Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

nnonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnc i Georges ORG Georges 5 g Pile and P-E^va| PUe and g | -p'"n*? ? aSL?-'lC? L ? (HLE?GRAVELj) V pjciiilo e QaL? nu. a g Pills. Pills. 8 t1 u n ???R ydwyf wedi edrych dros gannoedd 0 lawysgrifau  H ?S gwreiddiol a dderbyniwyd gan Mr. E. George, U iMtJ? Hirwaun, yn dwyn tystiolaeth 0 berthynas i'r JJ gwelliantau a ddygwyd oddiamgylch drwy offerynoliaeth 1:1 ei Pile and Gravel Pills,' Y mae ysgrifenwyr y llythyrau tI hyn yn unfrydol yn tystiolaethu am ryfeddol rinweddau peleni Mr George. Ystyriwyf y bwndel tystiolaethau a osodwyd ger fy mron yn brawf hollol foddhaol fod Mr t1 George drwy ei ddargailfyddiad wedi bod yn foddion i n liniaru poenau tyrfa liosog 0 ddioddefwyr D. E. 0 WILLIAMS, J.P. for the Counties of Brecon and v-j Glamorgan. w Wele ddetholiad bychan o'r Icannoedd llawysgrifau ti gwreiddiol' y cyfeirir atynt yn y llythyr uchod pf Yr wyf wedi bod yn defnyddio eich Pile and Grave M Pills, ac yr wyf yn priodoli fy hirhoedledd (96 0 flyn {G ? yddau 0 oed) i fesur belaeth i'r ymarferiad yr wyf wedi e CI wneud ohonynt. Mae ganddynt weithrediad unrhywio 0 ar y cyfansoddiad; a thra mae eu heffeithiau yn hynod f—j iachusol, ni wnant beri unrhyw anghyneusdra o gwbl. izi Gallaf yn onest eu cymeradwyo.' LJ 'Mr allasai roddi i cbwi dystleb ardderchog; am tI dri mis bu yn yr ysbyty yn D-; ac er fod tri 0 ]~f feddygon yn gweini arno, yr oedd yn gwaethygu bob dydd. p? Oddiar hynny bu yn cymeryd eich peleni, ac y mae erbyn hyn yn agos bod yn iach d Yr wyf wedi cymeryd blychaid neu ddau o'ch peleni tI amhrisiadwy-peleni at y Piles (No. 3 Pills), ac yr wyf yn IJ galonog yn tystiolaethu i'w rhinwedd arbennig, ac yn mawr w ddymuno i eraill wybod am danynt. Gellwch wneud ? defnydd o'm henw ac unrhyw berson ddymuna wybod- H aeth helaethach am y peleni rhinweddol hyn, bydd yn dda ? gennyf gyfleu iddo ffeithiau, nid yn unig am danaf fy hun, n ond am ereill hefyd un yn neilltuol, yr hwn ni chymerodd IJ ond pedair o'ch peleni.' tI Cefais flych aid o'ch peleni (No. 1) i gymdoges. Cafodd ? lesbad dirfawr oddiwrthynt. Dywed eu bod, nid yn unig !U yn werth gini y blwcb, ond yn werth gini y belen, wrth IJ ystyried y daion i dirfawr wnaethant. Eich peleni chwi rt ydyw yr unig i eddyginiaeth mae fy mam a minnau wedi eu cymryd ers blynyddau, ac yr wyf wedi perswadio dwseni i'w cymryd, ac y maent oil yn meddwl nad oes O medd yginiaeth gyffelyb iddynt. Y mae un person yn yr n ystry d hon wedi ei gaethiwo i'w wely er's deg mis; danfon- ft wyd am flychaid o'ch peleni, ac y mae yn gwella yn gyflym.' w Digwyddais fod yn talu ymweled â'm gwlad enedigol w tua blwyddyn a hanner yn ol. Yr oeddwn ar y pryd yn 0 dioddef yn echrydus oddiwrth y piles. Yr oeddwn wedi n clywed cymaint am eich meddyginiaeth fel ag y gelwais yn tI eich masnachdy, a phrynais ddau flychaid o'ch peleni. y-f Ymhen pedwar diwrnod yr oeddynt wedi atal y gwaedu, a p? chyn pen pythefnos yr oeddwn wedi cael fy hollol wella, ac ?} nid wyf wedi cael unrhyw boen byth oddiar hynny. Dygais IH ddwsin a banner o'ch peleni i'r Unol Dalaethau, ac ymhob tI man lie y cawsant eu gwasgaru, ni chlywais am fethiant n yn unrhyw achos. Q Yr wyf fi wedi cael fy ngwella. Cefais esmwythdra ar ol y dognau cyntaf o'ch peleni. Maent yn hynod dda M hefyd mewn achosion o ddiffyg treuliad. Gall pob un j-f sydd yn dioddef oddiwrth y piles a'r gravel gael gwellhad  drwy eich peleni, pa un a fyddant wedi bod yn dioddef am JtU-t wythnosau, misoedd neu flynyddoedd. [1 Y mae yn dda gennyf eich hysbysu fod fy nghwsmer- n iaid yn siarad yn uchelach nag erioed am eich peleni. Mae JJ ilawer wedi eu gwella fu yn dioddef oddiwrth y piles a'r w gravel am ugain mlynedd. 'Nid oes eisian i chwi ddigalonni, er fod eich meddyg O yn eich rhoddi i fyny. Ar ol bod dan driniaeth feddygol [J am dymor, a dioddef poenau arteithiol, anogwyd fi i |-f wneud prawf ar eich peleni. Rhoddodd un blychaid ?? ryddhad i mi, a gwnaeth yr ail fy llwyr wella. Rhoddais  ychydig beleni i gyfaill-capten Hong—ac y mae yntau G hefyd wedi gwella ar ol cael ei boeni am amser hir.' 0 Bydd i mi deimlo byth yn ddiolchgar i chwi. Chwi yw n yr unig un sydd wedi cyffwrdd & m dolur. Bum 0 dan w driniaeth feddygol am bum mlynedd. Ymhen ychydig jzj amser ar ol cymeryd eich peleni (No. 3), diflannodd y tl piles.' JU Yr ydwyf wedi profi eich peleni (No. 3) yn amhris- n iadwy. Nid wyf yn gwybod am ddim yn debyg iddynt w fel meddyginiaeth ryddhaol. Yr wyf wedi bod yn ti awyddus i ysgrifennu atoch er datgan fy niolchgarwch i O chwi. Yr ydych mewn gwirionedd yn gymwynaswr i'r HI dioddefydd.' tl 1 Yr wyf yn fy 77 mlwydd oed, ac os nad yw eich peleni v-# wedi ychwanegu at feithder fy nyddiau (canys y mae JJ hynny yn hollol yn Haw Duw), y maent wedi cyfranu O llawer at fy nghysur a'm mwynhad. Yr wyf yn JJ priodoli fy hirhoedledd, dan fendith Duw, i'ch peleni n chwi.' t-f ?Ar ol rhoddi prawf teg i'ch peleni, mae'r canlyniad ti wedi bod yn hynod foddhaol. Nid oes gennyf yr un Q amheuaeth mewn dwyn tystiolapth i'w rhinweddau arben- JJ nig; a thrwy eich dyfais yr ydych wedi profi eich hun J] yn gymwynaswr i laweroedd.'  Tua phymtheg mlynedd yn ol, pan yn Wolverhampton tpir (Lloegr), darfu i fy ngwraig wneud defnydd o'ch peleni, a U darfu iddynt actio yn wyrthiol ami. Mae fy merch yn JJ dioddef yn fawr yn bresennol. A wnewch chwi ddanfon 0 dau flychaid iddi I n Y MAE Y FEDDIGINIAETH WERTHFAWR HON I'W CHAEL n MEWN TRI FFURF. IJ No. 1.—?oy?e? Pile and Gravel jP?s (label won). w No. 2.-George', Gravel Pilla (labellas). s ?o. g,—6?o?e'< Pt? for the F?M (label goah). H? Gwerthir y PELENI Byd-glodus hyn ymhob man mewn 5 Blychau 1/3 a 3/0 yr un; gyda'r Post am 1/4 a 3/2. ?* COGHELWCH DWYLLWYR! B SW Gofynnwch yn eglur am GEORGE'S PILLS, a d gwelwch eich bod yn eu cael. J] « W 8 PERCHENOG: J. E. GEORGE, M R.P.s.1 HIRW AUN, ÅBERDAR. M a PERCHEINOG: J. E. GEORGE, M.R.P.s.) HIRWAUN, ABERDAR n cccccccccccccacaaccaacaacaaaccacccccaaccccccccc AVBfaffcdig < Chjboiddedlg gon, jo$Xrii. WILLIAM$ & Soirs (Vertbjrr)! ltd., yn ew iwyddfa, si astglcbeland, XertbytklrydAL