Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

3 erthygl ar y dudalen hon

\ Y WERS SABOTHOL. * I;ð;IJ…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Y WERS SABOTHOL. w 0. f Y WERS RYNGWI^ADWRIAETHOI^. f I i § I iiran y rarcn. u. xumuf W ALTEH5, I ¡ M.A., B.D., Abertawe. MEDI 2il.—Bugail Israel Gaeth.—Ezeciel xxxiv. I I A I I I I Y liiSlYJN JLVUKAIIAU. yr iVrglWVdCL yw ty ) Mugail; ni bydd eisiau arnaf.'—-Salm xxiii. I. t CAETHGi;ud>vyd Judah a dinistriwyd Jerusalem tlodion yn unig adawyd yn y wlad. Er hynny nid anialwch ydoedd Judah, canys gosodwyd Gedaliah (wyr i'r Saphan hwunw ddarganfu Lyfr y Gyfraith yn y deml) yn llywodraethwr ar y wlad dan y Caldeaid. Yr oedd efe, fel Jeremiah, ymysg y rhai a gyngorasent ffyddlondcb i'r Cal- deaid cyn dinistr Jerusalem, ac oblegid hynny yn ddiau y dewiswyd ef i lywodraethu. Ym Mispah y gwnai Gedaliah ei gartref bellach, a chafodd gwmni Jeremiah y proffwyd. Ym- ddengys yr argoelai llywodraeth Gedaliah wyddo, ond nid hir y bu cyn i elynion ddangos eu hunain. Lladdwyd Gedaliah gan Ismael, un o'r had brenhinol (2 Bren. xxv. 25), a daeth annhrefn drachefn ar fywyd Judah. Ffodd y tywysogion a llawer o'r bobl i'r Aifft, a gor- ( fodwyd Jeremiah a Baruch i fyned gyda hwynt. Felly y daw hanes Judah i'w derfyn am dro. (Gweler Jer. xliv.) Ond a chyflwr y bobl a gaethgludesid i Babilon ( y mae a fynno'n Gwers. Gosodwyd hwynt yn 1 gwmnlau yma a thraw Y111 Mabilon. Ceir fod 1 amryw ohonynt ar lan afon Chebar yn Tel Ahib, 4 ac yno cawsant gwmni a chyfarwyddyd Ezeciel y proffwyd. Er en bod mewn caethiwed, nid 1 yniddeiigys iddynt gael eu gorthrymu na'u her- ( id. Digon tebyg fod geiriau Senacherib (2 Bren. [viii. 32) i raddau yn wir am dynged y caethion 1 Nes i mi ddyfod a'ch dwyn chwi i wlad megis ich gwlad eich hun, gwlad yd a gwin, gwlad y- >ara a gwinllannoedd, gwlad olew olewydd a 5 nel, fel y byddoeh fyw, ac na byddoch feirw. 8 Disgrifia Ezeciel wlad y caethiwed fel gwlad g narsiandwyr, a diau i feibion Israel ymhen 11 imser fanteisio ar hynny, Disgwylient gael e lychwelyd yn fuan i'w gwlad eu hun, a chad- Y vent ar y dechreu yn ffyddlon i'w hen grefydd. I lancteiddient y Saboth, a myfyrieut hanes eu 11 enedl. [Y mae lie i gredu mai ffrwyth y Gaeth- 0 lud ydyw llawer o lenyddiaeth yr Hen Desta- g lent. A'u golwg ar ddychweliad i'w gwlad, 7 mbaratoent at adsefydlu eu crefydd yno. Dar- l mia Ezeciel y. deml gyfodir yno yn fanwl w EJzeciel xl.-xlviii.). Nid yw'n hawdd olrhain y ylanwad crefydd Babilon ar y caethion yr edd gan y gorchfygwyr a'r caethion draddod- idau ac arferion cyffelvb, gan eu bod o'r un ylwyth. Gwelir oddiwrth rhan gyntaf Llyfr Ezeciel .-xxiv.) bod meddwl y caethion yn cael ei gyf- C, irio at hanes y genedl, ei chamsyniadau, ei M anffyddlondeb i'r Arglwydd, a'i tliynged oblegid d1 ynny. Ond credai Ezeciel yn gryf yn nyfodol fo genedl, a daliai obeithion o'i blaen yn nhir y G lethiwed. Hyd nes i Jerusalem gael ei dinistrio, bi 'edai'r caethion y deuai gwaredigaeth sydyn. ?1 Tedi'r dinistr, onibai am weinidogaeth ffyddlon 10 zeciel, y mae'n ddigon tebyg mai ymgolli ym A' iywyd Babilon wnaethai'r Iddewon caethglud- 1" lig. Apeliai Ezeciel at yr unigolyn pwys- H isiai gyfrifoldeb personol pob aelod o'r genedl. ia c yn y rhannau olaf o'i Lyfr cawn ef yn ei sy einidogaeth ffyddlon wedi i'r hanes am gwymp m irusalem gyrraedd clustiau'r caethion ym Mabi- he n. Bugeiliai Ezeciel hwynt fel praidd oedd i lw lychwelyd ryw ddiwrnod i'r gorlan yng ngwlad idah, ac ni fynnai i un o'r defaid fod ar goll. gy chan eu bod i ddychwelyd i Judah, mynnai W dynt fod yn gymwys i feddiannu eu hetifedd- ar eth. Edifeirwch ydyw baich gweinidogaeth na zeciel yn awr. yr Yn ein Gwers cawn Ezeciel yn adolygu hanes m: genedl, ac yn condemnio'r bugeiliaid—y bren- sic noedd a'r llywodraethwyr fu yn ei thywys ar ol 7feiliorii. Gwae fugeiliaid Israel y rhai sydd pr L eu porthi eu hunain: oni phortha y bugeil- ar id y praidd ? Yn lie porthi'r defaid, byw ar dd 'braster wnaethai'r bugeiliaid gynt. Ni yn ryfhasoch y rhai llesg, ac ni feddyginiaeth- i och y glaf, ni rwymasoch y ddrylliedig chwaith, an fgyfeiliornus ni ddygasoch adref, a'r golledig Mi ni cheisiasoch eithr 1 lywodraetliasoeh hwynt a thrais ac a chreulondeb.' Oblegid hynny y gwasgarwyd y defaid, ac yr aethant yn ysglyf- aeth i fwystfilod rheibus. Onel y mae gan Israel Fugail cia. [Y mae'n ddiddorol sylwi ar y modd yr atseinir geiriau Jeremiah gan Ezeciel yn ami. Cymharer yma Jer. xxiii. -1-4.1 Symudir y bugeiliaid traws ac esgeulus, a chymer Jehofah y fugeiliaeth i'w law Ei Hun. (Wedi condemnio'r bugeiliaid anffyddlon yn adn. 1-10, disgrifia Ezeciel y Bugail Da yn adn. 11-16.) Wele Myfi, le, Myfi a ymofynnaf am Fy mhraidd, ac a'u ceisia.f hwynt.' Ar ol ystorxn cerdda'r bugail gofalus ymhell i chwilio am y defaid gwasgaredig. Bu ystorm yn hanes praidd yr Arglwydd, ac yn awr y mae dydd cymylau a thew dywyllwch ar fyned heibio a'r Bugail Da a gasgl ri ddefaid ynghyd (adnid 31). Y mae ganddo gorlan dda a phorfa fras ar eu cyfer ar uchel fynyddoedd Israel (adnod 14). Blinodd y defaid ar wlad wastad Babilon hiraethant am yr ucheldir iach, ac yno y'u tywysir eto. s ;'i2'J Ond y mae dydd gwaredigaeth i olygu barn ar rywrai a gyfrilir ymysg y defaid (adn. 17-22). Chwithau, Fy mhraidd, fel hyn y clywed" yr Arglwydd Dduw, Wele Fi yn barnu rhwng milyn a milyn, rhwng yr hyrddod a'r bychod (adnod 17). A'i olwg ar yr adferiad, gwel Ezeciel farn yr Arglwydd ar y rhai hynny a orthryment y tlawcl, gan drawsfeddiannu'r borfa fras. Ai bychan gennych bori ohonoch y borfa dda, oni bydd i chwi sathru dan eich traed y rhan arall o'ch porfeydd ? ac yfed ohonoch y dyfroedd < lyfnion, oni bydd i chwi sathru y rhan arall i l'ch traed ? Dan ddarlun y praidd disgrifia Ezeciel orthrymwyr o'r tumewn i'r genedl. 1 Gwthiant a chorniant y gwan bwytant y borfa ] :ras, a sathrant dan eu traed y gweddill so'r 1 porfeydd, fel nad oes i'r gwan ond yr hyn a I iathrwyd. j Cyfodir y lien ymhellach ar y dyfodol (adn. -3-31). a cheir cipolwg ar y Brenin perffaith. t Jelwir Ei enw Dafydd. Efe a'u portha hwynt, I ic Efe a fydd yn fugail iddynt. A minnau yr ] Yrglwydd a fyddaf yn Dduw iddynt, a'm gwas j Dafydd yn dywysog yn eu mysg (adn. 23-24). g mae gwell ymlaen nag a fu erioed yn hanes genedl. Derfydd y bwystfil drwg o'r tir g ,wneir cyfamod heddwch a'r bobl gan yr Ar- a :lwydd. Cawodydd bendith a ddisgynnant o'r e .efoedd, a bydd y tir yn fwy firwythlon nag 1< rioed. A thrwy ei llwyddiant tymhorol adneb- I dd y genedl mai yr Arglwydd yw ei Duw. b )yna gyfran Ezeciel i'r darlun o Eneiniog yr X arglwydd—y Messiah—y Brenin a eistedd ar I rsedd Dafydd. Cawsom y flwyddyn hon y a eiriau, Myfi yw y Bugail Da,' oddiar wefusau 1' r Un gyflawnodd y gobeithion a'r proffwydol- e] Lethau. Efe ydyw'r Eneiniog--y Messiah—a h relid weithiau'n glir ac weithiau'n aneglur gan ei proSwydi. 5 —————————————— d

Gogled Ceredigion. rp Gogledd…

Advertising