Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

8 erthygl ar y dudalen hon

,-YR WYTHNOS.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

YR WYTHNOS. Mae'r frech wen yn ymleclu'n gyfiym vn Glasgow. Yn Ngwait.h Plwm Miaera, ddydd Mercher, taflwyd pedwar o ddynion rywfodd wrtli ddisgyn i lawr i'r pwll, a iladdwyd hwy. Gwrthododd Arglwydd Rosebery gydsynio i foci yn Uywydd Clwb Rhyddfrwlol Bristol, ar y tir e fod wedi tori ei gysylltiac1 a phob plaid wleidyddol. Dywedodd y Gweinidog Masnachol yn Sonedd Prwssia, ddydd Ian, fod y glofeydd yn y wlad i'r dwyrain mor eang fel y gull Germani gvflenwi y byd a glo ar ol i adnoddau gloiaol Ffrainc a Belgiuni gael eu dihysbyddu. Mae y Brenhin wedi penderfynu agor y Sencdc1 dydd Ian (heddyw) ei Lun. jjydd y seveiuoni yn ul rwv-f, .1 Dydd Ian, priodwyd y Ffrenhines Wilhelmina o Holland a'r Due Henry o Ivleckleubnrg-Schwerin. yn yr Hague, yn ngbanol llawenydd mawr. Y BRENHIN A'g FRENHINES. I pydd Iau, teithiodd y Brenhin a'r Frenhincs o ^Jndsor i Llundain, ac aetbant i Marlborough House, lie y maent am drigo ar byn o bryd. ^3-Wsant groeso cynhes gan nifer ixtawr O bob! oedrl Wedi ymgasglu ar byd y ffordd yr elent hyd-ddi. Dirwywyd saith o fasnachwyr yn Abertawe dydd Mawrth am eu bod yn parhau i gario masnach yn mlaen ar y Sabbath. AOHOS Y PARCH. W. 0. JONES. CYFARFOD CYHOEDDUS BRWDFR Y DIG. Cynnaliwyd cynnadledd yn Mhafilon Caernarfon, I ddydd Sad wrn, er ystyried pa gamrd U pelIaeh dely hll gymeryd yn nglyn ag achos Chatham-street. Yr oedd rhwng dau a tbri chant o Fethodistiaid llevgol yn bresennol, a llywyddid gan Air W. Gladys Wil- liams, Waunfawr. Eglurwyd yr achos gan Mr R. 0. Williams, Ler- pwI, a dilynwvd ef gan Mr R. J. Williams, Bootle, yr hwn a ddywedodd na wyddai pa un a roddai y Gymdeithasfa y tystiolaethau y gofynid am danynt a'i peidio. Credai mai y peth goreu allent wneyd «edd;agelio at y Gymdeithasfa trwy gyfrwng deiseb wedi ei llawnodi gan nifer pur lluosog o'r aelodau yn ceisio ganddynt roddi i'r Parch. W. O. Jones yr hyn a ofynai. Y peth ddylid wneyd oedd dylan- wadu ar y wlad, ac anfon i'r Sasiwn ddeiseb wedi ei harwyddogan 5000 neufwy o Fethodistiaid. Byddai raid iddynt gymeryd rhyw sylw o hyny, ac efallai y caent yr hyn a ddymunent. Gofynodd Mr Owen Morris, bargyfreithiwr, i'r aelodau o'r wlad siarad fel y gallent gael barn y cyfarfod ar y mater. Pe byddai iddynt awgrymu rbyw gwrs cyffelyb i'r hyn a wnaed gan gyieillion Lerpwl. efallai y gallant ddwyn pethau i drefn, Byddai raid i'r apel at a Sasiwn fod yn un resymol a chyfreithiol. Byddai Lerpwl yn barod iawn i gynnorthwyo eu cyfeillion yn y wlad. Gofynai Mr O. J. Jones beth ddylid wneud yn Jrardaloedd hyny lie yr ofnid y codai terfysg. Mr Thomas Mewn achosion felly, yr wyf yn c,re^u mai'r ffordd oreu fyddai i ddau gyfaill fyned «rddeiseb oamgylch yr arllal, ond byddai gymaint egiwyiiyn gryfach Pe ddysid yddeiseb drwy yr vJPuiodd y Cadeirydd ar i bawb ond Methodist- iaid .beidio cyiuervd rhan yn y ddadl, a pheidio pleidleisio. Awgrymodd Mr Owen Moreis, Lerpwl, y priodol- deb o benodi pwyllgor bychan i gario allan yr hyn a Symeradwyid," gan y credal mal dyna y fforcldl oreu i ddwyn y mater i bwynt. Cafwydychydig drallerth pan ddaethpwyd at y gwaith o enwi pwyllgor, ac o'r diwedd, codocld Mr Benjamin Williams. Waenfawr, ar ei draed, a dy- wedodd mai gwell fyddai peidio enwi yr adeg hono, ,Orid penderfynu fod i'r pwyllgor a alwodd y gyti- hadledd yn nghyd i barhau, fel y gallent fod yn Ilwyddianus. Yr oedd y cyfeillion yn Lerpwl wedi gwneud yn llygaid eu lie. Eiliwyd hyn gan Mr Evan Evans, Waenfawr, yr hwn a ddywedodd y byddai yn anhawdd penodi pwyllgor cvnrychioladol mewn cynadledd mor luosog ag oeddhon. Cariwyd hyn yn unfrydol. a phenderfynodd y pwyllgor gyfarfod ddytfd Sadwrn, yn Ngbaernar- fon. Y CYFARFOD CYHOEDDUS. Daeth rjrwng 6,000 a 7,000'o bobl i'r cyfarfod cyhoeddus a gynhaliwyd yn yr hwyr, a ihoddwyd i Mr W. O. Jones dderbyniad gwresog dros ben. Llywyddwyd gan Mr Griffith Hughes, Llanberis, yr hwn, yn ei araeth agoriadol; a ddywedodd fod llawer o ddyfalu beth oedd amcan y mudiad yma, ac i'r gofyniad yr oedd llawer o atebion. Dywedai rhai mai eu bamcan oedd dylorni a difrio gweini- dogion y cyfundeb, rbanu'r eglwysi, a dinystrio y cyfundeb. Dywedid mai terfysgwyr oedd wrth wraidd y cyfan, ac mai eu bamcan oedd dwyn bywyd crefyddol llac a diasgwrn-cefn i'r eglwysi. Dywedai eraill mai eu hamcan oedd gwyngalchu y Parch W. O. J ones—-dyn oedd wedi ei gad yn euog. Gwyddai pawb mai nid dyfod yno darfu iddynt i ddweyd pa un a oedd y gwr parchedig yri euog ai nad oedd. Nis gallent hwy farnu hyny ar hyn o ™Td, oherwydd yr oeddynt yn nghanol tywyllwch. Ju wyddent beth oedd y cyhuddiadau na'r tystiol- aethau. Yr hyn yr oeddynt hwy yn awyddus i'w gael oedd rhagor o oleuni ar y dirgelwch. Ym- ffrostiai Prydain Fawr yn nhegwch ei deddfau, ac yn mhurdeb ei llysoedd, ac vn y ffaitli fod gan bob dyn berffaith hawl i amddiffyn ei hun. Rhoddid pob cymorth iddo befyd i amddiffyn ei hun yn y modd goreu. A oedd llysoedd uwch teyrnas y Gwaredwr i wrtbod yr un chwareu teg, ac i wrthocl y manteision hyn i ddyn a gynuddid o dori y deddfau ? Nid oedd gan yr enwad ddim i'w enill drwy iselhau safon dysgyblaeth chwaith, ond yr oeddynt yn dymuno ar fod i bob aelod gael chwareu teg cyn son am ei ddysgyblu. Nid eu hamcan oedd terfysgu yr eglwysi chwaith. Y bobl oeddynt yn cadw pethau yn nghudd oedd yn gwneyd hyny. Dyna oedd gwendid mawry Corph. y I Cynygiodd Mr W. Gadlys Williams y penderiyn- isid canlynol:—Fod y cyfarfod hwn, cynwysedig gan mwyaf o Fetlioclistiaici Cymreig, yn gwrth- dystio yn erbyn gwaith Cyfarfod Misol Lerpwl, yn gomedd caniatau i'r Parch W. O. Jones gopi o'r tystiolaethau a roddwyd yn ei erbyn. Ein bod yn ,P-ymeradw 0 y ddau gais a wneir gan Mr Jones. y Sef (a) Am gopi ysgrifenedig o'r holl gyhuddiadan a tbystiolaethau yn ei erbyn. (b) Am brawfagored or fath a ddesgrifiwyd ganddo. Ein bod yn credu Yn gryf nad oes dim llai na chaniatau y pethau hyn yn ddigonol, bellach, i foddloni y cyhoedd ac i dawelu yr eglwysi, a'n bod hefyd yn ymrwymo i wneyd yr hyn a allom tuag at gynorthwyo Mr -Jones i sicrhau yr hyn a geisir ganddo. Ar ol arnryw ereill siaradodd Mr T. C. Rees tcyfreithiwr Mr Jones). Dywedodclfoc1 Mr Jones yn barod i apelio, ond gosodai i lihvr bed war o delerau, tegweh y rhai y byddai iddynt oil ei gydnabod. Y rhlli hyny oedd (1) Copi o'r tystiolaethau ddyg- wyd yn ei erbyn ar y cyntaf gan y pwyllgor. (2) aniatad i ysgrifenydct llawfer fod yn bresenol er ysgnfenu yr oil o'r tystiolaethau i lawr. (3) Fod i Mr Jones gael dau lieu dri o'i gyfeillion i fod yn ref;:no1 gyd ag efvac yn olaf, nad oedd dim i gael -ei ddyweyd yn nglyn a'r achos gan y barnwyr na'r pwyllgor, ond mhresennoleb Mr Jones yn unig. Yr oedd Mr Jones a'i bwyllgor yn barod i fyned ar eu «w na byddai i weithre/liadau cyfreithiol gael eu cymeryd yn erbyn- unrhy w dyst, boed ei dystiolaeth mor enillibus ag a fyddai yn bosibl iddo fod yn erbyn Mr Jones yn yr ymchwiliad. Anturiai hys- y,byddai i apel ar y telerau yna fod yn llaw yr uU cyf"ndebol erbyn dydd launesaf (cym- trwy g^mLvd rr cyfarfod gefnogi yr apel evmdeHh'i« k pan ddeuai y mater o tiaen y fod i>r "eisiadau rbesymo1 Pasiwydypenderfynia^yn unfryd.

Y RHYFEL YN AFFRICA.

-------Llith o Landyssil.

Football.

; ABERAYRON.

ITHE MARKETS. I

\ ( OLD FALSE TEETH BOUGHT

Advertising