiannus a sicr a GOMERS BALM. Mae bwn yn awr yn oael ei gydnabod gan filoedd fel y Meddyglyn mwylif sicr a diogel a ddar- ganfyddwyd erioed at iachau Clwyfau, AMh- I Iollion, Tardd- 1 iantau y Cnawd, ? ?a)?? I EoMMt Grach a modd yn Mhenau Phnt,—). J MJ?f?iNS?7\? I LtMgMm. Ys- ?? \j? ?!<aMU,8curwy n \w J 8| UyFia<au Bon. ti?? ?M?? I ywo? Han? a ?S? ? /A | Babanod, ——-sCr? ? y7/F?/ || Pi"" Tuwd8n. ?f./xj??! Gout, eymdau I PoInu" W? ??it?i? I Rheumatics. RhMmattM. ? W ily/T ^J\ S1 Pom Coin. Effeithiol at GLWYFAU Yr wyf wedi dioddef f ? R! ? < t% ? poeBM dirfawr gan fy cgtic I am flynyddau, ac yn p&rhau i AD felly byd NM i mi parlaau f* nyddio Gomer's Balm,' yr hwn yn ebrwydd a esmwyth- GOESA aodd y boedv a gwellhaodd nUwntCtfQHAUII > y clwyfau yn bur faan. MILOEDD YN TYSTIO I'W EFFEITHIAU HYFEDDOL. Rhoddwch Brawf arno. Gwellhad sydd Sicr. Ar werth gan bob Chemist a Stores am Is 3e. Gofynner am I GOMER'S BALM.' Mynnwch weled enw JACOB HUGHES ar bob blwch. Heb hyn twyll ydyw. Neu danfoner ei werth mewn Stamps neu P.O. et JACOB HUGHES, M.P.S.,L.D.S., Manufacturing Chemist, Ponarth, Cardiff- Gwrthodwch bob peth arall. DALIER SYLW. PWYSIG. Byddwn ddiolchgar i'n Gohebwyr am eu sylw i'r Cyfarwyddiadau canlynol. 1. Anfoner pob adioddiad o newydd- ion lleol, cyfarfodydd, galwadau, cynhadl- eddau, Cyfarfodydd Chwarterol, &c., yn uniongyrchol i'r Swyddfa. 2. Ond anfoner pob I llythyr i'r Gol- ygydd,' llenyddiaeth i'w hadolygu, a gohebiaethau i Golofn yr Eglwys' yc syth iddo ef- 17 GLYNRHONDDA STREET, CARDIFF. GOL. HYSBYSIADAU ENWADOL. I)ALXKK Byiw.-Bydd yn hyfrydwch gan y Cyhoeddwyr osod i fewn yn rhad Hysbysiadan am Gyfarfodydd Chwarterol, Cyfarfodydd Or- deinio a Sefydlu, a Chymanfaoedd Sirol. Am bob math arall o Hysbysiadau Bnwadol, megis Newid Cyfeiriad, Newid Ysgrifennydd yr lig- lwys, &c., neu Hysbysiadau eraill, disgwylir y blaendal canlynol gyda'r Archeb:- 14 o Eiriau, Un tro Is. 3c., a 6c. am bob tro ychwanegol. 21 eto eto is. Sc., a 6c. eto 28 eto eto is. gc., a gc. eto 35 eto eto 28. 3c,, a IS eto Os na ddonfonir blaendal gyda'r Archeb, codir y prisoedd arferol am yr Hysbysiad CY FUNDS B MALDWYN QYNHELIR Cyfarfod Chwarterol y Oyfundeb uchod yn Siloh, Llanfaircaereinion, ar y dyddiau Mercher a lau, lonawr 12fed a'r 13eg, 1916. Pregethir ar y pynciau-I Y Rhyfei presennol a'i Wer-f,' gan y Parch T. Well Jones, Croesoswallt; ac &r Y pwys o fawrhau Aelodaeth bglw$rsig I gan yr Ysgrifennydd. Y Gythadledd am 10.30 bore Ian. Pregethir drwy'r cylch nog Fercher, ac yn Siloh am ddau a chweoh dydd Ian. Rhoddir gwahodliad cynnes i'r frawdol- iaeth, a disgwylir i'r rhai y bydd angen llety nos Fercher i ddanfon gair i'r Parch W. Thomas, y gweia- idog, erbyn lonawr 7fed. E. WNION EVANS, Ysg. CYPUNDEJB CYMRBIG MYNWY. QYNHELIR Cyfarfod Chwarterol nesaf y Oyfundeb hwn yn Bethesda, Brynmawr, nos Fawrth a dydd Mercher, lonawr 4ydd a'r 50d, 1916. Pregethir ar bynciau neilltaol gan y Parcha J B. Llewellyn, Mynyddisiwyn, a T. Tudor, fcibbw Yale, a darUenir papur yn y Gychadledd bore yr 1"1 ddydd gan Mr J. Evans, Ebbw Yale. R. E PEREGRINE, Yeg. CYFUNDEB DWYRJUNIOL MORGANNWG. 0 V N HELIP. Cyfarfod Chwarterol y Cyfandeb uohod yn Ebernzer, Owmlai, Mercher a lau, lonawr 12fed a'r 13eg, 1916. Pregethwyr y pynciau y tro hwn yw y Parehn James Williams, Aberllecbau, a O. Geler Jones, (Jaerdydd. Pregethir gan y biaenaf nos Fawith a chan yr olaf bore laa am 10.30 y bore. Odfa Genhadol flynyddol fydd hOD. pryd y gweinyddir Swper yr Arglwydd ar ol y bregetb. Y Gynhadledd am 2 o'r gloch o dan lywyddiaeth Mr J. Thomas, Caerdydd, y Oadeirydd am y flwyddyn, a chyfarfod pregethu yn yr hwyr. Dyma'r tro cyutaf yn hanes y byd i'r Cyfarfod OhwarteiOl giel ei gynnai ya y owm hwn, am hynny dewch yn liu. Croesaw calon. Yr oraal agosaf yw Touyrefail-gwaith chwarter awr o gerdded oddiyno i Ebenezer. T. Ji. THOMAS, Gweitidog. SARDIS, PONTYPRIDD. CYNHELIR Cyfarfod i Oideiuio Mr Jenkyn Joaes, B.A., Ysgol Bamaiiegol, Pontypridd, yn y capel uchod, nos Lun, Rhagfyr 20fed, am 7 o'r gloch. Disgwylir i gymeryd rhan y Parchn 0. Lloyd Owen, Sardis; TaweJfiyn Thomas, tiroea Won E. D, Evans, Seion; Bodfan Âuwyl; R. Williams, B.A., Oilfynydd, ac ei aill. RhoJdir croesaiv cynnes i'r holi frawdoliaeth. Y GYMANFA DAIRSIROIt. g C YNHELIR y Gymanfa Dairssrol nesaf yn Ebenezer, Castellnewydd Emlyn, ar y dyddiau Mawrth a Mercher, Mai 30ain a'r Slain, 1916. Ceir y manylion eto. B. DAVIES. CYPUNDBB LMIYN AC BIFIONYDD. QyNHELIR y Owrdd Chwarter nesaf ym Moriah, Llanllyfni, dydd Llun, Rhagfyr 6ed. Oyferfydd y Gynhadledd am un y prydnawn, yn yr hon y ceir anerchiad gan y Parch R. W Jones, Cilywyn, y Oadeirydd am y flwyddyn. Taer ddymunir am bres- enoldeb y brodyr mor gryuo ag y byddo yn bosibl i gyfarfod diweddaf y flwyddyn. Abererch. HUGH DAVIES, Ysg. CYMANFA MAI.DWYN, xgxd. gYDD y Gymanfa nesaf yn Penarth, ger Llanfair- caereinion, ar y dyddiau Mercher a lau. Mehefln 21ain a'r 22ain. I wasanaelhu disgwylir y Parchn H. Elfed Lewis, M.A., Llundain Ben Davies, Pant-teg Gwilym Rees, B.A., Merthyr a D. J. Lewis, B.A., Tumble. Oeir yohwaneg o fanylion eto. E. WNION EVANS, Vag, CYMANFA MYNWY 19x6. QYNHELIR y Gymanfa nesaf yngltn i'r Oyfundeb Oymreig yng Ngharmel, Cendl, ar y dyddiau Mercher ao Ian, Mehefin 28ain a'r 29ain, pryd y pregethir gan y Parchn D. Stanley Jones, Caernarfon, a'r Parch Elfed Lewis, M.A., Llundain, ynghyda rhai o weinidogion y Cyfundeb. Ceir manylion peUaoh eto. CYMANFA SIR GABRNARFON, 1916. QYNHELIR yr uchJd yn Abersoch, ar y dyddiau w lau a Gwener, Mehefin laf a'r 2)1. Disgwylir i wasanaethu y Parchn Ben Davies, D.D., Castell- newydd Emlyn; H. Elvet Lew is, M.A., Llundain; Peter Price, B.A., D.D., Rbos; a J. J. Williams, Treforris. E. T. EVANS, ) v, HENRY JONES, agn. CYMANFA UNEDIG BRYCHBINIOG A MAESYFBD, 1916. Q ltNHELIR y Gymarifa uchod y tro nessf yn Hay ar y dyddiau Llun a Mawrth, Mai 29ain a'r a'r 30ain. Pregethwr o'r tuallan i'r ddau Gyfundeb, Parch J. D. Jones, M.A., D.D, Bournemouth. Preg. ethwyr eraill, Parchn Proff. Joseph Jones, M.A., B.D., Coleg Ooffa, Aberhonddn, a T. Jeremy, Giiwern, Llywyddir Cynhadledd Busnes prynhawn dydd Liun gan Mr W. Powell, Y.H., Rhosgoch, a darllenir papur ar Y modd i enuill dynion ieuaino i wasanaeth yr Eglwys.' gan Mr Oswald J. Francis, B.A Ooleg Cofft. Aberhonddu. Bore dydd Mawrth. cyfarfod defosiynol, ac anerchiad gD Profl. John Evans, B.A., Coleg Cog -t yn cae! ei ddilyn gan Gyuhadledd Agored, ac anarchiad gan ProS. D. Miall E Iwards, M.A., ar Y Rbyfel a'r Gobaith Cristionogol.' DAVID LLO\'D, Ysg. CYMANFA MEIRION, 1916. CYNHELIR yr uchod yn Arthog ar y dyddiau Mercher a lau, y 7fed a'r 8fed o Fehenn. Y pregethwyr ydynt y Parchn D. Stanley Jones, Caer- tarfon R. Gwylfa Roberts, D.Litt, Llanelli; Peter Price B.A., D.D., Rbos a'r Prifathraw Thomas Rees, M.A., Bangor. GEORGE DAVIES, Yeg. CYFUNDBB MEIRION. QYNHELIR Cyfarfod Chwarterol y Oyfundeb uchod y tro nesaf yn y Bortb, ger Dolgellau, ar y dyddian Mawrth a Mercher, lonawr 25ain a'r 26aiii, 1916. Cyferfydd y ciynhadledd prydnawn dydd Mawrth, pryd y ceir anerchiad gan y Parch D. Davies, Preswylfa, ar I Sefyllfa yr Y sgol Sul yn wyneb yr Ystadegaeth bresennol.' Yn un o'r odfeuon pregethir ar y pwnc, I l,le Iesu yn y Rhyfel,' gan y Parch 2. Mather, Abermaw. Brynbowydd. GEORGE DAVIES, Ysg. CYFUNDBB DUHRUOL MORGANNWG. CYN HELIR Cyfarfod Chwarterol y Cyfundeb uohod yn Nhabor, Abergwynfi, nos Fercher a dydd lan, Rhagfyr 8fed a'r 9fed. Bydd y Gynhadledd bore dydd lau o dan lywyddiaeth y Parch R. E. Williams, Resolven, yn yr hon y darllenir papur ar banes yr achos yn y lie gan y Parch J. Williams, y gweinidog, ac y traddoda y Cadeirydd ei anerchiad wrth fyned allan o'r gadair. Pregethir yn ystod y oyfarfodydd gan y Parch B. Davies, Tonmawr, ar Y Rhyfel a'r Genhadaeth.' Estynnir croesaw calonnog i'r oyfarfod. R. O. EVANS, Ysg. CYFUNDEB GORLBWIN CABRFYRDDIN. QYNHELIR Oyfarfod OhwaTterol nesaf y Cyfundeb nchod yn y Tabernacl, Whitland, ar y dyddiau Mawrth a Mercher, Rhagfyr 14eg a'r 15fed. Y Gynhadledd am 2.30 o'r gloch y dydd cyntaf, dan lywyddiaeth y Parch J. P. Evans. Penygraig. Agorir ymddiddan gan y Parch D. E. Williams, Henllan, ar Y Lleibad presennol ya Aelodaeth Eglwysig Sut i'w gyfarfod ? Traddodir anerchiad gan y Oadeirydd wrth adael y gadair. Pregethir ar y pyncian gao y Parchn Idris Davies, Herman, a D. Ourwen Davies, Poi targothi—y cyiit#f ar « Adcabod Duw yn amod Bywyd Tragwyddol,' a'r ail ar V Prawfion a esyd trolon Rhagluniaeth ar Ffydd y Oredadyn.' Bstynnir gwahoddiad cynnes iawn gan yr eglwys yn y lie, a chan Mr Higgs, y gweinidog, i holl frawdoliaeth y Oyfundeb ynghydag eraill i fod yn bresennol ar yr achlysur, T, W. MORGAN, Ysg.