Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

4 erthygl ar y dudalen hon

Llantrisant. II - 1

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Llantrisant. I 1 Anfynych y cyflwynir i ddarllenwyr y TYST yr hyn ddigwydd yn y lie uchod. Ond nos Iau, Gorffennaf yr I6eg, eymerodd amgylchiad f bra anghyffredin le, ac a deilynga adroddiad ohono. Daeth cynhulliad cryno ynghyd i Soar ] i dalu teyrnged o barch ac i ddatgan gwerth- 1 Eawrogiad o oes o lafnr a ffyddlondeb i'r achos goreu. Dyledswydd ydyw roddi clod ac an- i rhydedd lie mae'n ddyledus, ac ni fu'r cyfeillion ddaethant ynghyd yn ol o hynny o orchwyl. Yr achlysur ydoedd dathliad priodas euraidd y J ddau aelod hynaf yn Soar, sef y brawd ffyddlon 1 Mr. William John, a'i briod hawddgar Mrs. Phoebe John. Ni chlywyd cymaint o hyawdledd ers tro ymhlith y brodyr. Nid rhyfedd hynny, oherwydd yr oedd ganddynt destyn mor rhag- orol nes y deffrowyd yr awen farddonol hefyd mewn nifer ohonynt, a bu eu cynhyrchion yn dderbyniol iawn gan y gynulleidfa. Llywyddwyd gan y gweinidng, y Parch. T. E. Thomas, yr hwn a roddodd gychwyniad hapus i'r cyfarfod. Wedi hynny cafwyd gair gan Mr. G. T. Davies, Y.H., ysgrifennydd y mudiad, a darllenodd lythyrau oddiwrth amryw na allent fod yn bresennol. Yna siaradwyd gan y brodyr Edward Price, Mathew Llewelyn, W. Oswal Davies a John Lewis. Wedy.11 cyflwynodd Miss Mary Llewelyn dros y tanysgrifwyr i'r ddeuddyn dedwydd anerchiad goreuredig destlus a chodaid o Treasury Notes. Fel y canlyn y dywed yr anerchiad :— Anerchiad cyflwynedig i Mr. William John, a'i briod Phoebe John, 44 High-street, Llantrisant, ar achlysur eu priodas euraidd, Ebrill lofed, 1917, gan Eglwys Soar, Llantrisant, a chyj- eillion eraill. ANSWYI, GYFEILXION,—Dymunein yn gyntaf oil eich llongyfarch yn galonnog ar gyrhaeddiad y cyfnod dedwydd hwn yn eich hanes. Teimlem y byddai yn annheilwng ynom adael i'r aingylchiad lithro heibio heb amlygiad o'n parch diffuant i'ch bywyd unplyg, a'n gwerth- fawrogiad o'ch gwasanaeth gwerthfawr mewn amryw gylchoedd. Yr ydych chwi, Mr. John, wedi profi eich hun yn frawd ffyddlon a defnyddiol yn yr eglwys, ac yn neilltuol ynglyn a'r Ysgol Sul. Buoch am dymor yn Ysgrifennydd ac yn Arolygwr, ac yn Athro ymroddgar am hanner canrif. Yr oeddech bob amser yn bleidiwr eiddgar i bob mudiad er llesoli trwy goethi meddwl a dyrchafu moes y bobl ieuainc, ac mae ieuengrwydd ysbryd wedi bod yn nodwedd amlwg ynoch drwy eich bywyd. Cafodd yr Ysgol Gan eich cefnogaeth fwyaf calonnog. Yr ydych wedi gwasanaethu yr Eglwys fel Trysorydd am flynyddoedd lawer, ac fel diacon am dros 40 mlynedd. Edrychwn gyda boddhad hefyd, ac yn enwedig pan gofiwn gysylltiadau bore eich oes, ar eich sel gyda'r Mudiad Dirwestol a'ch brwdfrydedd o blaid Rhyddfrydiaeth. Buoch hefyd yn ddefnyddiol mewn cylchoedd eraill tuallan i'r Eglwys. Gwasanaethasoch wyr- rhyddion y dref hon yn ffyddlon fel ymddiried- olwr ar y Town Trust am gyfnod maith. Pan ffurfiwyd y Cynghorau Plwyf cawsoch eich ethol ar Gyngor Plwyf Llantrisant. Buoch yn aelod ohono am 16 mlynedd, ac yn eich tro lanwasoch gadair y Cyngor gyda boddlonrwydd yffredinol. Rhoddir tystiolaeth uchel hefyd i'r rhan a ymerasoch ar wahanol Bwyllgorau a Chym- Leithasau Dyngarol er llesoli ac hyrwyddo budd- annau eich cydweithwyr a'u teuluoedd. Buoch chwi, Mrs. John, yn ymgeledd gymwys, gwnaethoch eich rhan i gynorthwyo eich priod n yr hyn a gymerodd mewn llaw. Dymunwn i chwi eich dau flynyddoedd lawer to o wasanaeth a phrynhawn-ddydd hapus, ac .rhosed bendith gyfoethocaf y Nef arnoch hyd diwedd. Yr eiddoch yn ffyddlon, Dros y Pwyllgor, T. E. THOMAS, Cadeirydd. EDWARD PRICE, Trysorydd. GEO. T. DAVIES, Ysgrifennydd. Cydnabyddodd Mr. John y rhodd a'r teimladau :ynnes ddangoswyd iddo ef a'i briod, mewn geir- au caredig a dymunol iawn. Siaradwyd ymhellach gan y Parch. B. T. Salmon (M.C.), Dr. Ivor H. Davies, Y.H., Mr. J. Richards, Garth Hall, a Mr. James Bowen, -hechweigher (ar ran Pabell Glowyr Cwmlai). Cafwyd unawdau hefyd gan Misses Jenny Davies, Lizzie Williams ac E. Stallard, Mrs. Rex i Mr. Morgan John. Cyfeiliwyd iddynt ar y perdoneg gan Mr. Tom Dyer. Wedi'r cyfarfod derbjaiiwyd lythyr oddiwrth Mr. Octavius Thomas (trysorydd yr eglwys), ;ydd ar hyn o bryd yn y fyddin yn Ffrainc. Br ynghanol yr ymdrech fawr ar y Cyfandir, lid yw'n anghofio ei eglwys na'r gwahanol fud- iadau ynglyn a hi. Deffrodd yr amgylchiad yr iwen ynddo yntau, ac amgaeodd ychydig ben- illion o longyfarchiad doniol iawn. Cafwyd cyfarfod- a hir gofir, a gobeithio yr erys ei ddylanwad i symbylu ieuenctyd yr eglwys a'r ardal i efelychu bywyd a chymeriad y rhai a anrhydeddvvyd y waith hon.

Y DRYSORFA GYNORTHWYOL.

Advertising

---I NODION.I