Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 0 '-¿.s C :i:r{" ,+-+- t r1 J: p 'eorgres Georges c H ?Pi..l. ? SLYld ???''?'LL?F????uCnRNiMWFUL?it t Itt??????? TT?i-li t) tMl(.a i rr g Wld ^an<1 f t:1 p .1 1. p 811 I: I:I 1 s. <, IS. f 8 _———-————————— ;—1 — '— T" J { tU mR ydwyf wedi edrych dros gannoedd o lawysgrifau ?S? gwreiddiol a dderbyniwyd gan Mr. E. George, n U ?? Hirwaun, yn dwyn tystiolaeth 0 berthynas i'r O gwelliantau a ddygwyd oddiamgylch drwy offerynoliaeth I:1 ei Pile and Gravel Pills.' Y mae ysgrifenwyr y llythyrau a hyn yn unfrydol yn tystiolaebhu am ryfeddol rinweddau ? ? peleni Mr George. Ystyriwyf y bwndel tystiolaethau a H osodwyd ger fy mron yn brawf hollol foddhaol fod Mr LH George drwy ei ddarganfyddiad wedi bod yn foddion i ? liniaru poenau tyrfa liosog o ddioddefwyr D. E. 0 WILLIAMS, J.P. for the Counties of Brecon and J-J Glamorgan. fju—j f Wele ddetholiad bychan o'r leannoedd llatoysgrifau l:t gwreiddiol' y cyfeirir atynt yn y llythyr uchod ?-f Yr wyf wedi bod yn defnyddio eich Pile and Gravel ili Pills, ac yr wyf yn priodoli fy hirboedledd (96 0 flyn- ? yddau 0 oed) i fesur belaeth i'r ymarferiad yr wyf wedi ei U wneud ohonynt. Mae ganddynt weithrediad unrhywiol ar y cyfansoddiad; a thra mae eu heffeithiau yn hynod Y~\ iachusol, ni wnant beri unrhyw anghyfleusdra o gwbl. ? Gallaf yn onest eu cymeradwyo.' U Mr allasai roddi i chwi dystleb arddercbog; am dri mis bu yn yr ysbyty yn D- ac er fod tri 0 IJ feddygon yn gweini arno, yr oedd yn gwaethygu bob dydd.  Oddiar hynny bu yn cymeryd eich peleni, ac y mae erbyn ? hyn yn agos bod yn iach U Yr wyf wedi cymeryd blychaid neu ddau o'ch peleni 0 amhrisiadwy-peleni at y Piles (No. 3 Pills), ac yr wyf yn Q galonog yn tystiolaetbu i'w rhinwedd arbennig, ac yn mawr |-t ddymuno i eraill wybod am danynt. Gellwch wneud d} defnydd o'm henw ac unrhyw berson ddymuna wybod- jj—zj 1 aeth helaethach am y peleni rhinweddol hyn, bydd yn dda H gennyf gyfleu iddo ffeithiau, nid yn unig am danaf fy hun, IJ ond am ereill hefyd un yn neilltuol, yr hwn ni chymerodd Y-f ond pedair o'ch peleni.' {=} Cefais flych aid o'ch peleni (No. 1) i gymdoges. Cafodd {? leshad dirfawr oddiwrthynt. Dywed eu bod, nid yn unig O yn werth gini y biwch, ond yn werth gini y belen, wrth PJ ystyried y daion i dirfawr wnaethant. Eich peleni chwi !1 ydyw yr uni g feddyginiaeth mae fy mam a minnau wedi neu' cymryd er's blynyddau, ac yr wyf wedi perswadio ? dwseni i'w cym yd, ac y maent oil yn meddwl nad oes n medd yginiaeth gyffelyb iddynt. Y mae un person yn yr IJ ystry d hon wedi ei gaethiwo i'w wely er's deg mis danfon- IJ wyd am flychaid o'ch peleni, ac y mae yn gwella yn gyflym.' *-f 'Digwyddais fod yn talu ymweled a'm gwlad enedigol ili tua blwyddyn a hanner yn ol. Yr oeddwn ar y pryd yn U dioddef yn echrydus oddiwrth y piles. Yr oeddwn wedi HI clywed cymaint am eich meddyginiaeth fel ag y gelwais yn n eich masnachdy, a phrynais ddau flychaid o'ch peleni. f—f Ymhen pedwar diwrnod yr oeddynt wedi atal y gwaedu, a ? chyn pen pythefnos yr oeddwn wedi cael fy bollol wella, ac j-j nid wyf wedi cael unrbyw boen byth oddiar hynny. Dygais ddwsin a hanner o'ch peleni i'r Unol Dalaethau, ac ymhob IJ man He y cawsant eu gwasgaru, ni chlywais am fethiant n yn unrhyw achos.' 'Yr wyf fi wedi cael fy ngwella. Cefais esmwythdra ar J: ol y dognau cyntaf o'ch peleni. Maent yn hynod dda J: befyd mewn achosion o ddiffyg treuliad. Gall pob un *t- sydd yn dioddef oddiwrth y piles a'r gravel gael gwellhad F drwy eich peleni, pa un a fyddant wedi bod yn dioddef am J- wythnosau, misoedd neu flynyddoedd. J: Y mae yn dda gennyf eich hysbysu fod fy nghwsmer- J: iaid yn siarad yn uchelach nag erioed am eich peleni. Mae ll?wer wedi eu gwella fu yn dioddef oddiwrth y piles a'r ?1 gravel am ugain mlynedd. t 'Nid oes eisiau i chwi ddigalonni, er fod eich meddyg H yn eich rhoddi i fyny. Ar ol bod dan driniaeth feddygol J: am dymor, a dioddef poenau arteithiol, anogwyd fi i J: wneud prawf ar eich peleni. Rhoddodd un blychaid p; ryddhad i mi, a gwnaeth yr ail fy llwyr wella. Rhoddais L ychydig beleni i gyfaill-capten llong-ac y mae yntau H hefyd wedi gwella ar ol cael ei boeni am amser hir.' J: Bydd i mi deimlo byth yn ddiolchgar i chwi. Chwi yw J: yr unig un sydd wedi cyffwrdd &'m dolur. Btîm o dan J: driniaeth feddygol am bum mlynedd. Ymhen ychydig amser ar ol cymeryd eich peleni (No. 3), diflannoad y H piles.' JJ Yr ydwyf wedi profi eich peleni (No. 3) yn amhris- f] iadwy. Nid wyf yn gwybod am ddim yn debyg iddynt >— fel meddyginiaeth ryddhaol. Yr wyf wedi bod yn t awyddus i ysgrifennu atoch er datgan fy niolchgarwch i J: chwi. Yr ydych mewn gwirionedd yn gymwynaswr i'r t: dioddefydd.' t Yr wyf yn fy 77 mlwydd oed, ac os nad yw eich peleni w wedi ychwanegu at feithder fy nyddiau (canys y mae t hynny yn holfol yn llaw Duw), y maent wedi cyfranu J: llawer at fy nghyaur a'm mwynhad. Yr wyf yn J] priodoli fy hirhoedledd, dan fendith Duw, i'ch peleni r- cphwi. 9 Ar ol rhoddi prawf teg i'ch peleni, mae'r canlyniad tJ: wedi bod yn hynod foddhaol. Nid oes gennyf yr un H amheuaeth mewn dwyn tystiolaeth i'w rhinweddau arben- [3 nig; a thrwy eich dyfais yr ydych wedi profi eich hun J: yn gymwynaswr i laweroedd.' p Tua phymtheg mlynedd yn ol, pan yn Wolverhampton ji (Lloegr), darfu i fy ngwraig wneud defnydd o'ch peleni, a t darfu iddynt actio yn wyrthiol ami. Mae fy merch yn J: dioddef yn fawr yn bresennol. A wnewch chwi ddanfon J: dau flychaid iddi I' J: Y MAE Y FEDDIGINIAETH WERTHFAWR HON I'W CHAEL J: MEWN TRI FFURF. P No. I.-George', Pile and Gravel Pills (label wen). J: No. 2.-G60rge'8 Gravel Pillll (label las). p No. 3.-George' 8 Pills for the Piles (label gooh), J- Gwerthir y PELENI Byd-glodus hyn ymhob man mewn E Blychau 1/3 a 3/0 yr un; gyda'r Post am 1/4 a 3/2, ?: GOCHELWCH DWYLLWYR! J: liT Gofynnwch yn eglur am GEORGE'S PILLS, a H gwelwch eich bod yn eu cael. J] r— g PERCHEINOG: J. E. GEORGE, M.R.P.S. HIRWAUN, ABERDAR. D IJ r: caaccccccccccccccacccccccaccaaacaaaacaaaaaaCDCD AJffaffedlg 8 Cbjhotddedlg ganL JOSSFH. WitLUMi & Bows (Werthyth ltd., yo e. Bwyddfs, ti a asaglebalmd, MerthytlCydll,