Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

nnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn □ n &gfe n I Georges Georges § Pile and \Mm$M Pile and g g Gravel JMmr'" < Gravel S S ??- ??,  ?"  Pillso ''??????? !? ??- S gill" [] ? _—————————————————————————————————-—————————-————— _—— rr u J:1 R ydwyf wedi edrych dros gannoedd 0 lawysgrifau n ?? gwreiddiol a dderbyniwyd gan Mr. E. George, ? ?? Hirwaun, yn dwyn tystiolaeth 0 berthynas i'r H gwelliantau a ddygwyd oddiamgylch drwy offerynoliaeth 0 ei Pile and Gravel Pills,' Y mae ysgrifenwyr y llythyrau tI hyn yn unfrydol yn tystiolaethu am ryfeddol rinweddau J:1 peleni Mr George. Ystyriwyf y bwndel tystiolaethau a osodwyd ger fy mron yn brawf hollol foddhaol fod Mr ? George drwy ei ddarganfyddiad wedi bod yn foddion i C? liniaru poenau tyrfa liosog 0 ddioddefwyr D. E. Q WILLIAMS, J.P. for the Counties of Brecon and tI Glamorgan. D Wele ddetholiad bychan o'r I crinnoedd llawysgrifau u gwreiddiol' y cyfeirir atynt yn y llytbyr uchod :— r-r Yr wyf wedi bod yn defnyddio eich Pile and Gravel p" Pills, ac yr wyf yn priodoli fy hirhoedledd (96 o Byn- ? yddau 0 oed) i fesur helaeth i'r ymarferiad yr wyf wedi ei IH wneud obonynt. Mae ganddynt weithrediad unrbywiol t1 ar y cyfansoddiftd a thra mae eu heffeithiau yn hynod |—| iaebusol, ni wnant bed unrbyw anghyfleusdra 0 gwbL D Gallaf yn onest eu eymeradwyo.' J—* Mr — allasai roddi i cbwi dystleb ardderchog am dri mis bu yn yr ysbyty yn D- ac er fod tri 0 n feddygon yn gweini arno, yr oedd yn gwaethygu bob dydd, w Oddiar bynny bu yn cymeryd eich peleni, ac y mae erbyn £ L1i } byn yn agos bod yn iach U ( Yr wyf wedi cymeryd blychaid neu ddau o'ch peleni IJ amhrisiadwy-peleni at y Piles (No. 3 Pills), ac yr wyf yn J:1 galonog yn tystiolaetbu i'w rhinwedd arbennig, ac yn mawr ]—f ddymuno i eraill wybod am dnynt. Gellwch wneud ? defnydd o'm henw ac unrbyw berson ddymuna wybod- IH | aeth belapthach am y peleni rhinweddol byn, bydd yn dda IH gcnnyf gyfleu iddo neitbiau, nid yn unig am danaf fy bun, oiid am ereill hefyd un yn neilltuol, yr hwn ni chymerodd ff ond pedair o'ch peleni.' n'Cet'ais flych aid ocb peleni (No. 1) i gymdogeg Cafcdd t:1 ies had dirfawroddiwrthynt. Dywed eu bod, nid yn unig !-t yn wirth gini y biwcb, ond yn werth gini y belen, wrtb C1 ystyr ed y daioni dirfawr wnaethant. Eich peleni chwi ydyw yr unig feddyginiaeth mae fy mam a minnau wedi r-f eu cymryd er's biyayddau, ac yr wyf wedi perswadio tl dwseni Fw cymryd, ac y maent oil yn meddwl nad oes H meddyginiaeth gy?elyb iddynt. Y mae un person yn yr n ystry d hon wedi ei gaethiwo i w wely er's deg mis danfon- I:1 wyd am flychaid o'ch peleni, ac y mae yn gwella yn gyflym.' |-r Digwyddals fod yn talu ymweled a'm gwlad enedigol  tuablwyddvn a banner yn ol. Yr oeddwn ar y pryd yn ? dioddef yn echrydus oddiwith y piles. Yr oeddwn wedi n clywed cymaint am eicb meddyginiaeth fel ag y gelwais yn n eich masnachdy, a phrynais ddau flychaid o'cb peleni. J:1 Ymhen pedwar diwrnod yr oeddynt wedi atal y gwaedu, a nchyn pen pythefnos yr oeddwn wedi cael fy hollol wella, ac nid wyf wedi cael unrbyw boen byth oddiar hynny. Dygais d ddwsin a hanner o'ch peleni i'r Unol Dalaethau. ac ymhob tI man lie y cawsant eu gwasgaru, ni chlywais am fethiant J:1 yn unrhyw achos.' 'Yr wyf fi wedi cael fy ngwella. Cefais esmwythdra ar Q ol y dognau cyntaf o'ch peleni. Maent yn hynod dda a hefyd mewn achosion o ddiffyg treuliad. Gall pob un |-r sydd yn dioddef oddiwrth y piles a'r gravel gael gwellhad izi drwy eich peleni, pa un a fyddant wedi bod yn dioddef am O wythnosau, misoedd neu flynyddoedd. d 'Y mae yn dda gennyf eich hysbysu fod fy nghwsmer- 0 iaid yn siarad yn uchelach nag erioed am eich peleni. Mae t—f llawer wedi eu gwella fu yn dioddef oddiwrthy piles a'r "? gravel am ugain mlynedd. L? Nid oes eisiau i chwi ddigalonni, er fod eich meddyg n yn eich rhoddi i fyny. Ar ol bod dan driniaeth feddygol 13 am dymor, a dioddef poenau arteithiol, anogwyd fi i j-f wneud prawf ar eich peleni. Rhoddcdd un blychaid  ryddbad i mi, a gwnaetb yr ail fy llwyr wella. Rhoddais |—[ ycbydig beleni i gyfaill—capten !long—ac y mae yntau U hefyd wedi gwella ar ol cael ei boeni am amser hir.' a Bydd i mi deimlo byth yn ddiolchgar i chwi. Chwi yw t~j yr unig un sydd wedf cytfwrdd a'm dolur. BOm o dan p? driniaeth feddygol am bum mlynedd. Ymben ychydig Jzj amser ar ol cymeryd eich peleni (No. 3), dinannodd y G piles.' Q Yr ydwyf wedi profi eich peleni (No. 3) yn amhris- iadwy. Nid wyf yn gwybod am ddim yn debyg iddvnt v-* fel meddyginiaeth ryddhaol. Yr wyf wedi bod yn ili awyddus i ysgrifennu atoch er datgan fy niolchgarwch i LJ chwi. Yr ydych mewn gwirionedd yn gymwynaswr i'r JU dioddef ydd.' w Yr wyf yn fy 77 mlwydd oed, ac os nad yw eich peleni  wedi ychwanegu at feithder fy nyddiau (canys y mae  bynny yn hollol yn Haw Daw), y maent wedi cyfranu H llawer at fy nghysur a'm mwynhad. Yr wyf yn 0 priodoli fy hirhoedledd, dan fendith Duw, i'ch peleni pf chwi.' vZv 'Ar o! rhoddi prawf teg i'ch peleni, mae'r canlyniad tA wedi bod yn hynod foddhaol. Nid ces gennyf yr un LJ amheuaeth mewn dwyn tystiolaeth i'w rhinweddau arben- 1:1 nig; a thrwy eich dyfais yr ydych wedi profi eich hun J:1 yn gymwynaswr i laweroedd.' w ? Tua phymtbeg mlynedd yn ol, pan yn Wolverhampton 'I' (Lloegr), darfu i fy ngwraig wneud defnydd o'ch peleni, a H darfu iddynt actio yn wyrthiol ami. Mae fy mereh yn n dioddef yn fawr yn bresennol. A wnewch chwi ddanfon n dau flychaid iddi 1' 0 Y MAE Y FMDDIGINIAETH WERTHFAWR RON I'W CHAEL Q MEWN TRI FFUKF. I:1 No. l.-Geor,ge's Pile and Gravel Pills (label wen). J:1 No, 2.-Geo'rge's Gravel Pills (label las). No. 3.-George's Pills for the Piles (label goch), t1 Gwerthir y PELENI Byd-glodus hyn ymhob man mewn g Blychau 1/3 a 3/0 yr un; gyda'r Post am 1/4 a 3/2. Cli GOGHELWCH DWYLLWYR! a s¡r Gofynnwch yn eglur am GEORGE'S PILLS, a 1J gwelwch eich bod yn eu cael. 1J g PERCHENOG: J. E. GEORGE, M.R.P,S.. HIRW AUN, ABERDAR. R nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn n ItgrBfiedig t ChyhotddcdJg gan Joeepb Wllliamc & Bone (Meitbyi), Ltd., )11 ti tvjcdib.ii u sa Glebelatd, BeithyT lydfi)