Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Bargeinion ar Lyftau. Y DDINAS HEB YNDDI DEMI, (clud. ile.) 0 3 CRIST A'R SAITH" EOWYS (cludiad 2C.) o 6 EXFENNAU DAEARYDDIAETH (cludiad 4c.) 2 3 OWEN GLYNDWR (cludiad ic.) 0 4+ HANES HARRI PUW (cludiad ic.). 0 3 STRAEON HYNOD (cludiad IC.). 0 3 HYWEIV A'R GATH (cludiad lic.) 0 3 STRAEON Y CYFNOS (cludiad lic.) 0 3 LLVFR DADLEUON (cludiad ic.) o 6 DARWTHIAU AR SERYDDIAETH A'R BEIBI,, iæfgan Dr. Chalmers (cludiad 2C.) o 9 ATHRONIAETH TREFN IACHAWDWRIAETE (cludiad 2c.) o 9 LLAWLYFR Y GYFRAITH (cludiad 2e.) o 9 COFIANT Y PARCH. R. ROWLANDS, ABER- AMAN, gan D. Silyn Evans (clud. ztc.) I o MILWYR Y GROES (WILLIAM LEWIS), gan Griffith Ellis (cludiad z!c.) o 6 XAIIYWYR Y GROES (JAMES GILMOUR) (CL. zic.) o 6 COFIANT Y PARCH. JOHN THOMAS, MER- THYR (cludiad 4c.) 1 3 Y SEREN UNIG, an Oliver Don (cl. 1-C.) i o Y DOCTOR (cludiad ic.) o 6 HEN EMYNAU (cludiad zic.). 1 o BRENlN YR AFON AUR (cludiad 2 Jc.).. 10 CARTREF DEDWYDD, gan W. D. Davies, America (cludiad z-c.) o 8 Y COFIADUR YSGRYTHYROL (clud. 4ic.) 0 9 HANES EGLWYS BETHESDA, MERTHYR (cludiad 2C.) o 9 YR HANESYDD METHODISTAIDD (cl. 2C.) o 6 LLYFR TONAU CYNULLTJIDFAOIV (cl. 5c.) I 9 AWDURAETH IVLYFRAU Y TESTAMENT NEWYDD (cludiad lic.) o 9 CYFATEBIAETH CREFYDD NATURIOL (cl. 4c.) 1 6 Y TRYDEDD CYNNYG (cludiad ic.). o 9 BOB LEWIS (cludiadi tc.) o 6 TYWYSENNAU ADDFED (cludiad 4c.) 1 3 Y DIWYGIAD YM MHENTRE ALU-N, gan S. M. Saunders (cludiad 5c.) 1 0 DDOE A HEDDYW (Drama), gan D. G. Williams, St. Clears (cludiad lie.). 0 6 MWYAR DUON (cludiad 2C.) o 6 NoFEi, GYMRAEG, gan Edward Gruffydd (cludiad Iic.) o 6 DRYCH PROFFWYDOLIAETH (clud. 2|c.) 1 0 CYMRO YN AFRICA (cludiad xic.). o 6 UNDOD PERSONOL Y DUW-DDYN, gan y Parch. R. S. Thomas (cludiad 5C.). 2 6 LLAWLVFR YR ENWAD CYNUIXEIDFAOI,, gan H. Ivor Jones (cludiad 04^ IFAN MEREDYDD (cludiad Iic.). o 6 GRAMADEG CERDDORIAETH (clud. lie.).. o 9 SISIDONIA (cludiad 2C.) 0 9 AMERICA A GWELEDIGAETHAU BYWYD, gan W. D. Davies, America (cl. 5c.) 1 3 LL YFR DEI,, gan y Parch. Owen Edwards (cludiad Iic.) o 6 COFIANT Y PARCH. EDWARD JAMES (cl. 2$c.) I o CYDYMAITH YR YSGRYTHYR (cludiad 4C.) 1 o DRYCH PROFFWYDOLIAETH, gan y Parch. John Hughes (cludiad 4c.) 1 9 y ma. oil o'r Uyfrau uchod wedi eu fostwng i HANNER Y PRIS. Antomr y Tal gyda'r AreMIt, gan gynnwys y Cludiad, i Swyddfa'r 'Tyst/ Merthyr Tydfil, GWELLHEWCH EICH ECSIMA. Iacha INOLAK holl Aflechyd y Croen. Bydd i Iiiolak dynnu allan yr holl amhur- eddau allan o'ch croen; bydd iddo ladd egin afiechyd, lliniaru ysfa, a symud plorynod, crofenau neu darddiantau. Gwnaeth Inolak lawer iachad rhyfeddol o'r math gwaethai o afiechydon y croen. Miloedd o'r rhai oeddynt ddigalon oherwydd methiant darpariaethau eraill a glywsant yn drugarog am Inolak ac a wellhasant eu hunain. Na fydded i chwi gael Ecsima, Crachen y Clafr, Plorynod, Cornwydon, Tarddiantau, Tar- oden, Brech yr Eilliwr, nac unrhyw anhwylder perthol i'r croen. lachewch eich hun a Inolak. Mae'r gymeradwyaeth oddiwrth y rhai a well- hawyd wedi peri galwad mawr am dano. Ond os yw eich fferyllydd allan o stoc, anfonwch at y Perchenogion—66, Whiteladies-road, Bristol (1/3. 3/ a 5/- yn rhydd trwy'r post). !aeh? Anftelodig IN 0 LA K I't Ornn. i RHESYMAU DA f MK ellir roddi yn rhwydd dros y priodol- UL %lt deb o gymeryd Beec h am's Pills mewn ul g/k amser angenr h eidiol. Nid y lleiaf o'r MtL W rhesymau hyn yw y cyfnod hir faith y ygf /fi bu'r meddyglyn hwn yn y gwasanaeth W cyhoeddus. Am oddeutu deng mlyn- I edd a thri-ugaingweithredodd ddYlan-1 g/L wad bendithiol ar iechyd torf enfawr JK %ig o bobl, nes y mae enw Beecham's Pills u# yn air teuluaidd bron ym mhob gwiad gfk W yn y byd. Y mae y fath hanes ynddo W lei hun yn dystiolaeth argyhoeddiadol tfl Mf. fod y ddarpariaeth hon o werth MM. CI# gwirioneddol, ac yn rheswm da C2# | DROS CYMERYD f pan fo angen, feddyglyn sydd wedi tf\ enill y fath ffafr cyffredinol. Paratoir I /f Beecham's Pills yn wyddonol o'r Af CI) defnyddiau mwyaf detholedig, a gellir Cljff Mtk eu cymeryd gan bawb gyda hyder a ffL %ii dyogelwch. Y mae eu gweithrediad w /fi ar y cyfansoddiad yn ystyriaeth iri jfif bwysig. Rhoddant esmwythyd buan, ig. I rho ddant wellhad parhaol, a chan nad I ML oes dim yn eithafol yn eu heffaith, HL %ii gellir eu cymeryd unrhyw adeg. Or %lg mWK holl feddyginiaethau fwriadwyd i gfk \JM leddfu a gwella anhwylderau y cylia, W I nid oes yr un a ddefnyddir gyda mwy jfif 0 Iwyddiant na'r meddyglyn a brofw. i ? Kg yd felly ac yr Ymddiriedir Ynddo CTi I BEECHAM'S i I PILLS j  Yr unig wneuthurwyr yw ffk W THOMAS BEECHAM, St Hde ns, Lancs. W Gwerthir ym mhob man. ?  ff% Mewn blychau, wedi eu nodi 1/3 a 3/ /ft ANNWYD, PESWCH, INFLUENZA.—Mae y rhain gyda ni bob amser. Pair hinsawdd gyfnewidiol fod llawer o ddioddef oddiwrth Beswch, Bronchitis, Pas, Dolur y Gwddf. Crygni Caethdra, Diffyg Anadl. Y mae'r hen feddyg- lniaeth, DAVIES'S COUGH MIXTURE, eto ar y blaen, ac yn cael ei gwerthfawrogi'n fwy nag erioed, bob amser wrth law, yn felys, yn cyn- I hesu'r frest, ac yn rhyddhau'r phlegm. Bydd dose mewn plyd yn ddigon. Ilije. a 2/9 (postage 3c.).—HUGH DAVIES, Chemist, Machynlleth. j SARZINE BLOOD MIXTURE. CROEN IACH A GWAED PUR.—Dyna'r hyn y mae Sarzine Blood Mixture yn ei sicrhau a dim arall. Nid yw yn honni gwella popetb fel yr Yankee Patent Medicines, ond os blinir chwi gan groen afiach, ysfa, pimples, toriad allan, scurvy, doluriau pendduynod, &c., yn tarddu o waed drwg ac amhur, mynnweh botelaid o Sar- zine Blood Mixture gan y druggist nesaf atoch, 2/9 y botel, neu gyda 3c. at y cludiad yn ych- wanegol, oddiwrth y perchennog—HUGH DAVIES, Chemist, Machynllethl Calfaria, Rhigos. DANFONER pob gohebiaeth o hY11 allan .L/ i'r Ysgrifellnydd-Mr. LLEWEL YN EDWARDS, Plasyddraenen, Rhigos, Glam. Moriah, Cilfynydd. Y MAE'R eglwys uchod wedi mabwysiadu y y Licstri Unigol at wasanaeth y Cymundeb, a thrwy hynny y mae y Set a ddefnyddiwyd yn flaenorol, yr hon sydd gyinharol newydd, ar werth, a hynny am bris rhesymol. Ymofynner a'r Ysgrifennydd- J. CHRISTOPHER, Brynteg, Cilfynydd. HYSBYSIADAU ENWADOL. DiUUt S"W.-Bydd yn hyfrydwch gan y Cyhoeddwyr osod i fewn yn rhad Hysbyatadau am Gyfarfodydd Chwarterol, Cyfarfodydd Or- deinio a Sefydlu, a Chymanfaoedd Sirol. Am bob math mrall o Hyabysiadau Enwadol, megls Newid Cyfeiriad, Newid Yogrifennydd Eglwys, Tystebau, &c., neu Hyabysiadau eraiU, disgwylir y blmendal canlynol gyda r Archeb:— 14 o ibirlau-un jtro, 1/3, a tc. am bob tro ychwanegol. 27 Jjeto eto i/f a Ie. eto 28 eto eto rig a 9c. eto 35 Jeto eto 2/3 a 1 eto Oa:na ddanfonlr bloendml gyda'r Atcheb, codir y prieoedd arferol am yr Hysbyelad. CYFUNDEB GOR14LEWINOI, DINBYCH A I FFIJNT. CYNHELIR Cyfarfod Chwarterol y Oyfandeb uchod yn ;Rhuddlan, dydd Iau, Medi 27ain. Oyferfydd y Gynbadledd am 2 o'r gloch y prynbawn, a phregethir yn yr hwyr gan y Parch. i D. Williams Fflint, ar fater 0 ddewisiad yr eglwys yn y lie, ao ar y Genhadaeth' gan y Parch. James Charles, Dinbyoh. Estynnir gwahoddiad cynnes i'r frawdoliaeth oil. Prestatyn. BEN WILLIAMS, Ysg. CYFUNDEB MEIRION. QYNHELIB Cyfarfod Ohwarterol nesaf y CyCandeb uchod nos Feroher a dydd Iau, Hydref lOfed a'r lleg, yn y Bala. Pregethir y noson gyntaf ar y pwno-$Addysg ac YmddiddaoiOIl yr Aelwyd '—gan y Parch. D. S. Thomas, Towyn. Bydd yr holl Bwyll. gorau yn cyfarfod bore ddydd Iau am 11 o'r gloch. Oynhelir y Gynhadledd am 1.30 o'r gloch yr un dydd o dan lywyddiaeth y Parch. Rhys Davies, Oorris. Pregethir yn yr hwyr. Brynbowydd. GEORGE DAVIES, Ysg. CYFUNDEB GORIABWIN MORGANNWG; QYNHELIB Cyfarfod Chwarterol y Oyfundeb uchod ym Mryn Seion, Glanaman, nos Feroher a dydd Iau, Medi 26ain a'r 27ain. Y Gynhadledd am 10.30 bore lan, pryd y darUenir Papur gan Mr. William Davies, Crynant, ar Anffyddlondeb Aelodau Cref. yddol Daviea, i'r Yag? SuI.' Pregethir gan y Parch. J. H. Hughes, Soar, Abertawe, oddiar 1 Cor xv. 26. J, DAYIE8 (Ysg. dios dro). CYFUNDEB CYMREIG MYNWY. QYNHEIR Cjfarfod Ohwarterol y Cyfandeb achod yn Gosen, Rhymui, nos Fawrth a dydd Mercher, Hydref 2il a'r 8ydd. Disgwylir i bregethu yno ar y pynciau y Parchn, D. W. Edwards, B.A., Penmain, a J. Crftdoc Owen, A.T.S Ebbw Vale, a Mr. Gomer Evans, B.A., Penmain, i ddarllen papur yn y Gynhadledd. Rhydd Mr. Jenkins, y gweinidog, a'r eglwys wahoddiad cynnes i'r cyfarfodydd. B. E. PEREGRINE. HERMON, BRYNAMAN. CYNHELIR Oyfarfodydd Sefydliad y Parch. W. Alfa Richards yn yr eglwys uchod Meroher a Iau: Medi 19eg a'r 20fed, 1917. GOMER HARRIES, Yog. CYFUNDEB MALDWYN. QYNHELIR Cyfarfod Chwarterol nesaf y Oyfnndeb v uchod yn Llanbrynmair ar y dyddiau Mercher a Iau, Hydref 3ydd a'r 4ydd. Y Gynhadledd am 11 yr ail ddydd o dan lywyddiaeth y Parch. R. 0. Evans, Sammab. Pregethir ar y pynciau gan y Paroh. W. Evans, Llanidloes, a'r Ysgrifennydd-y oyntaf ar r Barchedigaeth Grefyddol,' a'r olaf ar I Byfel yng ngoleuni'r Beibl.' Rhoddir gwahoddiad gwresog i'r frawdoliaeth oil. E. WNION .EV ANS, Vsg. CYFUNDEB LLBYN AC EIFIONYDD. QYNHELIR Oyfarfod Chwarterol nesaf y Oyfundeb uohod yn Sardis, Linn a Mawrth, Medi y lOfed a'r lleg. Cyferfydd y Gynhadledd am un prynhawn LIun, ar ddechren yr hon y bydd Oyfeillaoh, a'r Parch. R. W. Jones, Gilgwyn, yn arwain mewn siarad ar y mater a roddwyd i lawr, sef Sut i ddiogelu Ffydd yr Eglwys heddyw,' Abererch. HUGH DAVIES, Ysg. CYFUNDEB DB MORGANNWG. QYNHELIR Cyfarfod Chwarterol y Oyfundeb uchod yn Seion, Caerau, nos Feroher a dydd Ian, Medi 12fed a'r lSeg. Y Gynhadledd am 10.80 bore lau, a darllenir papur ynddi ar hanes yr aohos. Pregethirjar y pwno gan y Parch. T. Gwyn Thomas, Briton Ferry. Gwahoddir yn gynnfs y gweinidogion a'r cynrychiol- wyr. R. O. EVANS, i og. CYFUNDEB MON. QYNHELIR Oyfarfod Chwarterol y Oyfundeb uohod yn Oapel Mawr, Llun a Mawrth, Hydref 8fed a r 9fed. Pwyllgor y Gymdeithas Gartrefol am 10.30 bore Lion, a'r Gynhadledd Chwarterol am 1.30 v prynhawn. Mr. Hugh Parry, Smyrna, Llangefni, i draddodi pregeth ddirwestol y noson gyntaf. Oemaes Bay, J. S. EVANS, Yeg.