Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

.i ? RHESYMAU DA I ? ? eH!r rodd! yn rhwydd dros y priodol- JK Iii deb o gymeryd Beecham's Pills mewn II m amser angenr h ei d io l Nid y Ileiaf o'r g&k I rhesymau hyn yw y cyfnod hirfaith y I /jri bu'r meddyglyn hwn yn y gwasanaeth /f| MM cyhoeddus. Am oddeutu deng mlyn- V* I edd a thri-ugain gWei thredOd d ddYlan-l MMk wad bendithiol ar iechyd torf enfawr ggk ? ? o bobi.nesymaeenwBeecham's Pills ul gfk yn air teuluaidd bron ym mbob gwlad Mwk W yn y byd. Y mae y fath hanes ynddo W I ei hun yn dystiolaeth argyhoeddiadol I AT fod y dda",M;aeth hon 0 werth ? j gwirioneddol, ac yn rheswm da fX# S ]fi. | ? i pan fo angen, feddyglyn sydd wedi  I enill y fath ffafr cyffredinol. Paratoir (fl MM Beecham's Pills yn wyddonol o'r bK ~CZ) defnyddiau mwyaf detholedig, a gellir < ? jfit eu cymeryd gan bawb gyda hyder a MfL %iM dyogelwch. Y mae eu gweithrediad ? ? ar y eyfansoddiad yn ystyriaeth /A W bwysig. Rhoddant esmwythyd buan, ? f €l» rhoddant wellhad parhaol, a chan nad €i% MM oes dim yn eithafol yn eu heffaith, SSk %jt gelHr eu cymeryd unrhyw adeg. 0'r £$ ? ? ? boll feddyginiaethau fwriadwyd i ? L W leddfu a gwella anhwylderau y cylla, W if J nid oes yr un a ddefnyddir gyda mwy ? o lwyddiant na'r meddyglyn a brofw. t  ? yd felly ac yr ymddiriedir ynddo ?F I BEECHAM'S f I ?LLS f II Yr unig wneuthurwyr yw I Sig Gwerthir ym mhob man. Mat THOMAS BEECHAM, St Helens, Lanes. JB? M,wn blveh. w" nodI '/3' 3/1 ANNWYD, PESWCH, INFLUENZA.—Mae y rhain gyda ni bob amser. Pair hinsawdd gyfnewidiol fod llawer o ddioddef oddiwrth Beswch, Bronchitis, Pas, Dolur y Gwddf, Crygni Caethdra, Diffyg Anadl. Y mae'r hen feddyg- Iniaeth, DAVIES'S COUGH MIXTURE, eto ar y blaen, ac yn cael ei gwerthfawrogi'n fwy nag erioed, bob amser wrth law, yn felys, yn cyn- hesu'r frest, ac yn rhyddhau'r phlegm. Bydd dose mewn pryd yn ddigon. i/tic. a 2/9 (postage 3c.).—HUGH DAVIBS, Chemist, Machynlleth. SARZINE BLOOD MIXTURE. CROEN IACH A GWAED PUR.-Dyna'r hyn y mae Sarzine Blood Mixture yn ei sicrhau, a dim arall. JPNid yw yn honni gwella popeth fel yr Yankee Patent Medicines, ond os blinir chwi gan groen afiach, ysfa, pimples, toriad allan, scurvy, doluriau pendduynod, &c., yn tarddu o waed drwg ac amhur, mynnweh botelaid o Sar- zine Blood Mixture gan y druggist nesaf atoch, 2/9 y botel, neu gyda 3c. at y cludiad yn ych- wanegol, oddiwrth y perchennog-HUGH DAVIKS, Chemist, MachvnUethi AT SWYDDOGION EGLWYSIG. Llythyrau Cymeradwyaeth. tIrEDI eu hargraffu &g eaw yjr Eglwys Yt amynt, ac wedi eu rhwymo yn gryf. Prisoedd am Flaosdat-39. 6c., 5s.s a 6s. 6c. Cludiad yo rhad. Cynhwysa y Wythyi Dait Rhan, sel Un Ran i'w thoddi l'i Trosglwyddedig Un Ran i'w hanfon i Weinidog neu Swyddogion yi Eglwys I ba un y tros- glwyddii yi Aelod, yn eu hysbysu 0 Ehygnny; a chedwh y Rhan aran gan y? ?twya ei bun I'w gad gan Jossfa WIGWAMS & SONS (Meithyv), ltd., Swyddfa'F TYST, Merthyi Moriah, Cilfynydd. YMAE'K. eglwys iieho(I wedi mabwysiadu y Iviestri Unigol at wasanaeth y Cymundeb, a thrwy hynny y mae y Set a ddefnyddiwyd yn flaenorol, yr hon sydd gymharol iiewydd, ar werth, a hynny am bris rhesymol. Ymofynner a'r Ysgrifennydd— J. CHRISTOPHER, Brynteg, Cilfynydd. Seion, Pontypridd. DERBYNNIR pob gohebiaeth ynglyn a D 6'M???M?, &c., gan yr Yigrifennydd— GRIFFITH DAVIIvS, 4, Parade, Pontypridd. -n_ HYSBYSIADAU liFNWADOL. DA&LLIX SYXJW.—Bydd yn1; hyftydwch gan y Cyhoeddwyr osod i fewn yn rhad Hysbysiadau am Gyfarfodydd Chwarterol, Cyfarfodydd Or- deinio a Sefydlu, a Chymanfaoedd Sirol. Am bob math trail o Hysbysiadau Enwadol, megis Newid Cyfeiriad, Newid Ysgrifennydd Eglwys, Tystebau, &c., neu Hysbysiadau eraill, disgwylir y blaendal canlynol gyda'r Archeb:— I. o Hiriau-un Jtro, 1/3, a 0c. am bob tro ~r ychwanegol. 2' il|eto, eto 1/8 a Ie. eto 28 tto eto r/9 a gc. eto 35 ..Jeto'v^eto p 2/3 a 1/- eto^J Os na ddahfonir blaendal gyda'r Archeb, codir y prisoedd arferol am yr Hysbysiad. NEBO, GI.YNCORRWG. QYNHELIR Cyfarfod Ordeinio Mr. D. Ewart Peregrine, mytyriwr o Goleg Oaerfyrddin, yn weinidog ar yr eglwys uohod ar ddydd Ma wrth, Hydref y 9fed. Yng nghyfarfod y bore am 10.30 pregethir ar Natnr Eglwys gan ProflP. J. O. Stephens, B.A., B.D., Coleg Caorfyrddui, a rhoddir Siars i'r Eglwys gan y Parch. J. Williams, Abergwynfi, Bydd cyfarfod y prynhawn am 2 0 dan lywyddiaeth y Parch, D. Jones, Cymer (Oadeirydd Oyfundeb Dehenol Mor- gannwg. Holir y Gofyniadau gan y Parch. T. H. Thomas, Port Talbot; offrymir yr Urdd-wedd gan y Parch. J. Edwards, (lastelinedl a rhoddir Siars i'r Qweinidog gan y Parch, S. Thomas, Salem, Llan- deilo. Am 6 o'r gloch yr hwyr, pregethir gan y Parchn. D. Bryniog Thomas, Caerau, ac R. E. Peregrine, B.D., Rhymni. Orbesaw cynnes i bawb. CYFUNDEB ARPON. CYNHELIR Cyfarfod Ohwarterol nesaf y Cyfundeb nchod yn Salem, Betheeda. Hydref 8fed a'r 9fed. Oyferfydd y Gychadledd am 10 o'r gloch bore yr ail ddydd dan lywyddiaeth Mr. T. R. Williams, Y.H., Trefriw. Dymunir am i'r eglwysi goflo am ea cyfran- iad arferol. HENRY JONES, Ysg. CYFUNDEB GORLLEWIN CAERFYRDDIN. QYNHELIR Oyfarfcd Chwarterol nesaf y Oyfundeb — uchod ym Mhenybont, Trelech, ar y dyddiau Mawrth a Mercher, Hydref 16eg a'r 17eg. Y Gynhadledd am 2 o'r gloch prynhawn y dydd cyntaf. Llywyddir gan y Parch. D. Williams, Abergwili, Agorir ymddiddan ar Gynorthwyon Ffydd mewn Adegau Tywyll' gan y Parch. D. Oadfwich Davies, St. Clears. Disgwylir i bregethu to y pynciau y Parohn. Thomas, Rhydyceisiaid, ar Ddirwest I Davies, Gwernogle, ar fater o eiddo'r eglwys; a Jones, Trimsaran, ar Berthynas Ewyllys Duw a'r Byd.' Bydd cerbydau yn St. Clears yn cyfarfod 4"r trlns 9.31 a 10.10 bore ddydd Mawrth, ao yng Nghynwyl, bore yr an dyddiad, yn cyfarfod a'r tr3ns 9.13 a 10.24. Estynnir oroesaw cynnes i'r Owrdd Ohwarter gan y gweinidog a'r egl wys yn y He, a hyderir y bydd brawdoliaeth y Cyfundeb yn gryno ym Mhenybont ar yr achlysur, T. W. MORGAN, Ysg. CYFUNDEB CEREDIGION, QYNHELIR Cyfarfod Chwarterol y Oyfundeb uchod yn Bow Street ar y dyddian Mawrth a. Mercher, Hydref 30ain a'r 31ain. Y Gynhadledd am 2 o'r gloch ddydd Mawrth, pryd y traddodir anerchiad gan y Cadeirydd, y Parch. T. D. Thomas, Llanon. Preg- ethir ar Lais yr Ysbryd at yr Eglwysi,' gan y Parch. Dan Evans, D.D., Haweii. Estynnir gwahoddiad cynnes i frodyr y Cyfundeb 8C eraill i roddi eu presedoldeb. J. LLEWELYN, Gweinidog. ^CYFUNDEB GOGLEDD MORGANNWG. QYNHELIR Oyfarfod Chwarterol nesaf y Cyfundeb ym Moriah, Ystrad Mynach, nos Fercher a dydd lau, Hydref y 17eg a'r 18fed. Disgwylir y Parch. D. Leyshon Evans i draddodi ei anerchiad wrth adael y gadair, a'r Parch. Arthur Jones, B.A., Ynysybwl, i bregethn ar y pwno rhoddedig-I Effennau Heddwch.' Hirwaun, E. WERN WILLIAMS, Ysg. CYFUNDEB GORLLEWINOL DINBYCHGA FFUNT. QYNHELIR Cyfarfod Chwarterol y Cyfundeb uchod yn Rhuddlan, dydd lau, Hydref lleg. Oyferfydd y Gynhadledd am 2 o'r gloch y prynhawn, a phregethir yn yr hwyr gan y Parch. oj. D. Williams, Fflint, ar fater o ddewisiad yr eglwys yn y lie, ac ar y Genhadaeth' gan y Paroh. James Charles, Dinbych. Estynnir gwahoddiad cynnes i'r frawdoliaeth oil, Prestatyn. BEN WILLIAMS, Ysg. CYFUNDEB MEIRION. o YNHELIR Cyfarfod Ohwarterol nesaf y Oyfundeb uchod nos Fercher a dydd Ian, Hydref 17eg a'r 18fed, yn-y Bala. Pregethir y noson gyntaf ar y pwnc—' Addysg ac Ymddiddanion yr Aelwyd '-gan y Parch. D. S. Thomas, Towyn. Bydd yr holl Bwyll- gorau yn cyfarfod bore ddydd lau am 11 o'r gloch, Oynhelir y Gynhadledd am 1.30 o'r gloch yr un dydd o dan lywyddiaeth y Parch. Rhys Davies, Oorris. Pregethir yn yr hwyr. Brynbowydd. GEORGE DAVIES, Ysg. CYFUNDEB MON, QYNHELIR Cyfarfod Ohwarterol y Oyfnndeb uchod yn Capel Mawr, LInn a Mawrth, Hydref 8fed a'r 9fed, Pwyllgor y Gymdeithas Gartrefol am 10,30 bore Llun, a'r Gynhadledd Chwarterol am 1.30 y prynhawn. Mr. Hugh Parry, Smyrna, Llangefni, i draddodi preg6th ddirwestol y noson gyntaf. Cemaes Bay, J. S. EVANS, Ysg. CYFUNDEB MALDWYN QYNHELIR Oyfarfod Ohwarterol nesaf y Oyfundeb uchod yn Llanbrynmair ar y dyddiau Mercher a lau, Hydref 3ydd a'r 4ydd. Y Gynhadledd am 11 yr ail ddydd 0 dan lywyddiaeth y Parch. R. C. Evans, Sammah. Pregethir ar y pynoiau gan y Parch. W. Evans, Llanidloes, a'r Yogrifenziydd-y cyntaf ar 6 Barchedigaeth Grefyddol,' a'r olaf ar Byfel yng ngoleuni'r Beibl.' Rhoddir gwahoddiad gwresog i'c frawdoliaeth oil. E. WNION EVANS, Ysg. CYFUNDEB CYMREIG MYNWY. QYNHEIR Cyfarfod Ohwarterol y Oyfundeb uchod yn Gosen, Rhymni, nos Fawrth a dydd Mercher, Hydref 2il a'r 3ydd, Disgwylir i bregethu yno ar y pynciau y Parchn. D. W. Edwards, B.A., Penmain, a J. Oradoo Owen, A.T.S, Ebbw Vale, a Mr. Gomer Evans, B.A., Penmain, i ddarllen papur yn y Gynhadledd. Rhydd Mr. Jenkins, y gweinidog, a'r eglwys wahoddiad cynnes i'r cyfarfodydd. R. E. PEREGRINE. CYFUNDEB DWYREINIOI* DINBYCH A FFLINT. QYNHELIR Cyfarfod Ohwarterol nesaf y Oyfundeb uchod ym Methel, Gwersyllt, ar y dyddian Mawrth a Mercher, Tachwedd- 6ed a'r 7fed. Y Gynhadledd am 2 o'r gloch yr ail ddydd. Y Parch. J. Howell, Ponciau, a Mr, John Roberts, Bethlehem, RhoSj i agor trafodaeth ar I Werth Personoliaeth Ddati Gymdeithas.' Y Parch. J. W. Rowlands, Nant,ji bregethu ar y pwnc, a'r Parch. George Jones, Rhos. Coedpoeth. T. E. THOMAS. GWELLHEWCH EICH ECSIMA. Iacha INOLAK holl Aflechyd y CK,A. Bydd i Inolak dyunu allan yr hoU amhur- eddau allan o'ch croen bydd iddo ladd egin afiechyd, lliniaru ysfa, a symud plorynod, crofenau neu darddiantau. Gwnaeth Inolak lawer iachad rhyfeddol o'r math gwaethaf o afiechydoll y croell. Miloedd o'r rhai oeddynt ddigalon oherwydd methiant darpariaethau eraill a glywsant yn drugarog am Inolak ac a wellhasant eu hunam. Na fydded i chwi. gael Ecsima, Crachen y Clafr, Plorynod, Cornwydon, Tarddiantau, Tar- oden, Brech yr Eilliwr, nac unrhyw anhwylder perthol i'r croen. lachewch eich hun a Inolak. Mae'r gymeradwyaeth oddiwrth y rhai a well- hawyd wedi peri galwad mawr am dano. Ond os yw eich ffcryllydd allan o stoc, anfonweh at y Perchenogion—66, Whiteladies-road, Bristol a 5/- yn rhydcl trwy'r post). INOLAK lachad Anlfaelcdig INOLiAlV i'r Croen. .b4.Hllu- L !l!t.L- rRZl.8.lJI, Th Welshman's FaToorite. 1 MABON Sauce 1 pr As good its Nam*. j DOfTT FAIL TO GET IT. M"1twwI- IL, c:a.