Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Gwaed Gwaed Gwaed. 'iAae,Ieohyd a Bywyd yn ll tdibynnu ar Waed Pur, Cryf a Maethlon. Hughes's Blood Pills. Mae I HUGH" BLOOD FILLS yn hynod effeithiol at Greu Gwaed Newydd, Pur a Chryf, felly yn dylanwadu ar holl Organau y Corff, a thrwy hynny yn iaohau DOtWf? Dw l?4 ADVTN s AtMDtWZ, ??  L ??M??- ???"? if IH Jflflhfll ar y Cnawd, Oarawytfau, /111 PO-. '111. Ntrvousncstg ?Mw yGMf- ?"?  R? '? rwd. M odn. yr IqI iwM«yqafv6^B!^aT^^r^ I llIIderVsbryd I Sum! fOyrfa. BENYWOD. ■1 At Anhwylderau Tueddol i bob Gwraig, Mam a Meroh o bob oedran, mae I HUGHES'S BLOOD FILLS yn nodedig o effeithiol. Rhoddwch Brawf Arnynt. j Rhybudd Pwysig. Wrth brynu y Pills hyn gofalwch rhag gael eich twyllo. Mynnwch weled y 4 Trade Mark,' sef llun calon fel hyn— ar bob Jblwch. Heb hwn twyll ydyw. Gwrthodwch bob peth arall. Ar werth gan bob Chemist a Stores am lB 3o, 8s, a 5s., gan gynnwys y War Tax, neu danfonwoh eu gwerth mewn Stamps neu P.O. at y Perohennog- JACOB HUGHES, M.P.S. L.D.S.. Manufacturing Chemist, Panarth, Cardiff. aiMMWWMMMWMIIW—MI—IHIIIIIM— Mil 1MB IMP 11 IBM |j| DALIER SYL W. PWYSIG. Byddwn ddiolchgar i'n Gohebwyr am eu sylw i'r Cyfarwyddiadau canlynol. i. Anfoner pob adioddiad o newydd- ion lleol, cyfarfodydd, galwadau, cynhadl- eddau, Cyfarfodydd Chwarterol, &c., yn uniongyrchol i'r Swyddfa. 2. Ond anfoner pob 'llythyr i'r Gol- ygydd/ llenyddiaeth i'w hadolygu, a gohebiaethau i Golofn yr Kglwvs\ yn syth iddo ef- i 7^Glynrhondda STREET, 1CARDIPF. GOh. Wern, Ystalyfera. GAN fod yr|Eglwys uchod yn wag ar hyn o bryd, danfoner pob gohebiaeth am Supplies i'r Ysgrifennydd-Mr T. R. SAMUEIy, 43, Ynisydarren-road, Ystalyfera. HYSBYSIADAU ENWADOL Dauvr Syrw.-Bydd yn hyfrydwch gan y Cyhoeddwyr osod i fewn yn rhad Hysbysiadau am Gyfarfodydd Chwarterol, Cyfarfodydd Or- deinio a Sefydlu, a Chymanfaoedd Sirol. Am bob math arall o Hysbysiadau Enwadol, megia Newid Cyfeiriad, Newid Ysgrifennydd yr Hg- lwys, &c., neu Hysbysiadau eraill, disgwylir y blaendal canlynol gyda'r Archeb:- 14 o Biriau, Un tro Is. 3c., a 6c. am bob tro ychwanegol. 21 eto eto is. Sc., a Cc. eto 28 eto eto is. gc., a gc. eto 35 eto eto 2s. 3c" a is eto Os na ddonfonir blaendal gyda'r Archeb, eodir y priaoedd arferol am yr Hysbysiad CYFUNDBB MON. QYNHELIR Oyfarfod Ohwarterol y Oyfundeb uchod yng NghaDu, Gaerwen, Llun a Mawrth, Ohwefror 14eg a'r 15fed, 1916. Pwyllgor y Gymdeithas Gar- trefol am 10.30 bore y dydd cyntaf, a'r Gynhadledd Ohwarterol am 1.30 y prydnawn. Y Parch H. Monfa Parry, Caergybi, i ddarllen ei bapur gohiriedig yn y Gynhadledd. Oemaes Bay. J. S. EVANS, Ysg. HgCYMANFA MORGANNWG AM 1916.- QYNHELIR y Gymanfa uchod yn Waunarlwydd ar y dyddiau Mercher a lau, Mehefin 28ain a'r 29ain, 1916. Oyhoeddir y manylion eto. D. M. DAVIES. CYFUNDBB GOGLRDD MORGANNWG. QYNHELIR Oyfarfod Ohwarterol nesaf y Oyfundeb uchod ym Methesda, Abernant, Aberdar, nos Feroher a dydd lau, lonawr 12fed a'r 13eg, 1916. Y Gynhadledd am 10.30 dydd lau o dan lywyddiaeth Mr Thomas Thomas, Brynheulog, Penywern, y Oadeirydd am y flwyddyn. Disgwylir y Parch John Phillips, Mountain Ash, i ddarllen papur ar Yr Eglwys a Gofynion yr Oes,' a'r Parch D. Adams, B.A., B.D., Dowlais, i bregethu ar y pwuo-g Lie yr Ysbryd Glan yng Nghadwedigaeth Pechadur.' Hirwaun. E. WERN WILLIAMS, Ysg. CYFUNDBB MAI.DWYN QYNHELIR Oyfarfod Chwarterol y Oyfundeb uchod yn Silob, Lianfaircaereinion, ar y dyddiau Mercher a lau, lonawr 12fed a'r 13eg, 1916. Pregethir ar y pynciau—' Y Rhyfel presennol a'i Werei,' gan y Parch T. Well Jones, Oroesoswallt; ac-ar I Ypwys 0 fawrhau Aelodaeth Eglwysig,' gan yr Ysgrifennydd. Y Gynhadledd am 10.30 bore lau. Pregethir drwy'r oylch nos Feroher, ac yn Siloh am ddau a ohwech dydd lau. Rhoddir gwahoddiad cynnes i'r frawdol. iaeth, a disgwylir i'r rhai y bydd angen llety nos Fercher i ddanfon gair i'r Parch W. Thomas, y gwein. idog, erbyn lonawr 7fed. E. WNION EVANS, Ysg. Y GYMANFA DAIRSIROL. I C YNHELIR y Gymanfa Dairsirol nesaf yn Ebenezer, Castellnewydd Emlyn, ar y dyddiau Mawrth a Mercher, Mai 30ain a'r 31ain, 1916. Oeir y manylion eto. B. DAVIES. CYMANFA MAI#DWYN, ZfiC. BYDD y Gymanfa nesaf yn Pen Irtb, gar Llf»rifair- caereinion, ar y dyddiau Merc ior a lau, Mehefin 21ain a'r 22ain. I wasanaethu disg ylir y Parchn H. Elfed Lewis, M.A., Llundain; Ben Navies, Pant-teg Gwilym Rees, B.A., Merthyr; a 1)..1 Lewis, B.A., Tumble. Oeir ychwaneg o fanylion eto. E. WNION EVANS, Ysg, CYMANFA MYNWY 1916. QYNHELIR y Gymanfa nesaf yngtyn 4'r Oyfundeb Oymreig yng Ngharmel, Cendi, ar y dyddiau Mercher ac lau, Mehefin 28ain a'r 29afn, pryd y pregethir gan y Parchn D. Stanley JOlé\S, Oaernarfoa, a'r Parch Elfed Lewis, M.A., Llnndaio, yrghyda rhai o weinidogion y Cyfundeb. Oeir mni liov, pelkch eto. CYMANFA SIR GAERNARFON. 1916. QYNHELIR yr uchod yn Abersoch y (lydfliau lau a Gwener, Mebefin laf a'r 2i DJBgwyJir i wasanaethu y Parchn Ben Davies, n P.. rastell- newydd Emlyn; H. Elvet Lewis, M A. Tlu,daiin., Peter Price, B.A., D.D., Rhos a J. T. Willipme, Treforris. E. T. EVANS. 1 v HENRY JON PIS, CYMANFA UNEDIG BRYCHSINIOG A MABSYFBD, 1916. CYNHELIR y Gymanfa uchod y tro Ms!<f vc Hay ar y dyddiau Llun a Mawrth, M 26isir, a'r a'r 30ain. Pregethwr o'r tuallan i'r ddan (iyfm.ieb, Parch J. D. Jones, M.A., D.D., Bournem^ith Pree. ethwyr eraill, ParohnProff. Joseph Jones, Vi" H.D., Ooleg Ooffa, Aberhonddu, a T. Jeremy, Gilwern. Llywyddir Gynhadledd Busnes prynhawn dy d LInn gan Mr W. Powell, Y.H., Rhosgoch, a darllenir pipur ar Y modd i ennill dynion ieuaino i w 18 *.na«th yr Eglwys,' gan Mr Oswald J. Francis, S.A. v, eg Coffa, Aberhonddu. Bore dydd Mawrtlj c' f rfo defosiynol, ac anerchiad gan Proff. John B, 8, i \.t Obleg Coffa, yn cael ei ddilyn gan Gynhadl \irored, ac anerchiad gan Proff. D. Miall Edwards, Nf A., ar Y Rhyfel a'r Gobaith Cristionogol.' DAVID LLO D, Yag. CYMANPA MBIRION, 1916. QYNHELIR yr uchod yn Arthog ar y dyddiau Mercher a lau, y 7fed a'r 8fed o Febefin. Y pregethwyr ydynt y Parchn D. Stanley J or, C&cr narfon R. Gwylfa Roberts, D.Litt., Llane Pete- Price B.A., D.D., Rhos a'r Prifathraw Th > s R fa M.A., Bangor. GEORGE DAVIE CYFUNDBB MBIRION. QYNHELIR Oyfarfod Chwarterol y Oyfundeb uchod y tro nesaf yn y Borth, ger Dolgellau, ar y dyddian Mawrth a Mercher, lonawr 26ain a'r 26am, 1916. Cyferfydd y Gynhadledd prydniwti dydd Mawrth, prydyceir anerohiad gan y Parch D. Davies, Preswylfa, ar I Sefyllfa yr Ysgol Sul yn wynBb yr Ystadegaeth bresennol.' Yn un o'r odfeuon pre,rfttb'r ar y pwnc, 'Lie Iesu yn y Rhyfel,'gan y P* i-b Z. Mather, Abermaw. Brynbowydd. GEORGE DAVIES Vaz, tSARDIS, PONTYPRIDD. QYNHELIR Oyfarfod i Ordeinio Mr Jenkyn Jones, B.A., Ysgol Ramadegol, Pontypridd, yn y capel uchod, nos Lun, Rhagfyr 20fed, am 7 o'r gioch, Disgwylir i gymeryd rhan y Parchn O. Lloyd nWfm, Sardis; Tawelfiyn Thomas, Groes Wen; E. D. Evans, Seion; Bodfan Anwyl; R. Williams, B.A., Cilfynydd, ao eraill. Rhoddir croesaw oynnes i'r holl frawdoliaeth. CYFUNDBB DWYRBINIOL MORGANNWG. QYNHELIR Cyfarfod Ohwarterol y Cyfnndeb uchod — yn Ebenezer, Owmlai, Mercher a lau, lonawr 12fed a'r 13eg, 1916. Pregethwyr y pynciau y tro hwn yw y Parchn James Williams, Aberllechau, a D. Geler Jones, Caerdydd. Pregethir gan y blaenaf nos Fawrth a chan yr olaf bore lau am 10.80 y bore. Odfa Genhadol flynyddol fydd hon, pryd y gweinyddir Swper yr Arglwydd ar ol y bregeth. Y Gynhadledd am 2 o'r gloch o dan lywyddiaeth Mr J. Thomas, Caerdydd, y Oadeirydd am y flwyddyn, a ohyfarfod pregethu yn yr hwyr. Dyma'r tro cyntaf yn hanes y byd i'r Cyfarfod Chwarterol gael ei gynnal yn y cwm hwn, am hynny dewch yn Uu. Oroesaw calon. Yr orsaf agosaf yw Tonyrefail—gwaith ohwarter awr o gerdded oddiyno i Ebenezer. T. E. THOMAS, Gweinidog. CYFUNDBB CYMRBIG MYNWY. C YNHELIR Cyfarfod Ohwarterol nesaf y Oyfundeb hwn yn Bethesda, Brynmawr, nos Fawrth a dydd Mercher, lonawr 4ydd a'r 5ed, 1916. Pregethir ar bynciau neiiltuol gan y Parchn J. B, Llewellyn, Mynyddislwyn, a T. Tudor, Ebbw Vale, a darllenir papur,yn y Gynhadledd bore yr ail ddydd gan Mr J. Evans, Ebbw Vale. R. B PEREGRINE, Ysg.