Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

6 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Clep y Clawdd I

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Clep y Clawdd I set Clawdd Offa I TGAN YR HUTYN.] f CANON YN TANIO AR r SGOWTS I —Caed gorymdaith fawreddog o'r Sgowts lleol yng JSfgwraig Sam y Sul diwedd at. Cychwynasant 0'rDrill Hall gan ymdaith trwy E;try(loe(!(]. y dref tuag Eglwys y Plwyf, gyda seindorf bres y R.W.F. i hybu eu dyfod.iad.. Tradd.odwyd anerchiad danllyd iddynt gan y Canon Siamboeth yna dyehwelasant, mesis ag y daethant, i'w cyrclifan, sefNeuaddFilwrol ol y dref. Hwyrach mai'r peth nesaf fydd go rymd aith o Girl Scouts. Fe fed r y merched sgowtiolatvncystalahogiau.unrhywddydd. Ond atolwg, oni ellir cael y pethau hyn, os rhaid, ar ddydd o'r wythnos, ac nid ar Ddydd yrArglwydd ? Acfefyddai cael cyfarfod o'r fath yny Drill Hall ynllawermwy cydweddol nag Eglwys. Eisiau cysegru'r Neuaddau sydd, ac nid militario yr Eglwys. Y.Z'rINEILLTUAETH FJV EIRIOL- Cyfarfu Eglwysi Rhyddion tref Gwrecsam yng Nghapel Drindod y C.M. yr wythnos ddiweddaf, i eiriol yr Orsedd Wen Fawr yn yr argyfwng presennol. Caed anerchiad brwd- frydig gan weinidog y Gylchdaith-y Wesle. aid Seisnig, yr hwn hefyd sydd ar fin ym- neilltuo o'r fugeiliaeth. Tra gormod o gurf- wasanaeth oedd yn y cyfarfod hwn, yn enwedig tra chonr mai gwasanaeth yr Eglwysi Rhyddion oedd. Yroedd yrhualau hyn yn ei amddifadu i raddau mawr o'i ryddid ac o'i rym. Yr oedd yr awenau yn nwvlo bugail mwyn plle. ENGLYN ETO r.B HUTYN.-Diolch yn fawr i Min Maelor am ei englyn i mi yn y rhifyn diwedd at. Gallwn feddwl wrth rifo yr englynion i mi o dro i dro fy mod yn destyn da i'r awen. Hwyrach y bydd cystadlu arnaf yn y Genedlaethol nesaf. Diolch i Min Maelor v chwi vdyw'r goreu eto. BLEIDDIAID YN YSGLYFU DEF. AID.-Cwynir o amgylch y Clawdd fod yma golli defaid ac wyn lawer. Ofnirmai bleidd- iaid dwytroed aydd yn euog o hyn. Dywec* y Glep y deuwyd o hyd i grwyn amryw mown hen bydew diddeunydd y dydd o'r blaen. Mae hyn yn waradwyddus mewn unrhyw wlad; ond yng NghymruWen,mwygwarth- us yw. Gobeithio y delir y rhain, ac y crogir y bleiddiaid. Felly y gwnaed yn y dyddiau gynt. Cwynir hefyd fod bleiddiaid ysbrydol o amgylch y Cla.wdd yn dwyn defaid o gorlan- nau Ymneilltuaeth. Beth wneir a'r rhain deydwch ? Bleiddiaid deutroed yw'r rhai hyn etc, a'rddwy troed mewnpais ran amiaf. Rhaid cael deddf ar hyn. OFFRWM DIOLCH y RHYFEL.-Dy- wedirfod dwychwaeqfr-,vd perthynol i eglwysy Methodistiaid, Pentre Broughton, wedi casglu banner canpunt yn offrwm diolch, a hynny i dalu ymaith y ddyled ar Dy'r Arglwydd. Da, chwiorydd, da a ffydqlon. Gwr hirben oedd John Calvin, ac y mae ei ddisgynyddion enwadol yn ymd ebygu iddo, bont frodyr, bont chwiorydd. Yn wir, mae gennym Ie mawr i ddiolch ar hyn o bryd am fendithion rif y gwlith, a hwyrach fod yn well gan y Cymro ddiolch trw'y fynd i'w logell na myned ar ei liniau. Mae mwy o danyagriSo nag o weddio y dyddiau blin hyn. ENGLYNION y TAFARNAU.-Ofn. adwy ydyw darllen y rhain yn y rhifyn Ji. weddaf o'r BRYTHON. Dylai eu darllen ddychryn pob tafamwr drwy'r cread, a chau pob tafamdy. Both dd ywed Eilir ajny rhain tybed ? AIL YMAFLYD YN EI BLADUR.- Y cynhaeaf yw, a gwelir pladurwyr y meysydd ymhobman. Ail-ymanodd Caenog bladurwrtlew, yn ei gryman y Sul diwedd af, yng Nghoedpoetb, wedi llaesu'i law ers tro. Nid yw wedi anghono ei gynhefin alwedigaeth Bu yn hogi ei gryman yn y cyfamser. Yr oedd ei ergyd yn deilwng o'i grefft ar y Sul, a'r min yn dweyd ar y maes. Daeth tyrfa i wrando arno yn ail gychwyn. Daw i'r Srynt eto'n gynym. Un o'r goreuon yw ar oriel a Hwyfan. Hawdd amennu iddo BYLCHUR .ROLL OF HONOUR.- Pethau cynredin yn Eglwysi'r Clawdd yw'r RQlls hyn. Lliwiedig ydynt a phrydferth, end y mae'r lliwiau yn pylu fel y syrthia'r bechgyn. Mae golwg ddu iawn eisoes ar lawer un ohonynt yn y cylch yma, a duach yr ant fe ofnir. B} ddant i lawer n In M emor mws prudf iawn. 0 ddyrnod drom DISGLEIRION PENGELLI.-Llawenha Huw Elis Huws yr ysgolfeistr. ac nid 11 ai llawenydd yrenwoggyn-feistr, E. J. Jones, yn llwyddiant eithriadoly glewion fu dan eu haddysg yn ysgol hysbys Pengelli. Daeth conaid o ysgoloriaethau i ran yr ymgeiswyr y nwyddyn hon eto. Maeht i gyd yn ymgripio tua phen y CaBaeliad mawr mown ard al yw ysgol fel hon. Mawr yw braint y plant a diolchgar fo eu rhiaint. AR El ADEN AWYROL.-DywedirfoO Stanli Huws, o Johnstown, Rhiwabon, wedi bod yn arllwys tan ar ben yr Huns o'i awyr- gar. Mae Stanli yn hedfanydd pronadol, ac wedi cymeryd rhan mewn amryw o'r ymosod- iad au ar linellau yr Ellmyn. Diangol yw yn odianaf hyd yn hyn. Felly y boed byth. GWLEDD A GORYMDA.ITH.-Llawer o orymdeithio sydd wedi bod tua'r Clawdd yr wythnos ddiweddaf ynglyn a'r Ysgolion Sabothol. Da gweled y plant mewn hwyi. Ond -ond, onid gwastraff nolydyw Ilaver o'r arian a werir yn awr yn ddifeddwl a difud.d ar hyn ? Pa angen sydd cael seindorf bres gostus bron i bob ysgol, heblaw tanu arian gwerthfawr i ifwrdd am ddanteithion, niweid ion diaItV amdanynt. Onid gwell fuasai cael un seindorf, os rhaid cael, i'r holl Ysgolion ymhob ardal. Sut y gellirpregethu cynhilo tra y n. ae'r fath w astran ahynyn ffynnu y n ein plith. Parhau y rhyfel y mae peth fel hyn, a moddion effeithiol ia\\n i atal ein milwyr dewr rhag dychwelyd yn eu hoi atom. Rhaid i ni ddiwygio. PFJNOAMPWR BRYN BAW.-Dywel y Glep fod Jac Parri, Penrhos, Brymbo, we<U ennill llond ei walet o fed ale ac a,ur yng Nghamp y Llynges ym Miandnord y Sadwm o'r blaen. Enillodd ry%N banner dwsin o v/obrau am redeg a neidio. Gwelir mai gwr chwimgoes yw Jac. Rhoddwyd iddo hefyd gan yr awdurdodau gwpan arian fel yr ym- geisydd mwyafllwyddiannus ymhiith y cyfan. Enillodd ami i Gymro wobr, ond rhagorodd Parri arnynt i gyd. Beth nesaf, hogiau y bry niau ban ? Mae hogiau Cy mru, yn amiwg iawn, yn rhagori bob pen-ar r'raed ac ar gorun. Na fydded iddynt esgeuluso'r galon. Conwch am eich eneiciau yn gyntaf peth, fechgyn gwych. HOGYN A BLAEN ZDDO.—Enillodd SiarlPigfah, Ysgol Abermorddrj, ysgoloriaeth tr-Ky ennill y lie blaenaf yn y Sir-sef Sir Fnint, yn yr arholiad am ysgoloriaethau y nwyddyn hon. Eglur yw ei fod yn hogyn a blaen amo ac nid oes dim rhyfedd yn hyn, pryd y gwybyddir mai ei ysgolfeistr yw y glewddyn John Owen Smallwood, mah yr hybarch wr Sraethbert, John Smallwood (M.C.), Cymau. Hogwr diguro ar feddyliau pwl yw'r ysgolfeistr adnabyddus, a llwydda i wneud y plant Urif d an ei ofal i sgleinio ym myd addysg. Pwy ddywed ddim yn erbyn ysgolion gwlad ? EFENGYLEIDDIO'R HOME DEFENOE —Picia Home Defence Bryn Baw, d an arwein- iad y Commander Hollings, o Ie i Ie ar y Sabothau, i gael tipyn o Efengyl. Dywed y Glep y clywant bethau rhyfedd ar droeon, athrethireuhamynedd aphregethau hirion, trymion, ac anodd eu dwyn. Ond fe fydd hyn yn ddisgyblaeth ragorol iddynt ar gyfer wynebu'r gelyn maes o law. Y OIWRAT YN y DDALFA.-Dal- iwyd ciwrat o'r Rhos-Allan fab Dans Feddyg, gan swynion serch. Asiwyd ef a Dorothi Mei, genethig deg o Ambleside, mewn glan briodas yrwythnos ddiwedd at. Mae tad y priodtab, sef y Major Ddoctor Dans, ar faes ygwaed efo'rR.A.M.C. Yn Southampton yr oedd yr asio, ond yn Bournemouth y pronr y cwlwm. Caed gwledd parhaed yn ddi- orSen. RHOI TAN AR Y GWRAGEDD.- Mae'r Clawdd, medd y Glep, ) n hoff o glywed dynes yn pregethu. Clywirhwynt yn a-ml yn y rhandir hwn. Ond wna Eglwys Loegr iddynt, fel y gwelir yn y papurau. Mae ar yr offeiriaid ofn y merched. Hwyraoh y pregethent lawn gwell na'r rhelyw ohonynt. Ni fai hynny'n orchest fawr. Un gwahan- iaeth mawr rhwng Unffurfiaeth ac Ymneilltu- aeth yn hyn o both yw, set y goddef y blaenaf wr mewn pais, a'r Hall ddynes mewn pais bregethu. Pa un sydd fwyaf naturiol ? V GENERAL OWEN THOMAS ETO.- Anwylid ef gan y Cymry, ond y mae'r Sais wedi ei anfarwoli. Y ffordd eneithiolaf i anfarwoli neb yw trwy wneuthur cam ag af. Mae'r General wedi tynnu sylw, ac yn cael sylw, anghySredin. Daw ei enw i fyny mewn bwthyn a Senedd, gan wrong a bonedd. Fe edrych y Llwyd o Einon y ca Cymru chwarae teg. Mae cynlluniau Lloyd George yn cyr- raedd ymhell iawn. Nid mor ddiniwed y Mesur diweddaf. Nage, wir Fe egyr hwn i'r golwg bethau rhyfedd. Cedwch eich llygad arno. Mae llawer eisoes yn crynu yn eu hesgidiau o'i blegid a hynny oherwydd fod eu traed mewn esgidiau o eiddo eraill. SNIPER y PAPUR NEWYDD.-Ad. nebydd y Clawdd feddyg yn nhref Gwraig Sam fel sniper y papur newydd, oherwydd ei fynyoh NMtpea ar yr Advertizer lleol. Diddorol er yn blentynaidd yw eu gweled yn ceisio pardduo ei gilydd. Os gwel ymeddyg bry' yn rhywie yng nghymdogaeth y newyddiadur wythnosol uchod, mae ei bistol i fyny yn union deg ond nid ydyw'rgolygydd, chwaethach y .sniper, y n crack shot, a'r perygl ydyw iddynt, nid niweidio'r naill y Hall, ond i bob un ohon- ynt wneud niwed iddo ef ei hun. Felly y mae yn bod efo phlant. ran amiaf. Dengys y ddwy ochr eu bychanderdrwy ofni ei gilydd, greaduriaid diniwed

Itin Sanad! ym Manceinion.

Ffetan y GoL

Advertising

I Irem !!!-0gof y Seirff.