Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

=- c'- aDaaaaaaaaaaaannnnnnnnnncnaanncnancnncccnncnc g g M && 1:1 Geor es ORG Georges g g Pile and .PILE GRAVEL!) Pile and g g Gravel <pm 8 g pillso Pills. g S Z 'f~ '■ • ———-————— n — lJ KJSESftR ydwyf wedi edrych dros gannoedd 0 lawysgrifau J:1 gwreiddiol a dderbyniwyd gan Mr. E. George, TJ—~f 1 Hirwaun, yn dwyn tystiolaeth 0 berthynas i'r J:1 gwelliantau a ddygwyd oddiamgylch drwy offervnoliaeth J:1 ei Pile and Gravel Pills,' Y mae ysgrifenwyr y llythyrau rt hyn yn MM/yy?o? yn tystiolaethu am ryfeddol rinweddau p? } peleni Mr George. Ystyriwyf y bwndel tystiolaethau a y osodwyd ger fy mron yn brawf hollol foddhaol fod Mr Q George drwy ei ddarganfyddiad wedi bod yn foddion i D liniaru poenau tyrfa liosog o ddioddefwyr D. E. Q WILLIAMS, J.P. for the Counties of Brecon and |r-# Glamorgan. fcj Wele ddetholiad bychan o'r cannoedd Iktwysgrtfau '? gM?M?%o?' y cyfeirir atynt yn y llythyr uchod ?-t I Yr wyf wedi bod yn defnyddio eich Pile and Gravel ? PiAs, ac yr wyf yn priodoli fy hirhoedledd (96 o Ayir Lt yddau o oed) i fesur helaeth i'r ymarferiad yr wyf wedi ei n wneud ohonynt. Mae ganddynt weithrediad unrbywiol n ar y cyfansoddiad; a thra mae eu heffeithiau yn hynod t-t iachasol, ni wnant beri unrhyw anghyfleusdra 0 gwbl. ? Gallaf yn onest eu cymeradwyo.' U (Mr allasai roddi i chwi dystleb arddercbog am dri mis bu yn yr ysbyty yn D- ac er fod tri 0 ff feddygon yn gweini arno, yr oedd yn gwaetbygu bobdydd. ? Oddiar bynny bu yn cymeryd eicb peleni, ac y mae erbyn ? hyn yn agos bod yn iach m Yr wyf wedi cymeryd blychaid neu ddau o'ch peleni J:1 ambrisiadwy-peleni at y Piles (No. 3 Pills), ac yr wyf yn M galonog yn tystiolaetbu i'w rhinwedd arbennig, ac ya mawr {?f ddymuno i eraHl wybod am danynt. Gellwcb wneud }? defnydd o'm henw ac unrhyw berson ddymuna wybod- O aeth belaethach am y peleni rhinweddol hyn, bydd yn dda IK gennyf gyfleu iddo ffeithiau, nid yn unig am danaf fy hun, n ond am ereill hefyd un yn neilltuol, yr hwn ni ehymerodd *-f ond pedair o'ch peleni.' t1 'Cefais flychaid o'ch peleni (No. 1) i gymdoges. Cafodd IpU y leshad dirfawr oddiwrthynt. Dywed eu bod, nid yn unig O yn wrth gini y, blwch, ond yn werth gini y belen, wrth C1 ystyried y daioni dirfawr wnaethant. Eich peleni chwi •—f ydyw yr unig feddyginiaeth mae fy mam a minnau wedi ?} eu cymryd er's biynyddau, ac yr wyf wedi perswadio  dwseni i'w cymryd, ac y maent oil yn meddwl nad oes H meddv-ainiaetl gyffelyb iddynt. Y mae un person yn yr n ystryd hon wedi ei gaethiwo i'w wely er's deg mis danfon- ff wyd am flychaid o'ch peleni, ac y mae yn gwella yn gyflym. w Digwyddais fod yn talu ymweled &'m gwlad enedigol ? tua blwyddyn a banner vn ol. Yr oeddwn ar y pryd yn 0 dioddef yn echrydus oddiwrth y piles. Yr oeddwn wedi n clywed cymaint am eicb meddyginiaeth fel ag y gelwais yn a eich masnachdy, a phrynais ddau flychaid o'ch peleni. ft Ymhen pedwar diwrnod yr oeddynt wedi atal y gwaedu, a nchyn pen pythefnos yr oeddwn wedi cael fy bollol wella, ac nid wyf wedi cael unrbyw tooen byth oddiar bynny. Dygais JU ddwsin a hanner o'ch peleni i'r Unol Dalaethau. ac ymhob J:1 man lie y cawsant eu gwasgaru, ni chlywais am fethiant n yn unrhyw achos.' Yr wyf fi wedi oael fy ngwella. Cefais esmwythdra ar J:1 ol y dognau cyntaf o'ch peleni. Maent yn hynod dda J:1 hefyd mewn achosion o Sdiff7? treuliad. Gall pob un w sydd yn dioddef oddiwrth y piles a'r gravel gael gwellhad pi drwy eich peleni, pa un a fyddant wedi bod yn dioddef am W wythnosau, misoedd nen flynyddoedd. J:1 Y mae yn dda gennyf eich hysbysu fod fy nghwsmer- Q iaid yn siarad yn uchelach nag erioed am eich peleni. Mae H Hawer wedi eu gwella fu yn dioddef oddiwrthy piles a'r p? gravel am ugain mlynedd. J-I Nid oes eisiau i chwi ddigalonni, er fod eich meddyg 11 yn eich rhoddi i fyny. Ar ol bod dan driniaeth feddygol 0 am dymor, a dioddef poenau arteithiol, anogwyd fi i J:1 wneud prawf ar eich peleni. Rhoddcdd un w blychaid fcj ryddhad i mi, a gwnaeth yr ail fy llwyr wella. Rhoddais W ychydig beleni i gyfailI-capten llong-ac y mae yntau J-I hefyd wedi gwella ar ol cael ei boeni am amser hir.' J:I Bydd i mi deimlo byth yn ddiolchgar i chwi. Chwi yw Q yr unig un sydd wedi cyffwrdd a?m dolur. Bum 0 dan *0-j drmlaeth feddygol am bum mlynedd. Ymhen ychydig J-I amser ar ol cymeryd eich peleni (No 3), diflannodd y ??- piles.' Et Yr ydwyf wedi profi eich peleni (No. 3) yn amhris- 0 iadwy. Nid wyf yn gwybod am ddim yn debyg iddynt r-f 7y' h ry d fel meddyginiaeth 9 haol. Yr wyf wedi bod yn w awyddus i ysgrifennu atoch er datgan fy niolchgarwch i M chwi. Yr Y" r"h mewn gwirionedd yn gymwynaswr i'r JU yfyc mewn gwirionedd yn gymwynaswr i'r ?i dioddefydd.' Q Yr wyf yn fy 77 mlwydd oed, ac os nad yw eich peleni 1-1 wedi ychwanegu at feithder fy nyddiau (canys y mae ??— hynny yn hollol yn Haw Duw), y maent wedi cyfranu H llawer at fy nghysur a'm mwynhad. Yr wyf yn )?[ priodoli fy hirhoedledd, dan fendith Duw, i'ch peleni j? chwi.' W Ar ol rhoddi prawf teg i'ch peleni, mae'r canlyniad tit wedi bod yn hynod foddhaol. Nid oes gennyf yr un H amheuaeth mewn dwyn tystiolaeth i'w rbinweddau arben- P nig; a thrwy eich dyfais yr ydych wedi profi eich hun 0 yn gymwynaswr i laweroedd. fj Tua phymtheg mlynedd yn ol, pan yn Wolverhampton < (Lloegr), darfu i fy ngwraig wneud defnydd o'ch peleni, a M darfu iddynt actio yn wyrthiol arni. Mae fy merch yn O dioddef yn fawr yn bresennol. A wnewch chwi ddanfon p dau flychaid iddi 7 í:1. Y MAE Y FEDDIGINIAETH WERTHFAWR HON I'W CHAEL [J MEWN TRI FFURF. P No, I.-George's Pile and Gravel Pills (label tem). p No. 2.-Goorge's Gravel Pill* (label las). i-1 No. 3.-George's Pills for the PiU8 (label goch). a Gwerthir y PELENI Byd-glodus hyn ymhob man mewn rj Blychau 1/3 a 3JO yr un; gyda'r Post am 1/4 a 3/2. g GOCHELWCH DWYLLWYR! d Gofynnwch yn eglur am GEORGE'S PILLS, a gwelwch eich bod yn eu cael. H g PERCHENOG: J. E. GEORGE, M.R.P.S.. HIRW AUN, ABERDAR. g °nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnpn Argradedig a Gbyhoeddsdig gaa Josepli WiHtems & Bon»L(M«rthyr), Ltd., yn en Swyddla, at a sa Webeland, Uetihyt Tydfil.,