Cuddio Rhestr Erthyglau

14 erthygl ar y dudalen hon

TATWS YN LLE BARA. I

HYDREF, 1917. HYD RYBUDD PELLACII.

Y CEIR MODUR.

AGERLONG SIR FON. I

Y FFORDD.I

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Y FFORDD. I (At Olygvdd y "Dinesydd"). I Syr,—Gyda phryder yr ymgymeraf a r I gorchwyl o ateb fy nghyfaill hoff G. M. LI. D. Na feddylied neb yn anigen nad d;??gyiaiilsydd yma yn dadleu ar b'wnc. I I l:'>ùi iod ?h'I).,tcl?M!ian,ynd\vcydM f'arn yn onest, gyda'r unig amcan o oleuo, 1*,Il-li yli on(,Ft, iiii!" o i)] (,Ilo, Ff(,,rdd By%&yd. Ni(i ,t iichnt y naill ar y liall. Na, na, dim or fath belli. Os ydym yn gwahaniaethu mewn barn ac argyhoeddiadau ui wna liynnv i ni, it■ ( da u frawd, unrhyw ddrwg- deimlad. Dywcdai ymhellaeh am y "Dinesydd" nid oes i mi gylaill gwel! nag of; ond aj- yr im [>iyd. nid wyf yu dy- gymod a l ddiwinvddiaetH bob amsei, yif arbenmg felly yr wvthnos o'r blaen yn y Sturi parthed Hollwybodaeth Duw. Ac, yn wir, mae argoel go amwys, anibell dro, ar Wil Ffowc yn Senedd v Pentref Hyn yr wyf fi yn ddymuno ddweyd yw, mai p■:>gt go fawr i bapur o nodwedd y p.,tpi.ii- iii,n, na(- i mi gwr ychwaith, gy- ineryd siswrn at y Beib!, os nad yw yn gallu ['.selod ei gysonderau. Dywododd person \n iy ngl.dyw neithiwr, yn y Pisty IJ, ilia, y rheswm l'od livi-ol) gyfan yn y man y niae heddyw yw y ffaith fod y Beibl wedi mynd i gael edryelt arno yn Hyfr ffatledig, ac wedi colli ei gysegredig. rwydd, [te edi ei roi heibio ar aelwyd- ydd, ac e astudiaeth feunyddiol y bob!. Credat 11:1 ddywedwyd gwell na mwy gwir o bwlpud cis tro. Ac vr wyf yn eiwr pe bai Wil Ffowc yno yn ei wrando y buasai wedi gwrando yr un o'r pump o bob canfc y soniai am dano a biegethant eu li<ruvgyhoec]diadau er ntv.yn argylioeddi eraill. Ardderehog yn wir. Mr Jones. Llangian Ei fater oedd yr angemlieid- J'wydd o ystormydd a themtasiynau bywyd dynol er mwyn ei dyfiant iiioegol. Cnwn sylwi eto ar ei genad wir. Am funud at y pwr:c rwan :— Son;r am "orcbymyn newydil." Gellii- esbonio y gair "newydd" i walianol gyf- eiriadfu. Credaf i mi weled "Idrisyn," ryw dro, a dvwwl ef rywbeth tebyg i hyn "Newydd olierwydd ei fod yn dod a'u ear- iad at eu gilydd yn no<l gwahaniaetbol rbyngddvnt hwv a phawb eraill, fel y gwypo y byd mai ei ddisyblion Ef ydynt. Y tro cyntaf," obe fl. "i neb roi cariad yn nnd adnabod sect." Clywnis arall yn dweyd ryw elro mai newydd olierwydd y fel v mae y gwahan- iaech rhwng patrwm ei gariad Ef—caru rhiii nas carnnt Ef. Fel yiia, nid mor newydd y Gorchymyn i gain. Cariad yw hanfod yr Hen Ddeddf, onide? Nid awn i fanyln. Y ddadl yw niewn gwirionedd— Ai Duw ai Moses ,t lefarodd y Gorch- ymynion ? Os r.,id oedcT Moses yn cyn. rychioli yr hyn a orchyniynai Dnw, ac os nad oedd ei gyfnndrefn o ddwyfol darddiad, paham y cymerodd JcSIl ar ei daith i Eman y drafferth o egluro dim ar Moses a'r proffwydi er dangos y rhaid dwyfol? Ac os oodd yn rhaid i Grist ddioddef. Pa both a wnai y rhaid yn rheidrvvydd Os oes ynddi olfenaiz iawn- ol, yn iawn i bwr, a phnham? A ydym i ddcalI fod y fath beth a Hid neu ddi- I gofaint yn Nuw y Tad—Duw yr Efengyl ? A oedd ryw elfen o "resnrisals" ym marw y Groes ? Beth mn yr adnod Itoniif)- "cospedigaeth ein heddweh ni a roed arno ef?" Beth oedd yn galw am Angau'r Grocs P Os oedd rhyw plfen gospawl yn Angau'r Groes, yna y mae yn rhaid fod Duw yn galw am hynny. Ac os yn galw am hynnv yn ei Fab Glan oheiwydd ei fod yn myned i If yr aflan. yna j'haid fod Closes yn iawn tra Ilad oedd ganddo v Groes i fyned lhwng y pechaduriaid a'u haeddiant. Am gredoau IJottomley a'r Caiser, a 11 ii o Gymry; nid oes a wnelo y Beibl mewn un civr a hwynt, annuwiolion. Am gyf- reithiau Tihufain a Phersia. Ac., nis gwn fawr ddim ond y mae l'hyw syniad 0 iawn a cliosp yn rhy^vle ym mon ein natur. Am "ofn Duw," dywed Solomon mai "dochreu doethineb yw ofn yr A r- ghvydd." Dywed Crist hefyd: "Ond' danghoawyf i chwi pwy a ofn well: ofnwch yr liwn wedi y darffo iddo ladd," &Q. Rhanai yr hen bob] yr ofn yma i ddau ddosbarth—ofn y gosp, neu ofn gwn.saidd ac ofn mabaidd, yr ofn h dardd o'r iawn berxhvnas. Synaf weled v paiagruff fel JT ail, tra mae Crist Iesu yn rhoi cy- maint pwys ar gyfiawni yr liyn a ddywid- wyd gan v proffwydi, &c. Y Try dydd Paragraflf. Ai trbed mai gwrthddywedyd wna Crist? Pa beth yw y canlyniad o wrthod Crist a'i ddysg yn y Bregeth ar v Mynydd, ac ymhob rhan arall? "Breuddwydion y proffwydi." Beth am freuddwydion yr apostolion ac ysgriferwyr y Testament Newydd? Dvn. ion oeddvnt hwy, fel yr hen broffwydi, a dynion a'u ffaeleddau yn y golwg yn dryfrith. Paham y rhaid eu credu hwy yn amgenP Amynt hwy yn unig y di- bynaf am yr oil o'r hyn a honir i Grist ddwevd. Pa beth am eu diffaeledd ? Adgof oedd Uawcr iddynt. A chymeryd v salie lion o favnu dwyfol ysbrydoliaeth y Beibl, a fydd gennyf fwy lla'i ddau tI b J glawj1 ? Nis gwn i ai syniad y "grel'ydd ffasiwn newydd" yw nad oedd iesu yn ddim ond esiampl, a bod byw ei esianipl yn lyiu y gwir fywyd, a dytia i gyd. Ymacyn hynny, mae'n wir ond nis gwelaf Ie ond ym "mreuddwydion y proffwydi'" i haedd- iant ac iawn. itc. canys IW angen am danvnt i ion. a bieuddivydion yi\ jtn.-i y "I.Jid oedd ar ddyfod." &c. Mav'n rhaid mai oj.¡- goeledd oodd syniad ein lien deidiau y diwygwyi o argvhoeddiad o Whod a'i bangf'a. ac yna diangl'a yng Nglia Ifa.ria. Nid oes i bechod efnadwvaeth. os nad oes I yn Nuw y Cariad ddigofaint a chospedig- aetli yn ol yr iivn a bi-lodolir i Grist ci fynegi. -I oliet-ii-vdd -,ill I ysgrifcmvyr roi eu syniadau Iddewaidd yn gymysg :i eiriau Tddewon oeddvnt. Pa rvfedd .i Grist gael ei wrthod gan ei oes, yr oes na feddai ond ei Moses a'l proffwydi! Er ei fod Ef yn apelio atynt i "chwilio eu Hysgrvthyrau; hwynthwy yw y rhnisydd yn tystioluethu am danaf fi." Uhyiedd iawn iddo Ef ddwevd y fath beth a Moses a '[- proffwydi mor gam. aiweiniol! Ond weIe ni drachefn yn gwatwar yr hyn honir iddo Fe apelio tItvnt am dystiolaeth ohono! Pa rvfedd iddynt hwy fethu ei flitio i Closes os y methwn ni ;jx ol eael y ddau wyneb yn v. yneb yn deg ? Na eliondemnier y Phari- seaid am fethu wrlh cdrycli tiwy Closes ar Grist, os j'haid i ni hwtio Moses vrth edrych in-no trwy Cill Crist JIi. Nis gwel- sant liwy Grist Moses ynddo Ef, er mai Efe ydoedd i'r Uythyren, meddai Ef ei hun, yn ol yv Iddew n gronicla, ei eiriau. Ac yngoleu oin C r;st ninnau eto nis gwel- wn ]ini-n i) viii ok, Na chondemniwn. Yn awr dynia'm cenad i'm eenedl: Parched "Hen Feibj Mawr iy Mam." Efe ^maeth Gyniru y ptith yw, a'i wadu wna Gymru yr hyn yw Germani heddyw. Os mai breuddwydion ffansiol, camavwein- iol yw, pa fodd y gellir ei bregethu o bv/lpud. Gwell i ni gredu yr hen wircb, "Mam crefydd yw anwybodaeth." Hynny yw, dyn yn dod i olwg anfeidroldeb doeth- ineb Duw, yn ei weled, ac yn gwybod ohono gymaint ag a all llusern ei ddeall n'i reswm ei ddangos; teimlo nad yw yn gwybod dim o'i gymharu. Dyma fam crefvdd, ac nid byehanu yr hyn yr apelia Iest, ato, yn ol yr hyn a briodolir iddo ei wneud gan yr Iddewon a'i hysgrifenant. Nis gwaeth gen i pa un o'r ddau elyn a ddewisir, p'run a'i gwrthodiad o'r Beibl gan i,esvmolwvr, a'.i vnte ciiawdoli-ii-vdd a bydolrwydd a dardd o'i rith grcdn. a'i wadu yn ein bywyd.—Yr eiddoch yn ddi- fiuant, "Yr Hen Ftasi101," J. T. AA-. I

I PRIS OILCAKE. I t - !

DIGON 0 DE. I

Gvvellliad Uniongyrcliol Oddiwrth…

CARDIAU SIWGR NEWYDD.

BWYD Y BOBL. -I

PRINDER YMENYN.

CIG MEWN GWESTAI.

DIRWY AM GADW matches

DATGANIAD MR WARDLE.