Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

<> t:l [1 I:1 tIJ::t t1 I:I tI 1:1 r n S ?? ri wm a Georges t1 g Pile and g Gravel m g PiUs. a n ?nnnnnn anannannnnaaaannann] m, p I L L S,' anannannaB g C<tM? S WWA, ORwiEl —?_ ==* n n Georges g Pile and g! Gravel 3 11 pms. B n a —— w ———————— M M?R ydwyf wedi edrych droa ??M06? o lawysgrifau H ?? gwreiddiol a dderbyniwyd gan Mr. E. George, U 1?? Hirwaun, yn dwyn tystiolaeth o berthynas i'r n gwelliantau a ddygwyd oddiamgylch drwy offerynoliaeth n ei Pile and Gravel Pills,' Y mae ysgrifenwyr y llythyrau H hyn yn M??o? yn tystiolaethu am ?-??o? r?M???M {? =} peleni Mr George. Ystyriwyf y bwndel tystiolaethau a H osodwyd ger fy mron yn brawf hollol foddhaol tod Mr H George drwy ei ddarganfyddiad wedi bod yn foddion i H liniaru poenau tyrfa liosog o ddioddefwyr D. E. H WILLIAMS, J.P. for the Counties of Brecon an?d_ f-t Glamorgan. W Wele ddetholiad bychan o'r I c(-tt noedd UawYS51ri/'au gwre,iddiol y cyieirir atynt yn y Hytbyr uchod :— C Yr wyf wedi bod yn defnyddio eicb Pile and Gravel H Pills, ac yr wyf yn priodoli fy hirhoedledd (96 o Byn- 1-1 yddau o oed) i fesur belaeth i'r ymarferiad yr wyf wedi ei n wneud ohonynt. Mae ganddynt weitbrediad unrbywiol rf ar y cyfansoddiad; a thra mae eu beffeithia,ii yn hynod ? iashusol, M wnant ben unrhyw anghyneusdra o gwbl. ? Gallaf yn onest. eu cymeradwyo.' n Mr ?— ?gai roddi i chwi dystleb arddercbog am n dri mis bu yn yr ysbyty yn D—— ac er fod tri 0 t-f feddygon yn gweini arno, yr oedd yn gwaetbygu bobdydd, {" Oddiar hynny bu yn cymeryd eich peleni, ac y mae erbyn 0 hyn yn agos bod yn iacb!' n I Yr wyf wedi cymeryd blychaid neii dda-ct-o'ch pplani H amhrisiadw'y—peleni at y Piles (No. 3 Pills), ac yr wyf yn H salonog yn tystiolaetbu i'w rhinwedd arbennig, ac yn mawr JJ ddymuno i eraill wvbod am d&nynt. Gellwch wneud {=} defnydd o'm benw; ac unrhyw berson ddymunawybod- n aethbelaethach am y peleni rhinweddolhyn,byddyndda n gennyf gyneu iddo Sfeithiau, nid yn unig am danaf fy hun, I;1 end am ereill hefyd un yn neilltuol, yr hwn ni chymerodd t:l end pedairo'ch peleni.' t-f 'Cofais Qychaid o'ch peleni (No. 1) i gymdoges. Cafodd G !eshad dirfawr oddiwrtbvut. Dywed eu bod, nid yn un? n vn wrth gini γ biwch/ond yn worth gini y belen, wrth rj ystyried y dai'oni dirfawr wnaethant. Eicb pelem chwj -t vdyw yr unig feddvs:iniaeth mae fy mam a minnau we? H ? eu cymryd er's biynyddau, ac yr wyf wedi perswadio dwseni i'w cymryd, ac y maent oil yn meddwl nad oes H meddyginiaeth gyn'elyb iddynt. Y mae un person yn yr n ystryd hon wedi ei gaethiwo i'w wely er's deg mis; danfon- n wyd am nychaid o'cb peleni, ac y mae yn gwella yn gynym {=? Digwyddais fod yn talu ymweled a'm gwlad enedigoi H tua Mwyddyn a banner yn ol. Yr oeddwn ary pryd yn IH dioddef yn ecbrydus oddiwrth y piles. Yr oeddwn wedt H clywed cymaint am eicb meddyginiaeth fel ag y gelwais yn n eich m?achdy, a phrynais ddau nychaid o'ch pe?m. {{=={ } Ymhen pedwar diwrnod yr oeddynt wedi atal y gwaedu, a J:J chyn pen pythefnos yr oeddwn wedi cael fy bollol wella, ac 0 nid wyf wedi cael unrbyw boon byth oddiar bynny. Dyga? E! ddwsin a banner o'ch peleni i'r Unol Dalaethau. ac ymhob !H man lie y cawsant eu gwasgaru, ni chlywais am tcttnant M yn unrhyw achos.' t—t Yr wyf R wedi cael fy ngwella. Cefais osmwythdra ar [] ol y dognau cyntaf o'ch peleni. Maent yn hynod dda t-f befyd mewn achosion o ddinyg treuliad. Gall pob un ? sydd yn dioddef oddiwrth y piles a'r gravel gael gwellhad lJ drwy eicb peleni, pa un a fyddant wedi bod yn dioddef am LJ wyt-hnosau, misoedd neu flynyddoedd. I:1 Y mae yn dda gennyf eich hysbysu fod fy nghwsmer- [J iaid yn siarad yn uchelach nag erioed am eich peleni. Mae t-v ll?wer wedi eu gwella fu yn dioddef oddiwrth y piles a'r ? gravel am ugain mlynedd Q Nid oes eisiau i chwi ddigalonni, er fod eich meddyg C yn eicb rboddi i fyny. Ar ol bod dan driniaeth feddygol C am dymor, a dioddef poenau arteithio!, anogwyd n i t-f wneud prawf ar eich peleni. Rhoddcdd un biychaid ? ryddhttd i mi, a gwnaetb yr ail fy IIwyr wella. Rhoddais Q ychydig beleni i gyfaHl—capten Hong—ac y mae yntau IH befyd wedi gwella ar ol cael ei boeni am amser hir.' t:1 Bydd i mi deimlo byth yn ddiolchgar i chwi. Chwi yw t-j yr unig nn sydd wedi cynwrdd a'm dolur. B?m o dau C? dnniaeth feddygol am barn mlynedd. Ymhen yehydig ? amser ar ol cymeryd eich peleni (No 3), dinannodd y J—1 piles.' n Yr ydwyf wedi proti eich peleni (No. 3) yn amhria- JJ iadwy. Nid wyf yn gwybod am ddim yn debyg iddynt t-t fel meddyginiaet.h ryddha-ol. Yr wyf wpdi b?d yn ?* nwyddus i ysgrifennu ?toch er datgan fy niolchgarwch i H chwi. Yr ydych mewn gwirionedd yn gymwynaswr i'r tI dioddefydd' t-i Vr wyf yn fy 77 mlwydd oed, ac os nad yw eicb poloni ? wedi ychwanegu at feithder fy nyddiau (canys y mae LJ hynny yn bollol yn Haw Dnw). y maent wedi cyfranu U IIa'"er at fy nghysur a'm mwynbad. Yr wyf yn D priodoli fy hirhoedledd, dan fenditb Duw, i'ch peleni cbwi.' t—t 'Ar o! rhoddi prawf teg i'ch peleni, mao'r canlyniad ? wedi bod yn hyncd foddhaol. Nid oes gennyf yr un j-i amheuaeth mewn dwyn tystiolaetb i'w rbinweddau arbcn- J:1 nig; a. thrwy eicb dyfais yr ydych wedi proS eich bun t:1 yn gymwynaswr ? laweroedd.' t—t Tua phymtheg mlynedd yn ol, pan yn Woiverb?mpt.Oft ? (Lloegr), darfu i fy ngwraig wceud defnydd o'ch pelem. n H darfu. iddynt actio yn wyrthiol ami. Mae fy merch yu tj dioddef yn fawr yn bresennol. A wnewch chwi ddanfon J:1 dau ilycbaid iddi ?' ff Y MAE Y FEDDIGINIAETH WERTHFAWR HON I'W CHAEL I:1 MEWN TRI FFURF. IJ No. I.-George's Pile and Gravel Pills J:1 No. 2.-GorY6'8 Grc(,vel Pills (labellaa).- No. 3.-Oeorgels Pills for the PiP8 (I(tbel goo"'). U Gwerthir y PELENI Byd-giodus hyn ymhob man mewn g Blycbau lp a 3;0 yr un gyda'r Post am 1/4 a 312. I:I GOCHELWCH DWYLLWYR! a ow- Gofynnwcb yn eglur am GEORGE'S PILLS, a D gwelwch. eich bod yn eu cael. ? —————————.————————————— ———————————— fi S J. E. GEORGE, M.R.P.S.. HIRWAUN, ABERDAR. iJ C ooooönnnnnnoonnnnnnonnnnDnnnnnnnnnnnanonaanDaP -——— Acgragedig a èhyhoeddedlg g.. Joseph WilUams & Soup (thrthyT), tM, y. Swyddta, 221GIebeland, Merthyr Tydfil. ?