Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

j?8@?8?@@?8?? ?RjjESYM? DA J ellir roddi yn rhwydd dros y priodo l JK fl# deb o gymeryd Beec h am's Pills mewn %kM Wfk amser angenr h ei d io l Nid y lleiaf o'r gWK W r h esyrnau hyn yw y cyfnod hirfaith y iMw I bu'r meddyglyn hwn yn y gwasanaeth 1 W cyhoeddus. Am oddeutu deng mlyn. W (Jj edd a thri-ugain gweithredodd ddylan. €f% mja wad bendithiol ar iechyd torf enfawr AC W o bobl, nes y mae enw Beecham's Pills %ijr /A yn air teuluaidd bron ym rnhob gwlad wwk W yn y byd. Y mae y fath hanes ynddo jjW ei hun yn dystiolaeth argyhoeddiadol 1 i fod y ddarpariaeth hon 0 werlh gwirioneddol, ac yn .hwm da C1m ? MOS6YMERY!) § ? < pan fo angen, feddyglyn sydd wedi W Ie niU y fath ffafr cyffredinol. Paratoir ?) Beecham's Pills yn wyddonol o'r At defnyddiau mwyaf detholedig, a gellir 1Is eu cymeryd gan bawb gyda 'hyder a JfK ? j dyogelwch. Y mae eu gweithrediad w ar y cyfansoddiad yn ystyriaeth ? < bwysig. Rhoddant esmwythyd buan, gS I rhoddant wellhad parhaol, a chan nad ? !? oes dim yn eithafol yn eu heffaith, SK gellir eu cymeryd unrhyw adeg. 0'r W ? holl feddygimaethau fwriadwyd i gfA leddfu a gwella anhwylderau y cyIla. *gg I nid oes yr un a ddefnyddir gyda mwy /fi o lwyddiant na'r meddyglyn a brofw W 'A yd feUy ? yr Ymddiriedir ynddo Ctf :j BEECHAM'S 1 PILLS i A? Yr unig wnwthurwyr yw jfwL W THOMAS BEECHAM, St Helens, Lancs. W Gwerthir Im mhob man. i ANNWYD, PESWCH, INFLUENZA .—Ma • y rhain gyda ni bob amser. Pair hinsawdd gyfnewidiol fod llawer o ddioddef oddiwrth Beswch, Bronchitis, Pas, Dolur y Gwddf, Crygni Caethdra, Diffyg Anadl. Y mae'r hen feddyg- Iniaeth, DAVIES'S COUGH MIXTURE, eto ar y blaen, ac yn cael ei gwerthfawrogi'n fwy nag erioed, bob amser wrth law, yn felys, yn cyn- hesu'r frest, ac yn rhyddhau'r phlegm. Bydd dose mewn pryd yn ddigon. r/rle. a 2/9 (postage 3c.).—HUGH DA VIES, Chemist, Machynlleth. [jSARZ 1NE BLOOD MIXTURE. CROEN IACH A GWAED PUR.—Dyna'r hyn y mae Sarzine Blood Mixture yn ei sicrhau, a dim arall. <, Nid yw yn honni gwella popeth fel yr Yankee Patent Medicines, ond os blinir Chwi gan groen afiach, ysfa, pimples, toriad allan, tcurvy, doluriau pendduynod, &c., yn tarddu o waed drwg ac amhur, mynnwch botelaid o Sar- zine Blood Mixture gan y druggist nesaf atoch, 2/9 y botel, neu gyda 3c. at y cludiad yn ych- wanegol, oddiwrth y perchennog—HUGH DA VIas, Chemist, Machynlleth) AT SWYDDOGION EGLWYSIG. Llythyrau Dymeradwyaafli TIrEDI eu hargraffu Ag enw 1r Eglwys T1 arnynt, ac wedi eu rhwymo yn gryf. Prisoedd am Fiae"dal-38. 6c., 5s. a 6s. 6c. Cludiad yn rhad. Cynhwysa y klythyi Daif Rhan, sei Un Ran i'w thoddi i'l Trosglwyddedig Un Ran i'w hanfcn i Weinidog neu Swyddogion yr Eglwys i ba un y tros" glwyddii yx JAelod, yn eu hysbysu o hynny f ]a jchedwir Rhan^aralJ ganyr %lwysjd £ hua. I'w gael gan JOSEPH WILLIAMS & SUNS (Mwrthyi), ttd.Swyddfa"s TYST, Merthy HYSBYSIADAU ENWADOL. DASJJIK STOW.—Bydd yn hyfrydwch gan y Cyhoeddwyr osod i fewn yn rhad Hysbysladau am Gyfarfodydd Chwarterol, Cyfarfodydd Or- deinio a Sefydlu, a Chymanfaoedd Sirol. Am bob mmth stall o Hysbyoladan Bnwadol, megis Newid Cyfeiriad, Newid Ysgrifennydd Bglwys, Tystebau, &c., neu Hyebyfliadau eraill, disgwylir y bltiendal canlynol gyda r Archeb:— 14 o IBlriau—un|]tro, 1/3, a k, am bob tro ychwanegol. a* eto eto 1/1 a Ie. eto :a8 eto LJ leto 1/9 a 9C eto 35 eto eto 2/3 a 1/- eto Os na ddanfonir blatndal gyda'r Archeb, codir y prisoedd arferol am yr Hysbysiad. SARON, BED WAS, A PHENIEL TREDOMOS. CYFARFODYDD ORDEINIO MR. D. RICHARDS. M.A., CAERDYDD. QYNHELIR Oyfarfodydd Ordeinio Mr. D. Richards M.A., Oaerdydd, yn weinidog ar yr eglwys uchod dydd Ian, Hydref 35ain. Oynhelir y Gyfarfod Ordeinio yn Saron, Bedwas, am 2 o'r gloch v prynhawn, a'r Oyfarfod Pregethu ym Mheniel, Tredomos, am 6 o'r gloch yn yr hwyr. Darperir lluniaeth i'r ymwelwyr yn Festri y Bedyddwyr Saesneg ym Medwas am 12.30 a 4.30 o'r gloch, pryd y bydd croeso i bawb. Oeir cerbydau yn rhedeg rhwng Caerffili a Bedwas.—Arwyddwyd dros yr eglwysi, T. HARRIS A T. J. WILLIAMS, Ysgn. JIWBILI Y PARCH. B. DAVIES, D.D. QifNHELIR Cyfarfodydd Dathlu Jiwbili Dr. Davies pan y cyflwynir iddo Dysteb (yr hon a gaeir Hydref 22ain, 1917) yn y drefn ganlynolNos Lun a dydd Mawrth, Hydref 22ain a'r 23ain, 1917, yng JSghapel Iwan a'r oylch. Dydd Meroher, Hydref 24ain, drwy'r dydd yn Ebenezer, Castellnewydd Emlyn. Bydd croeso mawr i bawb ddelo yno. | CYFUNDEB DWYRAIN CAERFYRDDIN. QYNHBLIK Oyfarfod Chwarterol y Oyfundeb nchod yn Hope, Pontardulais, nos Fercher a dydd lau, Hydref Slain a Tachwedd laf. Y Gynhadledd am 10.30 o'r gloch fore dydd lau, o dan lywyddiaeth y Oadeirydd, Dr. R. CJwylfa Roberts. Disgwylir i 1 bregethu ar y ddau bwnc gan, y ddau Bowen—y Parch. D. Bowen, Hermon, ar Lywodraeth Fossol Du w.' a'r Parch. W. Bowen, Penygtoes, ar Y Pwysigrwydd i Grefyddwyr i gadw'r Saboth, Yng nghyfarfod y bore ceir Anerchiad y Oadeirydd wrth ymddeol o'r gadair. Hefyd disgwylir y Parch. Robert Griffith, i fed yn bresennol ar ran y Tf Oenhadol yn Llundaiii. Mae y Oyfarfod Ohwarteiol hwn yn Gyfarfod Cenhadol. Pregethir yng nghyfarfod y prynhawn ar y Genhad- aeth gan y Parch. D. Hughes Jones, Biloa, Llanelli. Gweinyddir y Cymundeb, 0 dan lywyddiaeth y gw. ia- idog annwyl, y Parch W. Daviee, Llandeiio, ar ot y bregeth. Am 7 o'r gioch yn yr hwyr, ceir oyfarfod areithio ar wahauol byncian o bwyB a budd. Dymanwu fel eglwys yn yr Hope i roddi gwahoddiad cynnes weinidogion a chynrychiolwyr eglwysi y Cyfundeb i'r Owrdd Ohwarter ond gwna yr amgyJchiadau eithr- iadol y mae'r wlad ynddi heddyw mewn perthyflas^i bwydydd yn anghenraid ajnam i ddweyd na ddarpa-lr llaniaeth gennym i neb ond a fyddo wedi danfon. gair i hysbysu ei fwriadi fod yn bresenol ar neu cyn y 25*in o Hydref. Uofier fod ein croesaw yn ddibrin. Oyd- eynied pawb A'n cais, a dener yn galonnog. D. LLOYD MORGAN. CYFUNDEB CYMREIG PENFRO. CYNHKYLIR Oyfarfod Uhwarterjl nesaf y Oyfundeb nchod yn Llandudoch, ar nos Fawrth a dydd Mercher, Hydref y 23ain a'r 24ai», Bydd oedfa bregethu nos Fawrth, ac am 10 o'r gloch bore ddydd Morcher cynhelir y Gynhadledd, pan y disgwylir y Parch. P. E. Price, Glandwr, i agor ymddiddan ar y mater—'Lie Crist ym Mywyd y Byd' Disgwylir hefyd y Parch. J. G. James, Rhosycaerau, i bregethn ddydd Mercher ar Ail-enedigaeth.' Gobeithir gweled yr holl frawdoliaeth ynghyd yn gryno ar yr achlysur D. WILLIAMS, Ysg. CYFUNDEB DWYREINIOL DINBYCH A PPLINT. CYNHELIR Cytiarfod Ohwarterol nesaf y Oyfundeb uohod ym Methel, Gwersyllt, ar y dyddiau Mawrth a Meroher, Taohwedd 6ed a'r 7fed. Y Gynhadledd am 2 o'r gloch yr ail ddydd. Y Parch. J. Howell, Ponciau, a Mr. John Roberts, Bethlehem, Rhos, i agor trafodaeth ar I Werth Personoliaeth Dda i Gymdeithas.' Y Parch. J. W. Rowlands, Nant, i bregethu ar y pwnc, a'r Parch. George Jones, Rhos. Ooedpoeth. T. E. THOMAS. I CYFUNDEB CEREDIGION. OYNHELIR Oyfarfod Ohwarterol y Oyfundeb uchod — yn Bow Street ar y dyddiau Mawrth a Meroher, Hydref 30ain Y Gynhadledd am 2 o'r glooh ddydd Mawrth, pryd y traddodir anerchiad gan y Cadeirydd, y Parch. T. D. Thomas, Llanon. Preg. ethir ar Lais yr Ysbryd at yr Eglwysi,' gan y Parch. Dan Evans, D.D., Hawen. Estynnir gwahoddiad cynnes i frodyr y Oyfundeb ao eraill i roddi eu presedoldeb. J. LLEWELYN, Gweinidog. I Bargeinion ar Lyfrau. Y DDINAS HEB YNDDI Demi, (clud. lic.) o 3 CRIST A'R SAITH EGLWYS (cludiad 2c.) o 6 HANES HARRI Puw (cludiad ic.). o 3 STRAEON Y CYFNOS (cludiad Ilc.) o 3 ATHRONIAETH TREFN IACHAWDWRIAETK (cludiad 2c.) 0 9 Hawi^yfr Y GYFRAITH (cludiad 2e.) o 9 COFIANT Y PARCH. R. ROWLANDS, ABER- AMAN, gan D. Silyn Evans (ciud. ztc.) 1 o MILWYR Y GROES (WILLIAM LEWIS), gan Griffith Ellis (cludiad ztc.) o 6 ^uilwyr Y GROES (JAMES GILMOUR) (cl. 2 i c- ) o 6 COFIANT Y PARCH. JOHN THOMAS, MER- 0 6 I J THYR (cludiad 4C.) 1 3 Y SEREN UNIG, gan Oliver Don (cl. ItC.) 1 o Y DOCTOR (cludiad ic.) o 6 HEN EMYNAU (cludiad zlc.). I o BRENIN YR AItON AUR (cludiad 2-C.).. i o CARTREF DEDWYDD, gan W. D. Davies, America (cludiad ztc.) o 8 I HANES EGLWYS BETHESDA. MERTHYR (cludiad zc.) 0 9 ¡ YR HANESYDD METHODISTAIDD (cl. 2C.) o 6 LLYFR TONAU CYNULLEIDFAOL (cl. 5c.) 1 9 AWDURAETH LLYFRAU Y TESTAMENT NEWYDD (cludiad lie.) o 9 Y TRYDEDD CYNNYG (cludiad ic.). o 9 BOB LEWIS (cludiadi tc.) n 6 TYWYSENNAU ADDFED (cludiad 4c.) 3 Y DIWYGIAD YM MHENTRE ALUN, gan S. M. Saunders (cludiad 5c.) 1 0 MWYAR DuoN (cludiad 2C.) u 6 NOFEL GYMRAEG, gan Edward Gruffydd (cludiad ItC.) 0 6 DRYCH PROFFWYDOLIAETH (clud. z-c.) I o CYMRO YN AFFRICA (cludiad lic.). 0 6 UNDOD PERSONOL Y DUW-DDYN, gan y Parch. R. S. Thomas (cludiad 5c.) 2 6 LLAWLYFR YR ENWAD CYNULLEIDFAOL, gan H. Ivor Jones (cludiad ic.) 4i IFAN MEREDYDD (cludiad IC.). o 6 SISIDONIA (cludiad 0 9 Y mae'r oil o'r Llyfrau uchod wedi eu gostwng i HANNER Y PRIS. Anfoner y Tal gyda r Areheb, gan gynnwys y Cludiad, i ^Swyddfa'r 'Tyst,' Merthyr Tydfil, For the Blood is,the,,Life. ARE YOU ONE ei the many who suffer from some such disease as 8e:Iema, ScrofUla, Bad Leø, Ab8C cera, Glandular SwJun?t E?N! gh}apIeB. Sores and Eruptions, Pilel, Rheumatism, Gout, &c. ? If &o don't wa your tbne and money on lotions and ointments which munot get below the surface of the skin. What yon want and what you must have in a medicine that will -< thoroughly free the blood of the poisonous Mtt?r wMch alone is the true cause of all your snCerinc. e'Î3jd MuturetsjNat :Jch! J;di¿;e1fš composed ofln?redi- m j 1 ents qUIckly r expel the Impurities from the blood, and ?.?? ? 'pA?c'?  wWch ws hicbh loodrc, elleiaen d by rendering it el- *An.t..??-  and pure can be relied u r.Tl." f to give qq-uuickW ke fng benefit. V MM3 B? Uf _B_ l_ OOd y? BBllo oodd TThuotiuinaonndiM aol.f Y\ Mixture? Pleasant to take. BE -?t Of all Chemists and ?? CURED''?<t ? I Stores. j ? H a/Operb.tti?.. "B?EMBODY'S N RefneeSubstitntes. BLOOD JPURIFIE?" H M?M?mtm)mH!M!t!)!)!m!)!mm))m))?? HY ARCHER H GOLDENRETURNS I 'Æ REGISTERED E3g— ,,4 7!M?M? of OM?OtMop?eta<. At?efs } L"Bolden Returns I f Tbs f*rt*eHon of Pip. Tob&CW- )) J