Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

aannaannanai n S M ri aG;Qm ri g Georges g Pile and S Gravel S pms. a a annnnn nnannannnnanaaaaaaac [Gnanannnna a M § 1. 1 r3 —===========" n a Georges g Pile and g Gravel B pms. S n a t—t r:r œ R ydwyf wedi edrycbdl'os gannoedd 0 lawysgrifau U ? ? gwreiddiol a dderbyniwyd gan Mr. E. George, ,N. Hirwaun, yn dwyn tystiolaeth o bertbynas i'r U gwelliantau a ddygwyd oddiamgylcb drwy onerynoliaotb [K ei Pile and Gravel Pills.' Y mae ysgrifenwyr y llytbyrau ft byn yn MM/?-??o? yn tystiolaethu am ?/6(Mo? W?MeJ??M ?? } peleni Mr George. Ystyriwyf y bwndel tystiolaethau a M osodwyd ger fy mron yn brawf ?o?o? foddhaol fod Mr H George drwy ei ddarganfyddiad wedi ./b<M?o? fod Mr George drwy ei ddarganfyddiad wedi bod yn foddion i ).1 liniaru poenau tyrfa Hosog o ddioddefwyr D. E. t"! WILLIAMS, J.P. for the Counties of Brecon and t—? Glamorgan. t?f Wele ddetboliad bychan o'r c?Moe<M ???/o:M ?} gM?-e??o?' y cyfeirir atynt yn y llythyr uchod :— W Yr wyf wedi bod yn defnyddio eich Pile and Gravel ? Pills, ac yr wyf yn priodoli fy hirhoedledd (96 o Byn. H yddau o oed) i fesur helaeth i'r ymarferiad yr wyf wedi ei Q wneud ohonynt. Mae ganddynt weitbrediad unrbywiol n ar y cyfansoddi&d a thra mae eu ben?eithiau yn hynod t-f iachusol, ni wnant beri unrhyw anghyneusdra o gwM. ? Gallaf yn onest eu cymeradwyo.' U Mr allasai roddi i chwi dystleb ardderchog am [] dri mis bu yn yr ysbyty yn D—— ac er fod tri o ff feddygon yn gweini arno, yr o?dd yn gwaetbygu bobdydd. p} Oddiar hynny bu yn cymeryd eich peleni, ac y mae erbyn ?* byn yn agos bod yn iach H 'Yrwyf wedi cymeryd biychaid neu ddauo'cb peleni [H ambrisiadwy—peleni at y Piles (No. 3 Pills), ac yr wyf yn H galonog yn tystiolaethu i'w rhinwedd arbennig. ac yn mawr {? ddymuno i eraill wybod am d?nynt. Ge!!wch wneud ?{ defnydd o'm henw ac unrhyw berson ddymuna wybod- H aeth belaethach am y peleni rhinweddol byn, bydd yn dda tU gennyf gyfleu iddo neithiau, nid yn unig am danaf fy hun, Q ond am ereill befyd un yn neilltuol, yr hwn ni chymerodd ?} ond pedair o'ch peleni.' t-f t1 Cefais nych aid o'ch peleni (No. 1) i gymdoges. Cafodd -H les had dirfawroddiwrtbynt. Dywed eu bod, nid yn urng Q ynwirth giniy Mwch, ond yn wertb gini y belen, wrtb Q ystyr ed y daioni dirfawr wnnethant. Eich peleni cbwi 'n ydyw yr unig feddyginiaeth mae fy mam a minnau wedi ? r? eu cymryd er?s biynyddau, ac yr wyf wedi perswadio M dwseni i'w cymryd, ac y maent oil yn meddwl nad oes E-! meddyginiaetb gyn'eiyb iddynt. Y mae un person yn yr tU ystry d hon wedi ei gMtbiwo i w wely er's deg mis danfon- JJ wyd am flychaid o'cb peleni, ac y mae yn gwella yn gynym.' }=} 'Digwyddaisfodyn talu ymweled a'm gwlad enedigol M tuablwyddyn a banner yn ol. Yr oeddwn ar y pryd yn H dioddef yn echrydus oddiwrth y piles. Yr oeddwn wedi EU clywed cymaint am eicb meddyginiaeth fel ag y gelwais yn H eich masnachdy, a phi-ynais ddau flychaid o'ch peleni. t-f Ymhen pedwar diwrnod yr oeddynt wedi atal y gwaedu, a {=} chyn pen pythefnos yr oeddwn wedi cael fy hollol wella, ac ? nid wyf wedi cael unrhyw been byth oddiar hynny. Dygais E! ddwsin a banner o'cb peleni i'r Unol Dalaetbau. ac ymbob JU man He y cawsant eu gwasgaru, ni chlywais am fethiant f1 yn unrbyw achos.' —————————————————— ? ¡- 'Yr wyf 6 wedi cael fy ngwella. Cefais esmwythdra ar ? ol y dognau cyntaf o'ch peleni. Maent yn hynod dda t-tf befyd mewn achosion o ddiSfyg treuliad Gal! pob un v-t sydd yn dioddef oddiwrtb y piles a'r gravel gael gwellhad ? drwy eich peleni, pa un a fyddant wedi bod yn dioddef am jLJ wythnosau, misoedd neu fiynyddoedd. t:I Y mae yn dda gcnnyf eich hysbysu fed fy nghwsmer- fj iaid yn siarad yn uchelach nag erioed am eicb peleni. Mae IJ Hawer wedi eu gwella fu yn dioddef oddiwrthy piles a'r H gravel am ugain mlynedd. 0 'Nid oes eisiau i chwi ddigalonni, or fod eich meddyg tj yn eich rhoddi i fyny. Ar ol bod dan driniaeth feddygol M am dymor, a dioddef poenau arteithiol, anogwyd & i ft wneud prawf ar eich peleni. Rhoddcdd un blychaid p- ryddbad i mi, a gwnaetb yr ail fy llwyr wella. Rhoddais U ychydig beleni i gyfaill-capten Hong—ac y mae yntau U befyd wedi gwella ar ol cael ei boeni am amser hir.' JJ Bydd i mi deimlo byth yn ddiolchgar i chwi. Chwi yw ft yr unig un sydd wedi cynwrdd a'm dolur. Bum o dan ? driniaeth f eddy got am bum mlynedd. Ymhen ychydig ? amser ar ol cymeryd eich peleni (No 3), dinannodd y U piles.' [J Yr ydwyf wedi pron eich peleni (No. 3) yn amhris- ri iadwy. Nid wyf yn gwybod am ddim yn debyg iddynt t-f fel meddyginiaeth ryddbaol. Vr wyf wedi bod yn ? awyddus i ysgrifennu atoch' er datgan fy niolchgarwch i U cbwi. Yr ydych mewn gwirionedd yn gymwynaswr i'r tI dioddeiydd.' t-f Yr wyf yn fy 77 mlwydd oed, ac os nad yw eich peleni ? wedi ychwanegu at feitbder fy nyddiau (canys y mae Q hynny yn hollol yn Haw Duw), y maent wedi cyfranu H! Hawer at fy ngbysur am mwynhad. Yr wyf yn [J priodoli fy hirhoedledd, dan fendith Duw, i'cb peleni Y-f chwi.' t—f 'Ar o! rhoddi prawf teg i'ch peleni, mae'r canlynfad wedi bod yn hynod foddhaol. Nid ces gennyf yr un U amheuaeth mown dwyn tystiolaeth i'w rhinweddau arben- JJ nig; a thrwy eich dyfais yr ydych wedi pron eich bun ff yn gymwynaswr i laweroedd.' t-f Tua phymt heg mlynedd yn ol, pan. yn Wolverhampton (Lloegr), darfu i fy ngwraig wneud defnydd o'ch peleni, a J?-J darfu iddynt actio yn wyrthiol ami. Mae fy mercb yn IJ dioddef yn fnwr yn brpsennol. A wnewch chwi ddanfon Q dau flychaid iddi 1 I Fl Y MAE Y FEDDIGINIAETH WERTHFAWR HON I'W ClIAEL M MEWN TRI FFURF. t-< ? ?——6'<!0r?6'? 7?6 (?M? ?<X? Pt? (M? 1PCM). p? No. 2.-George's Gravel Pilla (labellas). ?. 3.—6'co?6's P?? /b? ? P?M (??c? yocA ). t?U Gwerthir y PELENI Byd-glodus hyn ymbob man mewn ? Biychau 1?3 a 3?0 yr un gyda'r Post am 1? a 3;2. ? COCHELWCH DWYLLWYR! a I Gofynnwch yn eglur am GEORGE'S PILLS, a Q gwelwch eich bod yn eu cael. ———————————————————————————'—————-— t—t g PERCHEM&: J. E. GEORGE, M.R.RS.< HIRWAUN,ABERDAR. g Snaaanaaaaaaaaaanaaaaaaaaaaaaaaaaaaanaaaaaaanna Airgraffedig_e Chyh<xtd.att CM !<'Mph WHMMBt & Sot,, (Merthyl), Ltd., tc .0 E%Iddfii,2t t *t Ottttttd, tMthtt tydt)