Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

4 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

AT EIN GOHEBWYR-

CYFLE MR. LLOYD GEORGE.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

CYFLE MR. LLOYD GEORGE. N id oes angêIl ymciciiiieuriad arn ddyehwdyd ohonom eto yr w ytiuios hon at BatJe Mr. liloyd George) Il ei berth- ynas a'r Blaid Ryddirydol, ac a'r cwestiynau mavvr y gyrwycl ef am y 26 mlynedd diweddaf i'r Senedd i ymhKid drostyiit. Mae digwyddiadau yr wyth- nos a aeth heibio—myneg'iadau cyhoedd- us rhai o'i gyd-Weinidogion a benodwyd ganddo ef ei hun, llanw parhaus ymffrost y papurau Toriaidd fod ergycl marwol wedi cael ei roddi bellacii i'r Blaid Ryddfrydol ac i'r pethau mawr y saif y Blaid hono drostynt,—mae y petliau hyn, a'u cyffelyb, nieddwn, yn cyfiawn- hau, ac yn gwneud mwy na. chyliawn- liau, ein gwaith yn galw sylw atynt unwaith eto. Anturiwn ofyn iddo, yn barchus ond yn ddifrifol, er mwyn ei hen gyfejllion a fuont, ac a arhosant hyd heddyw mor ffyddlawn iddo, ac a ddioddefasant gymaint dros yr egwydd- orion iach a ddysgwyd iddynt ganddo Qlrit, ac er mwyn yr achos mawr y gwnaefch efe ei hun gymaint i'w hyr- wyddo, anturiwn, meddwn, ofyn itklo ai nid yw yr amser \vedi dod bellach pan y medr cfe glirio'r awyrgylch, dileu'r pry<ler a deimlir rnewn llawer cylch fu'n anwyl ganddo, a gosod ei safle mewn perthynas a'r Pleidiau Polit.icaidd yn y dyfodol, yn ddiamwys a digamsyniol gerbron y wlad ? Nid ydym yn, tybied eiH bod yn ceisio gorrncd wrth ofyn hyn. Mewn colofn arall ceir mynegiad clif, dewr, gan Mr. E. T. John, A.S., o yrnddiriedaetli diffuant. yn Mr. Lloyd George ac yn ymlyniad divvyro y Prif Weinidog Cym- reig wi-th,eto-, -w-yddcrion mawr hanfodol y Rhyddfrydiaoth a fu hyd yma yn rheo! ei ffydd a'i ymanveddiad politicaidd. Ca cedyrn, ffyddiog yr Aelod dros Ddwyrain Dinbych, adsain barod yng nghalcn pob Cymro a phob gwir Rydd- frydwr a Chenedlaetholwr drwy'r deyrnas. A wha. Mr. Lloyd George yn awr gefnysgrifo (endorse) y gyffes ffydd iach hon a iu?n sail cyhyd i'w genhad- aetli wleidyddol yntau? Canys rhaid cydnabod, ysywaeth, nad yw pawb roor ffyddiog ag ydyw Mr. E. T. John. Mae baldordd y "Times" a'r "Daily Mail," a'u gwaith yh lladd Mr. Asquith ac yn cadw yn fyw Mr. Lloyd George; ey- hnddiadau miniog A. G. G. yn y "Daily News;" ymffrost, preseno} y "Church Guardian" a'r papurau Tori- aidd, wedi peri poen a chodi pryder ym mynwes lla-wèr o gyfeillion goreu Mr. Ltloyd George. Ai ni wna efe yn awr liniaru'r poeri a symud y pryder9 Gwyddom mai yr ateb a roddir gan rai—ond ni a hyderwn nid gan Mr. Lloyd Geqrge. ei hun—yw mai nid arnser i gcdi cwestiynau politicaidd ydyw yn awr ar gnnol Rhyfel mor ofnadwy sydd yn trel.hu holl egnion yt Ymherodraerh fod gwahaniaethau Plaid, a Pholitics wedi cael en claddu nes bo'r Rhyfel wedi myned heibio. Pe gwir hyn bcddlon a fyddai'r "Genedl," a boddlou hefyd a fyddai cydgenedl Mr. Lloyd George.. Eithr nid gwir hyn. Nid yw na Pldnid na Pholitic's wedi cael eu cla<ldu> Ai teyrngarwch yw gwthio daliadaif Toriaeth i'r ffrynt, ac anheyrn- garwcli yw son am egwyddoiion hanfod- ol Rhyddtrydiaeth? Ai prawf o ymddir- le-clactl). yn Mr. Lloyd George yw cyrnhell Diffyndollaeth ar y wlad gan un o Weinidogion y jGoron sydd yn g\asaiia€l;liu o dan Mr. Lloyd George, ond mai codi rhwystrau diraid i lwydd- iant Prydain yn y Pihyfel yw son gair ar hyn o bryd am Fasnach Rydd? Ai uno'r deyrnas a ehladdu pleidiaetli yw cymliell'a. by^vth gwrtiiwynebiad yn yr Etholiad nesaf i'r Aelodau sydd yn dal i dderbyn. rbybuddion Chwips y Blaid Ryddfrydol, ac ai rhanu'r deyrnas a. chodi pieidiaeth ddiraid yw fod yr Ael- odau a fygythir yn pendeifynu am- ddifíVIl en hunan V Can}s dvna seiyllfa pethnu yn y byd gw lei dyddol heddyw; Teyrngarwch oedd gyrii Mr. Asquith a'r Gweinidogion- Rhyddfrydol allan o'r Cabinet; brad- ,li yw,- beirniadu .Mr. Bonar Law, a.? Ar-?iwydd Curzon, ac Arglwydd Mil-1 ner, ? Syr Edward Carson, ac 1"- E. j Smith. Teyrngar pawb ar a. en ilia gymeradwvaeth Arglvs ydd Northclii'i'c; bradwr pawb na waedda "Abrec" o iiaen brenin angiioronedig Prydain sydd a'i orsedd yn Printing House Square,— I yr Invn yn unig a ?edr gadw anqdl n I' i-oert,,iu einions \n i'iroenau Gweinyddiaeth Piydam Fawr. A'r drwg ydyw fad yr efengyl afbeh hon yn cael e? thraethu yn teunyddiol gan holl hapurnn Toriaidd v wlad, ac ami i bapur a ystyrid gynt yn Rhyddfrydol—a'u bod vniron yn ddiwahaniaetJi. yn maentumio mai Mr. Llo)'d Gei;rge yw Mahomet y grefydd boliticaidd newydd hon,—yr hyn ,vdd an?-,hlod ;(14)() ?-n I'W ,yf cIHion, ond. yn achlysur gorfcledd i'r rhai (-?(-dd y jit ?-, y nt ei I penaf ef ?c yn e?ynion i bob eln,nioil pen,,tf ef zle, yii elyrii< '.i-i I bGb a(.I)os (1,,i y -,af ?A i efe, Yr wythnos ddiweddaf, ar un o hyyf- anau cyhceddus amlycaf y deyrnas, I gwehvyd Mr. John Hodge, a wnaed yn Weinidog gan Mr. Lloyd George yn y Weinyddiaeth bresencl, yn eistedd inewti ^achlian a Ihidw am ddarfod iddo erioed ?fi?o?i Masnach Hvdd, un 0 c?vyddorion svKapno) PhvdrKrvdiae't'h ?;m g'\ f?.?u me\vn gorfolrdd ei fed wedi cad ei ?.r?yho?dd! n'' he?hcd, ac vn nwr wedi cael ei tlderbvn i Rejlt DiffvndoH- iaetii Mr. Bonar Law; ac fel pob pec-iiadur edifeiriol adeg diwygiad, yn uieiidigu y cwmni a, iynychui ganddo gynt. A.r Mr. John Hodge hwn yw y gwr a go 11 odd ei sedd ar Bwyllgor Gweiuyduiadol Plaid Liafur yng Nghvn- adledd Brysi;e y liynedd, am duariod ifido roi help Haw I sicrhau etholiad C. B. Siamon yn aelod dros Feituyr vn erbyn ymgi-isydd swyddogol y glowyr. Ar .hyd yr wythnos ddLweddaf yn y wasg sydd yn gwaeddi yn groch am "deyrnas i/nol," am "gladctu pleid- iaetli," am "anghofio popeth ond y R IIhyfd," dyrchehd c-lodydd y triugain jl Rli}-ddlVydwr yn Nhy'r Cyffredin v dywedir eu bod yn troi yn wrthgilwyr -fel Mr. John Hodge—am godi ohonvnt- faner gVlrthryfel yn erbyn Rhyddirydiaeth all} ffurfio" o1-tonyni, Blaidtrwy gymorth y Toriaid i ladd Asquith rei y ceisicdd Chamberlain gynt ladd Gladstone. Hysbysid rnai un o weit:hredoodd cyntaf y ^Blaid Wrlh- giliedig bon a fyddai talu treuliau etholiad y neb a ddeuai allan yn yr etholiad, nesaf i wrthwynebu hailer dwsin o'r Aelcdau Cymreig y tybid fod gtvreiddi.au eu Rhyddfrydiaeth vn rhy ddwfti i ganiatau iddynt gael eu 'traws- blanu i ardd Toriaeth a Gormes Cyfalaf.. Ofer felly yw son am gadoediad (politicaidd, tra y parhao y Rhyfel. Ni<t cadcerliad, eithr bradwriaeth deilvvng o r Germaniaid eu hun, yw i-hwviiio dwylaw a cha-u ge-neuan y Rhvddfryd- wyr, tra. yn rhoi maes agored a llwyfnrc rydd i'r neb a fyno dori o dan sail egwyddorion mawr Rhyddfiydiaefch a hyrwv<ldo amcaniori cudd neu gyhoeddiiH y Toriaid. Ac, wrth geisio yn daer gan Mr.. IJloyd George i daweln y storm sydd yn codi, i ,symud yr ofnau sydd yn bodoli am t ddyfodol Rhyddfrydiaeth yng Nghymru tic yn y deyrnas, nid ydyrn, yn gofyn tnnvy nag a fedr efe wneud., ha cheisio dim ar na fynnai efe ei hun gael o dan gyilelyb amgylchiadau pe arall nag efe ei hun yn Brif Weinidog ac enw J hwnw yn cael ei ddefnyddio fel y def- nydir ei enw ef yn awr gan elynion pob achos yr ymladdodd efe drostynt gynt. Mae ganddo gyfle rhagorach nag a gafodd neh o'i flaen. Ni bu Gladstone yn a-nterth ei boblogrwydd yn fwy ei ddylanw;id nag ydyw Mr. Lloyd, George heddyvr. Ni bu gwlad weinydd erioed yn wrthrych serch gynhesach na ffydrf gryfach ee-nedl o bobl nag ydyw serch a ffydtl celledly Cynny heddyw yn ei mab athrylithgar. Gwrthodwn ■ gredu 4 y papurau Toriaidd a. honant ei fod ar fedr fwy llo serch a gwerthu ffydd gwerin. Cymru ynddo. Dydd Sadwrn. nesaf bydd yn ein plith unwaith eto, yn sefyU ar y llwyfan lie yr ymladdodd. ac yr en ill odd ami i frwydr gynt. Ani- gyehir ef y tro yma. nid gan ei hen gyfeillion yn unig', eithr gan ei hen elynion lief yd,—a'r olaf o bosibl yn gwasgu yn agosach ato.na'r blaenbf.: ■ Ni fyddai yn anfri yn y byd arno ef. nac nr y cyfarfod mawr iydd yn ei groesawu, iddo ddweyd mewn haner dwsin o frawddegau Had oes sail o pi-bi i ofnan a pb.ryderon ei hen gyfeilHon, ei fod yn dai yn gad-arn o hyd ?r).h egwyddorion hanfodol y ffydd wieid- yddol ? bioffesid ganddo erioed, er ei fod o dan bwysau cyfrifoldeb y Rhyiel a'i ol'ynion, yn eu troi o'r neilldu am yr amser

I: s o i) IADTII •11